Årsredegørelse 2018

Baneudvalget har besluttet at udarbejde en årsredegørelse for 2018, som i kort form oplyser om de væsentligste opgaver, som udvalget har beskæftiget sig med.

Baneudvalgets kompetencer og opgaver:

 • Udvalget definerer greenkeepernes arbejdsopgaver, fører tilsyn med banen, træningsområderne og greenkeeperstabens løsning af de udstukne opgaver.
 • Udvalget kommer med forslag til baneforbedringer til bestyrelsens godkendelse.
 • Udvalget udarbejder en langsigtet målsætning for banens layout og standard.
 • Udvalget udarbejder i samarbejde med chefgreenkeeperen flerårige handlingsplaner og budgetter for evt. ændringer, vedligehold og anskaffelser af maskiner.
 • Udvalget vurderer løbende sammen med chefgreenkeeperen maskinparkens og banens tilstand, herunder tiltag for opretholdelse af den ønskede standard.

 

 

Udvalgets vigtigste fokuspunkter for 2018:

 

Masterplanen

En meget stor del af baneudvalgets arbejde i 2018 har været beslutninger med relationer til masterplanens gennemførelse.

Hul N1: Arbejdet med at uddybe søen og lave ny green er afsluttet og hullet er taget i brug. Hullet har en længde på 434 m fra tee 56 (par 5), hvilket er 70 meter længere end det gamle hul. Der vil i 2019 blive etableret backtee.

Hul N4:  I 2019 håber vi at få lavet en fuld renovering af hele hullet. Vil betyde, at hullet bliver lukket i en periode. Der laves et erstatningshul (par-3), hvor den resterende del af det gamle hul N5 bliver taget i anvendelse. Afgang fra erstatningshullet vil for at minimere generne kunne ske bagom den nye green på N5.

Hul N5: Baneforløbet er ændret og den nye green er færdig og taget i brug. 380 m lang fra tee 56 (uændret længde).

Hul N6: Helt nyt og utroligt flot par-3 hul. 130 m lang fra tee 56. Hullet er taget i brug. Der har været udtrykt bekymring over adgangsvejene til hullet og derfor har baneudvalget besluttet,

 • at stien/adgangsforholdene til teestederne skal forbedres,
 • at stigningen på stien til venstre op til greenen skal mindskes
 • at der skal være færre højdemeter på forbindelsen mellem teestederne og fairwayen (der skal fyldes jord på).

Hul N7: Arbejdet med at etablere nye teesteder og fairway er udført. Nu venter vi bare på, at græsset skal gro og blive stærkt! Forventet ibrugtagning er maj 2019.

Hul N8: Renoveringen af hullet er sat i bero med begrundelse i manglende økonomi.

Hul S1: Etablering af ny green og blotlægning af lynghøjene i hullets venstre side er sat i bero med begrundelse i manglende økonomi.

Hul S3 til S9: Er indtil videre sat i bero, grundet afslag fra grundejerens side samt af hensyn til økonomien.

 

Golfteknisk anlæg/ vandhazard

Hul S9: Baneudvalget indstiller, at der etableres et golfteknisk anlæg på hul S9 (sø på ca. 200 m2)!

Formålet med at etablere søen er at slippe for at betale vandafgift, af det vand vi bruger til at vande banen med, hvilket vil betyde en ikke ubetydelig årlig driftsbesparelse.

Det er baneudvalgets opfattelse, at en sø på dette sted under alle omstændigheder vil være et gode og vil gøre hullet mere spændende.

Naturstyrelsen Thy (som grundejer) har godkendt vores forslag, men har gjort opmærksom på, at der også kræves en godkendelse efter skovlovens bestemmelser. Ansøgning er afsendt.

Etableringen af det fulde projekt vil koste ca. 127.500 kr. Udgiften tjenes godt og vel ind på bare et år ved sparet vandafgift. Etablering af søen alene vil koste små 30.000 kr.

 

Anskaffelse af GLFR

 • Udvalgets drøftelse af om NVG skal anskaffe GLFR-appen.
 • Du får alle Danmarks golfbaner i højeste kvalitet direkte på din smartphone.
 • GLFR Indeholder baneguide, afstandsmåler, scorekort men også mulighed for at kommunikere med klubbens medlemmer og mulighed for at få beskeder hurtigt ud til de spillere, der følger klubben.
 • Anskaffelse af systemet vil betyde en engangsudgift på 17.000 kr. og en løbende udgift på ca. 12.000 kr. årligt.
 • Beslutning: Enighed om, at vi ikke på budgettet for 2018 har økonomi til at anskaffe systemet.
  • Anskaffelse af systemet er fremsendt til bestyrelsen som et ønske til budget 2019, idet det er sandsynligt, at den årlige driftsudgift vil kunne finansieres ved salg af annoncer mv.

 

Vandforbrug

Vi har i 2018 brugt 36.580 kubikmeter vand a kr. 7,40, svarende til kr. 270.000 (+ strømudgift på 1,- kr. pr. m3 = 36.000). Vandbudgettet for 2018 er på kr. 175.000. 

 

Budget /regnskab

Baneudvalget forventer at udvalgets budget for 2018 overholdes

 

 

Baneudvalget december 2018

Poul Ladefoged, Anders Josef Jensen, Keld Poulsen, Lone Knudsen, Klaus Kappel og Helge Yde

Hul N7 set fra Teested N6