KLUBBEN

Bestyrelsesreferater

 1. Godkendelse referat
  • Referat fra den 18.01.24 godkendt
  • Referat fra deb 7.03.24 godkendt
 1. Konstituering
  • Bestyrelsen fortsætter uændret.
  • Baneudvalg: Sigurd S og Lars H.
  • Eliteudvalg: Svend H.
  • Begynderudvalg: Michael Bager
  • Sponsorudvalg: Jørgen Kragh
  • Juniorudvalg: Lars Hansen og Svend H.
  • Kasserer: Lis Immersen
  • Kommunikationsudvalg: Sigurd S. og Mai-Britt K.N.
  • Turneringsudvalg: Mai-Britt Klitgaard og Lars Hansen
 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  • Trænerstatus: Kristian er fortsat sygemeldt på ubestemt tid.
  • Der udarbejdes en plan for tilgængelighed for træneren Jimmy Nyborg. SH er tovholder på dette.
 1. Siden sidst.
  • Møde i Nationalpark Rådet 12.03. MKN deltog. Aktuelt intet nyt for NVG.
  • I henhold til regnskab fremover konteres sponsormatchen og medhjælperturneringen
  • henholdsvis under sponsorater note 2 og klubdrift note 9. Juniorarbejdet kommer ligeledes under klubdrift note 9.
 1. Status på Klubhus. Strategi for videre forløb.
  • Vedrørende kloakering ser det ud til, at en tank vil være den bedste løsning såvel økonomisk som tidsmæssigt.  Byggeudvalget vil skaffe konkrete priser på etablering af begge modeller: etablering af en tank og kloakering til Klitmøller.
  • Vedrørende fonde vil SH kontakte en aktuel person, der har givet udtryk for at være aktiv i ansøgningerne, således at vi kan komme i gang. LI og JK vil gerne deltage i gruppen.
 1. Bestyrelsesmøder 2024. Kalender.
  • Der planlægges et møde med henblik på logistik i forbindelse med flytning til Nystrupvej 17 samt det kommende byggeri af nyt klubhus.
  • Bestyrelsesmøde fremover: 30.05,  24.06, 22.08, 23.09
 1. Nyt fra udvalg – meld gerne ind på forhånd, hvis der er områder, der kræver debat/beslutning.
  • Baneudvalg
   • Tilmeldt 48 til klargøringsdagen. Naturstyrelsen tømmer Nystrupvej 17 indenfor de nærmeste dage.
  • Juniorudvalg
  • Turneringsudvalg
  • Sponsorudvalg
  • Eliteudvalg
  • Begynderudvalg
   • Generelt har der været få til åben golfbane. Der er plads til flere på begynderkurset.
   • Michael B. har kontaktet de nye medlemmer, der er kommet fra andre klubber. Det er blevet meget positivt modtaget.
  • Husudvalg
   • Fadøl anlægget er opsat d.d. Teltet opsættes efter påske.
  • Kommunikationsudvalg
   • Der arbejdes aktivt med den nye hjemmeside. SS har haft møde med Kompas 360, således at de sidste udfordringer kommer på plads.
  • Generelt
   • I en stor og aktiv golfklub er der mange opgaver, der skal løses. Der er derfor i Nordvestjysk Golfklub nedsat udvalg, der skal varetage disse daglige opgaver.
   • Alle udvalg i klubben består af mindst 2 personer. Bestyrelsen  og udvalgene udarbejder i fællesskab de endelige retningslinier for udvalgenes virke og økonomiske råderum i sæsonen.
   • Udvalgene er selvsupplerende, men i alle udvalg er der en repræsentant fra bestyrelsen.
   • I perioder kan bestyrelsen nedsætte  midlertidige udvalg til løsning af afgrænsede og definerede opgaver.
   • En del af opgaverne vil i det daglige blive udført af servicemedarbejderen  eller sekretariatet.
   • Udvalgene er baseret på frivillig arbejdskraft, hvorfor der ofte er brug for personer til at indgå i udvalgene.
   • I sæsonen 2023 er der deltagelse af bestyrelsesmedlemmer i følgende udvalg:
    • Handicapudvalg:                    Michael Bager
    • Turneringsudvalg:                  Mai-Britt Klitgaard
    • Baneudvalg:                          Sigurd Skovborg
    • Husudvalg:                            Mai-Britt Klitgaard
    • Juniorudvalg:                         Lars Hansen
    • Sponsorudvalg:                      Jørgen Kragh
    • Begynderudvalg:                    Michael Bager
    • Kommunikationsudvalg:          Sigurd Skovborg
    • Eliteudvalg:                            Sigurd Skovborg
 1. Godkendelse referat
  1. Godkendes på kommende møde.  Alle
    
 2. Opfølgning på punkter fra sidste møde. Alle
  1. Ikke noget

 3. Siden sidst.
  1. Thy Awards til Nordvest jysk Golfklub. Det indebar en hædersbevisning på 10.000 kr.
  2. Ny greenkeeper er startet og kommet godt i gang.

 4. Økonomi.  LI
  1. Årets resultat 533.000 kr.
  2. Regnskab for 2023 kommer på hjemmesiden den 8.03.24.

 5. Træner – status – opfølgning  SH
  1. Ønske om væg i udslagshus. SS tager kontakt til Tonny med henblik på pris og etablering af dette.
  2. Prioritering af trænerens tid. Der udarbejdes en kalender med de faste aftaler og muligheder for holdtræning.
  3. Priser for træning (se nuværende her). Vi reducerer prisen for en lektion til 125 kr. for en lektion og 5 lektioner for 500 kr. En lektion omfatter også Trachman, hvis man ønsker.

 6. Status på Klubhus. Strategi for videre forløb.  SH
  1. Der er udfordringer med kloakeringen. Vi afventer yderligere viden om området og der ses på forskellige løsningsmodeller. Det bliver informeret til GF med henblik på en ekstraordinær GF senere.

 7. Generalforsamling 2024
  1. Kontingenter. Kontingentet øges med en pristalsregulering på 5 % som aftalt på sidste GF.
  2. Valg af revisor. Vi fortsætter med Beirholm.

 8. Bestyrelsesmøder 2024. Videreudvikling af vores strategi. MKN
  1. Det drøftes på det kommende konstituerende bestyrelsesmøde med henblik på fastsættelse af en dato.

 9. Nyt greenfee samarbejde – skal vi undersøge om vi kan komme med? SBS
  1. undersøger muligheden for at NVG kan komme med i ordningen.

 10. Flexmedlemsskab.
  1. På medlemsmødet fik vi en henvendelse med undren over vores politik mht flexmedlemmers rettigheder til at spille. JK har ligeså modtaget en henvendelse. Det drøftes og bestyrelsen finder for nuværende ikke, at der skal ændres på de gældende muligheder.

 11. Nyt fra udvalg – meld gerne ind på forhånd, hvis der er områder, der kræver debat/beslutning.
  1. Baneudvalg
   1. Der er arbejdslørdag den 23.03. På nuværende tidspunkt er der 27 tilmeldte til frivillig grupper på banen.
   2. Der er i samarbejde med EUC nordvest igangsat et arbejde med nye tee klodser, som er et supplement til information om det enkelte hul.
   3. Forslag om den alternative udformning af S 9 er drøftet og det er besluttet at holde fast i den oprindelige plan.
  2. Juniorudvalg
   1. DGU’s satsning omkring juniorer vedrørende større synlighed drøftes i baneudvalget. Der er distrikts møde den 16.03, hvor der er to fra udvalget der deltager.
  3. c. Turneringsudvalg
   1. Der åbnes som noget nyt for tilmelding til alle turneringer på en gang.
   2. Det henstilles kraftigt til alle KiK, at man følger sædvanen og ikke etablerer udflugter på samme tidspunkter, som der er planlagt klubturneringer.
  4. Sponsorudvalg
   1. Der opsættes et nyt stort skilt med sponsorer på i Mulligan huset.
   2. Hulsponsor for hul 4 og hul 11 er klar.
   3. I forbindelse med sponsormatchen den 1.06 holder Poul Tovsig i sponsorudvalget.
  5. Eliteudvalg.
   1. Møde i gruppen, hvor der har været en del nye repræsentanter.
   2. Der bliver fire hold i år.
  6. Begynderudvalg
  7. g. Husudvalg
   1. Der indkøber et telt i samme størrelse.
   2. Etablering af sted til placering af anlægget samt Installation af fadøls-anlæg varetages af SS og JK.
  8. Kommunikationsudvalg
   1. Der arbejdes ihærdigt med udarbejdelsen af den nye hjemmeside.

 12. Evt.
  1. Flere har henvendt sig med gode ideer til finansiering af det kommende klubhus. Det tages op på kommende møde. I beretningen opfordrer SH til at der kan sendes gode ideer til LI.

Afbud: Lars Hansen

 1. Godkendelse referat
  • Godkendt.
 2. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  • SS og JK har fulgt op vedr. Scorekort. Teksten tilrettet.
 3. Siden sidst.
  • Erfa-møde for de Nordvestjyske golfklubber den 21.11. Lars og MKN deltog. Stort fokus på robotklippere. Det er NVG, der skal afholde mødet næste gang nov. 24.
  • Møde i NPThy rådet. MKN deltog.
 4. Økonomi
  • Vi har i år modtaget momskompensation på ialt 134.000 kr.
  • Estimat på årsresultatet ser godt ud.
  • Der indkøbes en ekstra buggy i stedet for  benzin buggy.
  • Benzinbuggye overgår til greenkeeperne, der har en, der skal udfases.
 1. Træner – status    Kort orientering om sygemeldingen.
  • Vedr. Træning af juniorerne hos IndoorGolf, er der aftalt med Knud Storgård, at han varetager nogle få træninger, samt udarbejder et online træningsprogram.
  • Klubrejser 2024
   • Forårets klubrejser bliver aflyst grundet manglende tilmeldinger. I begyndelsen af det nye år, vil der komme opslag om efterårets ture. MKN arbejder videre med dette.
   • Der er tilbud fra Bravo Tours og Green2green.
 1. Status på Klubhus. Strategi for videre forløb.
  • Ansøgning er sendt med de påkrævede tegninger m.m. Der er meldt ud, at de vil se positivt på en ansøgning på 506 kvm. Vi afventer svar, der forhåbentlig kommer  indenfor de lovede 7 uger.
 1. Medlemsmøde 2024 – dato / indhold
  • Onsdag den 31.01 hos NetIP.  JK laver aftale med NetIP.
 1. Manageruddannelse 2024 (se bilag)
  • God mulighed fra DGU, som vi aktuelt ikke tager imod.
 1. Generalforsamling 2024
  • Torsdag den 14. Marts på EUC. SH laver aftale med EUC.
 1. Budget juniorudvalget til beslutning.
  • udgettet er i SharePoint under juniorudvalg. Budgetforslaget indgår i det samlede buget arbejde for 2024, hvorefter de vil få besked.
  • Vi vil søge Lions om støtte til juniorarbejdet.  JK tager sig af ansøgningen til Lions.
 1. Nyt fra udvalg – meld gerne ind på forhånd, hvis der er områder, der kræver debat/beslutning.
  1. Baneudvalg
   • Udkast til Bryghus 9 kommer på medlemsmødet den 31.01. På rund af lidt begyndende sneskimmel på de to nye greens, bliver disse under vinterperioden spillet til vintergreens.
  2. Juniorudvalg
  3. Turneringsudvalg
   • Udkast til turneringsoversigt for 2024 finpudses på møde i  turneringsudvalget i januar.
  4. Møde med KiK vedr. Golfsæson 2024 og Golf Box hos NetIP den 17.01.
  5. Tilmelding til Ring Limfjordgolf den 15.01.24 til MKN. Mail til samtlige medlemmer sendes ud.
  6. Sponsorudvalg
   • Ny treårig kontrakt med Sparekassen Thy.
   • Thisted Forsikring indgår også som ny sponsor til en turnering.
   • Kontrakten med NetIP er forlænget.
   • Go energi ny sponsor.
  7. Eliteudvalg
  8. Tilmelding til Regionsgolf.
   • Sigurd koordinerer tilmeldingerne.
  9. Begynderudvalg
   • Christian Andersen er indtrådt i begynderudvalget.
  10. Husudvalg
   • Der er indkøbt 4 stk. 60 liters affaldsstativer til sortering. Det kan ikke lade sig gøre at få poser til bioaffald i den størrelse, så vi finder en anden løsning.
   • Gulvet er blevet malet.
   • Der er fremsendt budgetønsker for 2024.
  11. Kommunikationsudvalg
   • Der arbejdes fortsat på den nye hjemmeside, der forventes at blive taget i brug i begyndelsen af 2024.
 2. DGU informations- og dialogmøde om fleksible medlemskaber den 25.01.24 i Horsens kl. 17 – 20. Vi kan ikke deltage.

Ny mødedatoer: Møde torsdag den 18.01 kl. 17.30

Scroll to Top