Baneudvalg

Kompetancer og opgaver

Udvalget definerer greenkeeperens arbejdsopgaver, fører tilsyn med banen, træningsområderne og greenkeeperstabens løsning af de udstukne opgaver.

Udvalget kommer med forslag baneforbedringer til bestyrelsens godkendelse.

Udvalget udarbejder en langsigtet målsætning for banens layout og standard.

Udvalget udarbejder i samarbejde med greenkeeperen flerårige handlingsplaner og budgetter for evt. ændringer, vedligehold og anskaffelser af maskiner.

Udvalget vurderer løbende sammen med greenkeeperen maskinparkens og banens tilstand, herunder tiltag for opretholdelse af den ønskede standard.

Baneudvalget består af følgende medlemmer:

Poul Ladefoged

Fmd. baneudvalg
mulligan@live.dk
25 40 35 88

Lone Knudsen

Næstformand, sekretær
degnen8@c.dk
20 58 13 89

Helge YdeKeld Poulsen

Turneringsleder
-- ses her ved 6 hullers banen :-)
27995330

Klaus Kappel

Greenkeeper

2064 1986

Referater:

31. maj 2017.

Deltagere: Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Keld Poulsen

 • Banens tilstand og kommende arbejder:
  1. Banen har været voldsomt angrebet af svamp, men dette er stort set bekæmpet på nuværende tidspunkt - bortset fra hul 3, hvor der endnu kan ses angrebne områder.
  2. Teestederne står godt og vi kan glæde os over, at vi er kommet godt over vinterens slid.
  3. Bunkerne er stort set opgraderet og udbedret.
  4. Rangen:
   • Den nye bunker er færdig og må gerne benyttes.
   • De nye udslagsmåtter er på plads og må ligeledes gerne benyttes.
   • Rigtig mange golfspillere har udtrykt tilfredshed med de nye og forbedrede muligheder.
   • Vi mangler stadigvæk skilte med afstandsoplysninger og afstandspæle i forhold til de nye måtter.
  5. Bagrummet: Det nye tag og den nye tilbygning er stort set udført – mangler lige lidt maling. Meget fint resultat.

 

 • Ansøgning 1 (Masterplanen) – status og den videre proces:
  • Klaus Kappel har igen talt med Hans Højer i Naturstyrelsen, som kunne oplyse, at der nu er sat en ny mand på opgaven. Enighed i Baneudvalget om, at Helge Yde tager kontakt til styrelsen. Ansøgningen blev sendt i februar 2016.

 

 • Ny handicapnøgle (træder i kraft den 12. juni 2017), hvad skal vi gøre i forhold til elektronisk opdatering?:
  • Udvalget v/Lone Knudsen vil undersøge, hvordan systemerne kan sættes op, således at den rigtige sløjfe automatisk kommer op på de elektroniske hjælpemidler.

 

 • Status på boldvaskeren:
 • Boldvaskeren fungerer desværre ikke optimalt, kan ikke vaske boldene men kun skylle. Der arbejdes på at finde en løsning. Der skal laves en ny slidske.

 

 • Volden ved puttegreen og klubhus:
 • Enighed om at volden efterhånden tager sig godt ud (beholdes i sin nuværende form)..
 • Der i mod var der enighed om, at foreslå husudvalget, at der lægges fliser på arealet op til klubhuset, da der tilsyneladende ikke kan gro noget under udhænget. Pladsen kan så med fordel bruges til henstilling af bags (vil især være attraktivt i regnvejr)!

 

 • Baneguide, midlertidig løsning:
  • Poul Ladefoged vil forsøge at få udarbejdet en midlertidig baneguide.

 

 • Fastlæggelse af nye mødedatoer:
  • Onsdag den 28. juni kl. 16.00.

 

 • :
  1. Baneudvalget skal stærkt opfordre spillere på driving range til at vise hensyn, når der samles bolde op. Opfordringen kommer efter nogle uheldige episoder, hvor opsamleren har været i fare. Hvis ikke opfordringen bliver efterlevet, vil rangen blive lukket når der samles bolde op.
  2. Nogle af klubbens medlemme har givet udtryk for at græsset er for højt foran tee 48 på hul 10. Baneudvalget besluttede, at græsset femover klippes lidt tættere foran dette teested.

 

Ref.: Helge Yde

26. april 2017

Deltagere: Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Keld Poulsen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Ingen

 • Banens tilstand og kommende arbejder:
  1. Greens: Vores dygtige greenkeepere er næsten færdige med forårets eftersåning.
  2. Bænke: Efter grundig rengøring og behandling med træbeskyttelse (dufter dejligt af tjære), er bænkene på plads igen.
  3. Veje og stier: Vinterens skader og sidste års slidtage er nu stort set udbedret!
  4. Bunkerne: Nu går arbejdet i gang med renovering af bunkerne, så de kan tage sig godt ud til den forestående sæson.
  5. Fairways: Efter vinterens og forårets megen brug trænger fairways til at blive dressede. Chefgreenkeeperen retter henvendelse til Poul Rich i håb om, at han vil fortsættes sidste års fine arbejde med dette. Baneudvalget skal kraftigt opfordre til, at alle lægger opslåede/løse tørv på plads igen!!!
  6. Græsset: For at få gang i græsset, er der brug for mere varme J
  7. Vandingsanlægget: Der arbejdes i øjeblikket på at få vandet ud i alle hjørner af vandingssystemet. Vi har i vinterens løb fået et par mindre rørskader, som udbedres i nærmeste fremtid.
  8. Driving range: Greenkeeperne går nu i gang med at lave en helt ny spændende bunker på rangen. De første 20 meter nye udslagsmåtter forventes at være på plads ca. uge 20. Såvel bunkeren, som måtten bliver hævet over nuværende range, så det bliver lidt nemmere, at bedømme, hvor bolden slår ned.
  9. Generelt: Der er nok at se til lige nu!

 

 • Ansøgning 1 (Masterplanen) – den videre proces:
  1. Klaus Kappel har talt med Hans Højer i Naturstyrelsen, som oplyste, at det er et fint materiale, vi har fremsendt, men han vil gerne have et bedre kortmateriale, som tydeligt viser de områder, vi afgiver/leverer tilbage.
  2. Det ønskede kortmateriale fremsendes i denne uge – mon vi så ikke får den længe ventede godkendelse for de første 11 huller?!.
  3. Klaus Kappel kontakter Thorkild Sørensen for at få skovet/ryddet op i de områder, hvor anlægsarbejdet forventes påbegyndt her i 2017 - primært områderne ved det nye hul 6 og mellemområdet mellem nuværende hul 6 og hul 7.
  4. De arbejder vi håber, at kunne gå i gang med her i 2017 :
 • Hul 1: Ny green.
 • Hul 6: Ny green og ny fairway, samt efterfølgende tilpasning af teestedet.
 • Hul 7: Fairways til ændret forløb af hul.
 • For at ovennævnte kan komme i gang kræves:
 • at tilladelserne er i hus,
 • at der er lavet de nødvendige aftaler med banearkitekten,
 • at økonomien er afklaret
 • At der udarbejdes en detaljeret køreplan for hele anlægsdelen.

 

 • Ny handicapnøgle (træder i kraft den 12. juni 2017):
  1. Som det fremgår af det seneste referat fra baneudvalget, så er det besluttet, at vi skal have ny handicapnøgle.
  2. Den nye handicapnøgle træder i kraft mandag den 12. juni 2017.
  3. Handicapnøglen bliver automatisk påført scorekortet (så det kan nok betale sig at kikke lidt ekstra på kortet, de første gange du spiller efter den 12. juni).
  4. Den nye handicapnøgle og de bagved liggende beregninger lægges på vores nye hjemmeside samtidigt med dette referat.

 

 • Den nye skiltning ved hullerne vurderes:
 • Baneudvalget udtrykte tilfredshed med den gennemførte løsning.

 

 • Kassen ved hul 8:
 • Af hensyn til spillernes sikkerhed flyttes kassen tættere på greenen, så den bliver mere synlig fra teestedet.

 

 • Ny hjemmeside og opdatering af baneinfo.:
  1. Den nye hjemmesides fane vedr. nyheder vil fremover vise alle nyheder. Baneudvalgets referater slettes som nyheder efter 2 til 3 uger.
  2. Chefgreenkeeperen sikrer, at seneste tilgængelige grønne regnskab for NordVestJysk Golfklub lægges på hjemmesiden.

 

 • Fastlæggelse af nye mødedatoer:
  1. Onsdag den 31. maj kl. 16.00.
  2. Tirsdag den 20. juni 2017 (Baneudvalgets inspirationstur til Sæby Golfklub)

 

 • Evt. intet

 -------------------------------------------

Ældre referater: