Bestyrelsesreferater:

———————————-

Øvrige bestyrelsesreferater:

Tirsdag den 13. juni 2023 kl. 18.30

 1. Godkendelse referat
  • Godkendt.

 2. Golfspilleren I centrum. Møde med Kim Uldahl DGU.
  • Godt produkt, der skal anvendes som udviklingsværktøj.
   Vi udarbejder en plan for hvorledes vi systematisk følger op på undersøgelserne.
   Alle i bestyrelsen vil få et login til GIC.

 3. Opfølgning på punkter fra sidste møde.
  • a) kontingent. For prøvemedlemskaber. M Bager udarbejder en formulering vedr. dette, som vil komme på hjemmesiden. Vedr. Ynglingekontingent vil vi udarbejde en plan frem til GF, således at vi bliver konkurrencedygtige i forhold til vore naboklubber.
  • GLFR. Ole Mygind finder et tidspunkt for afvikling af et par møder.
  • sammenlægning af bolde er startet op og fungerer fint. Vi fastholder tidsrummet 8 – 12.

 4. Økonomi
  • Budgettet ser ganske fornuftigt ud i forhold til sidste år og plan for resten af året.

 5. Ferieafvikling personale
  • Birgitte holder ferie i uge 28, 29 og 32
  • Kristian holder ferie i uge 28 og 29
  • Michael holder ferie i uge 30 og 31
  • Klaus holder ferie i uge 27
  • I Michaels ferie kontaktes Thisted Rengøring mhp aftaler om rengøring. Mai-Britt aftaler dette med Thisted Rengøring.

 6. PR hvordan promoverer vi vores bane lige nu.
  • Banen står flot og bliver aktuelt promoveret på Facebook. Vi tager ikke fat i yderligere tiltag.

 7. Ny hjemmeside – status
  • Der er taget billeder af banen til brug på hjemmesiden. Der vil blive taget yderligere billeder til Bryghusturneringen.

 8. Flow på banen
  • Baneservice må gerne være mere opmærksom på at italesætte huller i flowet.
   Ligeledes skal vi i større udstrækning gøre opmærksom på brug af regel E 5, samt opfordre til at lukke igennem.

 9. Status på Klubhus
  • Der er 12.06 sendt mail til Miljøstyrelsen med forespørgsel om status på godkendelsen. Vi afventer svar.
  • På det kommende møde tages der stilling til videre plan, såfremt vi ikke har hørt fra Miljøstyrelsen.

 10. 10. Nyt fra udvalg
  • Baneudvalg De to nye greens ser efterhånden fine ud, men voldene er aktuelt ikke klar. Vi satser på at åbne dem til Bryghusturneringen.
  • Den nye sti på Hul 5 er planlagt og vil blive etableret primo september.
  • Vandingsforbruget er væsentlig forøget.
  • Philip Spogard har d.d. haft møde med Klaus mht. udarbejdelsen af kommende masterplan.
  • Det vil fortsat være således at man på indspil banen skal anvende egne bolde, idet der anvendes uforholdsmæssigt megen tid for greenkeeperne for at samle boldene op.

 11. Juniorudvalg
  • Der ansøges Thisted kommunes eliteidrætsråd om forsat penge til udvikling af juniorerne.
  • Juniorerne har været til banetræning i Sydthy.

 12. Turneringsudvalg
  • Pink Cup afvikledes den 11. juni med stor succes.
  • I forhold til plan fremover for turneringer vil vi bede DGU om at offentliggøre deres turneringer i året forud for disse.
  • Michael B. taler med Gunnar vedr. Djævlegolfs placering.
  • Turneringsudvalget retter henvendelse til DGU vedr. Plan for det kommende år.

 13. Sponsorudvalg
  • Thisted Forsikring aktivering af sponsoraftale. Vi giver dem samme tilbud som sidste år d.v.s. at bidrage ved en turnering.

 14. Eliteudvalg
  • Tillykke til regionsholdene A, B, C og D!
   Regionsfinale afvikles på NVG den 24.09.

 15. Begynderudvalg
  • Aktuelt er der 35 nye i gang.
  • Spillede i Sydthy i søndags og Morsø den kommende søndag.

 16. Evt.
  • Der har været afviklet Hjerte-lunge redningskursus for personalet her i maj.
  • Næste kursus om 2 år.
  • Vi er kontaktet af Lions Club, der i uge 43 har et foredrag med Søren Hansen. De inviterer os med. Konceptet for dette samarbejde varetages af sponsorudvalget.
  • Møde i Nationalparkrådet den 12.06

 

-------------------------

Torsdag den 13. april 2023 kl. 19.30

Referat

 1. Opfølgning på den ekstraordinære generalforsamling
  Gik godt.    
 1. Godkendelse af referat
  Fremover godkendes referatet så vidt muligt under mødet. Der forsættes med underskrift på referatet til efterfølgende møde. 
 1. Golfrejser efterår 2023
  I forhold til kommende tilbud fra G2G med kort varsel, beslutter vi ikke at deltage i promovering af disse.
  Kristian har aktuelt fået tre tilbud fra G2G til efteråret. Det bliver i uge 39 og 40 til El Rompido.
  Derudover har Kristian undersøgt mulighederne for at lave en tur til Sydafrika enten i vinteren 2024 (januar/februar) eller til november 2024. Sættes på kommende møde i bestyrelsen

  I forhold til den gratis træning time, bliver der igen annonceret på hjemmesiden og Kristian sender ligeledes mail ud vedr. muligheden.

  Vi beslutter, at der annonceres på Driving Range at juniorerne har forbehold om onsdagen mellem 17 – 19. (Der kan friholdes to måtter til andre medlemmer). Kristian udarbejder opslaget.

 2. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  • Hjemmeside – SH har haft ugentlig kontakt med firmaet. Det aftales at SH, SS og JK mødes med firmaet Kompas 360 fredag den 21.04. SH afklarer mødetidspunkt med Kompas 360.
  • Formulering omkring udvalg og udskiftning i disse. Punktet videregives til baneudvalget, der tager det på som punkt på kommende møde.
  • DGU ordinære repræsentantskabsmøde den 25.03.
   Der er ikke noget, der er væsentlig i forhold til klubbens drift.
  • Flytning af ikke flytbare forhindringer. Baneudvalget har drøftet dette og er nået frem til at anbefale, at vi i 2023 fastholder den nuværende ordning samt undersøger området grundigt med hensyn til fremtidige ændringer. 
 1. Økonomi
  Greenfee er vi lidt bag ud i forhold til sidste år, formentlig grundet det kolde vejr.
  Baneservice har allerede på nuværende tidspunkt givet 800 kr.
  Økonomien ser på nuværende tidspunkt ud som forventeligt.
 1. Sortering af affald inde som ude.
  Da vi er underlagt samme regler som gældende for erhvervsvirksomheder, skal vi fremover sortere i seks kategorier.
  Baneudvalget indstiller, at der etableres fire stationer ved Bakkedal 4 og 7 og Bryghus 1 og 3. Derudover en station ved klubhuset, på driving range og en ved ind spils området. Fremadrettet bliver der ikke affaldsspande på andre steder. Bestyrelsen godkender indstillingen.
  Der skal ligeledes sorteres i klubhuset. Husudvalget tager sig af plan vedr. dette.

 2. Sammenlægning af bold
  Det besluttes at vi sammenlægger bolde lørdag og søn- og helligdage mellem 8.00 og 12.00.
  Der laves opslag på hjemmesiden og Birgitte sender mail ud til alle medlemmer. Der kan principielt rykkes en tid frem og to tider tilbage.
  SH udarbejder en formulering til nyhed på hjemmesiden samt mail og den korte til Golfbox. SS udarbejder en kalender for bestyrelsen vedr. dette.  
 1. Klubhus – status
  Aktuelt er der intet nyt fra Miljøstyrelsen. SH har kontakt til DGU, der interesseret følger processen. Sigurd kontakter Thorsten Schack 
 1. Nyt fra udvalg – meld gerne ind på forhånd, hvis der er områder, der kræver debat/beslutning
  • Baneudvalg – referat fra sidste møde er på hjemmesiden. Opfølgning af masterplan er iværksat. Der er indhentet tilbud på skilte til indkørslen til Golfklubben ved indkørslen til Nystrupvej. Dette godkendes.
  • Juniorudvalg – intet nyt.
  • Turneringsudvalg –Nystrup Start er den 30.04 Der annonceres med dette
  • Sponsorudvalg – Sponsormatch den 3.06!
   I forhold til fakturaerne til sponsorer tilrettes formuleringen. JK tager sig af en standardisering af dette.
   • Thisted Forsikring – evt. indvielse af nye green, når de er klar ved Thisted Forsikring. SH tager sig af det.
   • Eliteudvalg – arbejder på de kommende turneringer.
   • Begynderudvalg – MB har en del forløb her i foråret. MB kontakter systematisk alle nye medlemmer fra andre klubber, hvilket modtages uhyre positivt.
   • Kvinder og Golf – Promoveringen fra DGU er slået fejl i år og er trukket tilbage. Vi fortsætter dog med at opsøge emner til forløbet.
   • Torsdagsmatcher – det er så godt at der er lagt en plan for dette i år!

 2. Evt.
  Mødedatoer fremover 4.05 kl. 18.30 og 15.06 kl. 18.30
  Hjertelunge redningskursus for medarbejderne den 11.05 kl. 11.00

----------------------------------

Torsdag den 9. marts 2023 kl. 18:30

 1. Konstituering SH
  • Bestyrelsen
   Bestyrelsen konstituerede sig med Svend H. som formand, Mai-Britt KN som næstformand og sekretær, Lis Immersen som kasserer.
  • Udvalg
   Udvalgsposterne varetages af:
   Nyt Klubhus – Svend H. + Lone K.
   Byggeudvalg – Svend H.
   Husudvalg – Mai-Britt KN.
   Handicapudvalg – Michael B.
   Baneudvalg – Sigurd S. + Lars H.
   Sponsorudvalg – Jørgen K.
   Turneringsudvalg – Mai-Britt KN. + Lars H.
   Begynderudvalg – Michael B.
   Juniorudvalg – Lars H.
   Medieudvalg – Sigurd S. + Mai-Britt KN.
   Eliteudvalg – Sigurd S.
   Kvinder og Golf – Lis I. + Mai-Britt KN + Lone K.
   Baneservice – kontakt til udvalget – Lars H.
   Ajourføre mesterskabslister – Eliteudvalget
  • Hvordan besættes øvrige udvalgsposte?
   Bestyrelsen ønsker transparens i forhold til hvordan de enkelte udvalgspladser besættes. Bortset fra Baneudvalget kan det være svært af få posterne besat.
   Ved ledig post i baneudvalget offentliggøres dette på henholdsvis hjemmesiden og facebook, således at interesserede medlemmer kan henvende sig. Baneudvalget indstiller herefter til bestyrelsen, hvem man ønsker der skal indtræde i udvalget. Denne ændrede procedure indskrives i baneudvalgets kommissorium.

 2. Godkendelse af referat
  1. Fremover tilstræbes at referatet udarbejdes og godkendes under bestyrelsesmødet.
   Alle i bestyrelsen kan tilføre punkter til dagsordenen i Share Point. Det tilstræbes, at punktet bliver så underbygget som muligt, hvilket vil lette skrivning af referat.

 3. Opfølgning på punkter fra sidste møde
 4. Klubmødet den 30. marts kl. 19.00
  Klubmødet vil omhandlefølgende områder:
  • Regelgennemgang
  • Frivillig-korps
  • Status på klubhus
  • PR for klubtrøjer
   Michael B er tovholder på mødet, der afvikles i Mulliganhuset. Tilmelding til mødet på Golf Box. Max. Deltagere 50! Der serveres kaffe øl og vand.

 5.  Økonomi
  • Lis I. orienterede om den økonomiske balance p.t.

 6. KiK og andre grupper – hvor meget kan man booke?
  • Grundlovsdag
   Er en fridag for så mange mennesker, at vi i NVG betragter den som en helligdag og derfor kan der ikke spilles KiK denne dag. Mai-Britt Informerer alle KiK om dette. Ligeledes kommer det til at fremgå af hjemmesiden.
  • Generelt bookning
   Der kan kun bookes det antal tider, der i rimelighed svarer til antal deltagere i 3-bolde. Ledige tider skal frigives dagen før.

 7. Oplæg vedr. klubtrøjer ved shoppen
  • Michael og Heidi kom med et oplæg vedr. salg af klubtrøjer. Bestyrelsen støtter op om, at salget af klubtrøjerne promoveres på hjemmesiden og på Facebook. Shoppen vil lave et salgsfremstød til primært KiK for damer. Status på salget senest 1.07.

 8. Hjemmesiden – trænger den til fornyelse?
  • SH har haft et møde med firmaet Kompas 360 med henblik på, at vi vurderer en fornyelse af vores eksisterende hjemmeside. Det besluttes, at Kompas 360 inviteres til møde med Svend H., Sigurd S. og Jørgen K., hvor tilbuddet ønskes konkretiseret.

 9. Oversigt over frivillig-opgaver i 2023 - status
  • Baneudvalget har fået mange frivillige og der er planlagt møde med de respektive grupper.
   Turneringsudvalget har p.t. haft tre henvendelser.
   Begynderudvalget har modtaget flere.
   Det besluttes, at der fokuseres på rekruttering af frivillige på de kommende møder den 30.03 og 13.04.

 10. Nyt vedr. regler
  • Bestyrelsen indstiller, at vi følger DGU`s anbefalinger med hensyn til flytbare forhindringer. Baneudvalget kvalificerer og redigere dette på de respektive steder, hvor det er aktuelt.

 11. Klubhus – status
  • Aktuelt er der intet nyt fra Miljøstyrelsen. Svend H. og Lone K. tager kontakt til Miljøstyrelsen for at anmode om en snarlig afklaring.

 12. Nyt fra udvalg.
  • Baneudvalg
   Teksten på scorekortet med angivelse af N og S er uddybet på scorekortet, således at det fremgår at N er Bakkedal sløjfen og S er Thisted Bryghus sløjfen.
  • Juniorudvalg
   Svend H. og Sigurd S. gave et kort referat fra mødet med juniorudvalget. Juniorudvalget vil fremover indgå i dialog med hensyn til ønsker/behov til kommende års budget.
  • Turneringsudvalg
   Der er indgået aftale med Green2Green om at de er sponsor til en turnering i 2023. Turneringen afvikles den 16.09.
  • Sponsorudvalg
   • Thisted Forsikring
    Thisted Forsikring ønsker at deltage i forbindelse med afvikling af en turnering igen i år. Det besluttes, at indvielsen af de nye greens vil være et oplagt fokus. Svend H. kontakter Thisted Forsikring.
  • Eliteudvalg
   Intet nyt.
  • Begynderudvalg
   Åben golfbane på søndag den 19.03 er aflyst grundet vejrforholdene. De tilmeldte forventes at deltage søndag den 27.03.

 13. Ekstraordinær generalforsamling den 13. april kl. 19.00 i Mulliganhuset
  • Michael B. opsætter den i Golf Box.

 14. Evt.
  • Lis I. har undersøgt Bestyrelsesansvarsforsikring.
  • 60 + har forespurgt, hvorvidt der skal betales greenfee, når de har gæster fra andre klubber (Morsø og Sydthy), der ikke er medlem af Golf ringene. Det skal de!

 

Onsdag den 8. februar

 • Regnskabet for 2022 er nydeligt. Der forventes et overskud på ca. 300.000 kr.
 • Klubben iværksætter i løbet af foråret rehab-golf i samarbejde med handicaporganisationer i Thisted.
 • Det bliver muligt for virksomheder, institutioner og foreninger at besøge klubben og få introduktion til golfen for et mindre beløb.
 • Der nedsættes et kommunikationsudvalg, da det må erkendes, at det er svært at nå ud til alle medlemmer.
 • Klubhuset, - fast punkt på dagsordenen, - desværre intet nyt fra Miljøstyrelsen. Selve byggeriet synes ikke at ligger  lige om hjørnet. Med Miljøstyrelsens behandlingstid, med de forskellige faser (udbudsmateriale, licitation, vurdering af tilbud, finansieringsplan og ekstraordinær generalforsamling) før, der kan sættes en spade i jorden, vil der sandsynligvis gå nogle måneder. Der nedsættes et udvalg til at søge fonde.
 • Generalforsamlingen blev drøftet. På valg er Poul Ladefoged ønsker ikke genvalg, Lone Knudsen ønsker ikke genvalg, Sigurd Skovborg ønsker genvalg og Lis Immersen ønsker genvalg, så der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer.
 • Det første hold nybegyndere starter den 27. marts
 • Der er ansat en ny greenkeeper Jan Bang.
 • Til klubmesterskaberne i 2023 bliver der to rækker én for damer og én for herrer. Der er ingen særlige krav til deltagelsen.
 • Turneringsplanen er offentliggjort.
 • Nyt hold Kvinder & Golf starter mandag den 24. april og otte uger frem.
 • I 2023 bliver der flere muligheder for at træne hos Kristian. Ud over de kendte etableres der flere hold Gå-til-golf og alle medlemmer får ret til én gratis lektion hos Kristian.

Onsdag den 4. januar

 • Regnskab for 2022 og budget for 2023 blev gennemgået og drøftet. Regnskabet viser et mindre overskud.
 • Kvinder & Golf var en succes i 2022, så derfor forsøger klubben sig igen med et tilsvarende koncept i 2023. Lis, Mai-Britt og Lone har været tovholdere og deltager i en work shop i Lemvig i februar måned i DGU-regi.
 • Ny i begynderudvalget er Erik Bøge Larsen. Rekrutteringen af nybegyndere foregår i videst mulig omfang gennem egne medlemmer - annoncer mm har ikke givet meget tidligere, - kun udgifter.
 • Klubben har altid meget brug for frivillige dels naturligvis til arbejdsdagene og dels til løbende opgaver, - men har desværre ikke tidligere været særlig god til at definere opgaverne. Af den grund bliver der udfærdiget et katalog over opgaver, som man kan melde sig til. Ved de kommende medlemsmøder vil der bl.a. blive mulighed for at tilmelde sig én eller flere opgaver.
 • Nye i turneringsudvalget er Kirsten Mehl, Lars Hansen og Roland Juel Pedersen. Turneringsplanen blev godkendt med et efter udvalgets mening passende antal turneringer hen over sæsonen. Deltagergebyret er hævet til 200,- kr. Alt stiger jo ;-) Man kan i Golfbox, når man søger på turneringer øverst i feltet, angive hvilken type turnering, man søger.
 • Der var bred stemning for at arrangere en regelaften, som evt. kunne kombineres med en frivillig aften den 29. marts.
 • Status på klubhus er, at klubben den 2. januar 2023  har haft telefonisk kontakt med Miljøstyrelsen , som har informeret om, at der nu arbejdes på sagen. Der skulle derfor meget gerne ligge en afgørelse til medlemsmødet den 26. januar.
 • Endelig er der generalforsamling torsdag den 2. marts kl. 19.00 i auditoriet EUC Nordvest.

 

2023 GODT NYTÅR!

Tirsdag den 15. november

 • Indtægter og udgifter svarer stadigt til hinanden. Der er lavet opgørelser for de to ringe Limfjord og Vest. De viser, at medlemmer af NVG er vældigt flittige til at spille de andre baner, hvorimod NVG ikke spilles i samme grad af ringspillere. Det samlede regnskab balancerer dog.
 • Overdragelsen af golfshoppen er forløbet fint. Michael overtager shoppen pr. 5. december og der afholdes overdragelsesreception søndag den 11. december 10.-14.00 med tale kl. 11.30.
 • En baneservice i 2023 ønskes iværksat / turneringskalenderen blev nok engang justeret (der er megen planlægning især med sponsorer) / Møde med formænd fra K-i-K torsdag den 24. november.
 • Der har været flere erfamøder 1) Golfring Limfjord - almindelig erfaringsudveksling med fokus på Limfjordsturneringen, som er en nordjysk pendant til Regionsgolf. NVG har i 2022 deltaget med ét damehold. Det kunne være fint, om vi kunne stille med flere hold i 2023. Matchformen er hulspil med hcp. Et andet fokuspunkt var kontingentet, her ligger NVG som den billigste klub af alle. 2) Harrevig, Morsø, Skive, Sydthy og NVG - igen erfaringsudveksling og her havde en klub god erfaring med DGU's program "Golfspilleren i Centrum". 3) DGU lokalmøde - der håbes på status quo mht. medlemstal, et rekrutteringsudvalg i klubberne anbefaledes, konceptet med Kvinder & Golf har været en succes. NVG fortsætter med konceptet i 2023 og pesticider forbydes helt i 2024 på alle baner.
 • Vintergreenfee på 200,- kr. indføres den 28. november - 31. marts. Der kan ikke i perioden indberettes scorekort.
 • Juniorerne fik af Thisted Eliteidrætsråd 25.000,- kr. tidligere på året med henblik på at skabe bedre eliteforhold for de unge mennesker. Noget af beløbet går til indendørstræning i Thy Indoor Golf. De unge er særdeles flittige. De træner der stort set hver dag. 
 • P+P Arkitekter har udarbejdet et skitseprojekt, som dels er justeret af bestyrelsen, dels også er justeret af medarbejderne, som jo skal arbejde og virke i huset. Projektet præsenteres for medlemmer torsdag den 26. januar. Nærmere information følger. Der er indgået aftale med P+P Arkitekter til og med ansøgning af byggetilladelsen. Bestyrelsen har besluttet at ansøgningen indsendes i indeværende år efter en grundig drøftelse, som ikke er uden forbehold. Der afventes stadigt svar fra Miljøstyrelsen, som dog er lovet inden jul og drøftelser af finansieringsdelen er endnu ikke påbegyndt.
 • Den differentierede greenfee synes ikke at have indflydelse på booking af tider, idet 80% spiller i tidsrummet 8.00-14.00

Tirsdag den 25. oktober

 • Indtægter og udgifter svarer fint til hinanden. Der er indmeldt 10 flere medlemmer end estimeret - stor ros til begynderudvalget. Sponsorindtægter er over budget - stor ros til sponsorudvalget. Lektioner er under budget. Forskellige tiltag til at øge indtægterne drøftedes bl.a. at kommunen ændrer vandindvindingstilladelsen fra golfbanevandindvindingstilladelse til markvandindvindingstilladelse.
 • Baneservice for 2023 skal forberedes og sættes i værk. Målet er at få en fast stab af frivillige, der kan foretage servicen hen over sæsonen.
 • Turneringsplanen justeredes.
 • Skifte af klubvært blev drøftet og evalueret.
 • Bestyrelsen planlagde strategimøde tirsdag den 22. november kl. 14.00.
 • Møde med KiK'erne blev ikke fastlagt. Mødet skal gerne finde sted i november.
 • NVG bakker om om 1/2 greenfee i SGN-regi (Samvirkende Golfklubber i Nordjylland)
 • Eliten, - der etableres et seniorhold til erstatning for de to kval.hold D og H.
 • I forbindelse med skovrestaureringsprojektet Superb, vil der ved en planlagt etablering af en lysåben kile ved Vegebjerg, blive skabt åbne arealer tæt på N3 og N4. Projektet er støttet af EU-midler, og Naturstyrelsen Thy indgår i projektet som den eneste deltager i Danmark. Projektet vil strække sig over en fireårig periode med henblik på at fremme biodiversiteten. Der har været repræsentanter fra Naturstyrelsen og dermed projektet på besøg på baneanlægget. Der blev udtrykt stor begejstring og interesse for banens opbygning specielt overgangene til skoven, hvor biodiversiteten fremmes og også hullernes udformning pristes, da de fungerer som korridorer for flagermus. Disse forhold indebærer, at der er vilje til at fælde de store invasive træer, der specielt er langs S3 og S8.
 • Begynder, - der er i 2022 55, som har gennemgået begynderkurserne.
 • Banen, - der henvises til referat fra baneudvalget.
 • Oprydningsdagen den 5. november planlægges.
 • Et kort til ambulancekørsel på baneanlægget skal udfærdiges.

Torsdag den 15. september

 • Både greenfee og salg af lektioner er vigende. De lever ikke op til budgettet. Udgifter til varme og el samt prisen på gødning er steget. De af klubbens medlemmer, som fylder 90 år, vil som en gestus fra klubben få nedsættelse af kontingent svarende til juniorkontingent = 1400,- kr.
 • Der er forberedelser til at ansætte en ny klubvært.
 • Skitser med lokaleplan over det nye klubhus er modtaget fra P+P Arkitekter. De blev gennemgået og revideret. Når der foreligger mere fyldestgørende og detaljerede tegninger, bliver de offentliggjort.
 • Cold Hawaii Golf Event Presented by Bygma finder sted fredag den 23. september. NVG modtager forlods 20.000,- kr. og modtager desuden et fint beløb for leje af banen.
 • Der er startet tre nybegyndere i september. Klubben får besøg af 37 elever fra Snedsted Skole og 26 elever fra Østre Skole medio september. Der betales 50,- kr. pr. elev.
 • Danish Greenkeepers Association afholder sin årlige match i Nordvestjysk tirsdag den 11. oktober.
 • Greens på hul N2 og N7 bliver reshapet. Der etableres ny sti til greeen N2 og ny sti fra N5 teested 56 og ned mod tee 48.
 • Greenkeeperens hævn den 24. september og Medhjælperturnering den 16. oktober. Husk dem :-)
 • Klaus Kappel og Mai-Britt Nielsen har deltaget i en workshop i Naturstyrelsens regi, hvor emnet omhandlede øget biodiversitet ved skovfældning. Fældningen skal foregå i et område ikke langt fra NVG's gamle planer om 9 nye huller. Måske der kunne være et perspektiv i det.
 • Sponsormatch afholdtes den 9. september i silende regn og godt humør.
 • I Danmarksturneringen 2023 deltager NVG med et kval.hold senior i stedet for de to kval.hold damer og herrer.
 • En del bekræfter ikke på Golfbox. Det er meget vigtigt, især for de spillere/greenfeegæster som spiller via ringene - Limfjorden og Vest - NVG får ud over et fast beløb efter antal medlemmer af ringene også et beløb ved årets afslutning afhængig af spillede runder. Hvis ikke der bekræftes mister NVG penge.

Mandag den 15. august

 • Budget og regnskab matcher ikke hinanden, da der er fald i greenfeeindtægter, matchfee og salg af lektioner.
 • Der er besluttet retningslinjer for NVG-golfrejser bla. at rejserne falder inden for 1.oktober og 1. april, at der udbydes to rejser efterår og to rejser forår, at der udbydes både match - og træningsture og at alle rejser udbydes i klubben, på fb og på hjemmesiden.
 • Der har været følere til shoppen, men der er ikke aftalt noget overhovedet endnu. Der kan tænkes flere løsningsmodeller.
 • Byggeudvalget gennemgik et tilbud fra P+P Arkitekter.
 • TFC Company Day fredag den 19.8. Tilmeldte 39 med hcp og 12 nybegyndere. Heldigvis er der en del frivillige, som vil hjælpe med dagen.
 • På sponsorsiden er der kommet ny koordinator Jette Pedersen / Sandbunken på driving range vil forvandles til udslagssted for køller, når greenkeeperne får tid.- indtil da må man benytte kølleudslagsstedet ved bunkeren / Alle hold i Danmarksturneringen er forblevet i deres kategori dvs. kval.H- kval.D- 5.div.H - 3.div.senior. Regionshold ABCD er gået videre fra puljespillet.
 • Når tørkeindekset er 6 eller mere er der fuldstændigt rygestop på banen / Der er brugt 21.000m3 vand indtil nu. Sugespidsen i det golftekniske anlæg sander til ved brug. Dette afhjælpes med ekstra brøndringe og en slamsuger til at fjerne tilsandingen / Et svensk firma har samlet 4.000 bolde op fra de tre søer. NVG får 0.5 kr. pr. bold.
 • Der har været fin tilslutning til de afholdte turneringer / Vinsmagning hos Thisted Frø den 28. oktober. Mere information følger.
 • Cold Hawaii Golf Event presented by Bygma afholdes fredag den 23. september. Der er tilmeldt 11 hold med hver sin pro.
 • Status for begyndere er 17 på majholdet, 13 på juniholdet, 14 på augustholdet og afholdes et lynkursus den 2.+3. september. Der kommer to skolebesøg i september og flere har meldt deres ankomst i 2023.
 • Strafområdet på S9 spilles som et almindeligt strafområde dvs. man kan slå fra området - uden dog at falde i søen eller droppe bolden. Strafområdet på S1ud for green og th. for vejen sløjfes. Det er ikke i spil længere.

Torsdag den 16. juni

 • Greenfeeindtægterne er stadigt markant under budget.
 • Sponsorkilte på udslagshuset skal placeres på indersiden af huset og kun der.
 • Af de 12 startende i Kvinder & Golf er 10 indmeldt i klubben.
 • Probox giver lidt vanskeligheder for greenfeegæster og medarbejdere ind imellem, men heldigvis har Birgitte en fin kontakt til firmaet.
 • Lars Ranthe - også kendt som grosserer Madsen - har spillet og er blevet filmet på hul N4 i forbindelse med et DGU-promoveringsprojekt. Han spillede også en hel runde med Michael B og sluttede med en 73 brutto. Godkendt!
 • Byggeudvalget gennemgik de forskellige faser af byggeriet for bestyrelsen. Der ønskes tre skitseforslag til udvælgelse til Miljøstyrelsen. Det bliver såkaldte hvide tegninger, altså tegninger hvor kun form og placering fremstår. Bestyrelsen skal undervejs tage stilling til forskellige faser 1) 3 skitseforslag (saddeltag, pulttag (ensidigt faldende) PP's eget forslag) 2) rådgivningstilbud til byggetilladelsen 3) udfærdigelse af udbudsmateriale 4) samlet bud på hele projektet ( skitseforslag, byggetilladelse, rådgivning og opsyn med byggeriet.
 • Udvalg og projekter: Pumpen på S9 skal være funktionsdygtig hurtigst muligt. Hvis man slå ud mellem kl. 6.00 -7.00, har greenkeeperne ubetinget fortrinsret. Thisted Forsikring og Shoppen har indgået et samarbejde, således at hvis man booker et møde med TF, deltager man i en konkurrence om at vinde et par golfsko.
 • Eric Sloan er den nye starter ved Danmarksturneringen.
 • Hul N8 indvies ved Slagteren på Møllevej- turneringen. Kristian vil slå bold ud fra teestedet sammen med deltagerne og hver spiller, som kommer nærmere flaget end Kristian, modtager en fl. vin fra Thisted Forsikring.
 • Begynderholdene har i år indtil nu været aprilholdet med 17 deltagere,  majholdet med 13 deltagere og til augustholdet er der foreløbigt 5 tilmeldte.
 • Thisted Frø afholder vinsmagning i egne lokaler fredag den 28. oktober.
 • Næste møde er mandag den 15. august 18.30

Tirsdag den 23. maj

 • I forbindelse med gennemgang af økonomien kunne konstateres, at der er en betydelig nedgang i greenfeeindtægter.
 • En planlagt klubrejse til Mauritius er aflyst pga. prisstigning. I efteråret er der planlagt en rejse i uge 40 til Portugal. Den er udsolgt.
 • Da Sigurd Skovborg er blevet direktør i Mors-Thy Håndbold, omorganiseres sponsorudvalget. De to funktioner harmonerer ikke med én person.
 • Klubben får i DGU-regi uddannet to regelkyndige Henrik Pihl og Lars Hansen.
 • I forbindelse med private arrangementer i NVG er det vigtigt, at der aftales med sponsorudvalget, hvis man går rundt og "tigger" præmier. Det kan virke uheldigt, at virksomheder føler, golfspillere kommer rendende i tide og utide.
 • Efter Naturstyrelsens tilladelse til at bygge på parkeringspladsen, er der Miljøstyrelsen tilbage. Styrelsen ønsker vores ansøgning delt i tre. 1) ansøgning om placering af klubhus 2) ansøgning om lejemål på Nystrupvej nr. 17 3) P-plads.
 • Juniorafdelingen har på baggrund af en ansøgning fra NVG modtaget 25.000,- kr. fra Thisted Kommunes eliteidrætsudvalg.
 • I projektet "Kvinder & Golf" er der 12 deltagere og forløbet kører fint.
 • Tilmeldinger til turneringer går lidt trægt. Er der for mange tilbud i klubben og i samfundet i det hele taget?
 • Begynderholdet i april måned havde 19 tilmeldte og 17 bestod. På majholdet er der 13 deltagere.
 • Der har været besøg fra Trombakken - en specialskole- fem onsdage og også Snedsted og Sjørring skoler har været i klubben flere gange.
 • Banen står fint, selvom der har været en noget varieret bemanding. Der har været en del sygdom i greenkeeperstaben. Sugestudsen i det golftekniske anlæg sander til ved indsugning. En løsning er på vej. Det betyder, at klubben endnu ikke har fuldt udbytte af anlægget. 
 • Robotten på rangen kører fint. Klaus har indstillet den til en hverdagsrute, så én af greenkeeperne kan justere den hvis nødvendigt og en weekendrute, hvor der ikke køres på kogleområderne.
 • Første spilleweekend for eliten gik so wie so.

Onsdag den 16. april

 • Økonomien ser fin ud og følger budgettet, dog er der restancer for 39.000,- kr. der følges op
 • Bestyrelse og medarbejdere bliver på it-fronten knyttet op på et fælles system Share Point, så klubbens dokumenter fremover opbevares centralt.
 • Ansøgning om placering af klubhus er afsendt til Naturstyrelsen. Placeringen er fastlagt på baggrund af møde med Naturstyrelsen fredag den 8. april.
 • Der udarbejdes en "datooversigt" over relevante og mulige fonde, hvor der kan søges om penge til bl.a. lynshelters, udstyr til nybegyndere, buggies, ladestandere mm.
 • Der nedsættes et PR- og medieudvalg.
 • Rammer for trænings- og matchture blev drøftet. Skal der udbydes flere medlemsture og på hvilke vilkår?
 • Robotten på driving rangen er installeret og fungerer det meste af tiden / telt opstilles onsdag / 19 nye er ved at tage golfkørekort / 14 kvinder starter mandag i projektet "Kvinder & Golf".
 • Sjørring skole skal have besøg 11 gange / Trombakken kommer med 8 elever 5 onsdage / Snedsted skole kommer med 36 elever / Golfens dag: pt. 12 tilmeldte.
 • Arbejdslørdag afviklet med ca. 55 deltagere og gode resultater. Nye tee 48 er etableret på N6+N7 og tudseskrabet bliver færdigetableret.
 • PRO-AM holder flyttedag til fredag d. 23. september.
 • Der skal tages stilling til etablering af ladestander / el til camping i forbindelse med projektering af klubhus.

 

Tirsdag den 15. maj

 • Bestyrelsen konstituerede sig og der var ingen ændringer i opgavefordelingen. Formand Svend Hagelskjær, næstformand og sekretær Lone Knudsen, turneringer Mai-Britt Klitgaard, banen Poul Ladefoged, begyndere og juniorer Michael Bager, kasserer Lis Immersen og sponsorer og eliten Sigurd Skovborg.
 • Det er først på regnskabsåret, så der er ikke meget til økonomien, dog er der desværre 38 restanter. Greenkeeperne har fået et særdeles godt tilbud på en ProGator, som var budgetteret til 2023. Den indkøbes nu og så er deres budget bundet de næste par år.
 • Byggeudvalget har særdeles grundigt og med mange faktorer indbefattet gennemregnet to scenarier for placering af klubhuset. Resultatet er, at NVG ansøger om at bygge i området, hvor det nedbrændte klubhus lå.
 • Klubben har ansøgt Thisted Kommunes eliteidrætsudvalg om kr. 10.000,- til juniorerne. Eliteidrætskonsulenten Thomas Bruhn Helleberg og Lone Knudsen havde i den anledning et møde i klubben for at få yderligere vejledning om muligheder i kommunen.
 • Formanden og Michael Bager holder møde med KiK ved sæsonstart. Det er bl.a. vigtigt, at ikke-brugte-tider åbnes hurtigst muligt. Deadline for tilmelding kan eventuelt sættes tidligere.
 • Chips i boldautomaten koster kr. 200,- for alle typer af spillere med spilleret. Der kommer poletter i automaten til greenfeegæster, hvis der ikke er bemanding.
 • Næsten alle sponsorer har gentegnet deres sponsorat - planen er, at alle tegner for tre år afgangen.
 • Formanden og Flemming Lund har haft møde med Friends of Cold Hawaii, som ønsker at gentage succesen fra sidste år med en Cold Hawaii pro/am-turnering lørdag den 10. september. Det er overordnet set en surfbegivenhed, som NVG er en mindre del af. Der planlægges med 20 hold og tidspunktet ligger, så de spillere, der ikke klarer cuttet i Made in Himmerland, kan deltage i NVG. Nogle af spillerne vil desuden afholde clinics.

 

Tirsdag den 22. februar

 • Økonomien er knap kommet i gang for indeværende år, så der er ikke meget at sige.
 • De to medlemsmøder blev evalueret og resultaterne bliver skrevet sammen, så de kan præsenteres til generalforsamlingen.
 • Byggeudvalgets første opgave bliver at vurdere de bygninger og byggesites, der har været i spil i forhold til klubbens økonomiske formåen og derefter rådgive bestyrelsen.
 • Generalforsamlingen blev planlagt og de enkelte opgaver udstukket.
 • Bestyrelsen, de ansatte og udvalgene kommer på et nyt sharepointsystem, så alle kan dele filer i relevante fora.
 • Juniorafdelingen tildeles kr. 10.000,- til de bedste elitespillere.
 • NVG søger et samarbejde med Thisted Kommunes Eliteidrætsudvalg mhp. at udvikle juniorafdelingen yderligere.
 • DGU sætter en kampagne i gang "Kvinder & Golf". Baggrunden for projektet er, at kun 1/3 spillere er kvinder og det er for få. NVG går med i kampagnen, som begynder ultimo april.
 • Det foreløbige resultat for sponsorudvalget for 2021 er kr. 450.000. FLOT! Husk at vi alle skal støtte sponsorerne.
 • Thisted Forsikring har indvilliget i at opbevare forsikringssummen, indtil den skal anvendes.

Torsdag den 6. januar

 • Budgettet for 2022 blev gennemgået og godtaget. Information om det golftekniske anlæg kommer til generalforsamlingen.
 • Visionsmøde med medarbejdere og bestyrelsen har været udbyggerigt og mødet med medlemmerne blev planlagt mere i detaljen.
 • Et spørgeskema til at arbejde med til medlemsmødet om klubhuset blev finpudset.
 • Trackmann'en skal stå nederst i udslagshuset og den skal i højere grad promoveres til medlemmerne.
 • Ny elev er ansat hos greenkeeperne og Heidi og Flemming får ny kontrakt til 2022.
 • Kontingentet hæves med 5% p.a. de næste tre år. Forudsætningen er, at forslaget vedtages på de tre kommende generalforsamlinger.

2022

GODT NYTÅR!

Onsdag den 29. december

 • Et lidt "amputeret" ikke-planlagt møde, som blev gennemført med to afbud og én deltager på Teams.
 • Status pr. dd. var, at Mijøstyrelsen var forespurgt om det realistiske i at søge om dispensation for anvendelse af bygningerne på nr. 17 samt etablering af en ny vaskeplads. Ansøgning til nr. 19 afhænger af svaret til nr. 17.
 • Mødet med medarbejderne og medlemsmøderne blev fastlagt og planlagt.
 • Samarbejde indgået med Thy Indooer Golf.

Torsdag den 2. december

 • Ny kontrakt med Flemming og Heidi blev drøftet.
 • I forbindelse med et 50-års jubilæum (år som kan deles med 25) kan medarbejderen få et særligt skattefrit gratiale. Det besluttedes at give dette til NVG's medarbejdere.
 • En differentieret greenfee drøftedes og blev besluttet, således at prisen hverdage er kr. 400,- og lørdage, søndage og helligdage er prisen kr. 350,- (6.00-7.00) kr. 450,- (7.00-9.00) kr. 475,- (9.00-13.00) kr. 450,- (13.00-15.00) kr. 350,- (15.00-resten af dagen)

Torsdag den 14. oktober

 • Regnskabet lever fuldt ud op til budgettet.
 • Styregruppemøde i Limfjorden 2.11 Svend og Lone deltager.
 • Regionsmøde i DGU-regi afholdes på Mors 28.10.21 Michael og Sigurd deltager.
 • Samarbejde mellem DGU, PGA og NVG, - DGU ønsker at involvere klub og træner til et fokuseret samarbejde i forhold til valgte målgrupper og dermed skabe større værdi for de involverede parter. For NVG’s vedkommende bliver juniorerne fokusgruppen. SH kontakter DGU v. Kristian Møller for det videre forløb.
 • Samarbejdsaftalen med Morsø GK er ophævet af de to klubber.
 • Opsætning af et fadølsanlæg bliver først i det nye klubhus.
 • Vinsmagning v/ Thisted Frø fredag den 12. november.
 • Målet for sponsorkontrakter er at de er tre-årige. Sydsløjfen mangler stadigt en sponsor, - flere firmaer er i søgelyset.Salget af sponsorater i udslagshuset går godt.
 • Skal der indkøbes en boldrobot til rangen? Klaus Kappel skal på et robotkursus, så må vi se, om det er noget for NVG.
 • Der vil kunne købes klubtøj i Shoppen, - polo'er og overtrækstrøjer med påbroderet logo.
 • Det har været undersøgt, om klubben kunne søge kompensation i forbindelse med aflyste arrangementer og deraf tab i 2020. Det kunne ikke betale sig.
 • I forbindelse med etableringen af Thy Indoor Golf skal Kristian Jensen undervise dér i løbet af vinteren, så interesserede evt. kan påbegynde golfkørekortet dér og fuldføre det i klubben.
 • Husudvalget har holdt status over Mulliganhuset. Fungerer det OK? Hvad mangler til at kunne servicere 100 mennesker? Hvad skal der laves til oprydningsdagen? mm.
 • To turneringer mangler at blive afviklet i år, - Guleærter - og Adventsturneringen.
 • En ny dronefilm over banen ligger i støbeskeen.
 • Flere besværer sig over stiernes beskaffenhed og det bakkede terræn. Planen er, at hen over vinteren vil alle stier blive belagt med cykelgrus (det som ligge mellem N6 og N7). Terrænnet er lidt sværere at gøre noget ved.

Torsdag den 9. september

 • Budgettet og regnskabet følger fortsat hinanden fint.
 • Det meste af mødet handlede om aktiviteterne omkring fredag og lørdag i forbindelse med jubilæumsfestlighederne.
 • Bestyrelsen fortsætter sit visionsarbejde den 20. oktober.
 • Der ønskes en ajourført dronevideo af større kvalitet end den, der ligger på Youtube lige nu.
 • Der er ophængt et komplet sponsorskilt i Mulliganhuset. Sponsorer på hjemmesiden er ligeledes opdateret.
 • Danmarksturneringen er afsluttet og i 2022 har NVG herrehold i kvalifikationsrækken og i 5. division, et damehold i kvalifikationsrækken og et mixed seniorhold i 3. division.
 • Ændringer på banen er nu færdige for 2021 med ny green på hul N8 og to nye bunkers og én greenbunker fjernet på N3.
 • Et nyt hold begyndere med 24 deltagere afsluttes medio september. Det foreløbige resultat for 2021 er, at der har været 97 spillere igennem begynderkurser.
 • Der planlægges at vælge decideret klubtøj.

Torsdag den 12. august

 • Regnskabet ser fint ud med en lidt mindre likviditet end sidste år. 114 medlemmer har nu indbetalt gavebidrag, så klubben kan søge momskompensation. Ifølge SKAT´s hjemmeside for lignende problemstillinger, anbefaling fra revisor og anbefaling fra DGU kan NVG nu ophøre med at betale vandafgift, når der indvindes overfladevand fra det golftekniske anlæg på S9. Der isættes en sugestuds hen over vinteren.
 • Klubben har haft besøg af Torsten Schack, som lyttede til problemstillingen med at få tilladelse til at bygge nyt klubhus på maskinhussoklen. Han forsøger at finde løsninger. Lidt sjovt er det, at han i 1992 tog golfkørekort sammen med sin far i NVG.
 • Jubilæumsdagene  den 10. og 11. september fylder meget med planlægning af sponsormatch og reception fredag og medlemsmatch og fest lørdag. Det meste er nu ved at være faldet på plads.
 • Bravo Tours er ikke sponsor mere efter den økonomiske deroute og rekonstruktion. Sponsorudvalget drøfter ny aftale med de to rejseselskaber Bravo Tours og Green2Green.
 • Bestyrelsens visionsarbejde fortsættes og kommer også til at inkludere det kommende klubhus. Planen er lige nu at planlægge et medlemsmøde engang hen over vinteren.
 • Thy Indoor Golfcenter planlægges på Wilhelmsborgvej med tre golfsimulatorer og et net til udslag. Der er basis for et samarbejde mellem centeret og NVG.
 • Skitsen til green N8 er nu udført og godkendt af baneudvalget og bestyrelsen. Arbejdet påbegyndes i uge 35, hvor Peter komme med sine to sønner.
 • Der er indtil nu "kørt" 73 nye spillere igennem i år og i august begynder der 25 ny igen. Dejligt!
 • Det påtænkes at sælge alkoholfri øl fra automaterne.
 • Næste møde torsdag den 9. september.

Tirsdag den 29. juni

 • Konstituering: Svend Hagelskjær, formand og medlem af sponsorudvalget / Lone Knudsen, næstformand, sekretær, formand for handicap- og husudvalget og medlem af baneudvalget / Lis Immersen kasserer / Poul Ladefoged, formand for baneudvalget / Mai- Britt Klitgaard Nielsen, formand for turneringsudvalget og medlem af husudvalget / Michael Bager, formand for begynder - og ungdomsudvalget / Sigurd Skovborg, formand for sponsor- driving range- og eliteudvalget og kontaktperson til Regionsgolf (ABCD og veteran og senior)

 

 • Indtægterne ligger lidt over det budgetterede og udgifterne kan stige en smule i forbindelse med jubilæet. Det drøftedes om en indfrielse af det sidste lån kunne betale sig, men der var ingen entydig fordel.
 • MK har deltaget i et seminar i Nationalpark Thy-regi. Her var fokus på biodiversitet, naturlig hydrologi og uberørt skov. Ligeledes drøftedes om nationalparken skulle overgå til at være naturnationalpark. Det kunne indebære, at definerede områder skulle indhegnes og der skulle udsættes store græsædere som heste, kronhjorte og stude. Målet er at øge beskyttelse og nedtone benyttelse.
 • Bestyrelsen arbejder på at få en fælles virtuel platform til fildeling.
 • Klubhusplacering, - lige nu går bestyrelsen efter at ombygge maskinhuset til klubhus. Det er den sidste mulighed for, at klubhuset kan blive en del af banen. Lykkes det ikke, er vi slået tilbage til start (læs: den gamle placering)
 • Jubilæet drøftedes. Foreløbig er der fredag den 10. september reception og sponsormatch. Lørdag den 11. er der jubilæumsturnering og efterfølgende fest på Hotel Hanstholm.
 • Scooters og cars er forsikret for brand og ansvar. Det udvides nu med kasko og tyveri.
 • Der er indtil nu uddannet 69 nye spillere og der er ca. 14 på venteliste til august-holdet. Teltet fungerer som et fint appendix til Mulliganhuset. Ærgerligt er det, at tilmeldingerne til turneringerne komme så sent.
 • Kommende bestyrelsemøder er: 12. august / 16. september / 14. oktober / 18. november / 16. december.

Torsdag den 20. maj

 • Budgettet holder fint, dog er der en mindre overskridelse i forbindelse med etableringen af terrassen og puslepladsen og ombygningen af Mulliganhuset.
 • Generalforsamlingen blev drøftet i detaljen.
 • Naturstyrelsens afslag til at bygge ved Bakkedalsskiltet har skabt nye udfordringer. Bestyrelsen skal have møde med "Skoven" Claus Rasmussen den 8. juni og drøfte, hvad der så kan være muligt.
 • Etablering af en boldgrav på driving rangen anslås til kr. 111.000,-. Der er budgetteret med kr. 35.000,-, så næste år måske?
 • Skilte med Rygning Forbudt opsættes mere tydeligt på teestedet på rygehullerne N1, N5, N8, S1 og S5.
 • Officiel indvielse af udslagshuset fredag den 11. juni. Formanden holder indvielsestale og Nykredits Fond og NetIP får også ordet. Flemming rister pølser til de indbudte, - sponsorer, frivillige mfl.
 • Boldindsamling skulle nu være sat på skinner, - man 60+, tir Tirsdagsherrerne, ons Oldboys, tor Eliten, fre Oldboys, lør Eliten og søn Flemming.
 • Malerarbejdet er nu færdiggjort i udslagshuset. Banen savner vand og varme for rigtigt at komme igang. Turneringssæsonen bliver også skudt igang nu. Der indkøbes et telt som supplement til Mulliganhuset. Scorekort får nu tidsramme sat på.

Mandag den 12. april

 • Økonomien er stadigt i fin form, - også selvom der fortsat mangler indbetalinger. Banebudgettet blev revideret og der indkøbes en ny traktor. Prisen på udslagshuset er nu gjort op til i alt kr. 780.254,-. De to store sponsorater fra CSK og Nykredit er inkl. i beløbet.
 • Ventetiden, som foreløbig er 5 måneder, på svar fra Naturstyrelsen har skabt tvivl om en tilladelse, hvorfor bestyrelsen kraftigt overvejer plan B. Den er at placere klubhuset i det lille skovområde mellem indspil, Mulliganhuset, P-pladsen og next level-indspil. Bestyrelsen sonderer lige nu muligheden for at bygge dér hos både Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Hele området ligger i fredsskov og det betyder særlige tilladelser fra begge styrelser. Desværre er alt stadigt meget usikkert. Ønsket er at kunne foretage første spadestik inden årets udgang, - måske er det lidt naivt.
 • Klubben har haft kontakt til to arkitektfirmaer og endeligt valgt at entrere med P+P Arkitekter i Thisted. Klubbens banearkitekt Philip Spogárd bliver tilknyttet som konsulent dels til at rådgive arkitekterne og dels til at planlægge geografien i og omkring klubhuset.
 • Jubilæum den 19. april bliver markeret af bestyrelsen og personalet med en coronamorgenkaffe. Fejringen af selve jubilæet er udsat til september, hvor der både bliver en reception, en sponsormatch, en klubmatch og en fest.
 • Boldmaskinerne til rangen skulle komme i uge 16 og monteres så hurtigt som muligt. De gamle bolde samles ind og "oversomrer"  til de igen tages frem til vinterbrug. Nye Net IP-bolde til sommerbrug er lige på trapperne. 
 • Nye coronaregler pr. 21. april. Der må nu spise udendørs. KiK har ansvar for at folk er negative / har coronapas.
 • Nationalparkrådet udfærdiger et anbefalingsskrift til hensigtsmæssig adfærd i Nationalparken. Her hører NVG også med.
 • Arbejdsdagen forløb fint med ca. 50 medlemmer fordelt i grupper á 10 og færre. Flemming agerede mobilt forplejningscenter. Baneudvalget har ændret markering af afstand til flagene. Der er kommet nye flag og stænger. Der er sat en reflektor på stængerne til kikkertbrugere, der kommer små flag på stængerne til at markere position på green og endelig kan man få den præciser afstand til flaget på GLFR.
 • Der er allerede gennemført 2 hold á 8 nybegyndere og lige nu er der 32 igang med kursus. Den 21. og 28. var der Åben Golfbane med henholdsvis 31 og 34 besøgende inkl. medlemmer.
 • Næste møde er torsdag den 20. maj

Tirsdag den 16. marts

 • Der er stadigt restanter, som mangler at indbetale kontingent. Dem er der lukket for i Golfbox. Ellers er klubbens økonomi i fin form.
 • Jubilæumsbogen, som udgives i anledning af klubbens 50 års jubilæum, er ved at tage form. Bogen skal være klar til selve jubilæumsdagen den 19. april, hvor den kan erhverves i klubben.
 • De andre jubilæumsarrangementer tror vi ikke kan afholdes i foråret, derfor er de henlagt til september. Der skal være reception fredag den 10. september 14.00-17.00. Samme formiddag arrangeres en match for sponsorer. Lørdag den 11. september afholdes jubilæumsmatch for klubbens medlemmer og om aftenen vil der være fest på Hotel Hanstholm.
 • Turneringsplanen er blevet justeret flere gange, men er forhåbentlig færdig nu. Åbningsmatchen bliver den 6. juni og er en flagmatch.
 • Indvielse af udslagshuset kommer også til at vente. Det kan blive ultimo april eller primo maj afhængig af restriktionerne.
 • Arbejdsdagen organiseres som i efteråret med definerede hold, som man kan melde sig på. Der bliver 8-10 forskellige hold - noget for enhver smag, for alle aldre og køn.
 • Udslagshuset har givet mulighed for at sælge flere sponsorater. De to store sponsorater - CSK og Nykredit -  får naturligvis en fremtrædende plads.
 • Elitetræning begynder den 25. marts med individuel målsætning for hver spiller. Der planlægges hulspilsmatcher månedligt enten på egen bane eller en anden. Der foreslås juniormesterskab på samme tid som klubmesterskab.
 • Det første hold begyndere har allerede gennemført kurset i februar. Flere er tilmeldte både til begynderkurser og til Åben Bane.
 • Sidste år ansøgtes om kr. 300.000,- i momskompensation og klubben fik kr. 103.000,-. I år søges om knap kr. 600.000,-, da udgifterne for klubben er øget. Da størrelsen af kompensationen og antallet af ansøgere ikke kendes, kan det være være svært at forudsige, om ansøgningen resulterer i en større kompensation. Klubbens aftale med Thisted Forsikring er opdateret til også at dække Mulliganhuset og udslagshuset, og det gamle klubhus bortfalder. Samlet set er det en lille besparelse, indtil et nyt klubhus er opført.

Mandag den 22. februar

 • De medlemmer, som ikke har betalt kontingent pr. 1. marts, vil blive lukket i Golfbox. Der har været en drøftelse i bestyrelsen om mulighed for at oprette en selvstændig juridisk enhed i forbindelse med opførelsen af et nyt klubhus. En nærmere drøftelse med Thisted Forsikring er mundet ud i, at en sådan konstruktion ville reducere forsikringssummen. Da en sådan løsning efter beregninger har vist ikke at kunne give de ønskede økonomiske fordele, er løsningen ikke relevant for NVG. Bestyrelsen arbejder på at afdække behov og ønsker for et nyt klubhus, inden der entreres med en arkitekt.
 • NVG har 50 års jubilæum i 2021. Formanden har sat sig i spidsen for et jubilæumsskrift og kontaktet relevante personer, som skriver indlæg, der illustrerer markante situationer gennem de halvtreds år. Der er foreløbigt planlagt en jubilæumsturnering med corona-hensyn. En reception bliver nok ikke mulig.
 • Greenkeeperne har nok at se til med opgaver, der som sådan ikke berører banen, men som kommer medlemmerne til gode på anden vis, - pusleplads, færdiggørelse af udslagshuset og terrassen er blot nogle af opgaverne.
 • Regnskabet for 2020 bliver færdiggjort til næste bestyrelsesmøde den 16. marts.
 • To skattede medlemmer af husudvalget har valgt at trække sig ud Jeppe Kloster og Ernst Kristiansen. De fylder begge 80 år. De har begge været til uvurderlig støtte og ydet en kæmpe indsats. TAK JEPPE OG ERNST! Udslagshuset er næsten helt færdigt nu. Der skal sættes lamper op og de sidste måtte lægges.
 • Der laves nye og updaterede sponsorskilte i Mulliganhuset. Weekenden den 27. og 28. februar afholdes det første begynderkursus. Michael Bager har ansøgt den nedlagte Hjerteforenings Motionsklub om et beløb.

Torsdage den 21. januar

 • Regnskabet er særdeles fint og lover godt for 2021. Budgettet blev gennemgået, drøftet og besluttet. Under budget bør det bemærkes, at der blandt andet er afsat penge til ny green på hul N8, renovering og etablering af bunkers på hul N3 og N7 og etablering af teesteder på hul S3 (56/60) og på S7 (ny 56).
 • Svend E og Lone har haft møde med teknisk forvaltning. Grundstemningen på mødet var positiv og forvaltningen opretter NVG som en sag og begynder så småt at samle materiale til en ændret lokalplan. Der er ansøgt om at bygge mellem N9 nederst og N1 i begyndelsen, -  bag ved Bakkedalsskiltet ca. Inden der kan besluttes noget endeligt, skal grundejeren/skoven/Naturstyrelsen dog give tilladelse til at bygge netop dér. Der kan forventes svar omkring uge 7.
 • Bestyrelsen har besluttet at melde klubben ud af SGN (Samvirkende Golfklubber i Nordjylland) og forblive i den nye GNG (Greenfeeaftaler Nordjyske Golfklubber).
 • Der etableres en ny pusleplads ved stiindgangen til Mulliganhuset. Det gamle boldhus fra rangen får nu en ny funktion som lyddæmper for en ny kompressor. Status på rangen er, at taget nu er lagt og første lag pap også, at inddækningen er færdig og at måtter og boldautomat, boldvasker og elevatorer nu er bestilt. Mon ikke huset står færdigt til sæsonstart i marts?
 • Der etableres en ny sti til højre for det golftekniske anlæg på hul S9 og man fortsætter over broen hen mod udgangen fra hullet. Det betyder mindre slid venstre om green.
 • Sponsorudvalget tager kontakt til alle sponsorer for at evaluere de eksisterende kontrakterne. Alle huller er solgt for sæsonen 2021 og der kan være nye muligheder for sponsorer i udslagshuset og evt. buggies mm.
 • Da klubben kom en postgang for sent med tilmeldingerne, har det desværre ikke være muligt at samle en gruppe af klubber, så elitedamerne komme ikke med i Danmarksturneringen i 2021. De andre divisionshold 2. div. senior, 4. div. herrer og kval. herrer kommer dog i spil de tre ordinære weekends.
 • Det endelige løsørebeløb fra klubhuset er nu opgjort til 1,1 mio.
 • Mesterskabs- og hole-in-onetavlerne kommer først op at hænge i det nye klubhus måske i et nyt design.
 • Der er hængt en ny hjertestarter op ved indgangen til Mulliganhuset.

 

 

Rigtig glædelig jul og Godt Nytår

Torsdag den 10. december

 • Regnskabet viser et fint og tilfredsstillende resultat. Gavekort udstedt af NVG har en gyldighed på tre år og  dermed en slutdato påtrykt. Budgetlægningen er så småt gået igang.
 • Bestyrelsen har afholdt et meget vellykket og brugbart visionsmøde. Det kommer bla. til at udmønte sig i ekstra temamøder. Holdningen i bestyrelsen var, at mange møder var driftsmøder og i mindre grad fremadskuende. Det er der nu rådet bod på.
 • Boldopsamling på rangen bliver fremover varetaget af KiK'erne. Eliten er med som en ny aktør. Budget over inventar på rangen udfærdiges.
 • Mini-juleafslutning med personalet er torsdag den 17. december kl. 10.00.
 • Forpagtningskontrakten med Thy Statsskovdistrikt ønskes forlænget til 2070. Det vil sandsynligvis kunne lette låntagningen til et nyt klubhus.
 • Ansøgning om placering af nyt klubhus er afsendt til Thisted Kommune og Naturstyrelsen via Skoven.
 • I Danmarksturneringen 2021 deltager NVG med ét herrehold i kvalifikationsrækken, ét herrehold i 5. division og et mixed seniorhold i 2. division. Desværre lykkedes det ikke forsinket at finde en gruppe til et damehold kvalifikation.
 • Sponsorudvalget raffinerer og justerer arbejdet med sponsorerne dels med hensyn til ønsker fra sponsorer og dels med eksponering af sponsorer.
 • Åben Golfbane søndagene den 21. og 28. marts. Umiddelbart herefter begynder undervisningen af de første begyndere.
 • Kassereren undersøger muligheder for at ændre foreningsstrukturen mhp. at optimere økonomien. Foreløbig ser budgettet ud til at holde for Mulliganhuset, - men som mange ved, der kommer altid noget!
 • Der er ansøgt om udnyttelse af overfladevand (golfteknisk anlæg på S9)

Torsdag den 12. november

 • Mødet begyndet med en rundvisning i Mulliganhuset. Guiderner var Flemming og Heidi, som dels redegjorde for status og for de sidste ting, der skal til, før huset står helt færdigt. Der er blandt andet også brug for to helt nye automater, idet de gamle ikke har kunnet tåle både høje temperaturer og vand under branden.
 • Økonomien ser stadigt rigtig fin ud.
 • Der har været to erfa-møder ét i Skive og ét i Aars. På Skive-mødet udveksledes fakta og resultater for klubberne  (Skive, Harrevig, Morsø og NVG). Aars- mødet var Golfring Limfjorden- klubber. NVG har haft 2220 besøgende fra den ring og tilsvarende haft besøg fra ringen 1625 gange.
 • Når NVG har modtaget en skitse til det nye klubhus fra P+P Arkitekter ultimo november, afsendes den første ansøgning til både Thisted Kommune og "Skoven". P+P Arkitekter har lige nu en praktikant- en sidste årsstuderende-, som udfærdiger skitsen vederlagsfrit.
 • Vi drøftede metoder til at få nye medlemmer.
 • Arbejdsdagen med 4 grupper á 10 personer gik fint. Hver gruppe havde sin definerede opgave og mødested / To er gået ud af turneringsudvalget og tre er kommet ind / Skabelonen for turneringsplanen er snart færdig. Den endelige plan kommer, når alle sponsorer har været kontaktet / Løsøre er opgjort til 1,3 mio./ Stålbuerne på driving range forventes opsat og monteret uge 50.
 • Mellem de coronaramte nordjyske kommuner er der etableret en aftale gående på, at spillere i én kommune, som er medlem i en anden kommune, må spille i sin bopælskommune uden betaling.
 • Bestyrelsen afholder en visions- og fremtidsdag fredag den 27. november

Torsdag den 22. oktober

 • Flemming og Heidi deltog i det først punkt på mødet, hvor de redegjorde for de videre planer for Mulliganhuset, - navnet på det midlertidige klubhus. Bestyrelsen var ret begejstret for deres planer og glæder sig til at se dem udfoldet.
 • Økonomien ser fin ud.
 • Indtil et nyt klubhus står klar, indkøber klubben én toiletvogn med to toiletter H og D, og to toiletvogne med ét toilet og ét bad i hver vogn H og D.
 • Sæsonen for erfa-møder kommer nu med møder i Skive den 26. oktober, Aars den 3. november og Nykøbing den 5. november.
 • Oprydningsmatchen organiseres af PL / HP-Import er blevet sponsor på hul N9 / Der afholdes møde med eliten om næste års kriterier for deltagelse i træningen / Banearkitekt Philip Spogárd er særdeles tilfreds med green på hul S1 / Begynderudvalget har afslutte et turbokursus med elleve nye spillere. Kurset gik fint, i særdeleshed fordi det var unge og veltrænede sportsfolk. De fleste nye spillere får alt andet lige det bedste udbytte af et traditionelt 8-kugers kursus, hvorfor klubbens kurser har den længde.

Tirsdag den 15. september

 • Swap-lånet er indfriet pr. 28. august og bortset fra lavt ølsalg ser økonomien fin ud. 
 • På grund af corona-situationen er medlemsmødet udsat, men tænkes afholdt senere.
 • Der må kun bespises 60 personer på én gang i forbindelse med turneringer, hvorfor deltagerantallet resten af året er begrænset til 60 deltagere.
 • Et klubhusudvalg er etableret bestående af Mai-Britt Klitgaard, Kjeld Overgaard, Klaus Kappel, Svend Eriksen, Tonny Jørgensen og Lone Knudsen.
 • Hjertestarteren bliver a jourført og sikres fuld funktion. Mai-Britt tager ansvaret for starteren.
 • Boldopsamling fungerer ikke optimalt dels, fordi opsamlerne glemmer at komme og dels, fordi mange bolde er væk. Hidtil har opsamlerne været 60+, Oldboys og Tirsdagsherrerne. Eliten er nu kommet med i det gode selskab. Formanden indkalder til møde med de forskellige grupper. NetIP sponsorerer igen 12.000 bolde og de eksisterende gule bolde bliver konverteret til nye bolde ved ombytning. Svend H tager initiativ til indsamling af bolde uden for rangen.
 • Receptionen den 23. april og  turneringen den 24. april 2021 i forbindelse med 50 året bliver afholdt. Om jubilæet fejres under andre former fortaber sig lige nu i det uvisse. Det er jo coronatid.
 • Udslagshuset, - den geo-tekniske undersøgelse viste fine jordbundsforhold, hvorpå der kan støbes direkte. Det sidste møde inden påbegyndelsen af arbejdet, hvor de endelige beregningstal drøftes, finder sted den 22. september, derefter påbegyndes afrømningen mandag/ tirsdag uge 40. 
 • Banen bliver dronefotograferet, så videoen på hjemmesiden passer til virkeligheden.
 • Gavebidragene er næsten i hus for 2020. Der mangler 10-15 bidrag. Momskompensationen for 2019 bliver efter al sandsynlighed udbetalt i oktober allerede.
 • Sponsorudvalget har afholdt en særdeles fin sponsormatch med et fint deltagerantal.
 • Et nyt hold begyndere på 13 personer er lige begyndt.

Torsdag den 27. august

 • Økonomien ser fin ud og swap-lånet indfries hurtigst muligt. F9-lånet på godt 500.000,- kr. indfries 31.12.2020 og det sidste Nykredit F1-lån på godt 800.000,- kr. vurderes, hvorvidt en indfrielse kan betale sig eller ej.
 • Evaluering af generalforsamlingen var, at den forløb fint, selvom formanden fandt det noget kunstigt at afholde en beretning, som var et halvt år gammel og kendt af alle. Lokalet var udmærket til formålet. Under evt. ønskede Sigurd Skovborg, at bestyrelsen skulle tage stilling, om K-i-K skulle holde sommerferie i juli. Det drøftedes, men i corona-skæret afventer bestyrelsen forholdene til næste forår. I samme runde drøftedes tilmeldingsfristerne til klubberne. Det kommer på næste møde.
 • Den 19. april 2021 har NVG 50-års jubilæum. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som finder ud af festliggørelsen. Foreløbig skal der være reception fredag den 23. april 2021 og jubilæumsmatch lørdag den 24. april med fest om aftenen.
 • Visioner og planer for klubben, - et større klubhus er et stort ønske. Der er også andre ønsker for klubben. For at få så mange ønsker, idéer og holdninger frem som muligt, inviteres til en medlemsaften, hvor alt kan drøftes. I samarbejde med Kim Uldall fra DGU bliver det torsdag den 1. oktober. Nærmere info følger.
 • Det ønskes at aktivere passive medlemmer, som gerne må kontaktes af klubben. Tidligere medlemmer må ikke kontaktes jvnf. GDPR / dataloven. Skulle vore eksisterende medlemmer kunne invitere et tidligere medlem med på en gratis runde for at friste igen? Skulle klubben lave et "prøv-igen-kursus"?
 • På gavebidragsfronten er der stilhed - desværre. Lige nu har 56 medlemmer indbetalt min. 200,- kr. pr. person. Klubben mangler altså 44 indbetalinger, før den kan forblive en godgørende institution og dermed modtage momskompensation. Det første kompensationsbeløb kommer til december og er et resultat af 2019-indbetalingerne.
 • Klubben deltager i et projekt fra Thisted Kommune, hvor kronikere får tilbudt introduktion til golf.
 • Handicapudvalget har deltaget i et webinar om det nye system, som træder i kraft 2021. I begyndelsen af det nye år vil der komme en regel- og handicapaften.
 • Klubbens C-hold deltager i landsfinalen på Københavns Golfklub.

Fredag den 14. august

Mødet var kort og bestyrelsen konstituerede sig således:

 • Svend Eriksen, - formand
 • Lone Knudsen, - sekretær, næstformand, handicap- og husudvalg
 • Lis Immersen, - kasserer
 • Poul Ladefoged, - baneudvalget
 • Mai-Britt Klitgaard, - turneringsudvalget
 • Svend Hagelskjær, - sponsorudvalget
 • Michael Bager, - begynder- og ungdomsudvalget

Onsdag den 5. august

 • Regnskabet er stadig så nogenlunde i balance, selvom der har været faldende greenfeeindtægter. Buggyudlejningen har derimod været stigende.
 • Esben Hede er hovedentreprenør på udslagshuset og er godt igang med at forberede det nødvendige. Huset er grov-afsat på rangen.
 • P-pladsen må nu med tilladelse af "skoven" udvides ned mod savværket.
 • NVG skal være vært for finalerne i senior-, veteran- og superveteranrækkerne fredag den 21.8 og lørdag den 22.8.
 • NetIP sponsorerer nye rangebolde.
 • Juniorsommerlejren har fundet sted med stor succes. Der var godt 40 deltagere.
 • Generalforsamlingen planlagdes.

Onsdag den 24. juni

 • Regnskabet er mærket af corona-krisen. Der iværksættes en kampagne for at få flere medlemmer. Kampagnen består af en tre-trins-raket af annoncer med henholdsvis en ungdomsspiller, en familie og seniorspiller.
 • Generalforsamlingen finder sted torsdag den 13. august 19.00 i TFC's lokaler.
 • Surfgården- center for rehabilitering af veteraner- har købt to spilleretter til NVG's anlæg.
 • Banen er pt. i tip-top-stand. Søen ved S9 påbegyndes primo september. Den præcise dato afhænger af Peter the Irishman.
 • På grund af coronaen bliver der en ophobning af klubmatcher i juli.
 • Sjørring Skole har været på besøg med tre 8. klasser og til Thisted Kommunes sommerferiegolf er der tilmeldt 14 elever.

Onsdag den 27. maj

Siden mødet i januar har der ikke været afholdt et regulært bestyrelsesmøde. Der har udelukkende været telefonmøder med henblik på at håndtere den almindelige drift og i særdeleshed håndtere de mange anbefalinger og ændringer fra DGU i forbindelse med corona-situationen

 • Regnskabet er naturligvis påvirket af hele situationen. Der mangler indtægter på nogle konti og tilsvarende er der forbrugt færre penge på andre konti, så bottom line er ok balance mellem budget og regnskab. Vi afventer generalforsamlingen for at regnskab og budget for 2020 kan vedtages. Generalforsamlingen kan forhåbentlig snart afholdes. Indtil da offentliggøres beretning og regnskab.
 • Den reviderede turneringsplan blev gennemgået, - også med henblik på, hvis det bliver nødvendigt, at kunne afholde en turnering en fredag eftermiddag.
 • Det gamle SGN er ophørt og et nyt GNG er opstået. Der er seks klubber, som ikke er med i den nye konstruktion. De betaler 250,- kr. hos os. De andre klubber i GNG har halv greenfee hos hinanden.
 • Der er trængsel på banen, men der lægges ikke bolde sammen endnu. Forhåbentlig kan spillere selv finde ud af det.
 • Det første begynderhold har nu gennemført kurset og 14 ud af 15 har meldt sig ind. Det næste hold på 18 er godt i gang. Endelig forventes et hold i gang i august.
 • Terrassen ved klubhuset er nu belagt med fliser. Godt arbejde af frivillige!
 • Driving range, - byggeriet af udslagshuset forventes at kunne iværksættes medio september, når vandet forhåbentligt er faldet, de endelige tilbud modtaget og en hovedentreprenør valgt.

Onsdag den 29. januar

 • Budgettet blev endelig besluttet, så det er klar til generalforsamlingen.
 • Batterierne på scooterne synes ikke at kunne klare 18 huller på én opladning. En umiddelbar løsning er at de udlejes 9 huller af gangen.
 • Generalforsamlingen drøftedes og blev planlagt. Som annonceret afholdes generalforsamlingen i TFCs lokaler torsdag den 12. marts kl. 19.00.
 • NVG har 50 års jubilæum den 19. april 2021.
 • Containerpladsen bag klubhuset er svær at færdiggøre på grund af det højtstående grundvandsspejl.

Onsdag den 15. januar

 • Regnskabet er nu afsluttet og har vist et lille overskud.
 • Tonny Jørgensen informerede om beregninger, projektering og tilbud på det nye udslagshus. Projektering og byggetilladelse foretages af PP Arkitekter.
 • Der var en lang drøftelse af budgettet, som endeligt besluttes på næste bestyrelsesmøde. Som altid er der langt flere udgiftsønsker end estimerede indtægter.
 • Klubben bliver markedsført i Nordtyskland af en "lokal" tysker.
 • Finaler i Regionsgolf senior og veteran bliver spillet på NVGs baner fredag den 21. og torsdag den 22. august. Der vil blive brug for frivillige i den sammenhæng.
 • Et indbrud har fundet sted mellem jul og nytår. Intet blev stjålet, men glasruden ind til kontoret blev knust.
 • Turneringsudvalget er næsten færdig nu med planen/ Der bør tues op om vinteren/ NVG er godkendt af SKAT som en godgørende forening/ Der mangler to ledere af torsdagsmatcherne/ Der mangler hjælpere til begyndeudvalget.

Bestyrelsen ønsker glædelig jul og et godt nytår 2020

Onsdag den 12. december

 • Regnskabet viser fine tal for året. Arbejdet med budget 2020 er så småt ved at være igang.
 • NVG er medlem af Thy Turistforening og deltog derfor i turistforeningens og kommunens fælles informationsmøde. Den nye struktur er, at der i DK etableres foreløbigt 19 turistdestinationer. Thy er sammen med fem kommuner i destinationsselskabet Nordvestkysten fra Lemvig til Hjørring. Der etableres hovedkontor i Aabybro og ned ad kysten placeres lokale medarbejdere. Thy Turistforening fortsætter,- nu med Rasmus Fejerskov som formand og Mai Manaa som konstitueret direktør.
 • NVG er i 2020 medlem af to golfringe Golfring Vest og Limfjordsringen.
 • Tilbud til udslagshuset er ved at være i hus og der søges fortsat midler udefra til huset.
 • Der bliver sat stærekasser op på banen som et forsøg. Hvis stærene flytter ind, sættes flere kasse op.
 • Der er regelaften tirsdag den 24. marts i klubhuset. Tilmelding på golfbox og maksimum antal er 60.
 • Handicapnøglen revideres hen over foråret.

Torsdag den 14. november

 • Gavebidraget til klubben er nu 31.100,- kr. Regnskabet er solidt i forhold til budgettet. Klubben tegner en forsikring til dækning af medarbejdersygdom. 2020 er året, hvor den hverandenårlige kontingentforhøjelse finder sted.
 • DGU-møde i Blokhus, - DGU-medlemskortet bortfalder fra næste år.
 • Fremover kan man på anmodning få sin matchfee refunderet inden offentliggørelsen af startlisten, hvis man bliver pludselig forhindret i at deltage i en match.
 • NVG er optaget i Golfring Limfjorden pr. 1. jan 2020. Prisen er 900,- kr.
 • En skrabet version af udslaghuset er ved at blive projekteret, således at der kan bygges videre, når pengene er til det.
 • NVG er primus motor for en vision om udvidet samarbejde mellem Nationalpark Thy, Naturstyrelsen, NVG og andre interessenter i naturen omkring klubben.
 • Den kommende generalforsamling finder sted torsdag den 12. marts kl. 19.00 i TFCs lokaler.
 • Der bliver juleafslutning med medarbejderne og bestyrelsen torsdag den 19. december 9.30.

Onsdag den 16. oktober

 • Budget og regnskab matcher stadigt fint. I forbindelse med godkendelse af NVG til velgørende forening har klubben modtaget 25.500,- kr. fra mere end 100 medlemmer. Det er dejligt med så god en tilslutning. Det er heldigvis stadigt muligt og meget velkomment at indbetale beløb.
 • DGU-regionsmøde den 29.10  i Blokhus SE og MB deltager.
 • Regionsgolf senior+veteran mangler en koordinator. Stor tak til Ole Nielsen for sit mangeårige arbejde.
 • Problem med bananfluer i øldepotet. Intelligent løsning følger.
 • Tirsdagsklubben har besluttet at holde sommerferie de to sidste uger i juli både af hensyn til sin egen bestyrelse og af hensyn til greenfeegæster. Der er selvfølgelig mulighed for at booke tider individuelt.
 • De fleste udvalg er nu i evalueringsfasen og så småt ved at gå i vinterhi.

Torsdag den 19. september

 • Økonomien ser fin ud. Desværre er der et par restanter, som nok må afskrives.
 • Der er SGN-møde den 30.9, hvor den fremtidige ordning klubberne imellem skal besluttes og dermed også greenfeetakster.
 • Formanden får mange henvendelser angående markedsføring af klubben. Bestyrelsen er af den holdning, at mund-til -øre- metoden er den bedst. At have magasiner liggende rundt om i klubberne er outdated.
 • NVGs overgang til at være en velgørende forening, sættes i værk med dels en mail til alle medlemmer og et besøg fra bestyrelsesmedlemmer i de forskellige K-i-Ker. Bestyrelsen håber, at de 100 x 200,-kr. kommer i hus.
 • Poul Gellert takker af i begynderudvalget og NVG er Poul meget taknemlig for sin store indsats. TUSIND TAK Poul!
 • SFO-golf er nu kommet godt i gang på Rolighedsskolen med tolv deltagere.
 • En brøndborer og en grundvandsspejlsekspert besigtiger det kommende golftekniske anlæg (hullet/søen på S9)
 • Klubben mangler et baneservicehold.

Onsdag den 14. august

 • Regnskab og budget passer stadigt fint sammen. Budget for greenfeeindtægterne er nået, - altså en stigning. Pr. dd. har der været 646 mod hele 2018- 454 og 2017- 527. Desværre viser regnskabet en del restanter, som skal kontaktes.
 • Sommerens gang i klubben har været uden de store udfordringer. At sammenlægge tider har vist sig ikke at være så nemt endda. Spillere har en tendens til at melde sig på i sidste øjeblik eller melde sig fra, når man er slået sammen med andre. Klubhuset har været bemandet hver dag. NVG bliver beskrevet i artikler i flere medier bla. Golfmagasinet, GolfPunkt (et tysk magasin) og Golfbladet.
 • Tiltag for at få nye medlemmer drøftes til stadighed. Et input fra Trelleborg GK blev drøftet. Konklusionen blev, at det er vore egne medlemmer, som er de bedste ambassadører. Indtil nu har 38 nybegyndere gennemført kurset og fået kortet heraf har 36 meldt sig ind. Hold tre er netop startet med 15 deltagere, hvoraf 14 forventes at indmelde sig.
 • SGN (Samarbejdende Golfklubber i Nordjylland) er ved at være tømt for indhold. Tilbage er 1/2 greenfee, som flere klubber faktisk ikke engang overholder.
 • På opfordring fra NVGs ansatte vil der som noget nyt  blive afholdt ét møde om måneden mellem bestyrelsen og de ansatte.
 • Løst og fast: Banen,  se referat fra baneudvalget / Der er ansøgt hos DIF om penge til udslagshuset / NVG har ansøgt SKAT om at blive godkendt som en almennyttig forening, hvilket vil betyde en hel eller delvis momskompensation. Et krav er, at 101 medlemmer indbetaler 200,- kr. pr. år til klubben. / Ikke brugte sponsorbilletter kan ikke konverteres til noget andet i klubben. / NVG deltog igen i år i Thisted Kommunes ferieaktiviteter. 15 børn deltog. / Der har været angivet et momsbeløb ved betaling til turneringer. Det har ingen praktisk betydning og er nu fjernet fra kvitteringen. / Kristian har tilbudt to workshops i "Slag fra skrå lejer".

Onsdag den 19.juni

 • Regnskab og budget fik et halvårseftersyn og det ser fint ud. Hvis tallene fra første kvartal holder, ser det ud til en lille stigning i indtægterne for næste kvartal.
 • Bestyrelsen har fundet det nødvendigt at drøfte og vedtage en visions- og strategiplan, dels fordi der er gode erfaringer med masterplanen for banen, som angiver retningslinjer for forbedring og udbygning af den og en overordnet plan ville ligeledes være et fint redskab at arbejde efter for klubben som helhed, dels at have et dokument, der beskriver, hvilke planer der på sigt er foir klubben og som kan vedlægges ansøgninger til fonde mm. Planen i sin korte form er:

Strategi -/masterplan

Mission
Nordvestjysk Golfklub ønsker at give klubbens medlemmer og klubbens gæster optimale faciliteter til samvær med andre omkring sportslige udfordringer og naturoplevelser, der rummer spænding, overraskelser og glæder på en golfbane, som ligger i en enestående og fredet natur, i en kuperet klitplantage midt i Nationalpark Thy.

Vision
1) Driving rangen skal forbedres med et udslagshus

2) Sydsløjfen på den nuværende bane skal videreudvikles med omlægning af
    eksisterende huller og etablering af nye huller

3) De eksisterende planer om udvidelse med 9 huller til 27 huller skal realiseres  

4) Klubhuset opdateres og moderniseres med tilbygning og ombygning

5) NVG udvikles til at blive base for turistorienterede friluftsaktiviteter i Nationalpark
    Thy.

6) Klublivet skal til stadighed fremmes.

Klubben er bevidst om, at dens eksistens og indfrielse af visionerne er betinget af, at økonomien er til stede og afstemt med realistiske budgetter.

 • I denne sommer lægges der bolde sammen efter behov. Medlemmerne får en mail om planen og opfordres til selv at spille i 3- og 4-bolde. På hjemmesiden kan læses om principperne for sammenlægningen under nyheder.
 • Hvert tiende år skal NVGs kontrakt med "skoven"/ Naturstyrelsen genforhandles. Lejen har indtil været 80.000,- kr.(indeksreguleret) + 7.500,- kr. i afgift af solgte varer i klubben pr. år. Fremover bliver det samlede indeksregulerede beløb 105.000,- kr. pr. år. Stigningen sker pr. 2020.
 • Vores ca. 35 juniorer får mulighed for at komme på sommerlejr. Juniorernes Company Day gik vældigt fint.
 • Der er 20 nye begyndere fra majholdet og på juniholdet er 16 nye begyndt og muligvis kommer der et efterårshold.
 • Der er nu etableret onlinebetaling til turneringer.
 • Igen i år deltager NVG i Thisted Kommunes sommerferieaktiviteter for 2. - 7. klasse. SFO-golf begynder igen efter sommerferien.

Onsdag den 15. maj

 • Birgitte og Ole Mygind deltog i første del af mødet. Ole redegjorde for klubbens it-situation, som viser sig at være en lettere uoverskuelig affære. Der har været mange forskellige kyndige mennesker ind over, siden EDB blev indført og desværre har ingen haft det overordnede overblik. Ole Mygind og Preben Næsgaard vil nu gennemgå hele systemet på kontoret, hos Klaus, Kristian og hos Flemming og derved skabe sig et overblik. Derfra bliver det nemmere at handle.
 • Regnskab og budget følges stadigt fint ad.
 • Der findes en momskompensationspulje, som foreninger kan søge, hvis de er almennyttige og velgørende. Kravet for at opfylde kriterierne er, at 101 medlemmer indbetaler 200,-kr. Der arbejdes videre på sagen.
 • Der har været lidt problemer med betaling af udlejede køretøjer. Scootere er ikke det store problem, så den eksisterende ordning fortsætter. Nøgler til buggies udleveres fremover af Birgitte eller Flemming, når de er der. Typisk i tidsrummet 9.00-17.00 hverdage. Fredag, lørdag og søndag 9.00-14.00. Hvis man har ønsker uden for disse tider, kan man lave en aftale med én af de to.
 • Der bliver nu online tilmelding til turneringer og arrangementer og der pålægges 10,- kr. i fee.
 • Proboxen fungere fint efter hensigten.
 • SFO-ordningen genoptages til efteråret for elever på Østre, Rolighed, Tingstrup og Tilsted skoler.
 • Der er tilsagn om 12 nye begyndere til den 20. maj.

Onsdag den 24 april

 • Regnskab og budget er i fin balance.
 • To tilbud fra to forskellige firmaer til ny teleaftale drøftedes. Overordnet set drøftedes klubbens kommunikationsmidler og - sikkerhed. Vi forsøger at blive klogere i den kommende tid.
 • Buggyudlejningen har været lidt "løs" med hensyn til betaling, så en løsning drøftedes. Der er flere muligheder for løsning og der træffes en beslutning i den følgende uge.
 • Et svensk magasin "Golfpärlor" har været på besøg. De udgiver årligt magasinet med beskrivelse af 175 baner i Norden og Estland. Vi er nævnt som én af de 30 bedste baner i Danmark. Om der skal en tekst i om NVG næste år, drøftes til budgetlægningen for 2020.
 • Der er nu kommet skilte til Bakkedalssløjfen. Riverne på Bakkedalssløjfen sponsoreres af Brillehuset og på Sydsløjfen af DinSkiltePartner. XL-byg leverer fire nye parasoller.
 • Der er nu 23 i gang med at tage golfkørekortet og et nyt hold begynder den 20. maj.
 • Der har været store udfordringer med banen pga tørken. Den kræver VAND! Tre mand fra DGU har været her for at rate banen. Det var en meget omhyggelig og derfor langsom proces.
 • Der indkøbes bagmærker med logo til salg i shoppen. Lidt indirekte PR, når vi spiller andre baner.
 • Næste møde onsdag den 15. maj

Tirsdag den 19. marts

 • Der er stadigt ikke sket så meget på økonomisiden, dog bør det noteres, at kontingindtægterne svarer til budgettet.
 • Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand Svend Eriksen, sekretær og næstformand Lone Knudsen, kasserer Lis Immersen, baneudvalg Poul Ladefoged, begynder-, junior- og eliteudvalg Anders Heegaard, sponsorer Peter Bovbjerg og turnering Michael Bager.
 • Masterplanen for huset blev drøftet med forskellige forslag til ændringer. Det blev besluttet, at der primo 2020 nedsættes et udvalg med henblik på grundigt at forberede plan og finansiering, så en ombygning af huset kan iværksættes i 2021.
 • Der er nedsat et ad hoc-udvalg med henblik på at skaffe finansiering til udslagshuset på rangen. Lis Immersen er formand for udvalget.
 • Vinterbrug af skovtoilettet drøftedes. Behovet for at holde åbent om vinteren er indlysende for de få, der benytter det, desværre vil det blive for dyrt, da huset skal frostsikres og det vil kræve megen strøm. Sædvanligvis frostsikres der ved at tømme anlægget for vand om vinteren.
 • Med Probox kan vi nu selv lave greenfeebilletter. Layoutet blev besluttet og billetterne kommer til at gælde i tre år jvf. købeloven. De billetter, som er i omløb nu, gælder til 31.12.2020.
 • Klubben har fået tilbudt et eksponeringsværktøj af sponsorer, men anså det for at være for dyrt i forhold til behovet.
 • Der er 22 på venteliste til Djævlegolf.
 • De nyeste og mest præcise informationer om banen er uploadet til GLFR, så alt er nu opdateret. Klubben har købt programmet og dels kan det anvendes af spillerne, og dels af greenkeeperne, idet der i programmet er særdeles brugbare faciliteter for greenkeeperne.
 • Juniorerne har af "skoven"  og klubben fået lov til at lave par3-banen om til en ren juniorbane, så der både kan trænes seriøst og leges golffærdigheder ind i de helt små. Fra denne sæson kan man begynde på golf, når man går i bh.klasse.
 • Klubben ønsker at blive så pengeløs som muligt, hvorfor der tilkøbes et modul i Golfbox, så turneringsfee fremover betales ad den vej ved tilmelding.
 • Sammenslag af 2-bolde finder primært sted i perioden 15. juni - 15. august. Der holdes dog øje med helligdagene i foråret.
 • Kommende mødedatoer: 24.4 / 15.5 / 19.6 / 14.8.

Torsdag den 7. februar

 • Regnskabet viser ikke meget efter godt en måned.
 • Den kommende generalforsamling den 21. februar blev drøftet.
 • Klubben investerer i GLFR - baneguide blandt andet med mulighed for sponsorater, aktuel gps-visning af banen mm.
 • Ved formandens årlige møde med K-i-K drøftes bla. vigtigheden af at åbne ikke anvendte tider og GDPR-persondataloven.
 • Turneringsplanen er nu offentliggjort.
 • Lidt af hvert, - for turneringsudvalget og KiK har der været it-introaften hos NetIP. Bagrummet er ryddet op og ommøbleret. Det kan tages i brug ultimo februar. Mail rundsendes. En masterplan for klubhuset er under udarbejdelse. Driving range-udvalget fortsætter sit arbejde med fokus på finansiering. Alle sponsorer fra 2018 fortsætter i 2019.

Torsdag den 24. januar

 • Ingen bemærkninger til et knap-en-måned-gammelt regnskab.
 • Pladsmangel til shoppen blev drøftet. Der kom ingen endelig løsning. Der drøftes videre med Flemming.
 • Lokalreglerne skal revideres og kommer i kort form på scorekortene - vi håber, de kan være der. På hjemmesiden og i klubhuset kommer de naturligvis også. Det bør bemærkes at E5 (mistet bold)er en forsøgsregel for 2019.
 • Der opsættes en ny ProBox i gangen ved den østlige dør, som låses. Der blive så kun én dør ind til klubhuset.
 • Regelaften gennemføres ved fælles hjælp og med Anders Heeegaard og Henrik Pihl som undervisere.
 • Bagrummet ryddes op og ommøbleres.
 • Det nye forslag til klubmesterskaberne drøftes nok engang.

 

GLÆDELIG JUL OG ET DEJLIGT OG GOLFRIGT 2019

onsdag den 12. november

 • Regnskabet er nu næsten færdigt, der er nogle få udgifter tilbage. Det samlede resultat ser fint ud. Det matcher budgettet.
 • Størsteparten af mødet gik med budgettet. Der var ønsker for flere penge end indtægter, så der måtte en hård prioritering til. Baneudvalget skal prioritere den sidste rest.
 • Morsø GK er nu kommet med i Golfring Vest uden at medlemsskabet af ringen bliver dyrere.
 • Den eksisterende dronefilm er ikke retvisende. Hvis klubben skal have en film, der passer, vil det være hensigtsmæssigt at lave en baneguide i samme åndedrag.
 • Der bliver udsendt et julebrev / Begynderudvalget vil være tilstede hos seks bilforhandlere i Thy den 6. januar 19 / Der har været møde om udslagshuset på rangen / Der er nedsat et udvalg af elitespillere til at planlægge klubmesterskaberne / Åbnings - og indvielsesturneringen er planlagt til den 11. maj / Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen holde et visionsmøde.

Onsdag den 14. november

 • Regnskab og budget svarer stadigt fint til hinanden.
 • Der har været kritik af afviklingen klubmesterskaberne. Fremover blive det et eliteudvalg, som får ansvaret for afviklingen, og turneringsudvalget er behjælpelig med den praktiske del, Golfbox mm.
 • Reklamer i klubhuset må kun være på skranken ved omklædningsrummene.
 • Der bliver en vinsmagning i foråret i SuperBrugsen.
 • Der har været erfa-møde mellem Harrevig, Morsø, NVG, Skive og Sydthy. Svend Eriksen og Anders Heegaard deltog.
 • Et møde i Golfring Vest, hvor fordelingsnøglen klubberne imellem skal drøftes, bliver der inviteret til af Lemvig.
 • Nyt medlem i begynderudvalget er Christian Beith / Skoven har sagt OK til at bygge udslagshus på rangen / Greenkeeperne ønsker at etablere to rum på hver side af værkstedsbygningen / Til genplantning af områderne på hullerne N6 og N7 regnes med en udgift på 15-20.000,-kr. Træerne skal købes af skoven.
 • Pr. 31. januar udmeldes 20 medlemmer af klubben.

 

Onsdag den 24. oktober

 • Regnskabet holder budgettet. Lidt flere indtægter og lidt færre udgifter.
 • Morsø GK og NVG har indgået en samarbejdsaftale om at dele træner. Det betyder, at Kristian arbejder på Mors lørdage og mandage og i NVG tirsdage, onsdage, torsdage og fredage.
 • Efter lidt frem og tilbage hen over foråret og sommeren har Fredningsnævnet i uge 42 besigtiget driving rangen og besluttet at dispensere fra Vandet Sø-fredningen. Det betyder, at klubben, når der er økonomi til det, kan etablere en overdækningen på 30x6x4 meter på rangen.
 • DGI og DIF har i samarbejde med Morsø og Thisted kommuner afholdt en temaaften om søgning af midler i deres foreningspuljer. Der kan søges dels til enkeltstående projekter og dels til projekter, der fokuserer på udvikling af holdninger, idéer og produkter i samarbejde mellem foreninger og sponsorer.
 • Der har været dage, hvor klubhuset ikke har været bemandet. Det forsøges løst.
 • Der afholdes regelaften tirsdag den 29. januar. 300 regelbøger indkøbes med henblik på salg den aften og senere på kontoret og i shoppen.
 • SFO-undervisningen er nu afsluttet og pengene for det samt pengene fra sommerferiegolf er klubben i hænde nu.
 • Boldopsamling ophører primo november.
 • Når der er vintertees og - greens ophører handicapreguleringen og hole-in-ones registreres ikke.
 • Det bør understreges at hunde må være på banen  - ikke i klubhuset og på terrassen.
 • Der er ansøgt om at etablere et golfteknisk anlæg ved hul S9 i form af et vandhul/ en sø, hvorfra der kan pumpes vand til banen. Ved tilladelse vil klubben kunne spare et par hundrede tusinde kroner.

Onsdag den 26. september

 • Økonomien ser stadig vældig fin ud. Indtægterne er lidt større end budgetteret. Der blev overordnet set så småt taget hul på budgettet for 2019.
 • Sponsorering af Nordsløjfen blev finjusteret mht. markeringer.
 • Ordningerne med gunstart for private turneringer og K-i-K blev præciseret. K-i-K har én gunstart pr. år - undtaget er klub 60+, da de starter kl. 8.00. Private turneringer har ligeledes én gunstart pr. år. Deltagerne tilmelder sig med DGU-nr. til den turneringsansvarlige en uge inden. Deltagerantallet videregives til Birgitte eller Flemming, som justerer blokeringen i Golfbox.
 • Kørselsgodtgørelse blev ligeledes præciseret. Der ydes godtgørelse til ansatte, som har et fagligt relevant ærinde, til medlemmer, som deltager i en begivenhed, hvor NVG kan komme til orde, til Danmarksturneringen og til Regionsgolf cup-delen med to biler.
 • Mors og Thisted kommuner har i samarbejde med DGI og DIF inviteret til en temaaften om foreningspuljer. NVG deltager heri.
 • Der arbejdes på et træningsrum til Kristian i bagrummet / Fredningsnævnet kommer på besøg onsdag den 17.10 til visitation af driving rangen mhp at bygge et overdækket udslagsskur.
 • De nye huller blev drøftet og justeringer blev påpeget / Kalus Kappel har haft besøg af 40 greenkeepere, som var ret imponerede over banen.
 • Der er kommet en sponsorbjælke for neden på hjemmesiden. Der planlægges en vinsmagning i samarbejde me SuperBrugsen.
 • I uge 42 er der for juniorerne minicup og supercup.
 • Der er medhjælpermatch den 14.10 / SFO-aktiviteter for efteråret foregår på Østre og Sjørring skoler.
 • Klubben har i 2018 gennemført kurser for 43 nybegyndere.

Onsdag den 22. august

 • Greenfeeindtægterne havde især interesse, men viste status quo i forhold til sidste år. For godt vejr kan måske også være en hindring for at øge indtægterne her. Regnskabet balancerer meget fint til trods for det øgede vandforbrug.
 • Reminder! Betalingsterminen for kontingent ændres fra den 1. april til 1. februar.
 • Da der er kommer nye automater med mulighed for bla. kortbetaling, hvoraf der betales et gebyr, var der et forslag om at øge ølpriserne. Det blev besluttet at øl pr. 1. januar koster 15,- kr.
 • Principper for kørselsgodtgørelse blev drøftet og besluttet:
 1. Kørsel til Danmarksturneringen, - 2 biler pr. hold.
 2. Kørsel til Regionsturneringen cupdelen efter gruppespil, - 2 biler pr hold.
 3. Ansatte i NVG som kører i arbejdsmedfør.
 4. Medlemmer i NVG som repræsenterer klubben, hvor det er nødvendigt, at NVGs holdning kan kommer til orde.
 • Rejsegildeturneringen den 23. august var begrænset til 80, fordi et hold fra Aalborg for flere måneder siden havde booket tider. Der er nu lavet en aftale om en anden dag og deltagerantallet for turneringen er udvidet.
 • Datoen den 17. september for spil på de nye huller/greens er fremkommet, da scorekortsjusteringer mm "kører" i Golfbox natten mellem søndage og mandage. Handicapnøglen forbliver uforandret, da den bygger på statistisk materiale. Der kan handicapreguleres. Når teestedet N7 tages i brug, vil banen blive rated og senere på sæsonen har vi forhåbentlig statistisk materiale nok til at kigge på handicapnøglen.
 • Til klubmesterskabet var der desværre påfaldende få tilmeldte. Det bør bemærkes, at baneforløbet altid skal følge ugenumrene.
 • Peter fra Irland begynder den 19. september at arbejde med afgangen til N6 og de nye teesteder på N7. Afgangen til N6 bliver cirka i samme niveau som N5s green.
 • 13 nybegyndere er nu på det sidste hold.
 • I forbindelse med vintertræning indkøbes en projektor og et lærred til bagrummet, så man kan spille Pebble Beach og andre spektakulære baner.
 • SFO-golf er startet på Sjørring og Østre skoler. Thisted kommunes sommerferieaktiviteter var velbesøgt. NVG havde 16 tilmeldte børn.
 • Vandforbrug fra en boring er pålagt vandafgift. Vandforbrug fra overfladevand er gratis. Der drøftes et "vandhul" omkring S9s green og pumpehuset.
 • Medhjælperturnering den 14. oktober.

 

Mandag den 18. juni

 • Flemming Lund var med til første punkt. Han redegjorde for problemerne med automaterne, som langt fra virker hensigtsmæssigt. Der nedsattes et udvalg med Flemming, Peter og Lone mhp at indkøbe nye/andre automater.
 • Økonomien er stadigt fin, da udgifterne er mindre end budgetteret.
 • Der kommer ny tekst på NVGs Golfbox-side med opfordring om at spille i 4-bolde.
 • Baneudvalget påtænker en mini åbningsturnering medio september med en bil på højkant fra Højland Biler på hul 6, som en en-dags-hole-in-one-præmie.
 • Gratis træning for de sidste tre årgange er stoppet pga manglende opbakning. Hcp.+37-træning fortsætter to gange om måneden.
 • Der er nu otte tilmeldte børn i NVG i forbindelse med Thisted Kommunes sommerferieaktiviteter.
 • K-i-K er særdeles vigtig i forbindelse med at beholde nye medlemmer i klubben. Swing Sisters har en mentorordning, som er ret velfungerende.

Onsdag den 23. maj

 • Regnskab og budget hænger stadigt fint sammen, selvom der er lidt forsinkelse fra kontingentindbetaling. Baneomlægningen overholder ligeledes fint sit budget.
 • Klubben har haft møde med GLFR, som er en app med GPS og mange flere faciliteter i. Indkøbet er forløbigt sparket til hjørne og forventes at blive budgetlagt 2019.
 • Klaus Guldsmed og Christina Watches sponsorerer et ur på gavlen af klubhuset.
 • Der arbejdes på en form for indvielse og festligholdelse af de nye huller / Boldopsamlingen fungerer ikke helt optimalt. Når der er træning, kan det blive lidt presset for alle parter.
 • 17 nye begyndere har færddiggjort begynderkurset og meldt sig ind i klubben. Et nyt hold med 13 nybegyndere er startet primo maj og et efterårshold forventes startet.
 • Der arbejdes med den nye GDPR-lovgivning.

Onsdag den 11. april

 • Efter første kvartal ser regnskabet fint ud. Der mangler stadigt en del betalinger i forbindelse med omlægningen, men budgettet holder så fint.
 • Bolde i weekends og helligdage slås nu sammen, når det er nødvendigt. Der hænger et opslag i klubhuset med principperne for sammenslagningen. Under "Gæsteinfo" på hjemmesiden står, at man kan ringe til klubben, hvis der er booket op og man gerne vil spille alligevel.
 • Det er vigtigt at medlemmer overholder udmelselsesprocedure.
 • Der er god gang i sponsorudvalget, som består af Peter Bovbjerg, Erik Jacobsen, Anders Overgaard og Poul Tovsig. / Der er startet 17 nye begyndere på det førsta hold. Kliubben håber på flere på Golfens Dag. / Der er kommet et par nye juniorer. / SFO-golf er begyndt på Tingstrup Skole med 3 tre "gamle" medlemmer med hjælp fra Benedicte og Magnus - de unge. / Peter og Jack the two Irishmen har færdiggjort deres arbejde og er taget hjem. Tilbage er såning, "beklædning" med mulch og godt vejr.

Onsdag den 7. marts

 • Bestyrelsen konstituerede sig med Svend Eriksen som formand, Poul Ladefoged baneudvalg, Thora Nielsen kasserer, Peter Bovbjerg sponsorudvalg, Anders Heegaard junior- og begynderudvalg, Michael Bager turneringsudvalg og Lone Knudsen sekretær og handicap- og husudvalg.
 • Regnskabet er der stadigt ikke meget kvalificeret at sige noget om.
 • Generalforsamlingen blev evalueret. Der sporedes en positiv stemning og det store fremmøde 130 medlemmer kan kun være til gavn for klubben. Der må betyde, at medlemmerne er interesserede i klubbens ve og vel.
 • Retningslinjer for hunde på banen: Hunde er velkomne på banen, såfremt nedenstående retningslinjer følges:
  1. Hunden er i snor hele tiden.
  2. Hunden generer ikke medspillere.
  3. Hunden deltager kun i private golfrunder.
  4. Hunden hverken graver eller gør.
  5. Hundens efterladenskaber samles op.
  6. Hunden kommer ikke i klubhuset eller på terrasseområdet.
  7. Det er en ret for både medlemmer og bestyrelse at kommentere, hvis hund og hundeejer ikke følger de opstillede anvisninger.
  8. Bestyrelsen kan nægte en hund adgang til banen, hvis ikke pkt. 1-6 overholdes.
 • Retningslinjer for brug af trackman. Trackman er et arbejdsredskab for proen Kristian Jensen og indehaver af Shoppen Flemming Lund. Den bruges overordnet set dels til justering af sving og træf dels til fitting af køller og jern. De data, som trackman måler og registrerer, tilhører klubben. Lektionsprisen, hvor trackman indgår, fastsættes af Kristian for et år af gangen.
 • Fremtidige mødedatoer for bestyrelsen er, - 11. april + ekstraordinær generalforsamling  kl. 17.30 / 23. maj / 20. juni / 22. august
 • Medlemsaften mandag den 26. marts kommer til at bestå af tre dele 1) info ved formanden 2) præsentation af Shoppen 3) Vinsmagning ved SuperBrugsen.
 • Der arbejdes på at promovere banen så heftigt som muligt i indeværende år. Det er once in a lifetime, klubben har Danmarks bedste par 5-hul.
 • Der kommer ultimo maj en ny datalov, som bla. betyder, at klubben skal have skriftligt tilsagn om at vise portrætfotos af medlemmer. Mere herom senere.
 • Mandag den 12. marts kommer Peter Sredodevic og begynder at shape.
 • Bestyrelsen har pålagt Birgitte og Flemming at slå bolde sammen, hvis nødvendigt i juni, juli og august i weekends og helligdage mellem 8.00-14.00. Retningslinjer for det kommer senere.

Torsdag den 8. februar

 • Feriepartner Thy og NVG forsøger at indgå i aktiviteter hen over sommeren med henblik på at få flere greenfeegæster. GolfersGlobe - et online magasin- tilbyder gratis reklame i 14 dage mod at få et link på NVGs hjemmeside. Der arbejdes på en tekst dertil. Der nedsættes en ad hoc promoveringsgruppe for 2018 foreløbig. Hensigten er, at gruppen laver en strategisk plan over aktiviteter, der skal oplyse om NVGs fortræffeligheder i løbet af året. Netop i år, hvor klubben har fået det bedste par 5-hul i DK, kan der være mulighed for større lydhørhed hos interesserede.
 • Der checkes, om det er tilladt med live streaming fra driving rangen.
 • Der er ikke overensstemmelse mellem praksis for udmeldelse  af klubben og vedtægterne. Derfor kommer der forslag til vedtægtsændring på generalforsamlingen, så vedtægterne svarer til praksis.
 • Regnskabet for januar er ret uinteressant. Der har kun været få posteringer.
 • Der kommer på denne årstid en del møder og kurser. 1) Erfa-møde i Struer 22.3 SE og PL deltager 2) DGU repræsentantsskabsmøde i Korsør 16. og 17.3. Ingen deltager 3) SGNs forårsmøde i Løkken 5.3 SE og MB deltager 4) Kursus i persondataloven 6.3 i Aalborg Birgitte og LK deltager.
 • Shaperen og ireren Peter Sredovic har besigtiget banen og vil meget gerne have enterprisen. Han har særdeles gode erfaringer i at samarbejde med Philip Spogárd. Han har været med til at shape Great Northern blandt andet. De Praktiske Konsulenter kommer også for at afgive et tilbud. Stenen til hul N3 ankom sammen med DGU-repræsentanten Claus Rødgaard. Ole Iversen fra Nordjyske var også tilstede både som fotograf og journalist.
 • Arbejdet i de enkelte udvalg er ret beskedent lige nu. Dog har sponsorudvalget færdiggjort sine aftaler for 2018. Husudvalget har også ydet sit i forbindelse med ombygningen af shoppen.
 • En regelaften er planlagt til den 8. marts. Samme aften skulle GLFR gerne komme og præsentere deres app.

Torsdag den 18. januar

 • Regnskabet er nu godkendt af bestyrelsen med et fint overskud, som skyldes, at langt fra hele det tidligere bevilligede beløb til baneomlægningen er brugt. Det endelig budget blev ligeledes godkendt.
 • Generalforsamlingen drøftedes og formalia checket.
 • Bestyrelsen drøftede et forslag om frivillig indsamling til banen. Forslaget er godt, men timingen måske ikke optimal lige nu.
 • DGU kræver kontingent af klubben i samme sekund, der figurerer nye medllemer uanset kategori. Det betyder, at gebyr og kontingent for nye medlemmer omlægges, så der ikke er en lille udgift forbundet med at få nye medlemmer.
 • Der er uklarhed, om alle golfbiler betales ved "leje". Derfor forsøges etableret en ordning, hvor uklarheden ophører.
 • Sponsorudvalget er ved at have alle kontrakter i hus / Begynderudvalget har været særdeles aktivt og delt info ud ved Åbent Hus hos bilforhandlere på egnen. Golfring Vest sponsorer er nu i hus, så man ved indmeldelse får et rabatark / Turneringsudvalget har også 2018-planen på plads.

 

Godt Golfnytår 2018

Onsdag den 15. december

 • Regnskabet lander som forventet med et mindre overskud. Budgettet til generalforsamlingen blev tilrettet i forhold til alle ønsker og med et ønske om den sædvanlige stigning på 200,- kr. i kontingent hvert andet år.
 • Der opereres med forskellige forslag til at promovere hul N3 i 2018.
 • Baneudvalget havde udelukkende fokus på budgettal / Begynderudvalget forsøger sig med et nyt koncept for at forbedre og registre sit spil / Sponsorudvalget - Sparekassen Thy, som er hovedsponsor, ønsker øget synlig promovering. Dette ses på klubbens mails nu / Turneringsudvalget - nye medlemmer er Jørgen Kirk Madsen og Henning Bjørndal.

Onsdag den 15. november

 • Siden sidste referat er der ikke brugt mange penge, så økonomien er stadigt meget fin.
 • Drøftelse af promoveringen af hul 3, ifald det bliver Danmarks flotteste par 5-hul.
 • Flappen på scorekortet skal bruges mere aktivt.
 • Ombygning af shoppen påbegyndes primo januar.
 • Golfringe - den østlige ring ønsker stadigt ikke at NVG kommer med. Nu er det ikke Morsø GK længere, som går imod, men en gruppe længere østpå. Golfring Vest fortsætter uændret både hvad angår gebyr for medlemmer på 600,- kr. og fordeling klubberne imellem.
 • Klubben venter nu blot på Philip Spogárds tegninger, så der kan laves et helt præcist budget for banen.
 • Ros fra DGU for banevending og gensynsgolf.
 • Der kommer en ny persondatalov, som kommer til at betyde mere administration for klubberne. Der bliver flere restriktioner og begrænsninger.  DGU har ansat en jurist til at hjælpe med implementeringen af loven.

Tirsdag den 24. oktober

 • Regnskabet er meget fint til nu. Der er endnu ikke brugt nævneværdigt med penge af de afsatte 500.000,- kr. til baneomlægningen. Indtil nu er der skovet, så der kan foretages højdemålinger i terrænet af en drone, som meget snart måler op. På baggrund af opmålingerne, går banearkitekten Philip Spogárd igang med at designe. Maskinparken er efterset tidligere end normalt, da der skal være mandskab til de kommende anlægsopgaver. Udgifterne til reparationer er derfor større end sædvanligt på dette tidspunkt.
 • Der er ansat en ny person i Shoppen. Navnet offentliggøres ultimo november.
 • Der undersøges priser på en ny ølautomat. Den gamle er ved at være for gammel. Ligeledes undersøges hvor store udgifter, der er forbundet med en ny GreenfeeBox med flere faciliteter.
 • En definition på banerekord er vedtaget. Se under banen.
 • Hjemmesiden er ikke helt tilfredsstillende endnu, så der skal ske justeringer.
 • Der er bestilt skabe til det nye møderum og indkøbt en ny tørretumbler.
 • Der spilles gensynsgolf for 2017-holdet søndag den 12. november. NVG er kommet ind på en top 5-liste over klubber med fine begynderevalueringer.
 • Byturneringer kan og må ikke begynde før kl. 12.30 af hensyn til klubbens andre medlemmer.

Onsdag den 11. september

 • Budgettet holdes stadigt fint.
 • Sponsordagen med match mm blev evalueret. Klubben overvejer et nyt koncept.
 • Dejbjerg GK har 50 års jubilæum. Thora og Lone deltager.
 • Der brygges på en definition af banerekord.
 • På mødet var der en del information om og drøftelser af banen. Der henvises til baneudvalgets referat.
 • Slagspilsdelen af klubmesterskaberne forløb i god ro og orden. En tidligere dato drøftedes. I det hele taget er det vigtigt at deltagerne kommer med input om deres holdning til afviklingen. De, der valgte ikke at deltage, er særdeles velkommen til at sige grunden til deres valg. Det er vigtigt med tilkendegivelser.
 • Klubbens rygepolitik skal overholdes af alle.

Onsdag den 16. august

 • Økonomien er så fin - indtægter og udgifter svarer til hinanden
 • Baneudvalget skal udarbejde en anlægsplan med budget, som skal godkendes af bestyrelsen. Der er allerede en del i støbeskeen, så det er en finpudsning, som står tilbage. Når alt er godkendt, kommer der en tidsplan for arbejdet på hjemmesiden.
 • NVG deltager både i København og Vorupør i forbindelse med VM i SURP.
 • Det er meget vigtigt, at formænd for KiK kontakter Brian, lige så snart man ved at tider ikke benyttes. Brian vil så slette de overskydende tider, så både greenfeegæster og egne medlemmer kan komme til.
 • Juniorerne deltog i den åerige sommerlejr som én ud af seks klubber. NVG deltog med 15 ud af 40 spillere. I 2018 forventes 8-10 juniorer at deltage i JDT (Jysk Distriktsturnering)
 • Seks nye prøvemedlemmer er igang med kørekortet. Det samlede antal nye spillere er pt 54.
 • Løst og fast: Til TFC-Company Day deltog 31 golfspillere og 19 ikke-spillere/ der er søgt midler i Nordeafonden og Thisted Forsikring/ Klubben indsamlede 19.800,- kr. til Kræftens Bekæmpelse

Onsdag den 21. juni

 • Økonomien er stadig vældig fin.
 • Klubben overvejer at investere i en trackman. En sådan koster 170.000,- kr. og der er forskellige finansieringsmuligheder, som overvejes. Intet er besluttet endnu.
 • Klubhuset er for småt til de aktiviteter, som løbende er i det. Et absolut positivt problem, - det tyder på engagement. Derfor bliver der lavet et ekstra rum i juniorhjørnet til Kristian og til udvalgsmøder. Junorerne flytter over i det modsatte hjørne. I det hele taget ønsker bestyrelsen en masterplan for klubhuset.
 • Lige nu er den bedste mobildækning af klubbens område bedst med YouSee. Telefoni via mobilnettet er snart en saga blot, idet IPtelefoni vinder frem, så der bliver ikke foretaget yderligere fra klubbens side mht at forbedre forbindelser.
 • Der har nu været 50 begyndere, som har taget kortet. Nogle på de ordinære kurser andre på lynkurser. Det er typisk garvede pay and play- spillere, som magter et lynkursus.
 • Juniorafdelingen "kører" særdeles fint med mange aktiviteter. Ud af 31 tilmeldte til den årlige sommerlejr med NVG., Morsø, Harrevig, Struer, Sydthy og Skive leverer NVG 15 spillere.
 • Der har lige været SFO-afslutning med Tilsted og Østre skoler, hvor forælderne kommer og afhenter børnene. Til Thisted kommunes sommerferieaktiviteter er der fem tilmeldte foreløbigt.
 • Klubben nominerer hul N3 som danmarks flotteste hul. DGU har lavet en konkurrence.

Onsdag den 10. maj

 • Udgifter og indtægter svarer stadigt meget fint til hinanden.
 • Om banen står, - at der er to ligeværdige sløjfer, hvorfor alle matcher begynder på teestedet svarende til den pågældende uge.
 • På Golfens Dag / Åbent hus var der besøg af 14 interesserede.
 • Udvidelsen af baghuset og etablering af taget er næsten færdigt. Til efteråret lægges fliser, som er genbrug fra rangen. Driving rangen er næsten færdigetableret nu.
 • Dækning af mobiltelefoni på banen er afhængig af, hvilket firma man anvender. De tre største er Telia, Telenord og YouSee. Af de tre har YouSee den bedste dækning.
 • Betalingsmuligheden i NVG er MobilePay. Alle andre muligheder er for dyre og for gammeldags.
 • Parasoller på terrassen udskiftes.
 • Hvis man ønsker at medbringe sin hund på baneanlægget, må man lade generalforsamlingen tage stilling.

Onsdag den 26. april

 • Regnskab og budget matcher hinanden fint.
 • Den nye hjemmeside, - der drøftedes instruktion til brugerne og hvilket niveau i programmet, brugerne skal have adgang til. Indhold og udseende blev også vendt sammen med mangler og ændringer. Det er en ny side, som ikke er perfekt, men som løbende skal justeres og forbedres.
 • Klubbens fb-side blev ligeledes vendt og bestyrelsen udarbejder et sæt retningslinjer til administrator, som er Bodil Thorsen.
 • Når der kommer grupper og spiller på banen, ønskes der ofte en form for forplejning. Det forsøger klubben at imødekomme med et tilbud om småretter og lidt mere solide retter. Al forplejning leveres af de af klubbens sponsorer, som har har indsendt tilbud til klubben.
 • MB: SFO-golfen er kommet fint igang på Østre og Tilsted skoler. Turneringerne er også fint igang. Morgenmadkonceptet er svært at vurdere pt.
 • LK: Fornyelsen af driving rangen sættes i værk i denne uge. Bagrummets udvidelse er begyndt med istøbning af ankre med hjælp fra CSK, halvspær kommer i uge 19 og taget lægges i uge 20. Tidspunkterne er med forbehold.
 • PL: Naturstyrelsen kommer med et "go" i allernærmeste fremtid. Prioriteringen er green hul N1, green og fairway N6 og teested og fairway N7. Den nye hcp.nøgle bliver gældende i den nærmeste fremtid, - herom senere.
 • TA: Sponsorudvalget har flere planer og nye sponsorer i støbeskeen.
 • AH: Der er nu 27 nye spillere igang og de skulle gerne have bestået ultimo maj. Der er uddelt 500 flyers ved TFCs sidste kamp med håb om stort fremmøde til Golfens Dag søndag den 30. april.

Tirsdag den 14. marts

 • De finansielle aktiviteter har været for få til at man kan udlede noget kvalificeret i regnskabet.
 • Generalforsamlingen blev evalueret og bestyrelsen konstituerede sig således i klubbens udvalg: Formand, sponsor og hcp. Svend Eriksen / næstformand, sekretær, hus (formand) og hcp (formand) Lone Knudsen / bane Poul Ladefoged / kasserer Thora Nielsen / sponsor Thorkild Agesen / begynder og junior Anders Heegaard / turnering Michael Bager.
 • Nye chips til driving rangen træder i kraft den 15. april.
 • Juniorere begynder træning den 26. marts. Træningsplan er på fb. / Gensynsgolf den 1. april for årg. 13+14 og den 8. april for årg. 15+16.

Onsdag den 8. februar

 • Der er gået en måned af regnskabsåret, så der er ikke meget at skrive om.
 • Planlægning af generalforsamlingen 23. februar 2017.
 • Bestyrelsen har været på seminar ledet af en DGU-konsulent. Det var givtigt at have god tid til drøftelser og bestyrelsen forventer at følge op på det senere på sæsonen.
 • Det er tid for erfamøder, hvor bestyrelsesrepræsentanter fra forskellige klubber mødes dels i SGN-regi, dels i en gruppe bestående af Morsø, Harrevig, Skive, Sydthy og NVG og dels i en gruppe bestående af Dejbjerg, Sydthy, Struer, Lemvig og NVG. Det er yderst værdifuldt at mødes og dele erfaringer og informationer.
 • Turneringsplanen er ved at være færdig nu / ansøgning 1 er "fundet" i det centraladministrative system i Naturstyrelsen og forventes at blive positivt besvaret ultimo marts.
 • Kommende mødedatoer er: 14.3 / 19.4 / 10.5 / 21.6 2017

Onsdag den 18. januar

 • Regnskabet for 2016 er nu færdigt og klubben kommer ud med et pænt overskud.
 • Mødet stod primært i budgettets tegn. Det blev arbejdet igennem og vedtaget.
 • Ansøgning nr. 1 til Naturstyrelsen er strandet et sted og "skoven" presser nu på.
 • Nordvestjysk Golfklub er nomineret til Årets Forening. Afgørelsen falder den 3. februar til Thy Awards.
 • Taget på bagrummet udvides med ca. 3 m mod klubhuset med henblik på at etablere en buggycarport.

Godt Nytår 2017 :-)

Onsdag den 14. december

 • Økonomien er stadigt særdels tilfredsstillende. Budgettet for 2017 foreligger nu i første udkast.
 • Ungdomsafdelingen ønsker at revitalisere to af de turneringer, de traditionelt står for. Firmamatchen skal fremover være en firmamatch og deltagerbegyret sættes væsentligt op. 2-generationersmatchen bliver nu en match, hvor holdene bare er to generationer og ikke nødvendigvis har familiære relationer. Afdelingen ønsker ikke fremover at servicere til Thisted Bryghus match.
 • Klubben tegner et mindre sponsorat til gavn for Nationalparkcentret håbende på at det på sigt kan kaste noget af sig.
 • Harrevig har indført enhedspris på greenfee på 250,- kr og har anmodet om, at får reduceret greenfee hos NVG. NVG fastholder en gensidigt greenfee på de 250,- kr.
 • Man kan følge greenkeepernes twitterkonto ved at oprette én selv på Twitter. Ansøgning 1 i forbindelse med masterplanen har endnu ikke nået rette vedkommende i styrelsen, så baneudvalget lægger pres på. Der er nedsat et udvalg til renovering af driving rangen. Udvalget består af sponsor (Preben Næsgaard), træner (Kristian Jensen), greenkeeper (Robin Bakke) og bestyrelsesmedlem (Lone Knudsen). OBS!! Der er stillet 10 nye kurve på rangen og 5 er allerede forsvundet :-((
 • Turneringsudvalget har haft evaluerings - og planlægningsmøde.  Det betyder, vi kan glæde os til nye tiltag i 2017.
 • Bestyrelsen ønsker alle klubbens medlemmer og ansatte en Glædelig Jul og et rigtigt dejligt 2017 med mange runder golf.

Onsdag den 16. november.

 • Økonomien er stadigt tilfredsstillende.
 • Juniorudvalget har haft et frugtbart møde, som har affødt ønsker og forslag. Heldigvis kan klubben i vid udstrækning tilgodese dem.
 • Der drøftedes en tilbygning til baghuset, nu taget alligevel skal fornys.
 • Golfring Vest har endeligt afsluttet regnskabet og NVG har fået udbetalt 20.000 kr. i greenfee.
 • Nu kommer tiden for erfa-møderne. Det første er i Struer.
 • Turneringsudvalget drøfter til sine kommende møder turneringer i almindelighed og klubmesteskabet i særdeleshed.
 • Regionsgolf - der er hængt tilmeldingslister op nu.
 • Smagsaften Whisky :-) Thisted Frø er sponsor og vil fremover også være sponsor for alle fire par 3-huller. Whiskymærkerne varierer i forhold til hullets sværhedsgrad.
 • Diabetesforeningen og NVG har samarbejdet om en kombineret motions- og præsentationsdag torsdag den 4. maj 2017.

Onsdag den 26. oktober

 • Regnskabet er stadigt meget fint. Selvom vi har haft en tilgang på 50 medlemmer i 2016, er der desværre en nettotilbagegang af medlemmer.
 • Generalforsamlingen er fastsat til torsdag den 23. februar kl. 19.00.
 • NVG har modtaget et tilbud om indendørstræning i Jesperhus. Klubben har takket nej, da udgifterne vurderedes at være for høje. 15.000,- kr. + moms med to deltagende klubber og 150,- kr. for 20 min. lektion pr.medlem. 
 • Foreløbigt er der tre ansøgere til jobbet som træner. Samtaler finder sted i uge 45.
 • Der var rystende få deltagere til klubmesterskaberne. I år var der et uheldigt sammenfald af mange begivenheder.Der drøftedes imidlertid, hvad der kan gøres for at flere deltager.
 • Bestyrelsen holder et 1/2 dags seminar om dels bestyrelsesarbejdet og dels de udfordringer, klubben har. Kim Uldall fra DGU styrer processen.
 • Der skal findes en løsning på "pengeproblemet" i forbindelse med automaterne. Om det skal være en kortløsning, mobilløsning eller andet undersøges.
 • Baghuset og vækstedet skal have nye tage. De gamle er for dårlige.
 • Golfring Vest har absolut været en succes, så ordningen fortsætter.
 • Klubbens medlemmer opfordres på det kraftigste til at købe hos klubbens sponsorer.

Onsdag den 21. september

 • Indtægterne har knap nået niveau til gengæld er udgifterne mindre end estimeret, så ok økonomi. Der er ca. kommet 50 nye medlemmer i indeværende år.
 • Der afholdes bestyrelsesseminar fredag den 11. november, hvor bestyrelsen får hjælp fra DGU til at kigge klubben efter i sømmene.
 • Der arbejdes på en forbedring af hjemmesiden, så den bliver responsiv. Det betyder, at den tilpasser sig til smartphones, tablets o.lig.
 • Der er forsvundet ca. halvdelen af boldene på driving range. Hvordan vides ikke. Men det er særdeles uheldigt både af hensyn til de medlemmer, som bruger rangen, men i særdeleshed også over for sponsor NetIp. Der undersøges, hvad det koster at sætte overvågningskamera op.
 • Klubben deltager i "Livskvalitetsmessen" i Snedsted Hallen søndag d. 2. oktober 2016 kl. 10.00 – 17.00. "Ta' en ven med" 2017 finder sted søndagene den 19. og 26. marts og den 27. marts er der inforaften for nye medlemmer.
 • Der kommer reklameskilte op på P-pladsen.
 • Juniorerne har klaret sig vældigt fint i de sidste turneringer. Klubben deltog med flest spillere af alle klubber til den sidste kredsturnering i år. Spillerne vandt 2 ud af 3 rækker i det samlede resultat. Derudover var der en samlet først plads på 9 huller række A, en samlet første plads på par 3 baner og for 18 huller en samlet anden plads.
 • Tagene på værkstedbygningen og bagbygningen skal fornys. En del af taget på værkstedsbygningen er under garantien.
 • Hvis ens hcp. er 36 eller derunder, bliver man ikke rettet op ad automatisk. Det skal ske ved henvendelse til hcp.udvalget.

Onsdag den 3. august

 • Regnskabet ser stadigt særdeles fint ud. Udgifter og indtægter matcher budgettet fint. Der er pt. 50 nye medlemmer. Der mangler underskabe i bagrummet og der er venteliste. Overskabe er der rigeligt af. Der er ikke plads til flere skabe i bagrummet.
 • Det ser ud til, at der er flere sponsorer på bedding.
 • Der er i uge 31 15 børn fra kommunens tilbud om sommerferieaktiviteter tilmeldt NVG. SFO-aktiviteterne ligger stille lige nu, men efter sommerferien vil Sjørring og Snedsted skoler gerne have undervisning af de nye børn i skolerne. Den årlige sommerlejr for juniorerne har fundet sted og NVG har lagt bane til en af matcherne.
 • Som allerede beskrevet andetsteds har klubben i forhold til Masterplanen fået godkendt ansøgning 1 af grundejeren, som har videresendt den med anbefaling til styrelsen. Ansøgning 2 er ikke godkendt, så Baneudvalget indleder dialog med Skoven/grundejeren.
 • Bolde på indspilsområdet skal samles sammen af spillerne. Det er ret svært for greenkeeperne at klippe græsset og holde området, når det er fyldt med bolde. Boldvaskeren er færdig og prøvekøres i nærmeste fremtid.
 • Bolde på rangen, - et estimat er, at der er forsvundet 4-5000 bolde. Forhåbentlig kan en del findes i skoveområdet tæt på rangen.
 • Der spilles 1/4- finale i Regionsgolf den 15. august Sebber og Øland.
 • Michael Bager har lavet scorestatistik til hjælp til at ændre handicapnøglen. Den ændres dog ikke udelukkende på baggrund af statistikken. Der er andre faktorer inde over.

Onsdag den 15. juni  

 • Økonomien er stadigt fin og budgettet holdes. Der er kommet 37.000,- kr. ind fra Golfring Vest for de første måneder.
 • Helge Yde fortsætter i Nationalparkrådet og det er ganske fint.
 • Golfring Vest synes at være en pæn succes. Der er tilmeldt 486 medlemmer i alt fra de fire klubber pr. 31.maj, heraf 189 fra NVG. Kortet har været benyttet 928 gange i samme periode, heraf 85 gange på NVGs bane.
 • Next Level er kommet lidt haltende i gang, men nu er der træning. De følgende søndage kl. 10.00 – 11.00: den 19. og 26. juni / 10., 17. og 31. juli er der instruktion og træning ved Jens pro. Lige nu er der ikke kort nok, men de er bestilt.
 • SFO-projektet er nu afsluttet med de tre skoler Sjørring, Tingstrup og Østre. Det har været en stor succes med 12-14 elever fra hver skole. De afsluttede på klubbens baneanlæg med spil og hygge og forældre, som afhentede dem.
 • Der var godt 2000,- i overskud fra 2-generationersmatchen til Ungdomsudvalget. Der har været afholdt kredsturnering på vores bane med ca. 30 unge spillere. NVG har haft ungdomsspillere ude til JDT matcher. Nicklas Leolnar vandt med 81 brutto i u. 19 og Christian Næsgaard blev nr. 3 med 84 brutto i u.22.
 • Keld Poulsen er nyt medlem i baneudvalget. De høje græsser i roughen bliver først klippet, efter de har sat frø. Klippes de før, vil de tilføre for megen kvælstof og dermed øge væksten. Der er nu lavet en rasteplads på turnen mellem hul 18 og hul 1.

Torsdag d. 19. maj

 • Økonomien ser fin ud, men der holdes nøje øje med udviklingen. Golfring Vest bogføres på en særlig konto. Der er i de tre klubber indmeldt 430 spillere i ordningen pr. 30.4.16
 • Sponsorgruppen er nu nedsat og har haft sit første møde. Den er på jagt efter flere "produkter", der kan sælges og flere sponsoremner.
 • En gruppe medlemmer ønsker permanent start fra hul 1. Bestyrelsen afviser ønsket med henvisning til de mange medlemmere, som udelukkende går ni huller. Tre års erfaring med ordningen har fungeret tilfredsstillende.
 • NVG har i år måttet afstå fra at lægge bane til juniorturneringen i forbindelse med sommerlejren, da der er booket tider på det tidspunkt. / SFO-projektet kører fint og der er afslutning på NVGs baneanlæg med forskellige aktiviteter og forældrene er inviterede til at afhente deres børn. / Der er 36 nye spillere, som har taget kørekort og 31 har meldt sig ind i klubben.
 • Next Level- repræsentant fra DGU Chr. Møller har besøgt klubben for at revitalisere Next Level-programmet. Nærmere information følger.
 • Tee 52 er tænkt som et teested, der kan give os en yderligere mulighed for at spille banen, så den passer til vores formåen. Når man bekræfter sin tid i Golfbox, bliver man spurgt, om man ønsker at ændre teested og så kan man vælge mellem 56, 52, 48 og 34.

Onsdag d. 20.april

 • Økonomien ser fin ud her i begyndelsen af året. Der er 38 nybegyndere, som er kommet godt igang. Til andet hold med start den 23. maj er der ingen tilmeldte endnu.
 • Ud over at være en sportsklub er klubben også en arbejdsplads og medarbejderne skal have mulighed for at udføre deres arbejde uden for mange afbrydelser.
 • Dame kvalifikationshold har ikke kunnet stille hold på spilledatoerne, hvorfor klubben desværre har måttet trække holdet. Holdet har mistet 2 spillere, som er flyttet og 2 til 3.div. senior. Derfor har det været vanskeligt hurtigt at erstatte 4 ud af 5 spillere. Klubben ønsker fortsat at have et damehold, hvorfor træningen fortsætter i sæsonen.
 • Hjemmesiden bliver nu gennemgået, redigeret og a jourført.
 • NetIP vil sponsorere en boldvasker til rangen. Den skal fremstilles som et svendeprøveprojekt af en smedelærling på Euc Nordvest. Der bliver et issue med vandforsyningen, og det er ikke helt afklaret endnu.
 • i lågene på Bakkedal bliver der mulighed for at vinde et ophold i Thy. Der bliver i tilknytning til kampagnen etableret en hjemmeside, hvorfra man kan vælge aktiviteter i Thy. NVG kommer på som én af aktiviteterne. Fin reklame.
 • Ungdom har modtaget 2500,-kr. fra Coloplast / SFO-golf er i fin gang nu på tre skoler / Torsdagsmatcherne er overtaget af Grethe Thomsen og Jytta Jensen / Baneservice kører igen for 2016 / Råskitsen til 2. ansøgning om baneudvidelsen er lavet og selve ansøgningen afsendes hurtigst muligt / Toiletansøgningen ligger stadigt godt hos Naturstyrelsen :-)

Torsdag d. 1. marts

 • Der foregik en del drøftelse og konkret planlægning omkring generalforsamlingen. Den var helt i centrum.
 • Der er fundet en god registreringsløsning for Sydthy og NVG i forbindelse med Golfring Vest.
 • Jens Svendsen er kommet godt i gang og der er lagt en plan for den første tid i klubben.
 • "Get-together-træning" - er et nyt tiltag for tidligere årgange af nybegyndere. Følgende tidspunkter er planlagt for 2015 den 19. marts / for 2014 den 2. april / og for 2013 den 9. april. Præcist tidspunktet følger.
 • Den første SFO-instruktion begynder i uge 13 for Sjørring og Østre skoler.

Torsdag d. 11. februar

 • Regnskabet viser et bedre resultat end oprindeligt beregnet og budget 2016 blev gennemgået, drøftet og justeret. Revisoren har foreslået, at klubben ændrer afskrivningsprincipper.
 • Dagsordenen til generalforsamlingen står uændret på hjemmesiden, da der ikke er fremkommet forslag.
 • Golfring Vest skal indvies fredag den 12. februar i Struer og nu med fire klubber, idet Sydthy har valgt at deltage.
 • En ny tee 52 (en kombination af tee 48 og tee 56), som er foreslået af Willy Bendt, er besluttet og bliver sat i værk, når banen er rated igen og klodserne malet, - helst klar til sæsonstart.
 • Bestyrelsen ønsker mindst 40 deltagere, for at gennemføre regelaftenen torsdag den 25. kl. 18.30
 • Klubben ønsker at får uddannet en regelkyndig / klubdommer.
 • Den første ansøgning til Naturstyrelsen omhandlende hullerne 1-11 er nu klar til afsendelse ultimo uge 6.
 • Turneringsplanen er nu færdig - ret til ændringer forbeholdes dog.
 • SFO-golf for foråret er nu klar på skolerne Tingstrup, Sjørring og Østre. På alle tre skoler er der tre frivillige fra NVG. SFO-elever og medlemmer fra NVG deltog ved Thy Awards med en lille "spillestand".

Tirsdag de. 19. januar

 • Bestyrelsen bød velkommen til den nye træner Jens T Svendsen, efter at kontrakten var blevet underskrevet. Der var indledende drøftelser med begynderudvalg, eliteudvalg, juniorudvalg og turneringsudvalg.
 • Underskuddet på godt 200.000,- kr. er nu helt sikkert, - desværre. Den største part af resten af mødet gik med drøftelse af budgettet. Der skal en anden forhandling til, inden det endelige budget foreligger.
 • MB og LK har været til SGN-møde i Dronninglund. Der er en ny styregruppe, som har besluttet, at alt "kører" videre. Dvs. at der stadigt er halv greenfee på alle 29 baner i SGN-området og at regionsmesterskabet stadigt afholdes. I 2016 finder det sted i Ørnehøj den 21. august.
 • På grund af det sene tidspunkt blev resten af punkterne udsat til næste møde
 • Næste møder er 10.2 / 1.3 / 20.4 / 19.5 / 15.6 - 2016

2016 Happy New Year