Møde: Afholdt den 13. september 2021.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen, Poul Ladefoged og Sigurd Skovborg.

Afbud: Ingen

 1. Banestatus og igangværende arbejder:
  1. Masterplanen: Gennemgået og tilrettet for nye opgaver samt prioriteringer.
 • N3: De nye bunkere i begge sider af fairwayen er stort set lavet færdige og palisadebunkeren i venstre side af greenen er på vej mod sit endelig.
 • N3: Arbejdet med at etablere et nyt backteested er gået i gang.
 • N6: Der er et stort ønske om, at der fyldes mere materiale på stien mellem teestederne og fairwayen (i bunden) – for at mindske niveauforskellene.
 • N6: Teested 48 udvides i løbet af vinteren, såfremt det er arbejdsmæssigt muligt. Den lille sti på tværs gøres mere farbar og får samme overfladebelægning som øvrige stier.
 • N7: Teested 48 udvides i løbet af vinteren, såfremt det er arbejdsmæssigt muligt. Stien op får samme belægning som øvrige stier.
 • N8: Arbejdet med den nye green er tilendebragt og det ser helt fantastisk ud. Nu venter vi bare på at vejrguderne er lidt med os og at der kommer godt gang i græsset. Den midlertidige green ser ud til at være en brugbar løsning.
 • N8: Drøftelse af udformningen af den nye afgangssti. Den nuværende udformning skyldes, at vi ikke råder over hele arealet. Udvalget ønsker, at stien kan gå mere direkte fremefter over siden af højen mod teestedet på N9. Chefgreenkeeperen ansøger Naturstyrelsen om tilladelse. Som en midlertidig løsning etableres en ekstra sti kun for trolleys.
 • S9: Indvindings- og vandingstilladelser er OK, så nu afventer vi, at der afsættes midler på budgettet til den nødvendige installation. Det forventes, at anlægget kan tages i brug, inden der bliver behov for vanding i 2022.

 

 1. Ønsker til budget 2022:

Baneudvalget ønsker, at der afsættes budget til følgende større banetiltag:

 • N7: Etablering af helt ny green (bagved bunker og til venstre for nuværende green). Hullet vil kunne spilles under hele processen.
 • N2: Renovering/omlægning af greenen N2 (for at gøre greenen mere fair og få flere pinplaceringer). Samt etablering af ny sti højre om greenen.
 • Midler til etablering af sugehoved for at kunne pumpe vand fra søen på S9 (vil betyde en større årlig driftsbesparelse).
 • Midler til indkøb af nye afløbsriste på de stejleste stistykker.

Maskiner/inventar:

 • Chefgreenkeeper og baneudvalgsformand udarbejder budgetoplæg.

 

 1. Eventuelt:
 • S9: Det undersøges om broen kan sikres yderligere, da nogle kørende golfere har udvist bekymring.
 • Området på sydsiden af broen forsøges tilplantet med hjemmehørende arter.

 

 1. Datoer for næste møder mv.:
  • Baneudvalgsmøde den 20. oktober 2021 kl. 14.00.
  • Arbejdslørdag: 23. oktober 2021. Mødetid kl. 8.30 (med arbejde om formiddagen, en tiltrængt bid mad og en lille match om eftermiddagen).
  • Baneudvalgets udflugt: Af forskellige årsager bliver dagen afviklet på vores egen bane i Nystrup den 27. oktober 2021 kl. 10.00.

 

 1. Ej færdigbehandlede punkter:
  • Opgaver som kan varetages af frivillige medlemmer:
   1. Punktet genoptages på næste møde med henblik på fortsat drøftelse af opgaver som med fordel kan varetages af frivillige.

 

 

 

 

 

------------------------------------

Møde: Afholdt den 5. august 2021.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen, Poul Ladefoged og Sigurd Skovborg.

Afbud: Ingen

 

 1. Banen rundt:
  • Udvalget besigtigede flg. huller:
   • N8: Baneudvalget har modtaget skitse fra banearkitekt Philip Spogard til ny green, som viser en udvidelse mod højre (set fra teestedet), samt fjernelse af nuværende 2 fairwaybunkere, som erstattes af to nye greenbunkere (begge i venstre side af greenen, den ene lidt foran og den anden på venstre side, hvor der nu er en klippet skråning).
    Stien føres længere op mod greenen, så transporttiden til og fra greenen mindskes.
    Beslutning: Baneudvalget kunne enstemmigt godkende skitsen, som nu sendes til rentegning hos arkitekten.
    Der ryddes op i området bag greenen.
    Der etableres en midlertidig green, med udgangspunkt i vintergreenen, men noget større og strækkende sig ind bag højen mod højre.
    Arbejdet sættes i gang i uge 35 og den nye green forventes, at kunne tages i brug i forsommeren 2022.
   • S1: Greenen tages i brug i indeværende uge (er blevet et rigtigt spændende og flot hul). Der vil hen ad vejen blive ryddet op i træer og buskadser rundt om greenen.
   • S3: Teestederne 56 og 60 er taget i brug så nu har hullet sin rette sværhedsgrad tilbage.
   • S7: Det nyetablerede teested 56 tages i brug i uge 32. Det nuværende teested 56 bliver samtidig til teested 60.
   • N3: Palisadebunkeren laves til en græsbunker, men erstattes af to greenbunkere – en i højre side og en i venstre side af greenen.

 

 1. Vurdering af forslag til nye skilte:
  • De forskellige forslag blev gennemgået og tilrettet. Enighed om udseende og indhold.
   I venstre side placeres hulnummer, dernæst et billede af hullet med målangivelser, sluttende med handicapnummer foroven til højre og lige derunder hullængde fra de forskellige teesteder. Sigurd Skovborg og Klaus Kappel arbejder videre med opgaven.

 

 1. Der laves en gruppe til fjernelse af glansbladet hæg mellem S9 og bygninger:
  • Med henblik på at skabe lys, luft og gennemsigtelighed blev det besluttet at danne en arbejdsgruppe til fjernelse af glansbladet hæg og andre kratlignende buske i området mellem maskinhallen og greenen på S9/N9. Arbejdsgruppen har allerede været i gang – og hvor har det pyntet! TAK!

  

 1. Eventuelt:
  • S5: Det er blevet oplyst, at spillere på teested S5 har fået en forskrækkelse ved, at en vildfaren bold fra S4 er kommet tæt på. Baneudvalget tager henvendelsen alvorligt, men har ikke umiddelbart en brugbar løsning. Enighed om, at der ikke opsættes net eller lignende også set i lyset af, at træerne rundt omkring teestedet faktisk er blevet ret så høje.

 

 1. Datoer for næste møder mv.:
  • Baneudvalgsmøde den 13. september 2021 kl. 15.00.
  • Arbejdslørdag: 23. oktober 2021 (med arbejde om formiddagen og en lille match om eftermiddagen).

 

 1. Punkter til næste møde:
  • Vandingstilladelsen er modtaget! Poul Ladefoged og Klaus Kappel fremsender ansøgning om afgiftsfritagelse til Skat. – opfølgning!
  • Kortene blev gennemgået hul for hul og de tilrettede kort bruges som forhandlingsgrundlag for chefgreenkeeperens fortsatte forhandling med Naturstyrelsen. – opfølgning!
  • Opgaver som kan varetages af frivillige medlemmer:
   1. Punktet genoptages på næste møde med henblik på fortsat drøftelse af opgaver som med fordel kan varetages af frivillige.
  • Status på driving range, herunder grav til boldopsamler:
  • Baneudvalgets årlige udflugt.

 

 

-----------------------

Møde: Afholdt den 07. juli 2021.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen, Poul Ladefoged og Sigurd Skovborg.

Afbud: Ingen

 1. Velkommen til Sigurd Skovborg:
  • Poul Ladefoged (formand) bød Sigurd velkommen. Golfklubbens bestyrelse besluttede på det konstituerende møde at øge sin repræsentation i Baneudvalget fra 2 til 3, så udvalget fremover består af 7 medlemmer.

 

 1. Banestatus og kommende arbejder:
  • Chefgreenkeeperen orienterede om bemandingssituationen, som i sommerferieperioden og på grund af sygdom er temmelig anspændt.
  • Opgaver: Vil i den nærmeste fremtid stort set bestå af almindelig vedligeholdelse af banen (så meget der kan nås med den nuværende bemanding).
  • De små flag til visning af flagets placering på greenen er i restordre. Vi opfordrer til, at man bruger GLFR på mobiltelefonen - viser præcist, hvor langt der er til flaget, og hvor på greenen flaget står.

 

 1. Status på nyanlæg S1:
  • Den nye green forventes ibrugtaget medio august 2021!

 

 1. Status på nyanlæg S9:
  • Teestedet og evt. renovering af green:
   • Spørgsmålet sættes i bero indtil der er en endelig afklaring på placeringen af klubhuset.
  • Det golftekniske anlæg. Kan området forbedres?:
   • Græsset på de stejle sider er så småt ved at få fat, men væksten kommer først rigtig i gang i løbet af efteråret.
  • Vandingstilladelse herunder afgiftsfritagelse?
   • Vandingstilladelsen er modtaget! Poul Ladefoged og Klaus Kappel fremsender ansøgning om afgiftsfritagelse til Skat.
  • Estimat på flytning af pumper, hvad skal der ske rent praktisk. Hvad siger økonomien?
   • Sugerørene knyttes til det nuværende system i pumpehuset. Begge tappesteder skal have selvstændig måler. Godkendelse af afgiftsfritagelse er en betingelse for arbejdets iværksættelse. Etableringen forventes at ville koste mellem 80.000 og 100.000 kr. (fremsendes som ønske til budget 2022). Selve arbejdet forventes udført udenfor vandingssæsonen.

 

 1. Gennemgang af kort over golfbanen:
  • Nye kort med præcis indtegning af de områder vi har råderet over, er modtaget fra Naturstyrelsen. Kortene blev gennemgået hul for hul og de tilrettede kort bruges som forhandlingsgrundlag for chefgreenkeeperens fortsatte forhandling med Naturstyrelsen. Der skal laves en nul-løsning, så de arealer vi afgiver, går lige op med dem vi får. Det gennemgående princip i ændringerne er, at vi afgiver naturområder for at få bedre muligheder for fremtidig udvikling omkring teesteder og greens.

 

 1. Renovering af green N8:
  • Skitse over greenens (hullets) udformning fra banearkitekt Philip Spogard forventes at foreligge primo august 2021.
  • Arbejdet udføres den første uge af september 2021 af vore irske venner.
  • Midlertidig green: Allerede nu gøres de indledende tiltag for at sikre så god en erstatningsgreen som muligt.

 

 1. Status på nye affaldsbeholdere (sortering), skiltning og rygepladser:
  • Opgaverne vil blive udført i løbet af vinteren – dog afhængig af budgetmæssig bevilling.
  • Affaldsbeholdere: Der opsættes beholdere på 9 huller. Der skal sorteres i flasker/dåser m/pant og uden pant og et rum til andet
  • Skiltning: Som udgangspunkt vil der kun være et skilt pr. hul med flg. tryk: Hul nr. – billede af hullet – hulhandicap. Endvidere vil der være skilt med hulsponsor.
  • Rygning er som udgangspunkt forbudt. Der må ryges på 6 huller, hvor der opsættes egnede kabinetter til opsamling af skod.

 

 1. Opgaver som kan varetages af frivillige medlemmer:
  • Boldopsamling (er oprettet) – ansvarlig Sigurd Skovborg/Flemming Lund?
  • Dressing af fairway (er oprettet) – ansvarlig Anders J. Jensen
  • Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsplads (er oprettet) - ansvarlig Keld Poulsen
  • Vedligeholdelse af stolper og galger (ny) - ansvarlig Sigurd Skovborg
  • Friholdelse af lyngbakker (ny) – ansvarlig ?
  • Beskæring af beplantning langs veje og stier (ny) – ansvarlig Helge Yde
  • Fjernelse af vejbred og tusindfryd (ny) – ansvarlig ?
  • Vedligeholdelse af borde og bænke (ny) – ansvarlig ?
  • Punktet genoptages på næste møde med henblik på fortsat drøftelse af opgaver som med fordel kan varetages af frivillige.

 

 1. Status på driving range, herunder grav til boldopsamler:
  • Udsættes til næste møde.

 

 1. Eventuelt:
  • En bøn til alle golfspillere: Kør på veje og stier og undlad venligst at køre på teesteder, greens og forgreens. Ret nedslagshuller op og læg turfs tilbage. På den måde kan vi fortsat være glade og stolte af vores flotte golfbane.

 

 1. Datoer for næste møder mv.:
  • Baneudvalgsmøde den 5. august 2021 kl. 15.00.
  • Arbejdslørdag: 23. oktober 2021 (med arbejde om formiddagen og en lille match om eftermiddagen).

 

 

 

--------------------------

Møde: Afholdt den 26. maj 2021.


Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel, Poul Ladefoged.
Afbud: Lone Knudsen og Keld Poulsen.

 • Banestatus og kommende arbejder:
  • S1: Den gamle green forventes åbnet i næste uge (22). Der laves dropzone før afgangsstien (for dem der slår bolden ind på den nye green, hvor der er spilleforbud).
  • S9: Hele arealet ved den nye sø bliver til en hazard og omkranses af røde pæle m/spilleforbud. Alle bolde der ender i hazarden, skal spilles fra dropzonen.
  • N6: Der indkøbes 2 stk. måtter/hybridgræs til ilægning/beskyttelse af den meget slidte indgang til fairwayen.
  • Generelt: Der skal ikke længere tues op på klippede arealer.
  • S8-Fairway: Der er stort behov for forbedringer, hvorfor der skal proppes, prikles og dresses – vil ske snarest muligt. Det forventes, at der skal bruges mellem 40 og 50 ton sand alene til at dresse dette hul.
  • Alle bunkere trænger til en kærlig omgang pleje, hvilket dog må afvente at arbejdet med fairways er tilendebragt.

 • Rygepolitik – skiltning – rygepladser:
  • Der anskaffes nye tobaksopsamlere til opsætning på de huller, hvor der må ryges!

 • Golfbox, spilletider påføres scorekortet, tider pr. hul afstemmes:
  • Enighed om at forventede spilletider påføres scorekortet.

 • Udvalgets tur til Mariagerfjord Golfklub:
  • Alle greenkeepere og baneudvalgets medlemmer aflægger klubben et besøg onsdag den 9. juni 2021.

 • Eventuelt:
  • S8: For at beskytte teested 48, klippes en sti mellem teested 48 og 56, da der tilsyneladende er rigtig mange, der slår udslaget ind i de store graner i højre side.
  • Baneudvalget kan konstatere, at mange teesteder er meget hårdt medtaget af vinteren, den manglende varme og ikke mindst det konstante store slid af mange golfere. Derfor vil udvalget senere tage teestederne op til en grundig gennemgang for at afgøre, om der skal ske forbedringer, udvidelser eller omlægning.

 • Datoer for næste møder mv.:
  • Baneudvalgsmøde den 7. juli 2021 kl. 15.00.
  • Golfklubben afholder generalforsamling onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00 på Lerpyttervej 37.

 

--------------------------

Møde: Afholdt den 14. april 2021.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel, Poul Ladefoged, Lone Knudsen og Keld Poulsen.
Afbud: Ingen

 • Besigtigelse af anlæg af teesteder:
  • S1: første stop på runden var den nye green og vi må konstatere, at græsset endnu ikke er kommet rigtig i gang med at gro. Ibrugtagelse ikke før 1. juni. Til gengæld vil vi kunne spille den tilbageværende del af den gamle green, når lige der er kommet så meget græs på den nye, at det kan bære. Enighed om, at der skal ryddes endnu mere op bag ved den nye green.
  • S3: Arbejdet er i fuld gang. Hele teestedet renoveres, planeres og udvides og tilføjes en ny tee-60. Stiforløbet ændres, så vi i ikke fremover har behov for trappetrin.
  • S7: De 3 asketræer i højre side af fairwayen fjernes straks! På et senere tidspunkt skal den bulede del af fairwayen lige før bakken shapes og gennemgraves, så hullet bliver mere fair😊. Arbejdet opdeles i to etaper, så hullet i hele renoveringsforløbet kan spilles.
  • S5: Det visne træ ve teestedet fjernes straks!

 

 • Banestatus:
  • Generelt: Propning og eftersåning er i fuld gang.
  • Der er indkøbt en masse nyt filtersand, som spredes ud over hele banen – dog får de meget bløde områder mest.
  • S8: Fairwayen er meget blød og medtaget og græsset har det rigtigt svært, så her vil der blive tale om en større omgang.
  • Teesteder: Alle teesteder er blevet proppet og dresset med frø.
  • Teesteder: Baneudvalget finder, at det er fint, at man i starten af sæsonen, i stedet for måtterne, anvender den forreste og den bagerste del af teestedet - for at beskytte selve teestedet bedst muligt, indtil græsset rigtig er begyndt at gro.
  • Greens: Afventer varme og vækst før der kan vertikalskæres og dybdeluftes. Greens proppes i maj måned med de helt små huller og en omgang sand.
  • Driving range: Mangler en hel del jordarbejder omkring det nye udslagshus.

 

 • Arbejdslørdagen den 27. marts. Opgaver og format:
  • Stor tak til alle frivillige der bidrog med en arbejdsindsats. Det blev en rigtig god dag med højt humør og hvor mange små og store opgaver fik en kærlig omgang til gavn for hele klubben.


 • Flag og flagstang:
  • Enighed om at fastholde at der kun skal være hvide flag på greens, men også at der hurtigst muligt indkøbes et lille flag til påsætning af flagstangen.
   Placeringen af det lille flag vil vise flg.:
   • Øverst på stangen = bagerste del af greenen
   • Midt på = midterste del af greenen
   • Nederst = forreste del af greenen.

 

 • Vurdering af vinterspil, fokus på vinterteesteder og forandring af disse:
  • Vinterteestederne gennemgås senere og måtterne udskiftes i nødvendigt omfang. En del af de nuværende måtter er uegnede. Bevirker, at mange vælger at lave udslaget ved siden af måtten, hvilket medfører et uhensigtsmæssigt slid. Måtterne udskiftes i en prioriteret orden, da en fuldstændig udskiftning anslås at koste ca. kr. 60.000.

 

 • Stubfræsning og andre opgaver der kan laves løbende:
  • Opgaven har været nedprioriteret her i vinter, da de mange opgaver med fjernelse af resterne af det brændte klubhus og genetablering af de nye områder har haft en høj prioritet. Arbejdet forventes først igangsat i den kommende vinter, hvor det er muligt at køre på banen med de tunge maskiner uden at ødelægge noget.

 

 • Eventuelt:
  • Indhegning af de nyplantede områder blev drøftet. Der er indtil nu konstateret meget minimale bidskader. Tilplantning er sket iht. aftalen og områderne overgår herefter til Naturstyrelse. Der må ikke spilles fra nyplantede områder.
  • Den gamle green i hullet i venstre side af N5 markeres med blå pæle og der laves dropzone.
  • Det sandede område (tudseskrabet) mellem teestedet på N6 og fairway N7 er givet tilbage til naturen, hvorfor der ikke her er fridrop. Bolden skal spilles som den ligger.
  • N8: I forbindelse med renoveringen af greenen til efteråret forsøges etableret en større og bedre vintergreen på hullet.

 

 • Datoer for næste møder mv.:
  • Baneudvalgsmøde den 26. maj 2021 kl. 15.00.

 

------------------------

Møde: Afholdt den 16. marts 2021.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel, Poul Ladefoged, Lone Knudsen og Keld Poulsen.

Afbud: Ingen

 • Banestatus:
  • Greens: Foråret er på vej! Chefgreenkeeperen håber på sommergreens fredag i uge 11 – dog afhængig af evt. frost og vejrudsigten.
  • Teestederne: Det ser meget sløjt ud med væksten i græsset og teestederne må have lidt mere tid.
  • S9: Den nye sti ned til broen forventes færdig allerede i indeværende uge (uge 11).
  • N5: Hullet med den gamle green skal beplantes på arbejdsdagen. Det påregnes, at der skal anvendes 523 træer af forskellig hjemmehørende arter.
  • N7/N6: I løbet af foråret laves der en lille sø (såkaldt paddeskrab) i det sandede område mellem teested 48 på N6 og fairwayen på N7 (kan godt gå hen og blive fantastisk flot!), kræver dog en endelig godkendelse fra Thisted Kommune.
  • Alle veje og stier skal gennemgås og repareres for vinterens slid og skader.
  • Chefgreenkeeperen er i fuld gang med at få registreret alle vandingsanlæg og elledninger på kort. Et stort stykke arbejde, men absolut nødvendigt.

 

 • Arbejdslørdagen den 27. marts. Opgaver og format:
  • Enighed om at benytte samme model som i efteråret.
  • Alle der vil give en hjælpende hånd tilmelder sig på Golfbox. Herefter vil man blive fordelt på en af arbejdsgrupperne. Man må meget gerne tilkendegive, hvad man gerne vil lave/ikke lave. Hver gruppe har sin sjakbajs og man får mailbesked om, hvor man skal møde og med hvem.
   • Der bliver flg. grupper:
    1. Fairways dresses.
    2. Opsamling af bolde på driving range.
    3. Vaskning af måtter og afrensning af stenmel – driving range.
    4. Skraldespande vaskes og renses.
    5. Boldvaskere renses.
    6. Der skal plantes ca. 1.700 træer
    7. Små sitkagraner ol. rykkes op på N6, N7 og N8. Ligeledes på S3, S4, S7 og S8. Ørnenæb og grensaks må gerne medbringes.
    8. Bænke og galger trænger til en kærlig omgang rengøring/maling.

 

 • Udarbejdelse af ny handicapnøgle:
  • Ny handicapnøgle blev godkendt. Forventes implementeret ca. 1. april 2021.
   1. Der er ingen ændringer på Syd-sløjfen.
   2. Ny index på Nordsløjfen (ulige uger):
    • N1: 5 (nuværende 13)
    • N2: 1 (uændret)
    • N3: 7 (nuværende 9)
    • N4: 15 (nuværende 17)
    • N5: 3 (uændret)
    • N6: 17 (nuværende 11)
    • N7: 13 (nuværende 5)
    • N8: 11 (nuværende 7)
    • N9: 9 (nuværende 15)

 

 • Galger ved teestederne:
 • Enighed om at vi arbejder hen mod én information ved indgangen til hvert hul før teestederne. Skiltene får flg. oplysninger: Hul 1 + aktuelt billede fra GLFR + index.

 

 • Er der behov for forbedret baneguide?
 • Enighed om, at nuværende baneguide i opdateret form vil være tilstrækkelig.

 

 • Skiltning generelt – er der noget der skal forbedres?
  • Nuværende skiltning findes i rimelig grad at være ok! Dog vil baneudvalget være obs. på mulige forbedringer. Her tænker vi bl.a. på om gæster udefra føler, at de får en tilstrækkelig information.

 

 • Flagplacering på green og formidlingen heraf:
  • Beslutning fra seneste møde: ”Flagplaceringen/-markeringen på greens ændres ca. 1. april 2021 fra nuværende 3 farver til hvid (uanset placering).”
   1. Enighed om at beslutningen fastholdes.
  • beslutninger: Alle flag udstyres med en reflektor. Desuden markeres flagplaceringen elektronisk og positionen kan herefter aflæses med ca. 2 meters tolerance i GLFR.

OBS:  I weekends med danmarksturnering vil der kunne udskrives flagplacering i forhold til indspilslinje og med afgivelse af mål fra højre.

 

 • Datoer for næste møder mv.:
  • Arbejdslørdagen afvikles den 27. marts 2021 (tilmelding via golfbox).
  • Baneudvalgsmøde den 21. april 2021 kl. 15.00.
  • Baneudvalgsmøde den 26. maj 2021 kl. 15.00.

 

 

 • Eventuelt:
  • N2: Græsset bag greenen klippes fremover så godt som muligt. Skal gerne medføre at ledetiden minimeres, så spillet kan afvikles hurtigere.

 

 

-----------------------

Møde: Afholdt den 24. februar 2021.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel, Poul Ladefoged, Lone Knudsen og Keld Poulsen.

Afbud: Ingen

 • Banestatus:
  • Chefgreenkeeperen gennemgik forholdene omkring banens tilstand, vedligeholdelse og hvilke opgaver der er gang i lige nu.
  • Umiddelbart ser det ud til, at vi er sluppet billigt gennem vinteren med hensyn til angreb af skimmel og svamp.
  • Alle fairways er godt og grundigt slidte efter massiv benyttelse i efterår/vinterens løb. Nu kan vi bare vente på at der kommer varme (også i jorden), så græsset får gode betingelser.
  • Mange teesteder er ligeledes hårdt medtaget af slid og har brug for ro i en periode.
  • Greenkeeperne har for tiden travlt med at klargøre P-pladsen bl.a. med nedlægning af strøm. Forberedes også til flisebelægning af terrassen.
  • Baneudvalget drøftede den fremtidige skiltning på banen. Der er flere ting, der skal tages hensyn til bl.a. antallet af skilte på hvert hul, sponsorernes ønske om antal reklamer, skiltenes fremtidige udformning mm. Afventer tilbagemelding fra sponsorudvalget forinden der tages endelig stilling. Mange af de nuværende galger trænger til at blive skiftet ud og resten skal vedligeholdes. Det er baneudvalgets tanke, at der kun opsættes en galge på hvert hul. Endelig stillingtagen på næste møde.
  • Flagplaceringen/-markeringen på greens ændres ca. 1. april 2021 fra nuværende 3 farver til hvid (uanset placering).
  • N2: Stien ved tee-56 skal omlægges, så den kommer til at gå bag om tee-48. Opgaven udskydes til efterår/vinter 2021.

 • Grovplanlægning af 2021 projekter og tidsplan/procedure for afvikling:
  • N8: Arbejdet med renoveringen af greenen forventes at ske i september måned. Måske bliver der samtidigt lavet et nyt teested 60 (hvor bordet står nu).
  • S3: Der laves nyt teested 60.
  • S7: Der laves nyt teested 56, hvor vinterteestedet er nu. Nuværende teested 56 bliver således til nyt teested 60.
  • S9: Opgaven med etablering af nyt teested 60 udsættes til der foreligger en endelig afklaring på placering af et nyt klubhus mm.
  • Baneudvalgsformanden og chefgreenkeeperen udarbejder grovskitse og tidsplan over opgaver der forventes gennemført i 2021.
  • S9: Broen over ”trouble wather” bliver lagt på sin endelige plads i marts måned.

 • Udarbejdelse af ny handicapnøgle:
  • Der nedsættes et lille udvalg til at udarbejde et forslag til ny indexering. Udvalgets arbejde medtages på baneudvalgsmødet den 16. marts 2021 og påregnes implementeret ca. 1. april.
 • Masterplanen:
  • Afventer ligeledes endelig planlægning omkring placering af klubhus, P-plads osv. 
 • Arbejdsdagen den 27. marts:
  • Arbejdsdagen gennemføres efter samme princip som var gældende for efterårets arbejdsdag.
  • Arbejdet vil ske i mindre grupper i h.t. plan udarbejdet af chefgreenkeeperen.
  • Alle vil så på forhånd vide, hvor de skal møde, hvad de skal lave og hvem de skal arbejde sammen med! 
 • Datoer for næste møde:
  • Baneudvalgsmøde tirsdag den 16. marts 2021 kl. 15.00.
  • Den 9. juni 2021: Baneudvalgets årlige studietur, vil i år gå til Mariager Fjord Golfklub, som er med i et projekt omkring belægning på stier og veje. 
 • Eventuelt:
  • Baneudvalget og greenkeeperne spiller vores egen bane med henblik på vidensdeling. Vil ske i 2 omgange af 9 huller.

 

-----------------------------------

Møde: Afholdt den 30. november 2020.
Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel, Poul Ladefoged, Lone Knudsen og Keld Poulsen.
Afbud: Ingen

 • Banestatus:
  • Chefgreenkeeperen gennemgik forholdene omkring banens tilstand, vedligeholdelse og hvilke opgaver man er i gang med lige nu.
  • Hele banen skal svampebehandles forebyggende indenfor de næste fjorten dage.
  • Alle greens på sydsløjfen er dresset og har fået et lag sand. I løbet af denne og næste uge vil alle greens på Bakkedalssløjfen få samme behandling.
  • De blødeste/vådeste områder på banen er blevet prikket og der er blevet strøet et godt lag sand ovenpå.
  • Træerne ved Mulliganhuset skal fældes/fjernes, så der kan ske en bedre udnyttelse af området.
  • Fliserne ved brandtomten skal tages op i december måned, renses og stables på paller. Til denne opgave vil der blive brug for så mange frivillige som muligt (dog max. 10 ad gangen). Nærmere anmodning om frivillig hjælp vil blive udsendt når opgaven skal løses.
  • Brandtomten/klubhuset bliver fjernet fuldstændigt i januar måned 2021.
  • N2: Stien ved tee-56 skal omlægges, så den kommer til at gå bag om tee-48. Vil ske i løbet af vinteren.

 • Status på projekterne på S1 og S9 og vurdering af broen på S9:
  • S1: Vi har fået en flot green og græsset er kommet rigtig fint i gang med at gro. Når vi får tid, skal der ryddes flere træer rundt om greenen.
  • S1: Det forventes, at den nye green kan tages i brug ca. 1. maj 2021.
  • S1: Indtil videre spilles til nuværende vintergreen. Når græsset på den nye green kan tåle, at vi går på den, vil greenen blive flyttet til den resterende del af den gamle green.
  • S1: Volden i højre side af fairwayen vil være græsbevokset og det forventes ikke, at græsset skal plejes.
  • S9: Den nye sø tager sig ganske flot ud set fra teestedet. Hullet er blevet noget mere udfordrende at spille. Det forventes, at vandstanden ganske langsomt vil stige og at der ikke vil være problemer med forsyningen med vand til hele banen.
  • S9: Det er besluttet (andetsteds), at der skal opsættes redningsvest ved søen.
  • S9: Den nuværende placering af broen blev drøftet og der var enighed om, at det ville være godt, hvis den blev sænket og placeret så stiforløbet bliver mere naturlig/hensigtsmæssig.

 • Budgetønsker til 2021, herunder prioritering af rækkefølgen af masterplanen:
  • Maskiner: Der er især behov for udskiftning af nuværende teestedsklipper samt udskiftning af udtjent minigraver til større gravemaskine.
  • Baneudvalget ønsker, at der bliver afsat midler til renovering af min. en green om året.
  • N8: Enighed om, at renovering/fornyelse af greenen prioriteres meget højt.
  • Nuværende skraldespande er efterhånden meget medtaget af tidens tand. Udvalget ønsker, at de nuværende skraldespande fjernes og at der opsættes sorteringsskraldespande på flg. huller: N4, N6, N8, S2, S4 og S7.

 • Masterplanen:
  • Enighed om, at der afsættes et helt møde i jan. 2021 til ajourføring/videreudvikling. Formanden udsender planen til udvalgets medlemmer.

 • Vurdering af arbejdsdagen:
  • Super fin dag med dejligt vejr og højt humør. Der blev arbejdet godt i de 4 grupper (STOR TAK for indsatsen).
  • Baneudvalget finder, at den anvendte model fint vil kunne bruges ved fremtidige arbejdsdage, så alle på forhånd ved, hvem de skal arbejde sammen med og hvad de skal arbejde med.
  • Muligheden for at lave ”mini arbejdsdage” blev drøftet. Enighed om, at det kunne være fint med frivillig arbejdskraft til fx optagning af fliser, vedligeholdelse af bevoksning lang veje og stier osv.

 • Ikke færdigbehandlede punkter:
  • Revision af handicapnøglen udsættes til 2021, da det statistiske grundlag pt. er mangelfuldt.
  • S5: Udgået træ ved teestedet ønskes fjernet.
  • Der er fortsat bunkere der skal etableres og nedlægges i masterplanens etape 1.

 • Datoer for næste møde:
  • Baneudvalgsmøde onsdag den 19. eller 20. januar 2021 kl. 13.00 (hele mødet er reserveret til gennemgang af masterplanen).
  • Baneudvalgsmøde onsdag den 24. februar 2021 kl. 15.00.
  • Forårsarbejdslørdagen i 2021 bliver den 27. marts.

 • Eventuelt:
  • Intet.

 

-------------------------

Møde: Afholdt den 16. september 2020.
Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel, Poul Ladefoged, Lone Knudsen og Keld Poulsen.
Afbud: Ingen

 1. Besigtigelse af projekter på S1 og S9, status og plan for gennemførsel:
  1. S9: Projekt udgravning af sø begynder at tage form og forberedelserne er godt i gang. Selve udgravningen forventes igangsat omkring den 1. oktober 2020.
  2. S1: Heldigvis har bestyrelsen godkendt, at det opgravede materiale fra S9 må anvendes til etablering af ny green til venstre for nuværende green på S1. Træfældningen i venstre side af S1 er gået i gang og de flotte høje fritlægges. Træfældningen forsætter i det omfang greenkeeperne og de frivillige medhjælpere har tid til overs. Det forventes, at den nye green bliver tilsået allerede i 2020.
  3. Banearkitekt Philip Spogárd er i fuld gang med at tegne den nye green.
   Bestyrelsen har godkendt iværksættelse af begge projekter og bevilget den nødvendige økonomi:
   S9 kr. 55.000,- + S1 kr. 90.000,- i direkte omkostninger, dvs. at ”merforbrug” af egne timer er ikke indregnet.

 2. Banestatus og kommende opgaver:
  1. Chefgreenkeeperen gennemgik forholdene omkring banens tilstand, vedligeholdelse og hvilke opgaver, man er i gang med lige nu.
  2. Tirsdag/onsdag i uge 39 skal alle greens proppes og have tilført sand, (tilbagevendende årlig begivenhed, som skal sikre at græsset får luft og at vandet kan sive ned) dermed mindskes risikoen for svampeangreb.
  3. I løbet af efteråret og vinteren skal der beplantes på begge sider af fairwayen ved søen på N7. Dette arbejde kan enten udføres på arbejdslørdagen eller ved hjælp af frivillig arbejdskraft.
  4. Der klippes fortsat fairway 3 gange ugentlig grundet kraftig græsvækst. Fortsætter indtil nattetemperaturen bliver tilstrækkeligt lavt.

 3. Bolde og boldopsamling på driving-range:
  1. Problematikken drøftedes. Der kommer nye bolde i 2021. (vi har gennem de seneste 4 til 5 år mistet ca. 21.000 bolde??).
   Der kommer nyt udslagshus i 2020 og det forventes, at en ny boldvasker vil blive en integreret del heraf. Gulvhøjden i udslagshuset bliver i niveau med Nystrupvej.
   Nuværende opsamlingsordning fungerer ikke hensigtsmæssigt. Boldforbruget er meget stort og ofte må de ivrige golfspillere selv samle bolde op (kan være farligt).

 4. Dronevideo:
  1. Vores nuværende dronevideo er ikke tidssvarende og de nye/renoverede huller er ikke med. Derfor er vi i fuld gang med at lave en ny dronevideo, så materialet bliver up to date!

 5. GPS til opmåling af bane, vand etc.:
  1. Apparaturet anskaffes. Vil bl.a. gøre det meget lettere at få udarbejdet en detaljeret plan over linjeføringen af vores vandingsanlæg.

 6. Ikke færdigbehandlede punkter:
  1. Revision af handicapnøglen udsættes til 2021, da det statistiske grundlag pt. er mangelfuldt.
  2. N2: Stien væk fra teested 56 trænger til en kærlig hånd! Hvad er planen med den?
  3. Beslutning: Drøftes på kommende møde.
  4. S5: Udgået træ ved teestedet ønskes fjernet.
  5. Masterplanen: Udsættes indtil videre grundet manglende budgetmæssige forudsætninger. Senere afsættes et helt møde til drøftelse af masterplanen herunder forbedrings- og udviklingsønsker.
  6. Protræneren: Ønsker undersøgt om det er muligt at etablere nogle pukler på rangen, så der kan trænes i skrå lies.
   Baneudvalget drøftede forskellige løsningmuligheder og kunne støtte ønsket.
   Beslutning: Chefgreenkeeperen kontakter Kristian for afklaring, placering og udformning.
  7. Der er fortsat bunkere, der skal etableres og nedlægges i masterplanens etape 1.
  8. Rygning ved rastepladsen mellem S9 og N1: Det er tilladt at ryge på rastepladsen og der opsættes snarest rygespand. Der opsættes boldvasker.

 7. Datoer for næste møde:
  1. Baneudvalgsmøde onsdag den 21. oktober 2020 kl. 15.00.
  2. Baneudvalgsmøde onsdag den 2. december 2020 kl. 15.00.
  3. Næste arbejdslørdag bliver den 31. oktober 2020.
  4. Forårsarbejdslørdagen i 2021 bliver den 27. marts.

Eventuelt:
N8: Enighed om, at renovering/fornyelse af greenen prioriteres meget højt. Der ryddes op i hullet bag greenen. Arbejdet må afvente budgetmæssig dækning (forhåbentlig i 2021).

Ref.: Helge Yde

 

-----------------------------------

Møde: Afholdt den 10. august 2020.

Deltagere: Helge Yde, Klaus Kappel, Poul Ladefoged, Lone Knudsen og Keld Poulsen.

Afbud: Anders J. Jensen

1) Banestatus og kommende opgaver:
Chefgreenkeeperen gennemgik forholdene omkring banens tilstand, vedligeholdelse og hvilke opgaver man er i gang med lige nu. Konklusionen er overordnet set, at banen fortsat står rigtig godt.
Greenkeeperne har for tiden lidt svært ved at følge med den kraftige græsvækst, hvorfor der pt. klippes 3 gange i ugen på fairway. Er lige blevet færdige med at lufte teesteder og greens.
N4: har mange døde/røde pletter = svampeangreb (vil blive behandlet).
N4: Beslutning: Dropzonen fjernes og der må fremover spilles på hele hullet.
N5: Beslutning: Hegnet fra teestedet og ned ad bakken afkortes, så det slutter ved starten af fairwayen.
Principbeslutning: Chefgreenkeeper vurderer om hegn/stakitter kan minimeres/fjernes eller om der er behov for nye.

 

2) Golfteknisk anlæg på S9, status og plan for gennemførsel:
Vandingssystemet er nu omlagt, så anlægsarbejdet med den nye sø ikke bliver berørt.
Selve anlægsarbejdet forventes fortsat at blive udført i september 2020.

 

3) Opsamling af uafsluttede punkter fra tidligere møder:
N7: Vi har her i vinter oplevet ekstrem nedbør og deraf meget højt grundvandsspejl, som desværre har givet oversvømmelser også i det nyanlagte område omkring søen. Spørgsmålet er nu, om vi kan gøre noget for at minimere/eliminere problemet? Beslutning: Afventer erfaringer i kommende år! (drøftes på et senere møde).Revision af handicapnøglen udsættes til 2021, da det statistiske grundlag pt. er mangelfuldt.N2: Stien væk fra teested 56 trænger til en kærlig hånd! Hvad er planen med den?
a) Beslutning: Drøftes på kommende møde.
S5: Udgået træ ved teestedet ønskes fjernet.
Har vi en prioriteret plan for green hul N8, green hul S1 og andre forbedringer/ småændringer på banen?
a) Beslutning: Manglende budget gør at punktet må udsættes.
Masterplanen: Udsættes indtil videre grundet manglende budgetmæssige forudsætninger. Senere afsættes et helt møde til drøftelse af masterplanen herunder forbedrings- og udviklingsønsker.
Protræneren: Ønsker undersøgt om det er muligt at etablere nogle pukler på rangen, så der kan trænes i skrå lies.
a) Baneudvalget drøftede forskellige løsningmuligheder og kunne støtte ønsket.
b) Beslutning: Chefgreenkeeperen kontakter Kristian for afklaring, placering og udformning.
Der er fortsat bunkere der skal etableres og nedlægges i masterplanens etape 1.
Rygning ved rastepladsen mellem S9 og N1:Det er tilladt at ryge på rastepladsen og der opsættes snarest rygespand. Der opsættes boldvasker.

 

4) Teestederne generelt. Plan for renovering af eksisterende teesteder samt etablering af flere hvide (60) teesteder.
Størrelsen af teested 48 på N6 og N7 blev drøftet. Der forsøges udarbejdet handlingsplan for udbedring (kommende møde).
Teestedernes tilstand blev drøftet og punktet tages op på et senere møde.

 

5) Punkt fra Keld Poulsen vedr. beplantningen på diget foran puttebanen:
Keld finder ikke, at beplantningen passer ind i omgivelserne omkring klubhuset. Er i øvrigt fuldt af ukrudt og grå/brun/død marehalm/hjelme.
a) Beslutning: Enighed om at diget ikke pynter, som det ser ud nu! Der skal luges og ryddes godt op i den nuværende beplantning. Der skal laves mere varieret beplantning med hjemmehørende arter f.eks. lyng.

 

6) Baneudvalgets/greenkeepernes tur til Trehøje golfklub.
Finder sted tirsdag den 25. august 2020. Afgang fra Thisted kl. 5.00.

 

7) Datoer for næste møde:
Baneudvalgsmøde onsdag den 16. september 2020 kl. 15.00.
Næste arbejdslørdag bliver den 31. oktober 2020.

 

8) Eventuelt:
Intet.

 

Ref.: Helge Yde

 


Møde: Afholdt den 10. juni 2020.

Deltagere: Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged, Lone Knudsen og Keld Poulsen.
Afbud: Anders J. Jensen


Banestatus og kommende opgaver:

 • Chefgreenkeeperen gennemgik forholdene omkring banens tilstand, vedligeholdelse og hvilke opgaver man er i gang med lige nu. Konklusionen er, at banen står rigtig godt på trods af et meget intensivt brug af både egne spillere og greenfee spillere.
 • Græsset klippes pt. 3 gange i ugen.
 • Vandforbruget har indtil nu været på ca. 10.000 m3 (så det var godt at regnen endelig kom)!
 • S9: Teestedet skal laves færdigt og der skal fjernes endnu flere af de store træer for at give mere lys og luft til græsset.
 • S5: Udgået træ ved teestedet ønskes fjernet.
 • Der er ikke konstateret beboere i vores nye stærekasser (måske næste år).
 • Klitmøllerbanen er ved at være ok og det forventes, at de vandafledende tiltag vil gøre, at de sidste bløde pletter snart vil være forsvundet.
 • Opgaver til næste arbejdsdag (eller arbejdsgrupper af frivillige):
  • Galgerne på teestederne skal rengøres og males.
  • Driving range trænger til vedligeholdelse. Nedkørte bolde skal graves op. Opsamling af bolde i begge sider.
  • Parkeringspladsen skal vedligeholdes.
 • Principbeslutning: Der nedlægges ikke bunkere på vores bane uden at der etableres en ny til erstatning. Begrundelse: Vi har i forvejen meget få bunkere. Skal ses i sammenhæng med intentionerne i masterplanen, hvor flere bunkere foreslås sløjfet bl.a. bunkeren til højre på N1.


Golfteknisk anlæg på S9, status og plan for gennemførsel:

 • Stamledningen (vand)skal graves op og lægges rundt om greenen, først da er vi klar til at gå i gang.
 • Selve gravearbejdet forventes at blive udført i september måned, hvor vi må påregne, at hullet vil være lukket i ca. 3 dage.
 • Anlægsudgiften forventes at løbe op i ca. 80.000 kr. og pengene er til resereveret.
 • S1: Sandet fra udgravningen ønskes placeret, hvor den nye green planlægges anlagt (en arbejdsgang = sund fornuft og færre udgifter).
 • S1: Højene i venstre side ryddes for træer og buske på førstkommende arbejdsdag.
 • Grundet manglende afholdelse af generalforsamlingen har baneudvalget pt. desværre intet budget at arbejde med, men forretningen skal køre videre og vores løbende udgifter skal respektere rammerne for budgettet for 2019.


Opsamling af uafsluttede punkter fra tidligere møder:

 • N7: Vi har her i vinter oplevet meget store oversvømmelser i området omkring den nye sø. Spørgsmålet er, om vi kan gøre noget for at minimere problemerne eller om vi vil gøre noget?
  • Beslutning: Afventer erfaringer fra flere år! (drøftes på et senere møde).
 • N7: Under henseende til at vi er beliggende i Nationalpark Thy kunne der meget let laves ”tusseskrab” i det sandede område til venstre i bunden af fairwayen. Ville være flot og styrke biodiversiteten.
 • N2: Drøftelse af om der til forskønnelse kan laves en lille lavvandet sø foran teested (56) og gerne et stykke ind til højre, da området i forvejen stort set altid er fugtigt og levret. (Medtages på et kommende møde).
 • Revision af handicapnøglen udsættes til 2021, da det statistiske grundlag pt. er mangelfuldt.


Punkter fra Lone Knudsen:

 • Har vi en prioriteret plan for green hul N8, green hul S1 og andre forbedringer / småændringer på banen?
  • Beslutning: Manglende budget gør at punktet må udsættes.
 • Stien ved hul N2 – den er ikke blevet bedre! Hvad er planen med den?
  • Beslutning: Drøftes på et kommende møde.
 • Kan afgangen på S6 smukkeseres på en eller anden måde, eller skal den bare ”komme sig” som naturen nu gør (afskæring af rødder eks.).
  • Beslutning: Enten en opgave for greenkeeperne eller på kommende arbejdslørdag.


Masterplanen, hvordan og hvornår kommer vi videre:

 • Udsættes indtil videre grundet manglende budgetmæssige forudsætninger.


Datoer for næste møde:

 • Baneudvalgsmøde onsdag den 5. august 2020 kl. 15.00.
 • Næste arbejdslørdag bliver den 31. oktober 2020.

Eventuelt:

 • Intet.


Ref.: Helge Yde

------------------------------------

Møde: Afholdt den 5. februar 2020.
Deltagere: Anders J. Jensen, Keld Poulsen, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.
Afbud: Lone Knudsen, Helge Yde

Banestatus:

 • Mulighederne for at benytte de normale Teesteder er ved at være opbrugt, og de fleste steder er der Teeklodser til vintertee.
 • Den milde vinter har givet meget mere spil banen, der ses slid, det helt store problem at opslåede tørv ikke læges på plads. Hermed en kraftig opfordring: Læg tørv på plads også selvom det ikke er din egen, det samme gælder på greenen: Ret nedslagsmærker op også selvom det ikke er dit eget mærke.
 • Der er flere bløde/våde områder på banen, greenkeeperne vil snarest muligt forsøge at dybdelufte områderne.
 • I forhold til svampeangreb er der små forekomster rundt på banen, det er ikke kritisk endnu, der fuld fokus på at det ikke spreder sig.
 • Klargøring af maskinerne til den nye sæson forløber planmæssigt.

Status, golfteknisk anlæg på S9:

 • Igangsættelse 1. april blev drøftet, da start i april ikke ser ud til at kunne udløse vanding i denne sæson, er det faktisk bedre at udsætte starten til september. Det er også i tråd med beslutningen om at spille med så få gener for spillerne som muligt.

Banebudget:

 • Der er budgetteret med vores ønsker til maskinindkøb, i forhold til nyanlæg er der kun S9 i det budget der indsedt til godkendelse på generalforsamlingen

Masterplanen, hvad skal/kan vi gøre videre frem?

 • Senere i 2020 afsættes et helt møde til drøftelse af masterplanen, herunder forbedrings- og udviklingsønsker.
 • Der stadig etablering af nogle bunkere der er i etape 1.

Scootere og biler:

 • Der er det problem ved lavere temperaturer kan batterierne ikke fuldt oplades, samtidig kræver det mere energi når banen er blød og det er koldt, det kan ikke garanteres at scooterne kan klare 18 huller, derfor ændres det til at man booker scooter til 9 huller.

Datoer for næste møde:

 • Baneudvalgsmøde onsdag den 18. marts 2020 kl. 15.00.
 • Golfklubbens generalforsamling afholdes den 12. marts 2020.

Eventuelt:

 • Redningskranse ved søerne debatteret, flertal for at det ikke er nødvendigt.
  Handicapnøglen revideres senere, fornøden statistik/dokumentation forsøges indhentet.
  Den beslutning om at fjerne hjelme op mod klubhuset og anlægge terrasse odføres snarets, koordineres med husudvalget. Keld tilbyder sin assistance til arbejdet.

Ref.: PL

 

 

--------------------------------

Møde: Afholdt den 11. december 2019.
Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.
Afbud: Lone Knudsen, Keld Poulsen

 • Banestatus:
  • Baneudvalget ønsker, at sige tak til de mange frivillige der mødte op på arbejdsdagen den 2.11.2019, jeres hjælp har gjort stor gavn og kan tydelig ses, når vi spiller banen!
  • Banen er fortsat i god forfatning og vi er sluppet nådigt med hensyn til svampeangreb ol. Der er dog fundet små forekomster rundt på banen, hvorfor der er sprøjtet forebyggende. Andre klubber har meget store problemer.
  • Greens klarer slitagen overraskende godt på trods af det meget våde vejr.
  • Der er flere bløde/våde områder på banen, men greenkeeperne gør deres bedste for at lave afskærmninger, så skaderne bliver så små som muligt.
  • Alle klubbens maskiner er vaskede og rengjorte.

 • Status, golfteknisk anlæg på S9:
  • Det videre forløb blev drøftet. Projektet sættes i gang når grundvandet er faldet tilstrækkeligt meget – formodentlig først omkring 1. april 2020.

 • Masterplanen, hvad skal/kan vi gøre videre frem?
  • Efter jul afsættes et helt møde til drøftelse af masterplanen, herunder forbedrings- og udviklingsønsker.

 • Stærekasser:
  • Vakse klubmedlemmer har oplyst, at der kan søges fondsmidler til fremme af fugle og dyreliv. Besluttet at formand Poul Ladefoged fremsender ansøgning.

 • Datoer for næste møde: 
  • Baneudvalgsmøde onsdag den 05. februar 2020 kl. 15.00.
  • Ved behov indkaldes til ekstra budgetmøde.

 • Golfklubbens generalforsamling afholdes den 12. marts 2020.

 • Eventuelt:
  • Handicapnøglen revideres på februarmødet og forventes klar inden sæsonen for alvor går i gang (ca. 1. april 2020). Fornøden statistik/dokumentation forsøges indhentet.

Ref.: Helge Yde

 

------------------

Møde: Afholdt den 30. oktober 2019.
Deltagere: Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Keld Poulsen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.
Afbud:

 • Banebesigtigelse i forhold til arbejdsdag og vinterspil:
  • Banen fremstår fortsat grøn, flot og indbydende!
  • Baneudvalget har modtaget en hel række forslag til fjernelse af forhindringer og til gavn for spilhastigheden.
  • Baneudvalget besigtigede banen og aftalte, at chefgreenkeeperen udarbejder forslag til arbejdsprogram og teaminddelinger, så vi får mest muligt ud af arbejdsdagen lørdag den 2.11.19.
   -Så vi skal opfordre så mange som muligt til at ofre en halv dag på at forskønne og forbedre vores dejlige bane.
   -Efter veludført arbejde er baneudvalget vært ved en lækker middag.
   -Efter maden spiller vi 9-hullers match sammen med de mange uundværlige frivillige.

 • Opsummering af igangværende og kommende anlægsarbejder:
  • Anlægsarbejdet med udgravning af sø på S9 udskydes til foråret og til den tid kender vi både økonomien og teknikaliteterne omkring projektet.

 • Datoer for næste møde:
  • Oprydningsdag den 2. november 2019
   Mødetid kl. 8.00 - kaffe mv.
   Arbejdsstart kl. 8.30
   Frokost ca. kl. 12.00
   Golf 9 huller kl. 13.00
  • Baneudvalgsmøde den 10. december 2019 kl. 15.00.

 • Eventuelt:
  • De første 10 stærekasser er nu modtaget og vil som et forsøg blive hængt op på N1 og N2 i løbet af vinteren (vi skal simpelthen se om de ledige lejligheder bliver udlejet til målgruppen).

Ref.: Helge Yde

 

--------------------------

Møde: Afholdt den 2. oktober 2019.
Deltagere: Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Keld Poulsen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.
Afbud:

 • Banestatus:
  • Banen fremstår aktuelt utroligt grøn og flot!
  • Greenkeeperne er i fuld gang med dybdeluftning af greens. Der dresses først med sand i næste uge, da greens har brug for at blive afgasset.
  • Dybdevertikalskæring vil ligeledes finde sted i uge 43, hvis vejret tillader det.
  • Banen ser sund og rask ud, så der er ikke behov for at iværksætte forebyggende tiltag endnu, men man skal være på vagt, da svampesygdomme kan komme meget hurtigt.
  • Der er behov for småreparationer af teestederne, som nogle steder har fået mindre skader ved dybdeluftningen.
  • Da temperaturen allerede har været nede i nærheden af frysepunktet, er der sat af til vintergreens, så alt er klart når frosten kommer.
  • S1 og S8: Der er fjernet lavthængende grene/lavet opstamning.
  • N1 og N2: Besluttet at bunkeren i venstre side af N1 skal sløjfes og at der skal fyldes mere sand i bunkeren på N2.

 • Golfteknisk anlæg på S9:
  • Planlægningsarbejdet er i fuld gang og der er flere forhold der skal undersøges nærmere:
   • Hvor dybt ligger kridtlaget og hvor dybt skal der graves? For at finde ud af det skal der tages en prøve ned i 8 til 10 meters dybde.
   • Det skal afklares, hvordan man bedst muligt sikrer søen og den nær ved liggende green mod sammenskridning.
   • Der skal indhentes priser på alle dele af projektet, så vi kan få overblik over økonomien.

 • Budgetdrøftelser til 2020:
  Gennemgang af behov og ønsker, herunder også eventuelle anlægsopgaver jfr. Masterplanen
  • Budgetønskerne drøftedes under iagttagelse af masterplanen og ud fra baneudvalgets ønske om en fortsat optimering og udvikling af vores bane.
  • Det nye hul N4 blev ca. kr. 30.000 dyrere end beregnet, da fjernelse af det gamle græs var en noget større opgave end beregnet.
  • Det golftekniske anlæg på S9 har udvalgets absolutte topprioritering til budgettet for 2020.
  • Der er ligeledes behov for udskiftning af nedslidte maskiner (bla. en ny fairwayklipper og en ny teestedsklipper), da reparationerne efterhånden løber op i anseelige størrelser.
   Udvalget vil senere lave sit endelige oplæg til budget 2020.

 • Datoer for næste møde:
  • Baneudvalgsmøde den 30. oktober 2019 kl. 15.00.
  • Oprydningsdag den 2. november 2019
   Mødetid kl. 8.00 - kaffe mv.
   Arbejdsstart kl. 8.30
   Frokost kl. 12.00
   Golf 9 huller kl. 13.00

 • Eventuelt:
  • Tirsdagsklubben vil sponsere kr. 3.000 til indkøb af stærekasser. Baneudvalget blev enige om, at man i første omgang vil købe 10 kasser for at undersøge om stærene overhovedet er interesserede i de nye boliger . Kasserne placeres på hul N1 og N2, da det er her, de værste insektangreb er konstateret.

 

Ref.: Helge Yde

-----------------------------

Møde: Afholdt den 4. september 2019.
Deltagere: Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Keld Poulsen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.
Afbud:

 • Møde med protræner Kristian Jensen:
  • Protræneren var forhindret i at deltage i mødet, da han i morges er blevet far – vi ønsker ham stort tillykke!
   Kristian havde forinden mødet fremsendt følgende til Baneudvalget: ”Det jeg vil fremlægge i morgen, er muligheden for etablering af nogle pukler på rangen, så der kan trænes skrå lies.”
   Baneudvalget drøftede forskellige løsningsmuligheder og kunne støtte ønsket. Beslutning: Chefgreenkeeperen tager kontakt til Kristian for afklaring af placering og udformning. I givet fald bliver det et vinterprojekt.

 

 • Fremtidig placering af vinterteesteder:
  • Udvalget besigtigede banen med henblik på at optimere placeringen af vinterteestederne.
  • Hul N1: Vinterteested 56 placeres på venstre side af stien lige overfor sommerteestedet. Vinterteested 48 uændret.
  • Hul N2, N3, N4: Uændret.
  • Hul N5: Vinterteested 48: Træerne i højre side beskæres, da de dækker for en stor del af fairway. Vinterteested 56 uændret.
  • Hul N6: Fælles vinterteested for alle i forkanten af nuværende teested 56.
  • Hul N7: Vinterteested 56 placeres bag sommerteested 56. Vinterteested 48 placeres til højre for stien lige før fairway.
  • Hul N8 og N9: Uændret.
  • Hul S1: Teestedet er uændret. Vintergreenen flyttes nærmere mod sommergreenen. Afgangen fra S1 følger derfor den nuværende sti. Teestedet er uændret.
  • Hul S2: Teested 56 flyttes ned på plateauet til højre for søen. Teested 48 er uændret.
  • Hul S3, S4, S5 og S6: Uændret.
  • Hul S7: Winterteestedet 56 fastholdes – dog således at sliddet kan fordeles over et større område. Winterteested 48 uændret.
  • Hul S8: Det gamle dameteested åbnes igen som winterteested 48 (foran de store træer til højre).
  • Hul S9: Fælles teested bevares.

 

 • Budgetdrøftelser til 2020.
  • Gennemgang af behov og ønsker, herunder også eventuelle anlægsopgaver jfr. Masterplanen:
   Udsættes til næste møde.

 

 • Datoer for næste møde:
  • Baneudvalgsmøde den 2. oktober 2019 kl. 15.00.
  • Baneudvalgsmøde den 30. oktober 2019 kl. 15.00.

 

 • Oprydningsdag den 2. november 2019
  • Mødetid kl. 8.00 - kaffe mv.
  • Arbejdsstart kl. 8.30
  • Frokost kl. 12.00
  • Golf 9 huller kl. 13.00

 

 • Eventuelt:
  • Hul N4: Indtil der er ryddet op i hullet til venstre for stien, vil der være fri drop (i givet fald skal dropzonen bruges).
  • Hul N4: Der bliver spilleforbud på toppen af de nye pukler som markeres med blå farve (fri drop), så derfor laves der flere dropzoner, som skal benyttes!

 

Ref.: Helge Yde

 

-----------------------------

Møde: Afholdt den 14. august 2019.
Deltagere: Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Keld Poulsen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.
Afbud:

 • Banestatus, herunder tilstand efter skybrud:
  • Banen er meget grønt for tiden, så vi klipper fairways 3 gange ugentlig mod normalt 2 gange = ekstra ugentlig timeforbrug på 8. Semiruf klippes med rotorklipper, men græsset er så kraftigt, at maskinen har svært ved at komme af med det, hvilket kan give ophobninger!
  • Enighed om, at vi ansøger om at blive godkendt som bi-venlig golfbane, da vi opfylder alle betingelser. Klaus Kappel tager kontakt til relevante instanser.
  • Hul S4: Enighed om, at den kant af bunkeren, der vender ind mod green, beskæres hele vejen rundt, så den står nogenlunde lodret. Greenkeeperne.
  • Eftersåning af greens og teesteder vil pågå den næste måneds tid.
  • Veje og stier mangler fortsat lidt vedligeholdelse efter de voldsomme regnskyl.

 • Ibrugtagning af ny N4 samt teested 56 N2:
  • Hul N4: Det meget spændende og flotte hul åbnes mandag den 9. september 2019. Scorekort tilrettes af Birgitte og Klaus.
  • Hul N2: Det nye teested 56 tages ligeledes i brug den 9. september 2019.

 • Rating, samt info til diverse ”GPS” medier:
  • De nye oplysninger vil blive fremsendt til de respektive GPS-interessenter og forventes at være på plads senest til den 9. september 2019. Poul Ladefoged fremsender det nødvendige materiale.

 • Klipning af græsset foran teestederne:
  • Flere medlemmer har udtrykt ønske om, at der klippes en lille smal sti foran nogle af teestederne, så man undgår at få våde sko/tæer. Chefgreenkeeperen oplyser, at arealerne klippes hver 14. dag og at en klippet sti vil betyde at sliddet, der i dag er spredt, vil blive samlet, hvilket kan afstedkomme slidskader.

 • Evt. køb af stærekasser, fjernelse af fyrretræ på N9 og design af ny sø på S9:
  • Det skønnes, at der vil være brug for ca. 100 kasser. Enighed om at kasserne – af hensyn til holdbarheden – skal have et lidt andet design. Helge Yde indhenter skriftligt tilbud og Klaus kontakter skoven mhp. indhentelse af tilladelse.
  • Hul N9: Fyrretræet fældes ikke!
  • Hul S9: Design af ny sø. Enighed om, at der entreres med Pieter med henblik på udgravning af søen. Søens sider sikres med træspunsvæg. Arbejdet forventes igangsat her i efteråret.

 • Forberedelse til vinterspil:
  • Der afholdes ekstraordinært møde den 4. september 2019 kl. 15.00 med nedenstående punkter:
  • Besigtigelse af banen med henblik på at optimere placeringen af vinterteestederne.
  • Budgetdrøftelser til 2020. Gennemgang af behov og ønsker, herunder også eventuelle anlægsopgaver jfr. Masterplanen.

 • Rygning ved rastepladsen mellem S9 og N1:
  • Det er tilladt at ryge på rastepladsen og der opsættes snarest rygespand.
   Der opsættes boldvasker.

 • Datoer for næste møde:
  • Fastsættes på det ekstraordinære møde den 4. september 2019 for resten af året.

 • Eventuelt:
  • Intet.


Ref.: Helge Yde

 

----------------------------------

Møde: Afholdt den 10. juli 2019.
Deltagere: Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Keld Poulsen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.
Afbud:

 • Besigtigelse af afgangen fra hul S6
  • Baneudvalget besluttede, at stien fra S6 skal omlægges, således at stigningen mindskes og nedgangen mod vejen bliver gjort mindre stejl. Opgaven udføres af greenkeeperne. Efterår/vinter 2019.
  • Hullet/hjørnet mellem stien og greenen på S6 renses for rødder og gøres mere jævn og mere sand ifyldes. Området udstyres med en rive, som bør anvendes, når stedet forlades. Udvalget ser løsningen som et forsøg som evalueres til foråret 2020 (virker det ikke efter hensigten, kan der evt. etableres en bunker).
  • Der ryddes op i væltede træer. Oprydningsdagen.
  • De små sitkagraner på skråningen til venstre for teestederne/stien fjernes. Oprydningsdagen.
  • De nederste grene på egene i hullet i venstre side fjernes og granerne omkring egetræet i højre side (efter 150 m pælen) fjernes ligeledes. Oprydningsdagen.

 • Banestatus og kommende arbejder:
  • Chefgreenkeeperen oplyste flg.:
   Det tørre vejr er meget hård ved banen og vi vander rigtig meget. Ca. 13.000 m3 vand er brugt indtil nu. Vi regner med at bruge ca. 20.000 m3 i indeværende år, hvilket svarer til det budgetterede.
  • Selvom vore greens ser meget pæne ud og spiller rigtig godt, er der konstateret ret meget ukrudt i dem. Der vil blive iværksat forebyggende indsats i form af ekstra vertikalskæring mv. Normalvis vertikalskæres der 3 til 4 gange årligt.
  • Veje og stier: Mangler fortsat flere steder en kærlig hånd og der er ikke lagt overfladebelægning på alle steder. Belægningen fra N6 til N7 vil af økonomiske hensyn blive med ”cykelgrus”. Arbejdet vil blive udført efterår/vinter.

 • Klipning af roughen:
  • Roughen klippes i takt med at græsserne afblomstrer.

 • Gennemgang af banen:
  • Hul S1: De to store træer i dogleggen stammes op - specielt de lavthængende grene i venstre side. Greenkeeperopgave.
  • Hul S4: Træerne ved afgangen til S5 stammes op, så bolden lettere kan findes. Oprydningsdagen.
  • Hul S7: Den gravede rende foran Tee56 skal bevares for at sikre gode dræningsmuligheder. Skal være synlig, så vi undgår skader.
  • Hul S8: De store træer i højre side efter tee48 stammes op. Højen i venstre side ved stenene blotlægges. Oprydningsdagen.
  • Hul S9: Skråningen fra teestedet ned til fairwayen ryddes for buske ol. Oprydningsdagen. Evt. udtynding af de store træer omkring teestedet vurderes nøjere.
  • Hul N2: Højen i venstre side efter tee48 skal stubfræses. Greenkeeperarbejde/vinterprojekt.
  • Hul N4: (Det nye par 3-hul). Hullet til venstre for stien ryddes for udgåede træer. Oprydningsdagen. Af beskyttelseshensyn sættes der blå pæle om de nye små høje på hullet (indtil vegetationen kan klare belastningen).
  • Hul N6: Afgangen fra teestedet forhøjes for at mindske generne.
  • Hul N7: Det afskallede område i bunden spilles på normal vis og som bolden ligger. Stubbene efter 100m pælen i højre side skal fræses (greenkeeperne).
  • Hul N8: Græsset til venstre for greenen i run of-området får lov at blive lidt højere (bremsefunktion).

 • Eventuelt:
  Intet.

 • Punkter til næste møde:
  • Evt. køb af stærekasser med henblik på at forebygge angreb af stankelbenslarver, gåsebiller ol. Tirsdagsklubben har givet tilsagn om et medfinansieringsbidrag.
  • Planlægning af udgravning af søen på hul S9.
  • Evt. fældning af fyrretræet ved 150 m på hul N9.

Datoer for næste møde:
Onsdag den 14. august 2019 kl. 15.00


Ref.: Helge Yde

 

---------------------------

Møde: Afholdt den 15. maj 2019.
Deltagere: Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Keld Poulsen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.
Afbud:

 • Banestatus og kommende arbejder:
  Chefgreenkeeperen oplyste flg.:
  • De kolde nætter er fortsat hårde ved græsset på vore greens.
  • Veje og stier: Mangler flere steder en kærlig hånd, og ved de nye huller er der endnu ikke lagt overfladebelægning på. Belægningen bringes i orden, så snart vejret tillader det (det er for tørt lige nu).
  • Greens på Klitmøllerbanen trænger til en kærlig omgang, men det har været svært grundet våde områder.

 • Vi har fået gravetilladelse til vandhazard på S9:
  • Gravearbejdet forventes igangsat ultimo 2019/primo 2020 (spændende).

 • Evaluering af udført stiarbejde på N6. Evt. noget lignende på S6?
  • Stiarbejdet på den øverste del af N6 er bare super flot!
  • Overgangen fra teestedet til fairway på N6 skal hæves yderligt med min. 40 cm.
  • Enighed om, at der skal skæres en hel del af toppen ved afgangen fra S6. Foreslås lavet på samme måde som N6 på fælles arbejdsdag.

 • Dropzoner:
  • Hul N1: Dropzonen må benyttes fra de afmærkede områder (gl. vej og bunkere).

 • Evaluering af Bakkedalskilte og hullernes benævnelse:
  • Baneudvalget finder, at skiltene falder fint i tråd med miljø og natur.
  • Baneudvalget beslutter, at nuværende nummerering på scorekort og teesteder fastholdes, således at benævnelse er N for Bakkedalssløjfen og S for Sydsløjfen.

 • Opgradering af Klitmøllerbanen til greenfee. Hvad kræver det?
  • Der skal sættes nyt informationsskilt op ved banen, der på dansk og engelsk fortæller om betingelserne for at spille på banen og hvordan man får betalt sin greenfee.

 • Banebesøg – baneudvalg og greenkeepere:
  • Årets banebesøg går til Esbjerg Golfklub den 19. juni. Afgang fra Thisted kl. 5.30.

 • N5 midlertidigt hul – spil de næste 3 måneder kræver ny måtte:
  • Teestedet laves jævn og forbedres ved, at vi sætter vinterudslagskassen fra S9 op ved siden af, så der bliver frit valg.

 • Eventuelt:
  • Intet.

 • Datoer for næste møde:
  • Baneudvalgsmøde
   • Onsdag den 10. juli 2019 kl. 15.00
   • Onsdag den 14. august 2019 kl. 15.00

Ref.: Helge Yde

------------------

Møde: Afholdt den 10. april 2019.

Deltagere: Lone Knudsen, Keld Poulsen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.
Afbud: Anders J. Jensen

 1.  Banestatus og kommende arbejder:
  Chefgreenkeeperen oplyste flg.:
  • Vi har frost hver nat for tiden og derfor stort set ingen vækst i græsset, hvilket
   især er problematisk i forhold til de nye områder (teestederne på N2 og N7).
  • Greens er pt. meget hurtige – er blevet rullet og klippet 2 gange.
  • Teestederne til par-3 hullerne er meget medtaget og vil ikke blive åbnet før
   tidligst i løbet af påsken.
  • Lørdagens match på Nordvestjysk spilles sandsynligvis til vintergreens.
  • Boldvaskere og rygespande er placeret, så der gerne skulle være en bedre
   fordeling end tidligere.
  • Hul S3: Bolden må rengøres og tues op i resten af april.
   Kommende arbejder:
  • Hul S9: Små træer og buske på skråningen foran teestederne fjernes på
   førstkommende arbejdsdag. Grenene på den store gran i højre side af teestedet
   kan være generende og beskæres derfor i nødvendigt omfang.
  • Hul N4: Greenkeeperne er i fuld gang med at så græs på det nyanlagte hul. Er en
   ret besværlig proces, da der skal bruges 3 forskellige græsarter, som helst ikke
   må blandes (specielt ikke på greenen).
  • Vandingsanlægget: Mangler fortsat en del af nyanlægget i forbindelse med de
   nye huller, men også en del reparationer af eksisterende anlæg.
  • Veje og stier: Mangler flere steder en kærlig hånd, og ved de nye huller er der
   endnu ikke lagt overfladebelægning på.
 2. Foreløbig tidsplan for renovering af N4 (masterplanen) og de nye teesteder på N7:
  • Hul N4: Kan sandsynligvis tages i brug medio september 2019 – selvfølgelig meget afhængig af sommerens vækstbetingelser.
  • Hul N7: Vi håber fortsat på at tage teestederne i brug den 12. maj 2019.
 3. De nye golfregler for 2019 - status:
  • De nye regler fungerer tilsyneladende på en rimelig fornuftig måde, man skal dog huske, at man ikke kan anvende lokalreglen E5 (den nye dropperegel), hvis man finder den oprindelige bold eller hvis man har slået en provisorisk bold.
 4. GLFR, hvordan kommer vi videre:
  • Systemet fungerer rigtig godt og kan fuldt udbygget vise både sommergreens og vintergreens.
  • Greens mangler at blive tegnet ind, så alle vinkler og hældninger kommer til at fremgå af systemet.
  • Vandingsanlægget skal også lægges ind på GLFR som et redskab for greenkeeperne. Dette kan dog ikke ses af spillerne.
 5. Evaluering af midlertidig N5:
  • Fungerer efter hensigten. Kør/gå på vejen helt op til toppen af greenen på N4, så trollies og bags kan ses. Især kørende spillere skal se sig godt for, inden de krydser N4 for at køre op til N5. Spillere på N4 skal ligeledes være opmærksomme på de foran spillende.
 6. Banebesøg – Baneudvalg og greenkeepere:
  • Chefgreenkeeperen undersøger muligheden for at aflægge Esbjerg Golfklub et besøg.
  • Tidspunkt aftales på næste møde.
 7. Eventuelt:
  • Poul Ladefoged oplyste, at der bliver lavet ny rating af vores bane mandag 15.04.2019. Ratingfolkene er orienteret om at N4 er under omlægning. Mener de fint kan rate ud fra vores skitse og det de kan se for nuværende. Det samme gælder for kommende Teesteder.
 8. Datoer for næste møde:
  • Baneudvalgsmøde onsdag den 15. maj 2019 kl. 16.00.

Ref.: Helge Yde

-----

Møde: Afholdt den 19. FEbruar 2019.

Deltagere: Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Keld Poulsen

 

 • Banestatus og kommende arbejder:
  Chefgreenkeeperen oplyste flg.:
  • Vi har nu spillet på sommergreens et stykke tid, hvilket har medført en del slitage, derfor flyttes flagene mandag i uge 9.
  • Skimmel: Der er lidt tegn på skimmel, så der laves en forebyggende indsats i uge 9. Overordnet ser det heldigvis meget fornuftigt ud.
  • Tee-steder: Flytning til sommer tee-steder afventer, at der kommer gang i væksten.
  • Personale: Mads starter mandag i uge 9 med værkstedsarbejde. Vi er generelt bagefter med klargøring af maskinerne på grund af sygdom.
  • Vandingsanlægget skal gennemgås og repareres.

 

 • Foreløbig tidsplan for renovering af N4 (masterplanen):
  • Under forudsætning af budgettets godkendelse på generalforsamlingen forventes renoveringsarbejdet igangsat den 18. marts.
  • Erstatnings par-3 hul vil samtidigt være klar til ibrugtagning.
  • Scorekortene ændres midlertidigt, så hulforløbet bliver fortløbende.
  • Banearkitekt Philip Spogárd er ved at udarbejde nye tegninger til N4. Forventelig får hullet samme længde som nuværende N4. Der kan ikke etableres backtee.
  • Den nye N4 forventes (alt afhængigt af vejr og vækst), at kunne tages i brug ca. 1. september 2019.

 

 • De nye golfregler for 2019. Hvor langt er vi og hvad mangler vi før sæsonstart:
  • Gule pæle erstattes med røde pæle. Blå pæle med sort top bibeholdes.
  • Bestyrelsen har gældende for 2019 besluttet at indføre ”Standard lokalregel E-5”, som siger, at når en spillers bold ikke er fundet, kan spilleren fortsætte frem for at spille fra forrige sted:
   1. Spilleren kan tage lempelse ved at droppe en anden bold, hvilket koster 2 strafslag.
   2. Reglen kan ikke benyttes, hvis man har slået en provisorisk bold.
   3. Uddybende beskrivelse om korrekt brug af reglen kan findes på NVGs hjemmeside.
   4. Reglen anvendes ikke i DGU-turneringer eller regionsgolf, men er gældende i klubturneringer.
  • OBS: Scorekortene vil ikke være korrekte med hensyn til de påtrykte lokalregler i 2019, men uanset restlager, vil scorekortene være korrekte fra start sæson 2020.

 

 • Pas på vores bane:
  • Endnu engang skal vi på det kraftigste opfordre til at rette nedslagsmærker op og lægge turfs tilbage. TAK!
  • Anders Josef Jensen stabler et dressehold på 6 til 8 mand på benene. Holdet vil med jævne mellemrum dresse banen. Baneudvalget er vært med en øl pr. runde (til hver af deltagerne)! 😊

 

 • Boldvaskere og ryge huller:
  • Placeres så hensigtsmæssigt som muligt jf. plan udarbejdet af Keld Poulsen.

 

 • Datoer for næste møde:
  • Arbejdslørdag den 23. marts 2019 med start kl. 8.00.
  • Baneudvalgsmøde onsdag den 3. april 2019 kl. 16.00.
  • Baneudvalgsmøde onsdag den 15. maj 2019 kl. 16.00.

 

 • Eventuelt:

 

Ref.: Helge Yde

--------------

15. januar 2019.


Deltagere: Keld Poulsen, Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.
Afbud: Ingen

 1. Besigtigelse:
  • Baneudvalgets møde startede med besigtigelse af den gamle green til N5 (gryden) med henblik på at vurdere, om der kan etableres et midlertidigt par 3 hul til erstatning for N4, hvis der i 2019 bliver økonomi til renovering af dette hul.
   Beslutning: Udvalget finder, at det er muligt at etablere et midlertidigt par-3 hul med teested næsten på toppen af bakken. Hullet vil få en længde på 80 m. Alle spiller fra samme teested. Til- og afgang til hullet vil foregå således: Man spiller N5 som normalt. Når hullet er spillet færdigt, lader du din trolley blive stående ved greenen og finder de jern du skal bruge + din putter og følger afmærket sti bag om greenen på N5 op til teestedet. Afgang sker ligeledes bagom greenen på N5. Kørende må nødvendigvis krydse fairwayen på N5 både ved til- og afgang. Vigtigt: Under henvisning til ovenstående må der selvfølgelig ikke spilles fra/på greenen fra den gamle N5. Der er fridrop - nærmeste vej ud.
  • Besigtigelse af N6: Udvalget besigtigede herefter N6 for at planlægge arbejdet med forbedrede adgangsforhold til såvel teestederne som til greenen.
   Beslutning: Adgangsstien op i venstre side til greenen skal jævnes betydeligt. De større skrænter, der vil fremkomme herved, bliver revettet*) op med tørv for at hindre erosion.
   Pas på vores bane: Ret nedslagsmærker op og læg turfs tilbage. TAK!

   *) iflg. Google: Ved hældninger på over 35 ° opbygges skråningen med fast kant, f.eks. med græstørv (revettet). Bunkerkanter med stejl hældning. 

 2.  Golfteknisk anlæg på S9:
  • Intet nyt siden sidste møde, da vi endnu ikke har hørt fra Skovlovskontoret.

 3. Baneudvalgets budgetønsker til 2019:
  • Det ser ud til at baneudvalgets budget for 2019 vil blive på ca. 424.000 kr. til nyanskaffelser og nyanlæg. a. Udgiften til ny greenklipper (nødvendig) udgøre alene 330.000 kr.
  • Et enigt baneudvalg prioriterer renoveringen af N4 meget højt og håber, at der kan skabes økonomi til gennemførelse af projektet!
   Referat fra baneudvalgsmøde.
  • Etablering af golfteknisk anlæg (sø) på hul S9 gennemføres i 2019, hvis vi får de nødvendige tilladelser.
 4. Baneindvielse:
  • De nye huller (hele banen) indvies den 12. maj 2019. Banearkitekt Philip Spogård har givet tilsagn om at komme og slå første slag.
 5. Datoer for næste møde:
  • Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 16.00.
 6. Punkter til næste møde:
  • Drøftelse af problemer vedr. boldvaskeren.
  • Revurdering af placering af boldvaskeren.
 7. Eventuelt:
  • Kopperne på N7 er flyttet helt frem, hvilket er sket for at beskytte græsset, som ønskes brugt til reparation af teesteder ol.
  • Baneudvalgets inspirationstur foreslås i år at gå til Esbjerg. Klaus Kappel undersøger mulighederne.
  • Vedtaget, at der er behov for en mere hensigtsmæssig fordeling af boldvaskerne, samt at der forsøges anskaffet lidt mere tidssvarende spande på rygehullerne.
  • Baneudvalgets ” to do liste” blev gennemgået:
   • Udvalget finder, at etablering af bag/trolley-parkeringsplads på arealet med marehalm op mod klubhuset overgår til Husudvalget.
   • Evaluering af handicapnøglen vil ske i september 2019.
   • Etablering af nye vinterteesteder tages med på møde i oktober 2019.

 

Ref.: Helge Yde  

 

-------------- 2018 -------------------

Møde: Afholdt den 11. december 2018.

Deltagere: Keld Poulsen, Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Ingen

 

 • Banestatus og kommende arbejder:
  • Banen: Græsset har været i vækst indtil nu og det betyder, at vores bane her i december står fin og grøn.
  • Der skal tues op: Med begrundelse i tiltagende slitage skal der fra og med mandag den 17. december 2018 tues op på alle klippede arealer.
  • Vinterspil: Lone Knudsen udarbejder vejledende regler for vinterspil.
  • Pas på vores bane: På denne årstid er det meget let at lave nedslagsmærker på greens og slå store turfs op på fairways og teesteder – og vi må desværre konstatere, at der er rigtig mange af disse mærker, der ikke bliver rettet op!! Så please gør det hver gang! TAK!
  • Vinterteesteder: Teestedet på S9 flyttes så langt bagud som muligt.
  • Svampestatus: Der blev sprøjtet anden gang i uge 46, hvilket har haft en god virkning. Hvis muligt (for vejret) sprøjtes alle greens med jernvitriol.
  • Kommende arbejder:
   • Almindelig vintervedligeholdelse af veje og stier.
   • Flytning af flag fra sommer til vinter greens og omvendt.
   • Hulflytning og alment opsyn med slitage og svampeangreb.
   • Maskinparken er grundigt vasket og klar til vintereftersyn.

 

 • Golfteknisk anlæg på S9:
  • Baneudvalget indstiller enstemmigt til NVGs bestyrelse, at der etableres et golfteknisk anlæg på hul S9 (sø på ca. 200 m2)!
  • Formålet med at etablere søen er som omtalt i et tidligere referat, at slippe for at betale vandafgift af det vand vi bruger til at vande banen med, hvilket vil betyde en ikke ubetydelig årlig driftsbesparelse.
  • Det er baneudvalgets opfattelse, at en sø på dette sted under alle omstændigheder vil være et gode og vil gøre hullet mere spændende.
  • Naturstyrelsen Thy (som grundejer) har godkendt vores forslag, men har gjort opmærksom på, at der også kræves en godkendelse efter skovlovens bestemmelser. Ansøgning afsendes i denne uge.
  • Etableringen af det fulde projekt vil koste ca. 127.500 kr. Udgiften tjenes godt og vel ind på bare et år. Etablering af søen alene vil koste små 30.000 kr.

 

 • Baneudvalgets budgetønsker til 2019:
 • Udvalget besluttede, at der hvert år i september skal afholdes et budgetmøde, hvor chefgreenkeeperens forslag til nyt budget danner grundlag for drøftelser, prioriteringer/beslutninger.
 • Budgetønskerne for 2019 blev gennemgået.
 • Desuden besluttet, at Keld Poulsen udarbejder årshjul for baneudvalgets arbejde, mens Poul Ladefoged udarbejder ”to do-liste”!

 

 • Vinterspil på N6 og generelt:
 • Enighed om at N6 tages helt ud af spil fra den 15. december 2018 og indtil græsset til forår er i god vækst igen. Beslutningen er truffet for at beskytte det nye hul bedst muligt, men også for, at man kan bruge tiden på at gennemføre de trufne beslutninger om forbedret adgang til såvel teesteder som til greenen.
 • Der etableres et erstatningsvinterhul (par 3) på den gamle N6, hvilket kan gøres uden de helt store problemer. Vil spare mange højdemeter og gøre spillet hurtigere.
 • Gælder alle huller: Ved udsigt til længerevarende frost flyttes til vinterteesteder og til vintergreens. Kortvarige perioder med plusgrader vil ikke medføre flytninger (besparelseshensyn)!

 

 • Datoer for næste møde:
  • Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 15.00 (vi mødes på hul N6 – afhængig af vejret)
  • Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 15.00 (holdes i beredskab)
  • Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 16.00.

 

 • Punkter til næste møde:
  • Drøftelse af problemer vedr. boldvaskeren.
  • Revurdering af placering af boldvaskeren.
  • Revurdering af placeringen af banens rygehuller.

   Ref.: Helge Yde

 

Møde: Afholdt den 24. oktober 2018.

Deltagere: Keld Poulsen, Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Ingen

 

Banebesigtigelse i forhold til arbejdsdag og vinterspil:

 • Husk at oprydningsdagen i 2018 er den 3. november. Vi er stolte af vores bane og vil gerne sikre, at det også fremover skal være velholdt og attraktiv at spille, så derfor KOM OG HJÆLP! Der er masser af forskellige opgaver og enhver håndsrækning vil være kærkommen!
 • Banen: Banen blev gennemgået hul for hul og står rigtig flot her i efteråret. Generelt gælder, at der mange steder skal fjernes uønskede mindre træer, buske, samt væltede/rådne træer.
  • Hul N1:
   • Der skal etableres teested 60 (bag tee) på hjørnet af nuværende indspilsområde. Området forventes fortsat at kunne bruges til indspil!
   • Vinterteestedet (gul) placeres umiddelbart foran tee 56.
   • Der tyndes ud i de nederste grene ved greenen N1 (mellem N1 og N2).
  • Hul N2:
   • Enighed om at vinterteestedet (gældende for både damer og herrer) placeres foran nuværende tee 56.
  • Hul N3:
   • Ingen bemærkninger.
  • Hul N4:
   • Det er baneudvalgets håb, at der bliver økonomi til at renovere hullet i 2019 (der etableres et erstatningshul på den ikke benyttede del af den gamle N5 (par 3).
  • Hul N5:
   • Udvalget drøftede om de store træer i højre side (set fra teested 56) med fordel kunne fjernes. Enighed om, at opgaven er meget omfattende og i givet fald må vente til bedre tider.
   •  Træerne på højen bag greenen på N5 fjernes, så højen kommer meget mere i fokus med lyng og naturlige græsser.
  • Hul N6:
   • Der etableres bedre adgangsforhold til teestederne på N6. Teestedernes størrelse (lidenhed) blev drøftet. Der var enighed om, at vi løbende vurderer, om de nuværende teesteder kan klare sliddet /belastningen.
   • Vejen fra teestederne til fairway bliver fra mange sider kritiseret for at være for stejl. Enighed om, at genen forsøges mindsket ved, at der i fyldes rigtig meget materiale i bunden.
   • Stien fra fairway og venstre om greenen kritiseres ligeledes for at være for stejl. Baneudvalget har forståelse for kritikken, men kan ikke pt. anvise en teknisk- eller økonomisk forsvarlig løsning.
   • Placeringen af vinterteestedet blev ikke endelig afklaret.
  • Hul N7:
   • Græsset på de nye teesteder gror fint (selvom et par dovendyr har gået tværs over området) og håbes klar til ibrugtagning ca. 1. maj 2019.
  • Hul N8 og N9:
   • Ingen bemærkninger.
  • Hul S1:
   • Greenen er meget modtagelig for svampeangreb og desuden svær at vedligeholde. Stort ønske om, at få greenen rykket så langt til venstre som man kan for de 2 høje, der ligger der. Når der bliver lavet ny green, er det udvalget opfattelse, at de 2 høje bør blotlægges.
  • Hul S2:
   • Ingen bemærkninger.
  • Hul S3:
   • Egetræet midt på hullet opstammes.
  • Hullerne S4, S5, S6, S7 og S8:
   • Ingen bemærkninger.
  • Hul S9:
   • Der er afsendt brev til Naturstyrelsen med anmodning om tilladelse til at etablere et golfteknisk anlæg i form af en vandhazard. Hazarden vil få et areal på ca. 200 m2 og vil blive gravet så dyb, at den kan bruges til vanding af hele banen. Hazardens placering kan ses på planche ophængt i klubhuset. Hazarden vil gøre hul S9 mere spændende og samtidig medføre en ikke ubetydelig økonomisk fordel for klubben.

 

Næste møde:

 • Mandag den 3. december 2018 kl. 15.30.

 

Evt.

 • Henrik Pihl og Anders Heegaard tiltrådte mødet for at orientere om nye regler for baneopsætning og ændrede spilleregler, der kan få betydning for NVGs lokalregler. Punkt på dagsordenen den 3. december 2018.

 

Ref.: Helge Yde

 

----------------

Møde: Afholdt den 12. september 2018.

Deltagere: Keld Poulsen, Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Ingen

 

Banen, status og kommende arbejder:

 • Banen: Der er meget græs på banen lige nu. Nødvendigt at klippe 2 til 3 gange ugentlig og nu ned til 18 mm mod normalen på 20 mm. Semi-roughen skal også klippes oftere.
 • Greens: Der er konstateret angreb af goldfodsyge (ses som ringe i græsset) = mangelsygdom. Greenen på N1 er værst medtaget.
 • Fairways: Der er konstateret angreb af stankelbens larver – vi har fået tilladelse til at lave bekæmpelse, men først efter medio september. Angrebene er værst på hul N1, N2 og N3.
 • Den meget medtagne palisade på S5 fjernes på oprydningsdagen.

 

Masterplanen:

 • Ibrugtagning af nye huller: De nye huller N1, N5 og N6 tages i brug den 17. september 2018, fordi scorekortet vil være retvisende fra denne dato.
 • De nye huller er spilleklare og har det nødvendige filtlag til at kunne tage godt mod høje bolde og klare slitagen.
 • Vi har afgivet oplysninger om længder, bredder mv. på de nye huller, men vi ved ikke, hvornår vi kan anvende GPS-ure ol. hjælpemidler.
 • Stien fra N5 til N6: Som tidligere meddelt føres stien bag om højen og arbejdet iværksættes nu.
 • Teesteder til N6: Adgangsvejene laves nu og kommer af udseende til at minde om adgangen til teestedet på hul N8 (arbejdsvejen må også benyttes, men er lidt mere stejl).
 • Nye Teesteder til N7: Arbejdet med de 3 teesteder påbegyndes den 19. september.
 • Hul N2: Nuværende teested 56 forbliver ny teested 60. Der laves nyt teested 56 foran det gamle teested, således at adskillelsen vil være tydelig. Denne løsning vil ikke eliminere blinde slag, men vil heller ikke gøre det værre. Tee 48 fastholdes uændret.

 

Forberedelse til vinterspil. Er der noget vi skal ændre i forhold til tidligere år?

 • Udsættes til næste møde med henblik på besigtigelse af hele banen.

 

Næste møde:

 • Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 16.00.
 • Oprydningsdag i 2018 er den 3 november.

 

Evt:

 • Enighed om, at opgaven med at fjerne sand/marehalm fra forsiden af klubhuset er en vinteropgave. 3 fra baneudvalget meldte sig klar til at hjælpe med opgaven, men vi kan godt bruge et par stykker mere!!
 • Hul N4: Der er ikke økonomi på indeværende års budget til at renovere hullet.
 • Overfladevand til vanding af banen: Der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at spare vandafgift ved at hente overfladevand fra vore søer. Nye spændende muligheder undersøges.

 

Ref.: Helge Yde

 

----------------------

Møde: Afholdt den 08.august 2018.

Deltagere: Keld Poulsen, Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Ingen

 

Banen, status og kommende arbejder:

 • Vandforbrug: Indtil nu har vi brugt 35.000 kubikmeter vand a kr. 7,40, altså svarende til små kr. 300.000 (inkl. Strøm). Vores vandbudget er på kr. 175.000. Vores chefgreenkeeper undersøger for tiden mulighederne for at hente overfladevand fra søerne på banen, hvilket i givet fald vil kunne spare os for statsafgift på ca. kr. 200.000 om året.
 • Banen: Greens er stort set i orden og sygdomsangreb kan holdes i ave.
 • Græsset gror fint, hvor der bliver vandet. Der er mindre områder på fairway, der ikke har fået vand og her kan man tydelig se, hvordan hele banen kunne have set ud, hvis vi ikke havde vandet!!!
 • Udtørringen er heldigvis ikke så stor her i august, som midt på sommeren.
 • Forventer, at der laves eftersåning på alle greens i uge 34, hvilket kan give gener bla. i form af sand. Teestederne proppes sandsynligvis i samme uge.

 

Kommende arbejder:

 • Nye teesteder til N7
 • Backtee på N6.
 • Stien fra N5 til N6 skal omlægges og føres bagom klitten. Der skal laves parkeringsområder ved teestederne til N6.

 

Masterplanen:

 • Ibrugtagning af nye huller: De nye huller N1, N5 og N6 tages i brug den 17. september 2018, fordi scorekortet vil være retvisende fra denne dato.
 • Budget (nye huller): Det forventes forsat at budgettet overholdes.
 • Hul N1: Hullet bliver 434 m lang fra tee 56, hvilket er 70 meter længere end det nuværende. Fra tee 48 bliver der 375 m. Nuværende teesteder forlænges - hvis nødvendigt - med 5 til 10 meter (for at kunne leve op til længdekravene).
 • Backtee: Der bliver lavet backtee (tee 60) på hul N1 – 472m). Placeres på hjørnet af det nuværende trænings-/indspilsområde.
 • Hul N2: Placeringen af teestederne drøftes endnu engang med banearkitekten forinden videre foretages. Afgangen fra N1 til N2 er afhængig heraf.
 • Hul N5: Længden vil være uændret.
 • Hul N6: Vil have flg. længder: Tee 48 = 111 m. Tee 56 = 130 m. Tee 60 = 150 m.

 

anskaffelse af GLFR: Enighed om, at vi ikke på nuværende tidspunkt har økonomi til at anskaffe systemet.

 

Næste møde:

 • Onsdag den 12. september 2018 kl. 16.00.
 • Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 16.00.
 • Oprydningsdag i 2018 er den 3 november.

 

Evt 

 • ingenting

 

Ref.: Helge Yde

 

 --------------

Møde: Afholdt den 27. Juni 2018.

Deltagere: Keld Poulsen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Lone Knudsen, Anders J. Jensen

 

Besigtigelse af de nyanlagte områder:

 • Baneudvalget startede dagens møde med en besigtigelsestur, hvor vi i det smukke vejr beundrede de flotte nye huller, der står supergrønne og sender et klart signal om, at det bliver udfordrende, sjovt og spændende at spille disse huller.
 • Græsset står flot og chefgreenkeeperen forventer, at hullerne N1, N5 og N6 vil kunne tages i brug medio september, hvis alt går, som vi håber.
 • Den nye N7 forventes først taget i brug til foråret, hvilket hænger sammen med, at den nye N6 skal kunne spilles, før man kan etablere teesteder på greenen til nuværende N6.
 • Baneudvalget vil - med baggrund i ovenstående - overfor bestyrelsen anbefale, at hullerne N1, N5 og N6 kan tages i brug den 15. september til en match for klubbens sponsorer.
 • Kort derefter forventes det, at hullerne åbnes for alle klubbens medlemmer.

 

Hvordan kommer vi videre med udførelsen af masterplanen:

 • Der arbejdes videre med planerne om at få renoveret hul N4. Drøftelserne går på om det både er fairway og green der skal renoveres eller det kun er greenen.
 • Der skal laves back tee på flere huller.
 • Sættes på som punkt til næste møde med henblik på prioritering, afklaring af økonomien osv.
 • Der har ikke været afholdt udgifter siden seneste møde.

 

Banen, status og kommende arbejder:

 • Indtil nu er der brugt ca. 24.000 kubikmeter vand til vanding (a’ 7.35 = kr. 176.400).
 • Prikningen af hullerne i sidste uge har desværre bevirket en udtørring af vores ellers flotte greens.
 • Greens forventes tilbage på vanligt høje niveau til den kommende weekend 30./31. juni.
 • Den utilsigtede udtørring har dog den fordel, at meget af ukrudtet tørrer ud og visner, mens græsset nok skal komme igen.

 

Næste møde:

 • Onsdag den 8. august kl. 16.00.
 • Oprydningsdag i 2018 er den 3. november.
 • Punkt til næste møde: anskaffelse af GLFR: Beslutningen fra mødet den 23. maj fastholdes og medtages på mødet i august.

 

Evt:

 • Intet

 

Ref.: Helge Yde

 

-------------------

Møde afholdt den 23. maj 2018.

Deltagere: Keld Poulsen, Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Ingen

 

 • Banen, status og kommende arbejder:
  • Vi vander og vander og har på nuværende tidspunkt brugt ligeså meget vand som i hele 2017. Uden vand ingen græs – der forventes ingen hjælp fra oven de nærmeste dage.
  • Den nye green på N1 er blevet klippet og greenen på den nye N5 er blevet rullet og har fået gødning (forventes klippet første gang i næste uge).
  • Der gives gødning på den nye N6 i næste uge..
  • Kommende arbejder: Greens trænger meget til at blive prikket, men vi afventer en periode med mere regn.
  • Ros og anerkendelse til medlemmerne af NVG: Det er flot, at klubbens medlemmer har respekteret, at der ikke måtte hentes bolde i de nye områder.
  • Ros til greenkeeperne: For udvist engagement.
  • Dropzone: Nuværende dropzone på hul N6 fastholdes, indtil man må betræde græsset. Derefter droppes der lige ud efter samme mønster som gældende for N7 (nærmeste vej ud).

 

 • Masterplanen:
  • Ibrugtagning af nye huller: Den foreløbige tidsplan siger, at hul N1, N5 og N6 forventes ibrugtaget oktober 2018 (dog afhængigt af vejret).
  • Budget (nye huller): På nuværende tidspunkt er der brugt kr.629.327 ud af en bevilling på i alt kr. 720.000 og der forventes ingen uventede udgifter.

 

 • anskaffelse af GLFR: Drøftelse af om NVG skal anskaffe sig denne app.
  • Alle Danmarks golfbaner i højeste kvalitet direkte på din smartphone.
  • Indeholder baneguide, afstandsmåler, scorekort men også mulighed for at kommunikere med klubbens medlemmer, mulighed for at få beskeder hurtigt ud til de spillere, der følger klubben.
  • Anskaffelsen vil første år være 17.000 kr. og de næste to år ca. 12.000 kr. i årlig udgift.
  • Beslutning: Enighed om, at punktet medtages på næste baneudvalgsmøde.

  

 • Næste møde:
  • Udflugt til Hjarbæk den 6. juni 2018 (for baneudvalg og greenkeepere). Afgang kl. 6.00 fra Vilsund Strand.
  • Onsdag den 27. juni 2018 kl. 16.00.
  • Oprydningsdag i 2018 er den 3 november.

 

 • Evt.:
  • Drøftelse af den frivillige boldopsamling og betingelserne for samme.

 

Ref.: Helge Yde

 

Møde: Afholdt den 16. april 2018.

Deltagere: Keld Poulsen, Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Lone Knudsen.

 

 • Banen, status og kommende arbejder:
  • Vandingsanlæggene på de nye banearealer fungerer fint.
  • Greens blev klippet mandag – for første gang i år. Er meget flotte og hurtige!
  • Tee-sted: S-9 er det eneste tee-sted der ikke er åbnet endnu (skyldes meget dårlige vækstbetingelser for græsset). Tee-stedet forventes åbnet til B&O-matchen søndag den 22. april.
  • Fri drop: Flere steder på fairways er der stankelbensangreb og da det er en lækkerbisken for mange fugle, er banen ret medtaget. Lander man i et sådant område er der fridrop (midlertidig lokalregel).
  • Fri drop (kun hul N-9): Spor efter maskiner o.l., hvor græsset er helt væk eller, hvor der er større gener giver ligeledes fri drop.
  • Dropzoner: Der er lavet dropzoner ved hul N-1, N-5 og N-6. Skal benyttes, hvis (når) man slår sin bold ud i områder under reparation.
  • Fairways: klippes i denne uge.

 

 • Skilte på N-7 og S-7:
  • Skiltene (pølser) indrammes med røde pæle, således at de i udseende svarer til øvrige skilte på banen.
  • Tekster på golfbanens skilte i øvrigt tilrettes forbindelse med færdiggørelsen af den i gang værende banerenovering (skal jo være korrekt dansk 😊)!

 

 • Masterplanen:
  • Færdselsregler i de bearbejdede områder, nu og når der er tilsået:
   • Dropzoner: Ved alle nysåede og grønsprøjtede områder skal dropzonerne benyttes! Slår man en bold ind i disse områder, må den ikke hentes, da det kan ødelægge vækstlaget og give anledning til større skader.
  • Opfølgning på anlægsbudgettet:
   • Forventes overholdt indenfor den afsatte budgetramme på kr. 730.000. På nuværende tidspunkt er der konteret et forbrug på kr. 366.475 og der har ikke vist sig større overraskelser undervejs.
  • Hul N-4: Renoveringen af greenen udsættes, da der ikke med sikkerhed er plads indenfor det afsatte budget.
  • Tidsplanen forventes at holde.

 

 • Punkter fra Lone Knudsen:
  • GLFR på banen
  • Vinterteestederne er for ringe mange steder, - måske skal de flyttes næste år?
  • Skal der afholdes en “indvielsesfest”/ turnering af en art, når det nyanlagte tages i brug? Også en bestyrelsesopgave, sikkert.
  • Beslutning: Udsættes til næste møde.

 

 • Næste møde:
  • Onsdag den 23. maj 2018 kl. 16.00.
  • Onsdag den 27. juni 2018 kl. 1600.
  • Oprydningsdag i 2018 er den 3 november.

 

 • Evt:
  • Baneudvalgets/greenkeepernes årlige studietur vil i 2018 blive afviklet den 30. maj og går til Marbæk Golfbane, som efter det oplyste for nyligt er blevet opgraderet.
  • Stiforløbet mellem den nye green på N-5 og N-6 blev drøftet, da flere baneudvalgsmedlemmer har fået en del henvendelser fra bekymrede golfere. Stien kan evt. tilpasses ved at mindske højdeforskellen mellem afgangen fra N-5 og frem til tee-stedet på N-6. Medtages som punkt på næste møde.

 

Ref.: Helge Yde

 

 

Referat af baneudvalgsmøde mandag den 19. marts kl. 16.00.

Mødedeltagere: Poul, Klaus og Keld
Afbud fra feriefolket: Lone, Helge og Anders

1. Status på arbejdet med banefornyelsen – efter 5 dages arbejde.

 • Phillip kommer i morgen (tirsdag)
 • hul 1 er 85-90% færdiggjort
 • hul 5 er ca. 65% færdiggjort
 • I morgen (tirsdag) vil Peter & søn (vore irske maskinførere) fortsætte på hul 5 og desuden starte med teestedet på hul 6, så Phillip kan få et godt billede af de nævnte huller.
 • Ny budgetopfølgning udleveret: Endeligt tilbud på vandmaterialer foreligger og prisen er 30.000 kr. højere end budget. To andre poster er blevet ca. 10.000 kr. billigere (Peter & søn ca. 6.000 kr. samt div. materialer ca. 4.000 kr.), og bilen til Peter er blevet ca. 6.000 kr. billigere.
 • Konklusion så langt: Det går rigtig godt med projektet!!

2. Status for banen.

 • Nordsløjfen er åben, mens sydsløjfen er lukket, fordi der ligger meget sne endnu, og der er frost i jorden. Årsagen til det er mere skygge fra høje træer.
 • Greens er kommet særdeles godt igennem vinteren.
 • Veje vil blive repareret med stenmel, og når vejret tillader, vil greens blive eftersået.

3. Oprydningsdag lørdag den 24. marts.

 • D.d. er der tilmeldt ca. 25, og Klaus får Birgitte til at sende reminder. Klaus laver plan og fordeler opgaverne lørdag morgen. Arbejdsdagen vil forløbe efter samme skabelon som tidligere år.

4. Evt.
Intet

Ref. Keld

 

Referat fra udvalgets møde afholdt den 12. februar 2018.

Deltagere: Keld Poulsen, Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel, Lone Knudsen og Poul Ladefoged.

Afbud: Ingen.

 

 • Status på banen:
  1. Chefgreenkeeperen oplyser, at der stort set ikke er konstateret skimmel- eller andre sygdomsangreb. Dejligt.
  2. Generelt ser banen rigtig godt ud, selv om vinterspillet slider en del. Det er vigtigt at man fortsat lægger opslåede tørv på plads.
  3. Danmarks bedste par 5 hul: Der er nu sat en sten op ved hul N3 som bevis på, at hullet i 2017 blev kåret til Danmarks bedste par 5-hul.
  4. af stier: Lige nu arbejdes der ihærdigt på at få fjernet alle vandpytter fra stierne.
  5. Der arbejdes ligeledes på at finde en løsning på vandproblemet på hul S7. Vandet er blevet et problem, efter at man har skovet det store område syd for hullet.
  6. Hele maskinparken er nu gennemgået og gjort vinterklare.
  7. Der blev udtrykt ønske om nye ryge- og skraldespande (ønsket er, at få nye der falder mere naturligt ind i miljøet). Afklares på et senere møde.
  8. Dropzone: Der laves dropzone ved hul N6. Skal benyttes, hvis (når) man slår sin bold ud i området under reparation.

 

 • Trykning af nye scorekort:
  1. Den nuværende beholdning er ved at være brugt op, så der skal bestilles nye.
  2. Den ”nye” nummerering af hullerne indarbejdes. Kommentarerne på scorekortet forenkles og ajourføres.

 

 • Masterplanen:
  1. Der er på nuværende tidspunkt modtaget tegninger fra vores banearkitekt vedr. hul 1, 6 og 7 (super spændende), mens vi fortsat mangler tegningerne for hul 4 og 5. Tegningerne er helt afgørende for, at man kan komme videre med anlægsarbejdet.
  2. Der er modtaget tilbud fra udenlandsk entreprenør (som har stor erfaring med anlægning/renovering af golfbaner).
  3. Baneomlægningen/-renoveringen forventes fortsat at kunne gennemføres indenfor det afsatte budget.
  4. Tidsplanen forventes at holde.

 

 • Næste møde:
 1. Mandag den 26. februar 2018 15.00.
 2. Den 5. marts 2018 kl. 16.00 (reserveres som mulighed)
 3. Den 19. marts 2018 k. 16.00.
 4. Oprydningsdage i 2018 bliver den 24. marts og den 3 november.

 

 • Evt.
 • Intet

Referat fra baneudvalgets møde den 11. december 2017

 Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen og Poul Ladefoged.

Afbud: ingen

 1. Banens status:
 • Generelt set har banen det godt. Der er pt. ingen skimmelangreb på greens. Sidste sprøjtning i år vil finde sted i uge 51 (hvis vejret tillader det).
 • Alle fairways er blevet luftet og er vinterklare.
 • I den kommende tid vil de fleste af teestederne skulle spilles enten fra forkant eller bagkant, til disse bliver så slidte, at udslaget flyttes til vinterteestederne.
 • Ved frost på banen spilles til vintergreens. Flagene flyttes til sommergreens i løbet af dagen, såfremt der er sund fornuft heri. Chefgreenkeeperen vurderer behovet for at beskytte greens. Som udgangspunkt vil reglerne blive administreret som sidste år.
 • Begrundelsen for at vi har disse regler, er selvfølgelig at vi ønsker at have gode greens, samt at det er meget omkostningskrævende at flytte til/fra vinter-/sommergreens (specielt weekends er meget dyre).

  

 1. Baneudvalgets ønsker til budget 2018:
 • De igangværende nyanlæg/ændringer/renoveringer af hullerne 1, 6 og 7 har absolut topprioritet, men der vil være en god økonomi og megen sund fornuft i at færdiggøre hullerne 4 og 5 samtidigt, når alle hjælpemidler alligevel er tilstede.
 • Ovennævnte nyanlæg er beregnet til at koste ca. kr. 700.000 i alt. Af dette beløb er der i budgettet for 2017 afsat kr. 500.000 (intet konteret forbrug indtil nu). Beløbet forventes overført til 2018 og det er baneudvalgets håb, at der afsættes yderligere 200.000 til formålet i 2018, så det hele kan færdiggøres i 2018.
 • Udvalgets ønske om at færdiggøre moderniseringen af driving range - med udskiftning af de sidste måtter og etablering af nyt kølleområde - må vente endnu et år, hvis der ikke er midler til rådighed i budget 2018.
 • Ved gennemgangen af budgetønskerne for 2018 reducerede baneudvalget beløbet med kr. 290.000 (bl.a. greenklipper og ladbil blev udskudt).

 

 1. Baneomlægningen: Hvad kan laves nu og hvad må afvente budgetgodkendelse?
  • De igangværende arbejder på hullerne 1, 6 og 7 kan stort set færdiggøres, hvis det afsatte budget på kr. 500.000 overføres.
  • Resterende ændringer specielt vedr. hul 4 og 5 må afvente budgettet for 2018.

 

 1. Vejviseren ved udgangen fra N9 bør flyttes, så den ses bedre:
  • Vejviserpælen flyttes længere ud og vendes, således at den er meget lettere at se fra banen.
  • Skiltningen fra klubhuset til NORD og SYD-sløjfen gøres mere synlig af hensyn til greenfeespilleres muligheder for at orientere sig.

  

 1. Vinterarbejder udover baneomlægningen:
  • Veje og stier skal vedligeholdes.
  • De steder, hvor der står vand på vej og stier skal drænes og repareres.
  • Oprydningsdage i 2018 bliver den 24. marts og den 3. november.

 

 1. Fastlæggelse af mødedatoer:
  • Den 12. februar 2018 kl. 16.00.
  • Den 5. marts 2018 kl. 16.00 (reserveres som mulighed)
  • Den 19. marts 2018 k. 16.00.
  • Oprydningsdage i 2018 bliver den 24. marts og den 3. november.

 

 1. :. Evt.
 • Der bliver sat en fin sten m/plade op på N3, der fortæller at hullet er blevet kåret til Danmarks flotteste par 5 hul i 2017!
 • Michael Bager har trukket statistikker for det første ½ år med den nye indeksering. Statistikken viser, at de fleste huller spilles i fin overensstemmelse med denne, dog er der et par huller, der afviger ret så kraftigt. I baneudvalget er vi enige om, at nugældende indeksering vil være gældende indtil banerenoveringen er tilendebragt.

 

Møde afholdt den 30. oktober 2017.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel, Lone Knudsen og Poul Ladefoged.

Afbud: Keld Poulsen

 1. Banebesigtigelse:
 • Udvalget var rundt på hele banen for ved selvsyn at vurdere banens aktuelle stand, men også for at vurdere, hvor der er behov for ændringer og forbedringer.
 • En del af de iagttagne problemer foreslås løst på arbejdsdagen den 4.11.17 (ikke fuldstændig oplistning):
  • Hul S1: Opstamning af træer i venstre side, samt fjernelse af div. buske ol.
  • Hul S3: Fjernelse af et træ og grene på andre ved 150 m pælen. Skæve træer fjernes!
  • Hul S5: Rådden palisade ved teestedet fjernes. Træerne omkring teestedet beskæres.
  • Hul S6: Træerne i venstre side af greenen (i grøften) fjernes/beskæres (vil fremme spillet). Fairwayen i højre side er meget, meget glat, så pas på!!
 • Forbedringer af stier og veje (vandpytter og mudder) vil hen over vinteren blive klaret af greenkeeperstaben. Bl.a. kan stierne nogle steder gøres højere end det omliggende terræn og andre steder kan man nøjes med at skære kanterne bort eller grave en lille rende, så vandet kan ledes bort.
 • Ekstra par 3 hul: Baneudvalget drøftede mulighederne for at etablere et nyt teested, som kan bruges i forbindelse med nuværende green på hul nord 5. Udvalget finder, at dette kan gøres for en meget beskeden indsats og bruges som et ekstra hul, når et sådan er nødvendigt.

 

 1. Forslag fra Michael Bager om oprettelse af ”Stipatrulje”:
 • Patruljen skulle bestå af 5 – 7 personer, som mødes 1 gang i måneden og udfører arbejde under vejledning og hjælp fra 1 greenkeeper.
  • Baneudvalget siger tak for forslaget, men finder at sådanne opgaver bør løses af greenkeeperstaben.

 

 1. Etablering af gruppe til vedligeholdelse af parkeringsplads og terrasse (også Michael Bagers forslag).
  • Bane udvalget finder, at dette er en god ide.
  • Endvidere finder udvalget, at det kunne være en rigtig god ide, hvis der blev oprettet grupper, som er ansvarlige for fjernelse af ukrudt på greens.

 

 1. Fastlæggelse af nye mødedatoer:
  • Mandag den 11. december 2017 kl. 16.00.
  • Den 4. november 2017 er der oprydningsdag (vi håber på stor tilslutning).
  • Oprydningsdage i 2018 bliver den 24. marts og den 3 november.

 

 1. : EVT:
  • Banen fremstår lige nu utrolig flot og velplejet, hvilket rigtig mange bemærkede på ”gule-ærter-dagen”!

Ref.:  Helge Yde

 

 ------------------------------

Møde afholdt den 13. september 2017.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen og Poul Ladefoged.

Afbud:

 • Banens tilstand og kommende arbejder:
  • Regn: Der er kommet 60 mm regn de seneste 3 dage, hvilket bevirker, at banen er meget fugtig. Der er spredte forekomster af skimmel, men ikke værre end at små mængder af gødning kan holde det i ro.
  • Dybdeluftning: Alle ind- og udgange til og fra hullerne er blevet dybdeluftet for at mindske fugtigheden.
  • Bunkere: Alle bunkerkanter er netop blevet renoveret og ser meget fine ud. Nogle bunkere er tilført nyt sand.
  • Indspilsområdet: I uge 38 skal indspilsområdet renoveres, således at der bliver et mere naturligt fald på greenen og et større område at lande på. Området bliver derfor lukket for indspil til arbejdet er afsluttet.
  • Driving range: Der indkøbes ca. 15 meter ny måtte til at udfylde og færdiggøre mellemrummet mellem den nuværende nye måtte og boldautomaten.
  • Vandforbrug: Der er indtil nu i 2017 brugt 13.743 m3 vand til vanding mod 15.525 m3 i hele 2016. Udgiften til vanding udgør ca. 110.000 kr. årligt.
  • Kåring af Danmarks flotteste par 5-hul: Der er 3 huller, der er gået i finalen og vi er en af dem!!!

 

 • Input fra Himmerland.
  • Lone og Klaus har været til maskindemonstration, hvor temaewrne bl.a. var GPS og fjernelse af sten fra bunkere.
  • Der blev bl.a. fremvist førerløs fairwayklipper – dog ikke med succes.
  • Der er bestilt nyt system til måling af hastigheden på vore greens (bliver først leveret i 2018).

 

 • Vand på veje og stier – kan vi gøre noget ved det?
  • Der er lavet afløb fra de største vandpytter.
  • Der er forsøgsvis lavet nye riste med belægningssten – forsøget følges hen over vinteren for at høste erfaringer.

 

 • Ansøgning 1 (Masterplanen) – status og den videre proces:
 • De foreløbige beregninger over renoveringsomkostningerne og det reserverede budget (godkendt af generalforsamlingen) har været forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte, at baneudvalget fortsætter arbejdet med banerenoveringen indenfor det afsatte budget.
 • Chefgreenkeeperen har udarbejdet en foreløbig tidsplan for arbejdets gennemførsel (kan ses andet sted på hjemmesiden).
 • Hul 1 (renovering): I uge 39 forventes træfældningen påbegyndt for at gøre klar til en ny green på hul 1.

 

 • Medlemsinformation:
 • Chefgreenkeeperen vil løbende orientere om banerenoveringen via twitter.
 • Der vil blive udarbejdet et bilag for hvert hul, der er omfattet af renoveringen, således at interesserede kan følge arbejdet via NVGs hjemmeside (model er under udarbejdelse).

 

 • Fastlæggelse af nye mødedatoer:
  • Mandag den 23. oktober kl. 15.00 (banebesigtigelse).
  • Den 4. november 2017 er der oprydningsdag (vi håber på stor tilslutning).

 

 • :
  • Lyset i bag-rummet bliver ordnet!
  • Træerne i højre side af grøft/green syd 6 skal beskæres, således at bolden kan findes (sidegevinsten vil være, at stedet bliver mindre smattet og glat).

 

Ref.: Helge Yde

 

--------------------------------- 

Møde afholdt den 09. august 2017.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen og Poul Ladefoged.

Afbud:

 • Banens tilstand og kommende arbejder:
  • Banen står pt. rigtig flot og der er ikke behov for at vande.
  • Greens er meget hurtige. Nu kan der laves nedslagsmærker igen – så husk at rette op!
  • Fairways har fået gødning, så græsset gror meget fint og har overtaget over ukrudtet!
  • Der er styr på skimmelangrebene og det kan holdes i skak, hvis vi bruger flydende gødning.
  • Vi påregner at overgå fuldt til flydende gødning på greens, hvilket er mere effektiv for græsset og mindre generende for spillet. Den flydende gødning er lidt dyrere end den granulerede, idet de årlige udgifter øges fra ca. kr. 30.000 til kr. 40.000.
  • Den 14.08.17 påbegyndes eftersåning af greens. Der eftersås hvert år, for at vi kan have så gode græsser som muligt og vel at mærke græsser der kan udkonkurrere de etårige græsser.
  • I nærmeste fremtid skal fairways slices, da der er behov for ilt til formuldningsprocessen.
  • Nye måtter er indkøbt til afgangen fra hul 13 (lægges på i uge 33).
  • Robin skal 4 uger på skole – opstart uge 34.
  • Bekæmpelse af vejbred: Idet vi håber, at nogle af golfklubbens medlemmer vil give en hjælpende hånd, indledes der forsøg med manuel bekæmpelse af vejbred (især på tee-steder og greens). Skal ske på den måde, at der ved starten af et hul bliver stillet en spand op med ukrudtsjern. Jernet sættes i en anden spand efter endt brug - når hullet er færdigspillet.
  • Der ønskes en bænk sat op på hul 8 – mellem dame og herre tee-stederne. Afventer dog finansiering.
  • De grønne afskærmningssnore fjernes indtil videre på alle huller bortset fra hul 8.
  • Boldvaskeren fungerer bedre. En afledt positiv virkning af vores nye måtter på driving range er, at 75% af boldene nu ligger midt på banen.

 

 • Ansøgning 1 (Masterplanen) – status og den videre proces:

Vi har som omtalt i seneste referat fået vores godkendelse til renovering/opgradering af vores bane, så nu skal arbejdet sættes i gang.

Chefgreenkeeperen har udarbejdet et foreløbigt program for gennemførsel af arbejdet på hullerne 1, 4, 5 6 og 7:

 • Træfældning, rodfræsning og flishugning vil ske i september/oktober 2017.
 • Fotografering af de nævnte områder vil finde sted i oktober 2017.
 • Vores banearkitekt laver tegninger i perioden fra nov. 2017 til jan. 2018.
 • Størstedelen af gravearbejdet forventes at ske i november og december med hjælp af en 30 ton tung gravemaskine.
 • Det meste af arbejdet forventes afsluttet i marts 2018, hvor de sidste opgaver vil være etablering af vand og græssåning.
 • Økonomisk forventes det, at ovennævnte arbejder vil kunne udføres indenfor de afsatte budgetter.

  

 • Fastlæggelse af nye mødedatoer:
  • Onsdag den 13. september kl. 16.00.

  

Ref.: Helge Yde

  

 ------------------

Møde afholdt den 28. juni 2017.

Deltagere: Anders J. Jensen, Keld Poulsen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Lone Knudsen

 

 • Banens tilstand og kommende arbejder:
  • Roughen/det lange græs er nu klippet på alle huller (og der er ikke modtaget protester).
  • Der er i rimelig grad styr på skimmelangrebene. Bliver dog spændende, om det holder, hvis vi får en længere periode med fugtigt vejr.
  • Greenkeeperstaben påbegynder afvikling af ferie i uge 27 og forventer først at være fuldt bemandet igen medio august (så god sommer til dem)!

 

 • Ansøgning 1 (Masterplanen) – status og den videre proces:
  • Den 13. juni 2017 modtog vi fra Miljøstyrelsen svar på vores ansøgning nr. 1 af februar 2016.
  • Miljøstyrelsen giver hermed tilladelse til ændringer af det eksisterende baneforløb ved hul nr. 1, 5, 6, 7 og 11 på matr. nr. 1e Vang By, Vang i Thisted Kommune.
  • Tilladelsen er givet på nedenstående vilkår (dog klagefrist til den 11. juli):
   1. Projektet skal gennemføres som ansøgt den 19. januar 2017.
   2. Anlægsarbejdet skal foregå så skånsomt som muligt og under makismal hensyntagen til den omgivende bevoksning. Terrænreguleringer skal holdes på et minimum.
   3. Der udlægges erstatningsskov på 0,9 ha, jf. bilag 1. En beplantningsplan for erstatningsarealet skal forelægges for Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen Thy til godkendelse senest den 1. september 2017.
   4. De kommende åbne arealer, der indgår som en del af erstatningsskoven på golfbanen, skal henligge i naturtilstand efter afrømning af muldlaget. Arealerne kan plejes ved slåning.
   5. Beplantningen på erstatningsarealerne skal bestå af typiske skovbrynsarter, herunder eg, skovfyr og hjemmehørende buske.
   6. Der må ikke plantes i en zone på 10 meter rundt om søen ved hul 7.
   7. Hvis anvendelsen som golfbane ophører, skal arealerne gentilplantes/henligge som natur efter aftale med Naturstyrelsen Thy.

Chefgreenkeeperen har i samarbejde med Thorkild Sørensen fra Naturstyrelsen Thy udarbejdet en beplantningsplan til imødekommelse af vilkårene i punkterne 3 og 5.

Beplantningsplanen afsendes umiddelbart efter den 11. juli (klagefristens udløb).

Thisted Kommune har oplyst, at der ikke derfra vil blive stillet krav om VVM-redegørelse og at Thisted Kommune ikke har indsigelser mod de ansøgte ændringer, da ændringerne netto udgør mindre end 0,5 ha.

 • Ny handicapnøgle (trådte i kraft den 12. juni 2017), hvordan er det gået?:
  • Stort arbejde med at finde ud af, hvordan ændringerne skal opdateres, så de elektroniske hjælpemidler automatisk finder de rigtige huller. Ændringerne skal tilsendes de enkelte producenter af GPSere ol.
  • Set i forhold til scorekortet er ændringen (efter små fødselsproblemer) implementeret og fungerer fint.
  • Dog startproblemer med at holde styr på nord og syd samt handicapnøglens skiften alt afhængig af hvilken sløjfe man starter på.
  • Baneudvalget vil på sit møde i december 2017 lave statistik på scoren i perioden fra den 12. juni og fremefter (har ændringerne virket efter hensigten?).

 

 

 • Baneguide, midlertidig løsning:
  • Poul Ladefoged præsenterede et udkast til midlertidig og ajourført baneguide. Udkastet blev godkendt med enkelte ændringer. Der bestilles 1.000 stk., som vil kunne dække ca. 2 års forbrug.

 

 • Banebesøg Hvide Klit Fjord 20.06.2017, er der noget vi kan overføre til vores egen bane?
  • Baneudvalget og greenkeeperne aflagde besøg på Hvide Klit banen.
  • Hvide Klit var blevet valgt, da den på mange måder har de samme udfordringer som vores bane, bl.a. er underlaget stort set sand
  • Endvidere er man i fuld gang med at renovere samtlige bunkere, så de bliver mere tidssvarende og vedligeholdelsesvenlige – måske kan vi bruge nogle af deres erfaringer i vores kommende renoveringsarbejde.
  • Hvide Klits greenkeeper kunne oplyse, at man aldrig spiller på frosset græs, så er banen lukket.
  • Men alt i alt en fin tur med en del detaljer, som skal med i huskebogen og vi får glæde af, når vi går i gang med vores renovering.

 

 • Fastlæggelse af nye mødedatoer:
  • Onsdag den 9. august kl. 16.00.
  • Onsdag den 13. september kl. 16.00.

 

 • Evt.:
  1. hul 2: Enighed om, at der skal laves en lidt bredere kant med semirough såvel mod ”afgrunden” til højre for greenen som mod bagkanten. Endvidere blev det drøftet, om det kunne være hensigtsmæssigt med en bunker bag ved greenen på hul 2 (drøftes på et kommen møde).
  2. Der etableres en klokke på hul N8 og klokken på hul S5 er sat i stand.
  3. Kassen på hul 8 er nu på sin nye plads.
  4. Alle skriftlige henvendelser til baneudvalget vil blive besvaret skriftligt eller ved direkte henvendelse til afsenderen.

 

Ref.: Helge Yde

------------------------

31. maj 2017.

Deltagere: Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Keld Poulsen

 • Banens tilstand og kommende arbejder:
  1. Banen har været voldsomt angrebet af svamp, men dette er stort set bekæmpet på nuværende tidspunkt - bortset fra hul 3, hvor der endnu kan ses angrebne områder.
  2. Teestederne står godt og vi kan glæde os over, at vi er kommet godt over vinterens slid.
  3. Bunkerne er stort set opgraderet og udbedret.
  4. Rangen:
   • Den nye bunker er færdig og må gerne benyttes.
   • De nye udslagsmåtter er på plads og må ligeledes gerne benyttes.
   • Rigtig mange golfspillere har udtrykt tilfredshed med de nye og forbedrede muligheder.
   • Vi mangler stadigvæk skilte med afstandsoplysninger og afstandspæle i forhold til de nye måtter.
  5. Bagrummet: Det nye tag og den nye tilbygning er stort set udført – mangler lige lidt maling. Meget fint resultat.

 

 • Ansøgning 1 (Masterplanen) – status og den videre proces:
  • Klaus Kappel har igen talt med Hans Højer i Naturstyrelsen, som kunne oplyse, at der nu er sat en ny mand på opgaven. Enighed i Baneudvalget om, at Helge Yde tager kontakt til styrelsen. Ansøgningen blev sendt i februar 2016.

 

 • Ny handicapnøgle (træder i kraft den 12. juni 2017), hvad skal vi gøre i forhold til elektronisk opdatering?:
  • Udvalget v/Lone Knudsen vil undersøge, hvordan systemerne kan sættes op, således at den rigtige sløjfe automatisk kommer op på de elektroniske hjælpemidler.

 

 • Status på boldvaskeren:
 • Boldvaskeren fungerer desværre ikke optimalt, kan ikke vaske boldene men kun skylle. Der arbejdes på at finde en løsning. Der skal laves en ny slidske.

 

 • Volden ved puttegreen og klubhus:
 • Enighed om at volden efterhånden tager sig godt ud (beholdes i sin nuværende form)..
 • Der i mod var der enighed om, at foreslå husudvalget, at der lægges fliser på arealet op til klubhuset, da der tilsyneladende ikke kan gro noget under udhænget. Pladsen kan så med fordel bruges til henstilling af bags (vil især være attraktivt i regnvejr)!

 

 • Baneguide, midlertidig løsning:
  • Poul Ladefoged vil forsøge at få udarbejdet en midlertidig baneguide.

 

 • Fastlæggelse af nye mødedatoer:
  • Onsdag den 28. juni kl. 16.00.

 

 • :
  1. Baneudvalget skal stærkt opfordre spillere på driving range til at vise hensyn, når der samles bolde op. Opfordringen kommer efter nogle uheldige episoder, hvor opsamleren har været i fare. Hvis ikke opfordringen bliver efterlevet, vil rangen blive lukket når der samles bolde op.
  2. Nogle af klubbens medlemme har givet udtryk for at græsset er for højt foran tee 48 på hul 10. Baneudvalget besluttede, at græsset femover klippes lidt tættere foran dette teested.

 

Ref.: Helge Yde

-----------------

26. april 2017

Deltagere: Lone Knudsen, Anders J. Jensen, Keld Poulsen, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged.

Afbud: Ingen

 • Banens tilstand og kommende arbejder:
  1. Greens: Vores dygtige greenkeepere er næsten færdige med forårets eftersåning.
  2. Bænke: Efter grundig rengøring og behandling med træbeskyttelse (dufter dejligt af tjære), er bænkene på plads igen.
  3. Veje og stier: Vinterens skader og sidste års slidtage er nu stort set udbedret!
  4. Bunkerne: Nu går arbejdet i gang med renovering af bunkerne, så de kan tage sig godt ud til den forestående sæson.
  5. Fairways: Efter vinterens og forårets megen brug trænger fairways til at blive dressede. Chefgreenkeeperen retter henvendelse til Poul Rich i håb om, at han vil fortsættes sidste års fine arbejde med dette. Baneudvalget skal kraftigt opfordre til, at alle lægger opslåede/løse tørv på plads igen!!!
  6. Græsset: For at få gang i græsset, er der brug for mere varme J
  7. Vandingsanlægget: Der arbejdes i øjeblikket på at få vandet ud i alle hjørner af vandingssystemet. Vi har i vinterens løb fået et par mindre rørskader, som udbedres i nærmeste fremtid.
  8. Driving range: Greenkeeperne går nu i gang med at lave en helt ny spændende bunker på rangen. De første 20 meter nye udslagsmåtter forventes at være på plads ca. uge 20. Såvel bunkeren, som måtten bliver hævet over nuværende range, så det bliver lidt nemmere, at bedømme, hvor bolden slår ned.
  9. Generelt: Der er nok at se til lige nu!

 

 • Ansøgning 1 (Masterplanen) – den videre proces:
  1. Klaus Kappel har talt med Hans Højer i Naturstyrelsen, som oplyste, at det er et fint materiale, vi har fremsendt, men han vil gerne have et bedre kortmateriale, som tydeligt viser de områder, vi afgiver/leverer tilbage.
  2. Det ønskede kortmateriale fremsendes i denne uge – mon vi så ikke får den længe ventede godkendelse for de første 11 huller?!.
  3. Klaus Kappel kontakter Thorkild Sørensen for at få skovet/ryddet op i de områder, hvor anlægsarbejdet forventes påbegyndt her i 2017 - primært områderne ved det nye hul 6 og mellemområdet mellem nuværende hul 6 og hul 7.
  4. De arbejder vi håber, at kunne gå i gang med her i 2017 :
 • Hul 1: Ny green.
 • Hul 6: Ny green og ny fairway, samt efterfølgende tilpasning af teestedet.
 • Hul 7: Fairways til ændret forløb af hul.
 • For at ovennævnte kan komme i gang kræves:
 • at tilladelserne er i hus,
 • at der er lavet de nødvendige aftaler med banearkitekten,
 • at økonomien er afklaret
 • At der udarbejdes en detaljeret køreplan for hele anlægsdelen.

 

 • Ny handicapnøgle (træder i kraft den 12. juni 2017):
  1. Som det fremgår af det seneste referat fra baneudvalget, så er det besluttet, at vi skal have ny handicapnøgle.
  2. Den nye handicapnøgle træder i kraft mandag den 12. juni 2017.
  3. Handicapnøglen bliver automatisk påført scorekortet (så det kan nok betale sig at kikke lidt ekstra på kortet, de første gange du spiller efter den 12. juni).
  4. Den nye handicapnøgle og de bagved liggende beregninger lægges på vores nye hjemmeside samtidigt med dette referat.

 

 • Den nye skiltning ved hullerne vurderes:
 • Baneudvalget udtrykte tilfredshed med den gennemførte løsning.

 

 • Kassen ved hul 8:
 • Af hensyn til spillernes sikkerhed flyttes kassen tættere på greenen, så den bliver mere synlig fra teestedet.

 

 • Ny hjemmeside og opdatering af baneinfo.:
  1. Den nye hjemmesides fane vedr. nyheder vil fremover vise alle nyheder. Baneudvalgets referater slettes som nyheder efter 2 til 3 uger.
  2. Chefgreenkeeperen sikrer, at seneste tilgængelige grønne regnskab for NordVestJysk Golfklub lægges på hjemmesiden.

 

 • Fastlæggelse af nye mødedatoer:
  1. Onsdag den 31. maj kl. 16.00.
  2. Tirsdag den 20. juni 2017 (Baneudvalgets inspirationstur til Sæby Golfklub)

 

 • Evt. intet

 

 -------------------------------------------

Ældre referater:

Referater