Referat fra generalforsamlingen februar 2018


 

Referat af generalforsamling i

NORDVESTJYSK GOLFKLUB

torsdag den 22. februar 2018 kl.19.00

i klubhuset, Nystrupvej 19.

 

Formand Svend Eriksen bød velkommen til de fremmødte medlemmer,- i alt 130 fremmødte og 6 fuldmagter. 

 

 1. Valg af dirigent

Ronald Juul Pedersen blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede – med henvisning til klubbens vedtægter § 9, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Dirigenten foreslog at pkt. 3+4+5 behandledes under ét, da de er indbyrdes afhængige. Dette accepteredes af forsamlingen.

 

 1. Formandens beretning:

v/ Svend Eriksen

 

Hvad bliver år 2017 husket for i vores klub?

Der kan ikke ske skelsættende ting hvert år i en klub. Men igangsætningen af baneændringer og kåringen af N3 som Danmarks bedste par-5 hul vil stå tilbage som begivenheder, der vil blive husket nogle år fremover. Ellers var året præget af, at de budgetterede indtægter kom til at passe næsten 100 %. Udgifterne blev til gengæld væsentlig lavere, hvilket hovedsaligt skyldes, at baneprojekterne, på grund af langsommelig behandling af tilladelser, kom så sent i gang, at kun en lille del af de afsatte kr. 500.000, kom til udbetaling i 2017. Derfor vil 2017 regnskabet, isoleret set, fremstå som særdeles flot. På den baggrund er det mere realistisk at se 2017 og -18 regnskaberne over et.

 

Medlemstallet

- er vort smertensbarn. Mens vi sidste år nogenlunde kunne holde det, må vi nu konstatere en tilbagegang. De officielle tal fra DGU pr. 30. september viser 893 medlemmer i -16 og 869 i 2017. Siden har 49 meldt sig ud pr. 1.1. 2018. Vi siger det hvert år, men vil gerne gentage det. Bestyrelsen kan ikke alene påtage sig den opgave at skaffe nye medlemmer. Vi har et meget energisk og kreativt begynderudvalg, og stor tak for det. Men vi må endnu engang appellere til hvert medlem om at søge emner i sit netværk. Det kræver nogen ulejlighed, for det gøres ikke bare med snak. En tur på banen/træningsbanen er ofte det, der skal til.

 

Greenfeeindtægterne

Det var positivt, at der i 2017 var fremgang i indtægter fra greenfeespillere. Ikke mange klubber oplever det. På grund af rosende omtale af vores bane, og ikke mindst kåringen af Danmarks bedste par 5-hul N3, er der muligheder for yderligere vækst på dette område i 2018.

For at fremme denne udvikling vil vi sammen med de enkelte KiK drøfte det stigende krav om mere effektiv udnyttelse af banen. Vi ved, at der har været uudnyttede tider, hvilket ikke er særligt heldigt. Hver enkelt KiK bør derfor fremover lade sine medlemmer booke i Golfbox. Så kan turneringslederen planlægge spillet til dagen efter og slette ikke-brugte tider. Dermed vil det fremgå for alle andre dagen før senest kl. 18.00 hvilke tider, der er tilgængelige den næste dag.

At lægge 1- og 2-bolde sammen til 3- og 4-bolde i sæsonen – og sæsonen er her defineret som juni, juli og august,-  er et must i de mest populære tider, som er lørdage, søndage og helligdage fra 8 –14. Bestyrelsen har pålagt Flemming og Birgitte at slå bolde sammen dagen før, så der bliver blanke/tomme tider, og greenfeegæster dermed har mulighed for at booke tider. Resultatet af det skulle så gerne kunne ses på greenfeeindtægterne hen over sommeren, at der har været plads til flere gæster.

 

Personale.

Banepersonalet holdet anlægget perfekt og udfører anlægsarbejder i forbindelsen med baneomlægningen på højt niveau. Birgitte holder også sit høje niveau med at administrere og drive klubben, servicere medlemmer, gæster og ikke mindst bestyrelsen.

Det er en fornøjelse, at vi i år ikke skal præsentere en ny pro-træner. Vi er særdeles tilfredse med Kristians indsats i sit første år, og glæder os til / håber på fortsat samarbejde fremover.

Vedrørende Shoppen/servicemedarbejder, siger vi tak til Brian for god indsats og ønsker ham god vind fremover. Samtidig siger vi velkommen til Flemming Lund, som med stor entusiasme er gået i gang med at forberede sæsonen.

Vi opfordrer selvfølgelig medlemmerne, ikke mindst for deres egen skyld, til at benytte både Proen og Shoppen mest muligt. I samarbejde med Kristian og Flemming og sponsorstøtte fra Net-IP,

investeres i en Trackman, der optimerer både træning og individuel tilpasning af jern og køller. Noget vi ved, mange medlemmer har søgt andre steder hen for at opnå.

 

Banen

Det har generelt været et godt år for banen, der er kommet rigeligt med regn, og vi har kun vandet banen i kortere perioder i foråret. Banen blev forholdsvis hurtig rigtig god efter vinteren. Dette viser, at der godt kan vinterspilles på sommergreens, når de får tilstrækkeligt med sand i efteråret, og de samtidig skånes, når der er frostvejr.

Den 13. juni modtog klubben tilladelse fra Naturstyrelsen til omlægningen af banen, og da der ikke kom indsigelser, var den gældende fra 11. juli. Straks derefter gik vi i gang med planlægningen. Der blev indgået aftale med Philip Spogárd om detailprojektering af hulerne N1 – N4 – N5 –N6 og N7. Det materiale har vi nu modtaget. Ved årets udgang er der fældet de træer, der skal fældes og rødderne er fjernet. Det forventes, at det deciderede anlægsarbejde påbegyndes lige efter påske.

Vi havde tillige den store ære at vores hul N3 blev kåret til Danmarks bedste par 5 hul (Tak til Preben Næsgaard for promoveringen). Den 8. i denne måned fik vi overrakt en sten, som er opsat ved hullets teested. Der ligger en udfordring i at udnytte omtalen til at tiltrække flere gæster til banen.

Der har som sædvanlig været én lørdag forår og efterår, hvor der er ryddet op og fældet træer. Der er god opbakning til disse arrangementer, tak til alle der har bidraget. I 2018 bliver oprydningsdagene den 24. marts og den 3. november, reserver allerede nu de datoer J.

For 2018 er forventningen, at anlægsarbejdet bliver færdiggjort og tilsået i løbet af maj, og at nyanlægget kan tages i brug sidst på året. Anlægsarbejdet forventes ikke at blive til særlig gene

for spillet i løbet af anlægsperioden, - det er selvfølgelig klart, at der vil være perioder, hvor banen er påvirket. Vi vil forsøge at hverve frivillige til at holde parkeringsområdet samt til mekanisk fjernelse af ukrudt på og omkring greens samt teesteder.

 

Husudvalg.

Til manges undring blev der etableret et mindre rum her i den bageste del af klubhuset. Klubkontoret var ved at være for trængt. Det er jo en arbejdsplads for Birgitte. Med det nye rum er der nu plads til Kristians grej og papirer, til begynderudvalget, som har oceaner af brochurer og til juniorudvalget, som har en mængde forskellige rekvisitter. De to udvalg og Kristian har nu fået hver deres skab i rummet, og der er tilligemed mulighed for at holde småmøder. Kristian bliver naturligvis ved med at sidde på sin sædvanlige plads, så han fortsat har overblik over indgangen og alle os, som trænger til en lektion.

Rummet er blevet til takket være Kjeld Overgaard som leder godt hjulpet af kernemedlemmerne i husudvalget Ernst Kristiansen og Jeppe Kloster. Gunnar Bak har malet herlighederne.

Buggyhalvtaget står nu og stråler næsten fyldt med buggies og greenkeeperne har i den tomme korridor fået lidt ekstra rum til deres udstyr og maskiner.

I forbindelse med pålægning af nyt tag i foråret på bagrummet fandt kreative sjæle på at få forlænget taget og få etableret et buggyrum. Til udbygningen var der brug for nye bærende stålkonstruktioner.

CSK ved Carsten Kristensen tilbød dels at levere halvrammer til bagrummet og dels at montere dem kvit og frit. For at sikre sig kvalitet i arbejdet kom Carsten selv og deltog. Det har betydet meget for klubben både med hensyn til det praktiske, det udseendemæssige og selvfølgelig også på det økonomiske område. En stor tak for det. Også en stor tak til Jan OK Larsen som har sørget for, at der kommer lys i lamperne og strøm til buggierne, når vi aktiverer kontakterne.

Shoppen har fået en make over af de store. Brian havde selv en idé om ændring og den har Flemming ladet sig inspirere af. Ombygningen er meget vellykket og vi har stor forhåbning til dens effekt. Den har også været meget lidt udgiftskrævende for klubben. Dette takket være friske medlemmer, som har ydet en stor indsats. Der har været en kompetent projektleder Tonny Jørgensen assisteret igen af kernetropperne i husudvalget Ernst Kristiansen og Jeppe Kloster og Torben Sørensen som murbroksbortskaffer. De har ydet en stor indsats i samarbejde med Flemming.

Derudover har Thy Trapper ved Benny Rytter gjort det muligt med to sponsorerede limtræsdragere at skjule gitteret, når det er rullet op og også at skabe større stabilitet i åbningerne. En stor tak for det.

 

Begynderudvalget er i 2017 blevet udvidet med 2 dygtige damer - Bodil Thorsen og Ulla H. Thostrup.

Året startede med to åbent hus-arrangementer i marts måned med god opbakning fra klubbens medlemmer, som havde taget en ven med til introduktion til golfsporten.

Begynderne har alle fået udleveret en velkomstfolder, der fortæller om de primære aktiviteter, der sker i forbindelse med begynderforløbet.

Der har været 53 nye igennem begynderforløbet, og alle meldte sig ind i klubben efterfølgende.

Dette er imidlertid ikke nok til at bevare antallet af medlemmer i klubben.

Alle har været meget tilfredse med Kristians undervisning.

Poul Gellert har igen i år været tovholder for vores mentorer, som alle har ydet en stor indsats med begyndernes uddannelse.

Gensynsgolf for årgang 2014 - 2015 og 2016 fik stor opbakning fra medlemmerne, og dette tiltag har DGU spurgt, om de måtte bruge i andre klubber fremover for fastholdelse af medlemmer i klubberne.

Der har været stigende deltagelse i NVG optimistturnering i årets 7 afholdte turneringer.

Torsdagsmatcherne har ligeledes under Grethe Thomsens og Jytta Jensens kyndige ledelse været afviklet tilfredsstillende.

2018 byder på flere nye tiltag fra Kristian og begynderudvalget, - så skulle du være interesseret i at hjælpe til, er du velkommen til at kontakte begynderudvalget for nærmere info.

 

Juniorudvalget.

2017 har været et godt år for juniorafdelingen. Dette gælder både antal af medlemmer og de sportslige resultater.

I kredsturneringen genvandt vi både 9 huller og par 3 pokalen. Distriktsfinalen i 9 huller fandt sted i Aalborg golfklub og vi kom hjem med bronzemedaljer.  

Juniorudvalget har ansvaret for 2 klubturneringer i løbet af året. I juni måned afvikledes - som noget nyt- en Company Day, hvor 19 hold á 4 personer var tilmeldt. Det blev en stor succes og vi har allerede besluttet, at der bliver en turnering igen i 2018. Derudover holder vi en

2-generationsturnering i august. Vi håber på god tilslutning til disse turneringer i 2018, da de sammen med vores sponsorindtægter gør, at vi kan tilbyde vores juniorer gratis turneringsfee samt masser af gode golfoplevelser.

 

Sponsorudvalget

I begyndelsen af sæson 2016 udvidede vi sponsorudvalget med 4 personer, så vi i alt er 5 mand i dette udvalg. Konceptet er anbefalet af DGU, og vi mener også, at det er den rigtige vej at gå. Indtil videre har vi dog ikke opnået de helt store resultater med fremgangsmåden, men det kan og skal kunne lade sig gøre med den rigtige entusiasme lagt for dagen.

 

Vi har i den forgangne sæson kun mistet 4 sponsorer, men har til gengæld fået 8 nye sponsorer, som jeg for god ordens skyld lige vil nævne. Det er:

Thisted Motor Kompagni A/S, HBJ Projektudvikling A/S, Bøjers Autolakering, Frisør Hanne Lykke, Min Købmand, Sennels, XL-Byg Tømmergaarden Thisted A/S og Stenbjerg Kro. Nyt og spændende var også vores whiskysponsor Thisted Frø, v/John Holst, som sponsorerede en flaske whisky for hole-in-one på alle vore par 3 huller. Selv hul S2 udløste den dyre Thy Whisky for en hole-in-one her sidst på året. I 2018 kan vi glæde os til at møde vores nye sponsor, brilleforretningen Louis Nielsen Thisted, v/Gitte Mose. Med de rigtige briller skulle der være basis for en bedre score og for andre evt. større mulighed for at finde boldene.

Ved slutningen af året havde vi 41 sponsorer, der bidrog med kr. 226.000,00. Hertil har vi 4 sponsorer på barteraftaler (modydelse). Det er NetIp, B&O, Thy Mors Energi, Thisted Frø og XL-Byg. Endelig har vi ca. 10 matchsponsorer, som bidrager med værdier for ca. kr. 40.000,00.

Vi er naturligvis meget taknemmelige for denne opbakning fra vore sponsorer, og jeg vil på klubbens vegne sige mange tak for den støtte. Det er mig derfor meget magtpåliggende at nævne, at alle leverancer til klubben og til K-I-K kun må foregå af vore sponsorer. Vi kan som klub ikke være andet bekendt. De støtter os, så må vi også støtte dem.

 

Klubmestre i 2017

Slagspil:

Senior damer Jette Pedersen

Herrer Kristian Jensen

Senior herrer Jan Vestergaard

Veteraner herrer Hans Jørn Jensen

Hulspil:

Damer Jette Pedersen

Herrer Kristian Jensen

Danmarksturneringen i år gik vældigt fint for NVG. Klubben havde tre hold tilmeldt – ét hold i 2. division senior, ét hold i 5. division herrer og ét hold i kvalifikation damer. Alle tre hold forblev i deres respektive række og fortsætter i 2018 med ambitioner og håb om et endnu bedre resultat ved slutningen af turneringen.

 

Regionsgolf er ved at være en NVG-specialitet. I ABCD rækkerne, hvor hver klub må stille med ét hold, vandt A, C og D -holdene deres puljer og B holdet blev nr. 2 med samme point som vinderen. A- og C holdene nåede i cupdelen helt frem til semifinalerne.

I senior/veteran rækkerne var vi repræsenteret i 6 rækker, hvilket måske var lige i overkanten. I

år har vi reduceret antallet af hold til 4 plus divisionsholdet.

 

Turneringsudvalget.

Der har været svag fremgang i antallet af deltagere i vore klubturneringer i 2017 og med en vis finpudsning og småjusteringer vil der køres videre i den kommende sæson.

Turneringsudvalget er færdig med planlægningen af årets program, som nu kan ses på hjemmesiden og venter på jer i Golfbox.

 

Thisted Kommunes sommerferieaktiviteter for folkeskolebørn var også en del af klubbens tilbud. Der deltog 12 børn i årets sommerferieaktiviteter og vi havde nogle gode dage i fint vejr.

Tilmeldingssedler hænger på opslagstavlen, så man kan nu melde sig på holdene

På SFO – fronten har vi i år besøgt Sjørring Skole, Tilsted Skole og Friskolen Thy med i alt ca. 35 deltagere.

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til klubbens sponsorer, mine kollegaer i bestyrelsen, klubbens mange udvalg og ikke mindst vore mange frivillige. De deltager på mange forskellige fronter dels fronter, hvor der er særlige faglige krav, dels fronter med en mere almen indsats, som ikke kræver den store eksamen, men som er særdeles vigtigt for, at klubben kan fungere. Til medlemsarrangementer her er vi f.eks. ofte heldige, at nogen bager kager til os. Vil vi kunne leve foruden?

Vi må jo huske på, at Nordvestjysk Golfklub er en forening og selvom vi alle betaler kontingent, er der stort behov for, at vi hjælper til, at vi giver en hånd med. Jeg har nævnt nogle områder og ved, at jeg langt fra har fået alle frivillige med, men en STOR tak skal vi give til hinanden.

Med disse ord ønskes alle en god sæson 2018

 

 1. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

 

 1. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

Punkterne 3 og 4 blev fremlagt samlet af klubbens revisor Mads Bjørndal.

 

 1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog en forhøjelse på de sædvanlige 200,- kr. på udvalgte kategorier. Kontingentforhøjelsen blev godkendt af forsamlingen.

Aase Ræhgaard: Indskud i budgettet pkt.1, - er det for nye medlemmer?

Thorkild Agesen: Indskuddet blev principielt afskaffet for nogle år siden med en aftrapning. Pr. 1.1.2018 er det helt bortfaldet.

Svend Hagelskjær: I pengestrømsanalysen er der et minus på 900.000,- kr. i en periode. Er det noget man skal være bekymret for?

Thorkild Agesen: Pengestrømsanalysen på sidste side viser, at der ingen grund er til bekymring.

Allan Krogsgaard: Regnskabet er nu næsten i orden, selvom det havde været fint med en ekstra kolonne med det forgangne års budget. Et driftsøkonomisk regnskab er bedre en dette.

Poul Ladefoged: Når vi er ude af 2018 er det budgetterede anlægsarbejde fuldført.

Ole Klitgaard: Én ting er budgettet noget andet er, hvad det egentlig koster. Det har være umuligt at finde et budget for omlægningen. Arbejdet er faktisk påbegyndt inden vedtagelsen af budgettet af generalforsamlingen. Det er principielt ikke i orden.

Poul Ladefoged: På generalforsamlingen i 2017 blev bevilliget 500.000,- kr. til omlægningen. Kun få af pengene blev brugt i bevillingsåret. Philip Spogárd har her i februar leveret tegningerne. Til selve anlægsarbejdet har klubben modtaget to tilbud ét fra Peter Sredojevic fra Irland og ét fra De Praktiske Konsulenter. Tilbuddet fra Peter Sredojevic er det absolut mest attraktive.

Ole Klitgaard: Refererede fra referater fra baneudvalget, at der skulle fremlægges en budgetteret plan. OK var utilfreds med, at arbejdet var påbegyndt inden vedtagelsen af budgettet.

Poul Ladefoged: Indtil nu er der ikke brugt penge i nævneværdig grad. Der er fældet træer på hullerne 4 og 5. Det har været omkostningsneutralt, da det er greenkeeperne, som har fældet.

Aase Ræhgaard: Hvor store er renterne på Nykredit-lånet?

Thorkild Agesen redegjorde for SWAP-lånet

Ejgil Nielsen: Er klubben gældfri omkring 2020?

Allan Krogsgaard: Det sidste lån udløber i 2028 og det tunge lån udløber i 2021.

Årsregnskabet og budgettet blev godkendt af forsamlingen.

 

 1. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen.

På vegne af bestyrelsen fremlagde Lone Knudsen forslag om præcisering af §3 stk.3 i vedtægterne fra:

 • 3. stk. 3. Medlemskab er bindende for 1 år og fortløbende. Opsigelse af medlemskab eller ændring af medlemskategori skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel.

Til:

 • 3 stk. 3. Medlemskab er bindende for 1 år og fortløbende. Opsigelse af medlemskab eller ændring af medlemskategori kan ske to gange om året skriftligt til bestyrelsen senest med 1 måneds varsel til en 1.1 eller en 1.7.

Forslaget blev vedtaget, og det medfører en ekstraordinær generalforsamling jvnf. vedtægterne.

 

 1. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne

Der var indkommet tre forslag om tilladelse af hunde på banen.

A. Tonja Hjaltelin begrundede familiens forslag med at klubben skulle fremstå mere indbydende for greenfeegæster og nye medlemmer.

Kære bestyrelse. 

Hermed forslag til ændring af regler for banen.

Vi ønsker det ændret således, at det fremover er muligt at medbringe hund i snor på banen. 

Det undrer os hvorfor Nordvestjysk, som en af de eneste klubber,  ikke tillader det.? Vi må have ham med på alle andre baner under Golfring Vest, Morsø, Harrevig og Fjerritslev. Men nu er vi jo medlemmer i Nordvestjysk og er glade for klubben og banen, og vil allerhelst spille denne.

Det er naturligvis et ufravigeligt krav, at hunden skal føres i snor, og at evt efterladenskaber skal fjernes, fuldstændig som på andre offentlige steder. 

Vi finder det naturligt, at forbuddet ophæves for at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Det handler bla om at fremstå imødekommende overfor nye potentielle medlemmer og naturligvis også greenfee gæster. 

Vi ser frem til at forslaget behandles på den kommende generalforsamling og ser frem til, at hele familien forhåbentligt fremover kan komme ud og spille golf på Nordvestjysk. 

Venlig hilsen 

Theis, Magnus, Tonja og Morten Hjaltelin Korsgaard

                     

B. Hans Jørgen Brørup begrundede sit forslag, at det er særdeles vigtig for familien at kunne medbringe sin hund.

Kære klub, kære bestyrelse og kære generalforsamling!

Jeg vil hermed fremsætte følgende forslag til behandling på generalforsamlingen i Nordvestjysk Golfklub i februar 2018.

 Det tillades at medbringe hund i snor på golfbanen.

 Denne tilladelse vil bringe golfklubbens regler i overensstemmelse med langt de fleste golfklubber i Danmark

Det vil være til glæde for hundeejere, medlemmer som greenfee  spillere.

Selvfølgelig skal hunden føres i snor, og eventuelle efterladenskaber samles op.

Det skal bemærkes, at jeg har spurgt skovridder Ditte Svendsen om forholdene.

Hun siger i et svar, som også er tilsendt klubben, oct 2017,

at færdsel med hunde må ske med de for skovgæster gældende regler dvs hunde i snor.

 Som direkte personlig motivering for forslaget kan det anføres, at jeg sammen med min kone har været medlem af klubben i mere end 20 år (29-327 og 29-328)

Vi har spillet på den dejlige bane med stor glæde. Desværre kan min kone ikke spille golf længere pga handicap med en arm.

Hun vil fint kunne gå de 10 km uden køller men meget gerne med hunden i snor.

Venlig hilsen

Hans-Jørgen Brørup

 

C. Svend Hagelskjær begrundede sit forslag med, at de de sidste otte år havde haft hund med på andre baner. SH mente at klubben fremstod rigid og gammeldags med sit forbud.

Hunde tilladt på banen i NVG – i snor og når de ikke forstyrrer.

Vi ønsker at man i NVG vil ophæve bestemmelsen om ikke at måtte medbringe hunde ved en golfrunde på Nordvestjysk Golfklub.

Vi er tilflyttere og har en velopdraget hund som nyder samværet med os, og især når vi spiller golf.
Det er til fælles fornøjelse når vi tager en golfrunde med vores hund – en dejlig fælles oplevelse som vi og hunden nyder. Det er en stor del af vores fritid med hunden !!!

Det har stor betydning for os og en vigtig faktor for klubvalg.

Det skal selvfølgelig nævnes at vores mening om hunde på banen indebærer flg. Punkter:

 1. Hunden er i snor – HELE TIDEN!
 2. Hunden ikke generer medspillere!
 3. Hunden kun deltager i private golfrunder!
 4. Hunden ikke graver eller gør!
 5. Hundens efterladenskaber samles SELVFØLGELIG op!
 6. Hunden ikke kommer i klubhuset.

Derudover mener vi også at det skal være en ret for både medlemmer og bestyrelse at kommentere og nægte en hund adgang, hvis hund og hundeejer ikke følger de opstillede anvisninger.

Venlig hilsen

Svend og Jane Hagelskjær

Forslaget blev bragt til afstemning og vedtaget med 93 stemmer for at have hund med på banen, 32 stemte imod og 11 stemte blank.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 • Michael Bager – modtager genvalg
 • Anders Heegaard – modtager genvalg
 • Thorkild Agesen – modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslog Peter Bovbjerg, som blev valgt sammen med MB og AH

 

 1. Valg af revisor.

Revisor Limfjorden v. Mads Bjørndal blev genvalgt

 

 1. Eventuelt

Svend Hagelskjær: I Tange Sø Golfklub var der ingen sorte pletter i Golfbox. Der var et særligt system med en åben tilmelding. NVG kunne henvende sig for at høre om den ordning.

Harry Hjaltelin: 1) Der burde laves en naturguide til banen beskrivende dyr og fauna. 2) Det kunne være en idé, at etablere en sø ved foden at det nye hul 6.

Preben Næsgaard: Nyomlægningerne på banen burde ajourføres med billeder på hjemmesiden. Det er meget vigtigt at sorte huller i Golfbox bliver udnyttet.

Klaus Kappel: KK bad om tålmodighed med greenkeeperne et stykke tid fremover, da de jo nu både skal lave anlæg, klargøre og holde banen.

Regelaften den 8. marts og medlemsaften den 26. marts blev afslutningsvis annoncere og kagebagere til de to aftener eftersøgte

 

ref.lk/feb 18

 

 

 


Nyt fra klubben

Bestyrelsesreferat januar

21 Jan

Bestyrelsesreferatet er nu klar.

Generalforsamling 2020

14 Jan

Generalforsamling NVG torsdag den 12. marts kl. 19.00. Se dagsordenen her

"Åben Golfbane" - marts 2020

02 Jan

Så er det atter tid til at komme i gang med golf. Kom derfor til "Åben Golfbane" lørdag den 28. eller søndag den 29. marts - begge dage kl. …

Nytårstalen

31 Dec

Godt nytår! Nytårstalen er i år skiftet ud med smugkig på bestyrelsens julehilsen.

Holy One

19 Dec

Her er listen over alle Hole-in-one i 2019

Årskavalkade turneringer

15 Dec

Her kan du se en samlet kavalkade over alle turneringsresultater.

Julehilsen 2019

12 Dec

Læs årets julereferatet her

Referat fra baneudvalget

12 Dec

Referat fra baneudvalgets møde December 2019