Baneudvalg

Kompetancer og opgaver

Udvalget definerer greenkeepernes arbejdsopgaver, fører tilsyn med banen, træningsområderne og greenkeeperstabens løsning af de udstukne opgaver.

Udvalget kommer med forslag baneforbedringer til bestyrelsens godkendelse.

Udvalget udarbejder en langsigtet målsætning for banens layout og standard.

Udvalget udarbejder i samarbejde med chefgreenkeeperen flerårige handlingsplaner og budgetter for evt. ændringer, vedligehold og anskaffelser af maskiner.

Udvalget vurderer løbende sammen med chefgreenkeeperen maskinparkens og banens tilstand, herunder tiltag for opretholdelse af den ønskede standard.

Baneudvalget består af følgende medlemmer:

Poul Ladefoged

Fmd. baneudvalg
mulligan@live.dk
25 40 35 88

Lone Knudsen

Næstformand, sekretær
degnen8@c.dk
20 58 13 89

Helge YdeKeld Poulsen

Turneringsleder
-- ses her ved 6 hullers banen :-)
27995330

Klaus Kappel

Greenkeeper

2064 1986

Anders Joseph Jensen

Banemand
Butte@mail.dk
20192486

Referat fra baneudvalgsmøde.

Referat fra baneudvalgets møde den 11. december 2017

 Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen og Poul Ladefoged.

Afbud: ingen

 1. Banens status:
 • Generelt set har banen det godt. Der er pt. ingen skimmelangreb på greens. Sidste sprøjtning i år vil finde sted i uge 51 (hvis vejret tillader det).
 • Alle fairways er blevet luftet og er vinterklare.
 • I den kommende tid vil de fleste af teestederne skulle spilles enten fra forkant eller bagkant, til disse bliver så slidte, at udslaget flyttes til vinterteestederne.
 • Ved frost på banen spilles til vintergreens. Flagene flyttes til sommergreens i løbet af dagen, såfremt der er sund fornuft heri. Chefgreenkeeperen vurderer behovet for at beskytte greens. Som udgangspunkt vil reglerne blive administreret som sidste år.
 • Begrundelsen for at vi har disse regler, er selvfølgelig at vi ønsker at have gode greens, samt at det er meget omkostningskrævende at flytte til/fra vinter-/sommergreens (specielt weekends er meget dyre).

  

 1. Baneudvalgets ønsker til budget 2018:
 • De igangværende nyanlæg/ændringer/renoveringer af hullerne 1, 6 og 7 har absolut topprioritet, men der vil være en god økonomi og megen sund fornuft i at færdiggøre hullerne 4 og 5 samtidigt, når alle hjælpemidler alligevel er tilstede.
 • Ovennævnte nyanlæg er beregnet til at koste ca. kr. 700.000 i alt. Af dette beløb er der i budgettet for 2017 afsat kr. 500.000 (intet konteret forbrug indtil nu). Beløbet forventes overført til 2018 og det er baneudvalgets håb, at der afsættes yderligere 200.000 til formålet i 2018, så det hele kan færdiggøres i 2018.
 • Udvalgets ønske om at færdiggøre moderniseringen af driving range - med udskiftning af de sidste måtter og etablering af nyt kølleområde - må vente endnu et år, hvis der ikke er midler til rådighed i budget 2018.
 • Ved gennemgangen af budgetønskerne for 2018 reducerede baneudvalget beløbet med kr. 290.000 (bl.a. greenklipper og ladbil blev udskudt).

 

 1. Baneomlægningen: Hvad kan laves nu og hvad må afvente budgetgodkendelse?
  • De igangværende arbejder på hullerne 1, 6 og 7 kan stort set færdiggøres, hvis det afsatte budget på kr. 500.000 overføres.
  • Resterende ændringer specielt vedr. hul 4 og 5 må afvente budgettet for 2018.

 

 1. Vejviseren ved udgangen fra N9 bør flyttes, så den ses bedre:
  • Vejviserpælen flyttes længere ud og vendes, således at den er meget lettere at se fra banen.
  • Skiltningen fra klubhuset til NORD og SYD-sløjfen gøres mere synlig af hensyn til greenfeespilleres muligheder for at orientere sig.

  

 1. Vinterarbejder udover baneomlægningen:
  • Veje og stier skal vedligeholdes.
  • De steder, hvor der står vand på vej og stier skal drænes og repareres.
  • Oprydningsdage i 2018 bliver den 24. marts og den 3. november.

 

 1. Fastlæggelse af mødedatoer:
  • Den 12. februar 2018 kl. 16.00.
  • Den 5. marts 2018 kl. 16.00 (reserveres som mulighed)
  • Den 19. marts 2018 k. 16.00.
  • Oprydningsdage i 2018 bliver den 24. marts og den 3. november.

 

 1. :. Evt.
 • Der bliver sat en fin sten m/plade op på N3, der fortæller at hullet er blevet kåret til Danmarks flotteste par 5 hul i 2017!
 • Michael Bager har trukket statistikker for det første ½ år med den nye indeksering. Statistikken viser, at de fleste huller spilles i fin overensstemmelse med denne, dog er der et par huller, der afviger ret så kraftigt. I baneudvalget er vi enige om, at nugældende indeksering vil være gældende indtil banerenoveringen er tilendebragt.

 

Møde afholdt den 30. oktober 2017.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel, Lone Knudsen og Poul Ladefoged.

Afbud: Keld Poulsen

 1. Banebesigtigelse:
 • Udvalget var rundt på hele banen for ved selvsyn at vurdere banens aktuelle stand, men også for at vurdere, hvor der er behov for ændringer og forbedringer.
 • En del af de iagttagne problemer foreslås løst på arbejdsdagen den 4.11.17 (ikke fuldstændig oplistning):
  • Hul S1: Opstamning af træer i venstre side, samt fjernelse af div. buske ol.
  • Hul S3: Fjernelse af et træ og grene på andre ved 150 m pælen. Skæve træer fjernes!
  • Hul S5: Rådden palisade ved teestedet fjernes. Træerne omkring teestedet beskæres.
  • Hul S6: Træerne i venstre side af greenen (i grøften) fjernes/beskæres (vil fremme spillet). Fairwayen i højre side er meget, meget glat, så pas på!!
 • Forbedringer af stier og veje (vandpytter og mudder) vil hen over vinteren blive klaret af greenkeeperstaben. Bl.a. kan stierne nogle steder gøres højere end det omliggende terræn og andre steder kan man nøjes med at skære kanterne bort eller grave en lille rende, så vandet kan ledes bort.
 • Ekstra par 3 hul: Baneudvalget drøftede mulighederne for at etablere et nyt teested, som kan bruges i forbindelse med nuværende green på hul nord 5. Udvalget finder, at dette kan gøres for en meget beskeden indsats og bruges som et ekstra hul, når et sådan er nødvendigt.

 

 1. Forslag fra Michael Bager om oprettelse af ”Stipatrulje”:
 • Patruljen skulle bestå af 5 – 7 personer, som mødes 1 gang i måneden og udfører arbejde under vejledning og hjælp fra 1 greenkeeper.
  • Baneudvalget siger tak for forslaget, men finder at sådanne opgaver bør løses af greenkeeperstaben.

 

 1. Etablering af gruppe til vedligeholdelse af parkeringsplads og terrasse (også Michael Bagers forslag).
  • Bane udvalget finder, at dette er en god ide.
  • Endvidere finder udvalget, at det kunne være en rigtig god ide, hvis der blev oprettet grupper, som er ansvarlige for fjernelse af ukrudt på greens.

 

 1. Fastlæggelse af nye mødedatoer:
  • Mandag den 11. december 2017 kl. 16.00.
  • Den 4. november 2017 er der oprydningsdag (vi håber på stor tilslutning).
  • Oprydningsdage i 2018 bliver den 24. marts og den 3 november.

 

 1. : EVT:
  • Banen fremstår lige nu utrolig flot og velplejet, hvilket rigtig mange bemærkede på ”gule-ærter-dagen”!

Ref.:  Helge Yde

 

 

Møde afholdt den 13. september 2017.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen og Poul Ladefoged.

Afbud:

 • Banens tilstand og kommende arbejder:
  • Regn: Der er kommet 60 mm regn de seneste 3 dage, hvilket bevirker, at banen er meget fugtig. Der er spredte forekomster af skimmel, men ikke værre end at små mængder af gødning kan holde det i ro.
  • Dybdeluftning: Alle ind- og udgange til og fra hullerne er blevet dybdeluftet for at mindske fugtigheden.
  • Bunkere: Alle bunkerkanter er netop blevet renoveret og ser meget fine ud. Nogle bunkere er tilført nyt sand.
  • Indspilsområdet: I uge 38 skal indspilsområdet renoveres, således at der bliver et mere naturligt fald på greenen og et større område at lande på. Området bliver derfor lukket for indspil til arbejdet er afsluttet.
  • Driving range: Der indkøbes ca. 15 meter ny måtte til at udfylde og færdiggøre mellemrummet mellem den nuværende nye måtte og boldautomaten.
  • Vandforbrug: Der er indtil nu i 2017 brugt 13.743 m3 vand til vanding mod 15.525 m3 i hele 2016. Udgiften til vanding udgør ca. 110.000 kr. årligt.
  • Kåring af Danmarks flotteste par 5-hul: Der er 3 huller, der er gået i finalen og vi er en af dem!!!

 

 • Input fra Himmerland.
  • Lone og Klaus har været til maskindemonstration, hvor temaewrne bl.a. var GPS og fjernelse af sten fra bunkere.
  • Der blev bl.a. fremvist førerløs fairwayklipper – dog ikke med succes.
  • Der er bestilt nyt system til måling af hastigheden på vore greens (bliver først leveret i 2018).

 

 • Vand på veje og stier – kan vi gøre noget ved det?
  • Der er lavet afløb fra de største vandpytter.
  • Der er forsøgsvis lavet nye riste med belægningssten – forsøget følges hen over vinteren for at høste erfaringer.

 

 • Ansøgning 1 (Masterplanen) – status og den videre proces:
 • De foreløbige beregninger over renoveringsomkostningerne og det reserverede budget (godkendt af generalforsamlingen) har været forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte, at baneudvalget fortsætter arbejdet med banerenoveringen indenfor det afsatte budget.
 • Chefgreenkeeperen har udarbejdet en foreløbig tidsplan for arbejdets gennemførsel (kan ses andet sted på hjemmesiden).
 • Hul 1 (renovering): I uge 39 forventes træfældningen påbegyndt for at gøre klar til en ny green på hul 1.

 

 • Medlemsinformation:
 • Chefgreenkeeperen vil løbende orientere om banerenoveringen via twitter.
 • Der vil blive udarbejdet et bilag for hvert hul, der er omfattet af renoveringen, således at interesserede kan følge arbejdet via NVGs hjemmeside (model er under udarbejdelse).

 

 • Fastlæggelse af nye mødedatoer:
  • Mandag den 23. oktober kl. 15.00 (banebesigtigelse).
  • Den 4. november 2017 er der oprydningsdag (vi håber på stor tilslutning).

 

 • :
  • Lyset i bag-rummet bliver ordnet!
  • Træerne i højre side af grøft/green syd 6 skal beskæres, således at bolden kan findes (sidegevinsten vil være, at stedet bliver mindre smattet og glat).

 

Ref.: Helge Yde

 

Møde afholdt den 09. august 2017.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen og Poul Ladefoged.

Afbud:

 • Banens tilstand og kommende arbejder:
  • Banen står pt. rigtig flot og der er ikke behov for at vande.
  • Greens er meget hurtige. Nu kan der laves nedslagsmærker igen – så husk at rette op!
  • Fairways har fået gødning, så græsset gror meget fint og har overtaget over ukrudtet!
  • Der er styr på skimmelangrebene og det kan holdes i skak, hvis vi bruger flydende gødning.
  • Vi påregner at overgå fuldt til flydende gødning på greens, hvilket er mere effektiv for græsset og mindre generende for spillet. Den flydende gødning er lidt dyrere end den granulerede, idet de årlige udgifter øges fra ca. kr. 30.000 til kr. 40.000.
  • Den 14.08.17 påbegyndes eftersåning af greens. Der eftersås hvert år, for at vi kan have så gode græsser som muligt og vel at mærke græsser der kan udkonkurrere de etårige græsser.
  • I nærmeste fremtid skal fairways slices, da der er behov for ilt til formuldningsprocessen.
  • Nye måtter er indkøbt til afgangen fra hul 13 (lægges på i uge 33).
  • Robin skal 4 uger på skole – opstart uge 34.
  • Bekæmpelse af vejbred: Idet vi håber, at nogle af golfklubbens medlemmer vil give en hjælpende hånd, indledes der forsøg med manuel bekæmpelse af vejbred (især på tee-steder og greens). Skal ske på den måde, at der ved starten af et hul bliver stillet en spand op med ukrudtsjern. Jernet sættes i en anden spand efter endt brug - når hullet er færdigspillet.
  • Der ønskes en bænk sat op på hul 8 – mellem dame og herre tee-stederne. Afventer dog finansiering.
  • De grønne afskærmningssnore fjernes indtil videre på alle huller bortset fra hul 8.
  • Boldvaskeren fungerer bedre. En afledt positiv virkning af vores nye måtter på driving range er, at 75% af boldene nu ligger midt på banen.

 

 • Ansøgning 1 (Masterplanen) – status og den videre proces:

Vi har som omtalt i seneste referat fået vores godkendelse til renovering/opgradering af vores bane, så nu skal arbejdet sættes i gang.

Chefgreenkeeperen har udarbejdet et foreløbigt program for gennemførsel af arbejdet på hullerne 1, 4, 5 6 og 7:

 • Træfældning, rodfræsning og flishugning vil ske i september/oktober 2017.
 • Fotografering af de nævnte områder vil finde sted i oktober 2017.
 • Vores banearkitekt laver tegninger i perioden fra nov. 2017 til jan. 2018.
 • Størstedelen af gravearbejdet forventes at ske i november og december med hjælp af en 30 ton tung gravemaskine.
 • Det meste af arbejdet forventes afsluttet i marts 2018, hvor de sidste opgaver vil være etablering af vand og græssåning.
 • Økonomisk forventes det, at ovennævnte arbejder vil kunne udføres indenfor de afsatte budgetter.

  

 • Fastlæggelse af nye mødedatoer:
  • Onsdag den 13. september kl. 16.00.

  

Ref.: Helge Yde

 

 

 

Møde afholdt den 28. juni 2017.

Deltagere: Anders J. Jensen, Keld Poulsen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Lone Knudsen

 

 • Banens tilstand og kommende arbejder:
  • Roughen/det lange græs er nu klippet på alle huller (og der er ikke modtaget protester).
  • Der er i rimelig grad styr på skimmelangrebene. Bliver dog spændende, om det holder, hvis vi får en længere periode med fugtigt vejr.
  • Greenkeeperstaben påbegynder afvikling af ferie i uge 27 og forventer først at være fuldt bemandet igen medio august (så god sommer til dem)!

 

 • Ansøgning 1 (Masterplanen) – status og den videre proces:
  • Den 13. juni 2017 modtog vi fra Miljøstyrelsen svar på vores ansøgning nr. 1 af februar 2016.
  • Miljøstyrelsen giver hermed tilladelse til ændringer af det eksisterende baneforløb ved hul nr. 1, 5, 6, 7 og 11 på matr. nr. 1e Vang By, Vang i Thisted Kommune.
  • Tilladelsen er givet på nedenstående vilkår (dog klagefrist til den 11. juli):
   1. Projektet skal gennemføres som ansøgt den 19. januar 2017.
   2. Anlægsarbejdet skal foregå så skånsomt som muligt og under makismal hensyntagen til den omgivende bevoksning. Terrænreguleringer skal holdes på et minimum.
   3. Der udlægges erstatningsskov på 0,9 ha, jf. bilag 1. En beplantningsplan for erstatningsarealet skal forelægges for Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen Thy til godkendelse senest den 1. september 2017.
   4. De kommende åbne arealer, der indgår som en del af erstatningsskoven på golfbanen, skal henligge i naturtilstand efter afrømning af muldlaget. Arealerne kan plejes ved slåning.
   5. Beplantningen på erstatningsarealerne skal bestå af typiske skovbrynsarter, herunder eg, skovfyr og hjemmehørende buske.
   6. Der må ikke plantes i en zone på 10 meter rundt om søen ved hul 7.
   7. Hvis anvendelsen som golfbane ophører, skal arealerne gentilplantes/henligge som natur efter aftale med Naturstyrelsen Thy.

Chefgreenkeeperen har i samarbejde med Thorkild Sørensen fra Naturstyrelsen Thy udarbejdet en beplantningsplan til imødekommelse af vilkårene i punkterne 3 og 5.

Beplantningsplanen afsendes umiddelbart efter den 11. juli (klagefristens udløb).

Thisted Kommune har oplyst, at der ikke derfra vil blive stillet krav om VVM-redegørelse og at Thisted Kommune ikke har indsigelser mod de ansøgte ændringer, da ændringerne netto udgør mindre end 0,5 ha.

 • Ny handicapnøgle (trådte i kraft den 12. juni 2017), hvordan er det gået?:
  • Stort arbejde med at finde ud af, hvordan ændringerne skal opdateres, så de elektroniske hjælpemidler automatisk finder de rigtige huller. Ændringerne skal tilsendes de enkelte producenter af GPSere ol.
  • Set i forhold til scorekortet er ændringen (efter små fødselsproblemer) implementeret og fungerer fint.
  • Dog startproblemer med at holde styr på nord og syd samt handicapnøglens skiften alt afhængig af hvilken sløjfe man starter på.
  • Baneudvalget vil på sit møde i december 2017 lave statistik på scoren i perioden fra den 12. juni og fremefter (har ændringerne virket efter hensigten?).

 

 

 • Baneguide, midlertidig løsning:
  • Poul Ladefoged præsenterede et udkast til midlertidig og ajourført baneguide. Udkastet blev godkendt med enkelte ændringer. Der bestilles 1.000 stk., som vil kunne dække ca. 2 års forbrug.

 

 • Banebesøg Hvide Klit Fjord 20.06.2017, er der noget vi kan overføre til vores egen bane?
  • Baneudvalget og greenkeeperne aflagde besøg på Hvide Klit banen.
  • Hvide Klit var blevet valgt, da den på mange måder har de samme udfordringer som vores bane, bl.a. er underlaget stort set sand
  • Endvidere er man i fuld gang med at renovere samtlige bunkere, så de bliver mere tidssvarende og vedligeholdelsesvenlige – måske kan vi bruge nogle af deres erfaringer i vores kommende renoveringsarbejde.
  • Hvide Klits greenkeeper kunne oplyse, at man aldrig spiller på frosset græs, så er banen lukket.
  • Men alt i alt en fin tur med en del detaljer, som skal med i huskebogen og vi får glæde af, når vi går i gang med vores renovering.

 

 • Fastlæggelse af nye mødedatoer:
  • Onsdag den 9. august kl. 16.00.
  • Onsdag den 13. september kl. 16.00.

 

 • Evt.:
  1. hul 2: Enighed om, at der skal laves en lidt bredere kant med semirough såvel mod ”afgrunden” til højre for greenen som mod bagkanten. Endvidere blev det drøftet, om det kunne være hensigtsmæssigt med en bunker bag ved greenen på hul 2 (drøftes på et kommen møde).
  2. Der etableres en klokke på hul N8 og klokken på hul S5 er sat i stand.
  3. Kassen på hul 8 er nu på sin nye plads.
  4. Alle skriftlige henvendelser til baneudvalget vil blive besvaret skriftligt eller ved direkte henvendelse til afsenderen.

 

Ref.: Helge Yde

------------------------

31. maj 2017.

Deltagere: Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Keld Poulsen

 • Banens tilstand og kommende arbejder:
  1. Banen har været voldsomt angrebet af svamp, men dette er stort set bekæmpet på nuværende tidspunkt - bortset fra hul 3, hvor der endnu kan ses angrebne områder.
  2. Teestederne står godt og vi kan glæde os over, at vi er kommet godt over vinterens slid.
  3. Bunkerne er stort set opgraderet og udbedret.
  4. Rangen:
   • Den nye bunker er færdig og må gerne benyttes.
   • De nye udslagsmåtter er på plads og må ligeledes gerne benyttes.
   • Rigtig mange golfspillere har udtrykt tilfredshed med de nye og forbedrede muligheder.
   • Vi mangler stadigvæk skilte med afstandsoplysninger og afstandspæle i forhold til de nye måtter.
  5. Bagrummet: Det nye tag og den nye tilbygning er stort set udført – mangler lige lidt maling. Meget fint resultat.

 

 • Ansøgning 1 (Masterplanen) – status og den videre proces:
  • Klaus Kappel har igen talt med Hans Højer i Naturstyrelsen, som kunne oplyse, at der nu er sat en ny mand på opgaven. Enighed i Baneudvalget om, at Helge Yde tager kontakt til styrelsen. Ansøgningen blev sendt i februar 2016.

 

 • Ny handicapnøgle (træder i kraft den 12. juni 2017), hvad skal vi gøre i forhold til elektronisk opdatering?:
  • Udvalget v/Lone Knudsen vil undersøge, hvordan systemerne kan sættes op, således at den rigtige sløjfe automatisk kommer op på de elektroniske hjælpemidler.

 

 • Status på boldvaskeren:
 • Boldvaskeren fungerer desværre ikke optimalt, kan ikke vaske boldene men kun skylle. Der arbejdes på at finde en løsning. Der skal laves en ny slidske.

 

 • Volden ved puttegreen og klubhus:
 • Enighed om at volden efterhånden tager sig godt ud (beholdes i sin nuværende form)..
 • Der i mod var der enighed om, at foreslå husudvalget, at der lægges fliser på arealet op til klubhuset, da der tilsyneladende ikke kan gro noget under udhænget. Pladsen kan så med fordel bruges til henstilling af bags (vil især være attraktivt i regnvejr)!

 

 • Baneguide, midlertidig løsning:
  • Poul Ladefoged vil forsøge at få udarbejdet en midlertidig baneguide.

 

 • Fastlæggelse af nye mødedatoer:
  • Onsdag den 28. juni kl. 16.00.

 

 • :
  1. Baneudvalget skal stærkt opfordre spillere på driving range til at vise hensyn, når der samles bolde op. Opfordringen kommer efter nogle uheldige episoder, hvor opsamleren har været i fare. Hvis ikke opfordringen bliver efterlevet, vil rangen blive lukket når der samles bolde op.
  2. Nogle af klubbens medlemme har givet udtryk for at græsset er for højt foran tee 48 på hul 10. Baneudvalget besluttede, at græsset femover klippes lidt tættere foran dette teested.

 

Ref.: Helge Yde

26. april 2017

Deltagere: Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Keld Poulsen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Ingen

 • Banens tilstand og kommende arbejder:
  1. Greens: Vores dygtige greenkeepere er næsten færdige med forårets eftersåning.
  2. Bænke: Efter grundig rengøring og behandling med træbeskyttelse (dufter dejligt af tjære), er bænkene på plads igen.
  3. Veje og stier: Vinterens skader og sidste års slidtage er nu stort set udbedret!
  4. Bunkerne: Nu går arbejdet i gang med renovering af bunkerne, så de kan tage sig godt ud til den forestående sæson.
  5. Fairways: Efter vinterens og forårets megen brug trænger fairways til at blive dressede. Chefgreenkeeperen retter henvendelse til Poul Rich i håb om, at han vil fortsættes sidste års fine arbejde med dette. Baneudvalget skal kraftigt opfordre til, at alle lægger opslåede/løse tørv på plads igen!!!
  6. Græsset: For at få gang i græsset, er der brug for mere varme J
  7. Vandingsanlægget: Der arbejdes i øjeblikket på at få vandet ud i alle hjørner af vandingssystemet. Vi har i vinterens løb fået et par mindre rørskader, som udbedres i nærmeste fremtid.
  8. Driving range: Greenkeeperne går nu i gang med at lave en helt ny spændende bunker på rangen. De første 20 meter nye udslagsmåtter forventes at være på plads ca. uge 20. Såvel bunkeren, som måtten bliver hævet over nuværende range, så det bliver lidt nemmere, at bedømme, hvor bolden slår ned.
  9. Generelt: Der er nok at se til lige nu!

 

 • Ansøgning 1 (Masterplanen) – den videre proces:
  1. Klaus Kappel har talt med Hans Højer i Naturstyrelsen, som oplyste, at det er et fint materiale, vi har fremsendt, men han vil gerne have et bedre kortmateriale, som tydeligt viser de områder, vi afgiver/leverer tilbage.
  2. Det ønskede kortmateriale fremsendes i denne uge – mon vi så ikke får den længe ventede godkendelse for de første 11 huller?!.
  3. Klaus Kappel kontakter Thorkild Sørensen for at få skovet/ryddet op i de områder, hvor anlægsarbejdet forventes påbegyndt her i 2017 - primært områderne ved det nye hul 6 og mellemområdet mellem nuværende hul 6 og hul 7.
  4. De arbejder vi håber, at kunne gå i gang med her i 2017 :
 • Hul 1: Ny green.
 • Hul 6: Ny green og ny fairway, samt efterfølgende tilpasning af teestedet.
 • Hul 7: Fairways til ændret forløb af hul.
 • For at ovennævnte kan komme i gang kræves:
 • at tilladelserne er i hus,
 • at der er lavet de nødvendige aftaler med banearkitekten,
 • at økonomien er afklaret
 • At der udarbejdes en detaljeret køreplan for hele anlægsdelen.

 

 • Ny handicapnøgle (træder i kraft den 12. juni 2017):
  1. Som det fremgår af det seneste referat fra baneudvalget, så er det besluttet, at vi skal have ny handicapnøgle.
  2. Den nye handicapnøgle træder i kraft mandag den 12. juni 2017.
  3. Handicapnøglen bliver automatisk påført scorekortet (så det kan nok betale sig at kikke lidt ekstra på kortet, de første gange du spiller efter den 12. juni).
  4. Den nye handicapnøgle og de bagved liggende beregninger lægges på vores nye hjemmeside samtidigt med dette referat.

 

 • Den nye skiltning ved hullerne vurderes:
 • Baneudvalget udtrykte tilfredshed med den gennemførte løsning.

 

 • Kassen ved hul 8:
 • Af hensyn til spillernes sikkerhed flyttes kassen tættere på greenen, så den bliver mere synlig fra teestedet.

 

 • Ny hjemmeside og opdatering af baneinfo.:
  1. Den nye hjemmesides fane vedr. nyheder vil fremover vise alle nyheder. Baneudvalgets referater slettes som nyheder efter 2 til 3 uger.
  2. Chefgreenkeeperen sikrer, at seneste tilgængelige grønne regnskab for NordVestJysk Golfklub lægges på hjemmesiden.

 

 • Fastlæggelse af nye mødedatoer:
  1. Onsdag den 31. maj kl. 16.00.
  2. Tirsdag den 20. juni 2017 (Baneudvalgets inspirationstur til Sæby Golfklub)

 

 • Evt. intet

 -------------------------------------------

Ældre referater: