Vedtægter for Nordvestjysk Golfklub

Vedtægter for

Nordvestjysk Golfklub

 

§ 1 – Navn og hjemsted

Klubbens navn er NORDVESTJYSK GOLFKLUB, stiftet den 19. april 1971.

Klubbens hjemsted er i Thisted Kommune.

Klubbens baneanlæg er beliggende på et areal i Nystrup plantage.

Klubben er medlem af Dansk Golf Union (DGU) og dermed Danmarks Idrætsforbund (DIF).

 

§ 2 – Formål

Formålet er at drive NORDVESTJYSK GOLFKLUB i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, som er givet af DGU, samt at arbejde for at klubbens medlemmer til stadighed kan spille golf under de bedst mulige vilkår, og at kendskabet til og interessen for golfspillet kontinuerligt styrkes.

 

§ 3 – Indmeldelse/udmeldelse.

Stk. 1.  Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for og træffer afgørelser om optagelse og eventuel indførelse af adgangsbegrænsning. Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på golfbanen. Kun fysiske personer kan optages som medlem.

 

Stk. 2.  Optagelse i klubben sker ved skriftlig indmeldelse til bestyrelsen. Optagne medlemmer inddeles i de i paragraf 4 nævnte medlemsklasser, der danner grundlag for fastsættelse af medlemskontingent. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge.

 

Stk. 3. Medlemskab er bindende for 1 år og fortløbende. Opsigelse af medlemskab eller ændring af medlemskategori kan ske to gange om året skriftligt til bestyrelsen senest med 1 måneds varsel til en 1.1 eller en 1.7.

 

Stk. 4.  Ønsker et udtrådt medlem genoptagelse i klubben inden for 1 år efter medlemskabets ophør, skal kontingentet for den mellemliggende periode betales ved indmeldelsen, idet genindmeldelse inden for denne periode betragtes som en annullering af opsigelsen.

 

§ 4 - Medlemsskab

Stk. 1.  Klubbens medlemmer inddeles i følgende medlemsklasser:

A:   Aktive medlemmer over 25 år (seniormedlemmer).

B:  Aktive medlemmer mellem 19 og 25 år (ung senior-medlemmer).

C:  Aktive medlemmer under en SU-berettiget uddannelse,

       samt elever og lærlinge. (Gælder ikke voksenlærlinge).

D:  Aktive medlemmer under 19 år (juniormedlemmer)

E:  Passive medlemmer

F:  Flex 67 medlemmer

G: Long distance medlemmer

H: NVG-flex

 

Stk. 2.  Indplacering i medlemsklasserne A, B og D bestemmes af medlemmets alder 1. januar.   Indplacering i medlemsklasserne E, F, G og H sker kun på medlemmets egen foranledning og under forudsætning af, at betingelserne jfr. stk. 3 er opfyldt.

 

Stk. 3.  Passive medlemmer (E) kan deltage i alle ikke sportslige aktiviteter og modtage informationer m.v. på lige fod med de øvrige medlemmer i klubben.

 

Stk. 4. Betingelserne for et medlems optagelse som Flex 67 er:

 

 • Medlemmet skal være fyldt 67 år ved kalenderårets begyndelse.
 • Medlemmet har alene ret til at benytte golfbanen på hverdage (mandag-fredag). Dog er deltagelse i officielle turneringer på lørdage og søndage undtaget fra denne regel.

 

Stk. 5. Long distance medlemskab kan kun opnås, såfremt et medlem har fast bopæl i en afstand fra klubben, der overstiger 50 km. og hvor Nordvestjysk Golfklub ikke er medlemmets hjemklub.

 

Stk. 6. NVG-flex medlemmer tildeles ikke DGU kort. Der kan spilles til ordinær greenfee på NVG’s baneanlæg eller der kan købes 10 greenfee billetter til 50 % af normalpris til NVG’s baneanlæg. Billetterne gælder for tre år.

 

Stk. 7. Medlemmerne er forpligtet til at overholde golfklubbens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. 

 

§ 5 – Indmeldelsesgebyr og kontingent.

Stk. 1. Årskontingentet for de i paragraf 4 nævnte medlemsklasser samt eventuelt indmeldelsesgebyrs størrelse fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

 

Stk. 2.  Kontingent og eventuelt indmeldelsesgebyr opkræves ved klubbens foranstaltning. Årets betalingsterminer bestemmes af bestyrelsen. Såfremt et medlem er i restance med kontingent i 1 måned, er bestyrelsen bemyndiget til at suspendere medlemmet fra alle rettigheder i klubben og genoptagelse kan alene ske mod betaling af restancen med påløbne omkostninger.

 

§ 6 – Bestyrelsens sammensætning.

Stk. 1.  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der forestår den daglige ledelse af klubben. Fra bestyrelsen afgår årligt skiftevis 3 og 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 2.  Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, er beslutningsdygtig, når blot 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3.  Bestyrelsens møder sammenkaldes af formanden, og mødet skal sammenkaldes, når 3 medlemmer kræver det, og da senest 14 dage efter kravets fremsættelse. Der føres en mødeprotokol, hvori bestyrelsens forhandlinger og beslutninger indføres.

Stk. 4.  Bestyrelsen tegner med bindende virkning klubben udadtil. Køb, pantsætning og salg af fast ejendom samt optagelse af lån skal dog vedtages på generalforsamlingen.

 

Stk. 5.  Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af året, kan bestyrelsen supplere sig indtil næste generalforsamling.

 

§ 7 – Bestyrelsens kompetence.

Stk. 1.  Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte de udvalg, som den finder fornødent udover stående udvalg:

 • Baneudvalg
 • Husudvalg
 • Turneringsudvalg
 • PR- og sponsorudvalg
 • Handicapudvalg
 • Begynderudvalg
 • Juniorudvalg

For alle udvalgene gælder, at et medlem af udvalget skal være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

 

Stk. 2.  Bestyrelsen fastsætter udvalgenes ansvars- og kompetenceområde og er ansvarlig for, at følgende opgaver varetages i overensstemmelse med formålsparagraffen:

 

 • Vedligeholdelse af golfbanen med tilhørende træningsbaner.
 • Vedligeholdelse af klubbens bygninger.
 • Tilrettelæggelse af golfspillet samt tilrettelæggelse og programlægning af turneringer, matcher m.m.
 • Afholdelse af PR- og sponsorarrangementer.
 • Fastlæggelse og ajourføring af handicap for de enkelte medlemmer.
 • Fastsættelse og ajourføring af klubbens indtægtsgivende aktiviteter.

 

Stk. 3. Medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab som aktiv junior, sikres medbestemmelse i klubbens anliggender gennem et særligt udvalg til varetagelse af juniorernes interesse (juniorudvalget). Juniorerne har kun medbestemmelse for forretningsområder, der vedrører juniorernes arbejde i klubben.

 

§ 8 – Regler.

Stk. 1.  Golfspillet følger de af “The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” fastsatte regler, samt det af DGU udformede handicapsystem.

                                                                                      

Stk. 2.  Bestyrelsen fastsætter - efter godkendelse af Dansk Golf Union - de lokale regler, som den måtte finde fornødent. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de gældende regler, som ovenfor anført såvel i klubhuset som på banen.

Stk. 3.  Overtrædes bestemmelserne i stk. 1 og 2, kan bestyrelsen midlertidigt udelukke medlemmet fra deltagelse i spillet og fra klubbens lokaler. I gentagelsestilfælde er udelukkelsen endelig.

Stk. 4.  Bestyrelsens afgørelse i medfør af stk. 3 kan indankes for DGU’s Amatør- og Ordensudvalg.

 

§ 9 – Ordinær generalforsamling.

Stk. 1.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned i Thy efter bestyrelsens bestemmelse.

 

Stk. 2.  Indkaldelse sker ved opslag på hjemmesiden og i klubhuset senest den 15. januar med oplysning om:

 

 • Dato for generalforsamlingens afholdelse.
 • Forslag, der ønskes behandlet, skal være klubbens formand i hænde senest den februar.
 • Dagsorden indeholdende både bestyrelsens- og indkomne forslag sættes på hjemmesiden og opslås i klubhuset senest 10 dage efter.

 

Stk. 3.  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være klubbens formand i hænde senest den 1. februar. Forslag modtaget efter denne dato vil ikke blive behandlet og skal genfremsættes af forslagsstilleren, såfremt forslaget ønskes behandlet på næste ordinære generalforsamling.

 

Stk. 4.  Generalforsamlingen ledes af én, af generalforsamlingen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivninger. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 5.  På generalforsamlingen har hvert aktivt medlem over 18 år stemmeret med 1 stemme. Et stemmeberettiget medlem kan desuden med en skriftlig fuldmagt repræsentere ét andet stemmeberettiget medlem, såvel med hensyn til fremmøde som til stemmeret.

 

§ 10 – Dagsorden til ordinær generalforsamling.

 

Stk. 1.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til vedtagelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen
 7. 7. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne.
 8. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt.

 

§ 11 – Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen underskrevet af mere end 10 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer. Den indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

§ 12 – Vedtægtsændringer.

Stk. 1.  På såvel ordinære generalforsamlinger som på ekstraordinære generalforsamlinger afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed.

 

Stk. 2.  Forslag om vedtægtsændringer, herunder om klubbens ophør, kan kun vedtages, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Er mindre end 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer til stede på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtaget af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel og på sædvanlig måde til ekstraordinær generalforsamling. På denne kan forslaget endeligt vedtages, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

 

Stk. 3.  Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten og referenten.

 

§ 13 – Regnskabsår.

Stk. 1. Klubbens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår efter ændringen løber fra 1. oktober 2014 til 31. december 2015. Klubbens regnskaber revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

Stk. 2. Det reviderede regnskab sættes på klubbens hjemmeside og kan udleveres fra klubbens sekretariat senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 14 Opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

 

I tilfælde af opløsning af Nordvestjysk Golfklub, vedtaget som beskrevet i § 12 stk. 2, anvendes eventuelle overskydende midler til reetablering af golfklubben. Hvis dette ikke er sket inden 5 år, anvendes midlerne til et almennyttigt formål efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse.

 

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

Den 11. april 2018.

 

Lone Knudsen                                             Flemming Lund

Næstformand NVG                                     Dirigent