Menu

Referat af baneudvalgsmøder

Fremmødt:                          Jette Pedersen (JP), Lars Hansen (LH), Keld Poulsen (KP),
                                           Helge Yde (HY), Klaus Kappel (KK),
                                           Sigurd Skovborg (SS)

Afbud:                                 Anders J. Jensen (AJ

 1. Banestatus. (KK)
  Væksten i græsset er blevet sat lidt i stå pga. nattefrost. Vanding af greens er sat i gang. Det meget våde efterår / forår har betydet at rødderne ikke er lange, hvilket betyder at greens tørrer hurtigere ud. Greens prikkes og eftersås – startende mandag i uge 18, hvis vejret tillader.
  Teested / fairways ser efterhånden ok ud
  Efter arbejdet med greens planlægges der, at fairways skal ”strigles”
  Information om diverse arbejde på banen skal synliggøres på GLFR, som automatisk bliver synlig på hjemmeside / So-Me.
  Så snart tiden/vejret tillader renoveres stier og veje. Sti ved Bakkedal-2 samt fra Bryghus 8 til Bryghus 9 har fået ny belægning og næste fokusområde er ny belægning ved den nye sti ved Bakkedal-5
  Nye fordelingsskilte er opsat på hul Bakkedal-5
  Der er bestilt nye hulkopper med løfteanordning til alle huller. Har været afprøvet på Bakkedal-9 og det har fungeret tilfredsstillende
  Nye teested kasser er i fuld produktion og vil snarest blive sendt til galvanisering.
  Udkast til kort til kasserne blev gennemgået og tilrettet. SBS forsøger at tilrette til alle huller.
  AUR området på Bryghus-5 skal gøres mindre, og der skal sættes permanente skilte op, der advarer mod den glatte skråning
  Hybridmåtte ved indgangen til Bakkedal-8 skal tilrettes ligesom ”sandkassen” ved teested på Bakkedal-7 skal udbedres
  Så længe der er gang i arbejdet med fældning af træer ved tee-48 på Bakkedal 5, etableres der en droppezone ved vinterteestedet.

 2. Fokuspunkter til ”Frivillig grupper 2024”
  Flg. arbejdsområder blev besluttet til første arbejdsdag for ”frivillig grupper 2024”
  1. Driving range:        
   1. Opsamling af bolde både på range / udenfor / rundt om træer
   2. Oprydning på grene (også de små) (5-6 personer)
   3. Nye måtter tilskæres.  (2-3 personer)
  2. P-pladsen:             
   1. Sædvanlige opgaver
   2. Brøndring på plads
  3. Toiletbygning:        
   1. Afvaskning – tag renses – algefjernes påføres. (2-3 personer)
  4. Stihold                   
   1. Lærketræer bagved syd 1
   2. Grene / nedfaldne i svinget ved træerne
   3. Egetræer ved Nord 7
   4. Sti ml. Nord 9 – Syd 1
   5. Træer til højre ved green / sti – fra bunker frem til svinget
  5. Dressning              
   1. 2 hold – begge sløjfer                                                             

 3. Information vedr. Klubhus / Nystrupvej 17
  Endelig byggegodkendelse er afsendt til kommunen. Kloakløsningen bliver som en tank-løsning, som opstilles på Nystrupvej 17. Der er ligeledes fuld gang i fondsansøgninger.
  Bestyrelsen forventer fortsat at den udarbejdede tidsplan med byggestart i september / oktober overholdes.
  Maskinhuset er tømt og flyttet til Nystrupvej 17. Maskinhuset overgår nu til udvidet bagrum samt etablering af depoter. Derudover vil der blive mulighed for parkering af 2 golfbiler.
  Der vil derfor blive etableret et isoleret rum samt monteret dør/port som vi kendte det fra det tidligere bagrum. Kjeld Overgaard har indvilget i at undersøge omkostninger ved etablering.
 1. Rating af Pay/Play bane
  DGU opfordrer til at man får ratet Pay & Play baner. Udvalget vurderer dog at Klitmøller banen ikke lever op til den standard, som man kunne ønske.

 2. Næste møde
  Mandag d. 3. juni kl. 15.30

 3. Evt.
  Kommunen har opsat nye vejskilte ved Vorupørvej/Trapsandevej og Kystvejen/Nystrupvej med henvisning til ”Nordvestjysk golfklub”
  SBS sørger for information på hjemmeside / So-Me omkring de nye Lokal-regler, der er trådt i kraft ved sæsonstart

 

Ref. Sigurd Skovborg

 Deltagere:             Jette Pedersen (JP), Lars Hansen (LH), Keld Poulsen (KP),
                               Helge Yde (HY), Anders J. Jensen (AJ), Klaus Kappel (KK),
                               Sigurd Skovborg (SBS)

 Banestatus. (KK)

 1. Vintervejret har bevirket lidt svamp på enkelt greens – specielt de 2 nye, hvilket ikke er usædvanligt.
  Derfor er der lige blevet sprøjtet for sneskimmel/svamp
  Fokus på mosfjernelse på de nye greens.
  Ellers er der fuld gang på værkstedet med vinterservicering af maskinparken samtidig med at der afspadseres timer samt afviklet ferie.
 2. Ny greenkeeper / mekaniker
  29 ansøgninger med en lang række gode kandidater. Der blev afholdt ansættelsessamtaler med 3 kandidater d. 23-1-2024 og ansættelsesudvalget pegede derefter på Mads Kjær Jensen – 32 år og udlært mekaniker. Mads starter allerede op d. 5. februar med 3 dages arbejdsuge og forventes på fuld tid i marts/april.
 3. Budget 2024
  Oplæg godkendt af bestyrelsen.
  Der er afsat midler til etablering af Bryghus-9, flytning til Nystrupvej 17 (inkl. anlæg af miljøgodkendt vaskeplads), indkøb nye maskiner (Bunker-rive samt pladevibrator), nye måtter til udslagshus samt færdiggørelse af masterplan for de resterende huller.
  KK har d.d. haft besøg af leverandør af robotløsninger, som opfordrede til at afvente 2025 inden evt. videre research. Dette begrundes i den udvikling, man forventer vil ske inden for de næste år.
  Det samlede budget afventer endelig godkendelse på generalforsamlingen.
 1. Bryghus-9
  Udvalget gennemgik skitse udarbejdet af Philip Spogaard. Fokus på at skabe et visuelt flot hul samtidig med at der skabes et spillemæssigt udfordrende hul.
  Dog er der også bred enighed om at sikre, at hullet skal kunne spilles af alle type spillere uanset niveau – bl.a. ved at sørge for at man kan spille venstre om søen.
  Arbejdet forventes igangsat september 2024, og der etableres et erstatningshul på indspilsområdet mens hullet bliver klar til spil (forhåbentlig maj/juni 2025).
  SBS vil gennemgå skitsen/tankerne på medlemsmødet d. 31. januar
 2. Pumpesystem ved Bryghus-9.
  De sidste installationer forventes færdig i senest medio februar og derved er pumpesystemet klar til brug, når vandingsperioden for alvor sætter i gang
 3. Information vedr. Klubhus / Nystrupvej 17
  Tilladelse endelig i hus til klubhus på 506,17 m2 + tilhørende terrasse / p-plads.
  Nystrupvej 17 står klar til overtagelse pr.1. april 2024 og der vil i første omgang være fokus på indretning af maskinhus samt etablering af køresiloer. Opbygning af vaskeplads bliver først igangsat, når man har fået skabt overblik over, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere denne.
  I forbindelse med udarbejdelse af ny 30 årig lejeaftale for hele banen skal der indtænkes areal til ny puttinggreen.
 4. Næste møde
  26. februar – kl. 15.30 – 17.30. Invitation udsendt via outlook.
 5. Evt.
  Der skal kigges på nye vintermåtter til Bakkedal-4 og Bakkedal-6
  Desuden skal der kigges på beskæring af træer/buske ved vintertee-48 på Bryghus-8
  KK blev opfordret til i større stil at benytte sig af frivillig arbejdskraft ved de opgaver hvor det kan give mening
  Forårsarbejdsdag er planlagt til lørdag d. 23-3.
  SBS udsender info og udarbejder tilmelding på Golfbox. Her skal der gives mulighed for at man kan melde ind på specifikke opgaver.

Tilstede:  Jette Pedersen (JP), Lars Hansen (LH), Anders J. Jensen (AJ), Klaus Kappel (KK), Sigurd Skovborg (SBS)
Afbud:     Helge Yde (HY), Keld Poulsen (KP)

 1. Banestatus. (KK)
  Banen klarer det rigtigt fint og står efter årstiden meget flot– specielt i forhold til øvrige baner, som lider meget under vandmængder.
  Greens bliver rullet én gang i ugen. Der bliver ikke klippet mere.
  Skraldestationerne er næsten 100% færdig, og der er leveret sorteringsspande fra kommunen til afhentning.
  Boldvaskere bliver tilrettet og optimeret. Der monteres nye askebægre i stedet for de blå spande. KK kommer med forslag til tekst til de nye askebægre
  Trappen til Tee-56 på Bakkedal-5 er stort set færdig.
  Næste projekt er stien på Bryghus-7 fra Tee-56 til Tee-60.
  Dybdeluftning af fairways er igang.
  Drøftelse af robotter til fairways – men vi er tvungen til at afvente bedre 4-G dækning.
  Det skal forsøges at få kontakt til rette myndigheder i forhold til tele-dækning – ikke kun i forhold til robotter men også i forhold til øvrigt (SBS).
  Der er etableret AUR område på Bryghus-4 pga. meget glatte skråninger.
 2. Evaluering af arbejdsdag / ”Frivillig grupper”
  Arbejdsdagen forløb rigtigt fint, og stort alle planlagte opgaver blev løst.
  Fastlæggelse af datoer for arbejdsdage 2024:
  Lørdag d. 23-3 + Lørdag d. 2-11
  Frivillig grupper fortsætter næste år. Der skal laves mere PR omkring det i håb om at få endnu flere med (SBS fortsætter med at koordinere)

 3. Bryghus-9
  Philip Spogaard udarbejder en ny skitse ud med udgangspunkt i dialogen på online mødet.
  Målet er at præsentere det til medlemsmødet i starten af året.
 4. Pumpesystem ved Bryghus-9.
  Forberedende arbejde omkring nyt system til at pumpe vand sættes i gang, når stien på Bryghus -7 færdig.
 5. Lokale regler jf. referat 12-4-2023.
  Der skal trykkes nye scorekort og den fortrykte tekst blev gennemgået.
  Der ændres på lokale regler så der indføres ”Flytbare forhindringer”
  ”Flytbare forhindringer” bliver: snore – afspærringsbuer – anvisningsskilte – stålpæle
  Øvrige ”Ikke flytbare forhindringer” bibeholdes.
  SBS udarbejder øvrig tekst som rundsendes til udvalget til tilretning / godkendelse
 6. Information vedr. Klubhus / Nystrupvej 17
  SBS informerede om de positive meldinger, klubben har modtaget fra Miljøstyrelsen.
  NYT: Klubben har modtaget godkendelse fra miljøstyrelsen til brug af bygninger / arealer på Nystrupvej 17.
 7. Næste møde
  onsdag d. 24. januar kl. 15.30 – 17.30
 8. Evt.
  Henvendelse fra sponsorudvalget vedr. bænke. Der skal i foråret kigges på renovering af bænkene med betonstolper. Indkøb af nye bænke sker i samarbejde med sponsorudvalget

Referat af baneudvalgsmøde d. 25-10-2023 kl. 15.30-17.30 

Fremmødt:    Jette Pedersen (JP), Lars Hansen (LH), Keld Poulsen (KP), Helge Yde (HY),
Anders J. Jensen (AJ), Klaus Kappel (KK), Sigurd Skovborg (SBS)

 1. Banestatus. (KK)
  Greens trænger til årets sidste prikning. Forventes igangsat mandag i uge 44 afhængig af vejret. Hastigheden på greens har på det sidste været stigende – dette forsøges modvirket ved at hæve klippehøjden.
  De gamle greens er lidt vandlidende og de nye greens har været angrebet af mos. Det behandles med mosmiddel (baseret på jern), hvilket i en periode vil resultere i en mørkere farve.
  På udsatte fairways er der spredt en del sand og sammenholdt med en ekstra prikning har bevirket i at vandpytter modvirkes.
  Forbud mod brug af køretøjer samt oplæg på fairways igangsættes pr. 1/11.
  Væksten i græsset er stort set gået i stå så der forventes ikke ret mange gange, hvor der skal klippes fairways.
  Drøftelse af teested-56 på Bakkedal 2. Beslutning udskydes til næste møde.
  Skraldespande:  Der er sat af til placering af de 7 depoter på de besluttede placering samt
  procedure for sortering. Der afventes fortsat pålæg fra Thisted kommune.

 2. Bryghus-9 (SBS)
  SBS indkalder til Teams-møde mandag d. 30-11 kl. 16.00.
  De, der har mulighed, mødes i Mulliganhuset.
 3. Vintertee-steder
  Vinter teested på par 3 hullerne samt udvalgte par 4 huller bliver taget i brug umiddelbart efter arbejdslørdagen, hvor måtterne bliver klargjort. De mest slidte måtter udskiftes (herunder Bakkedal-4). Der skal også kigges på måtten på det midlertidige tee-56 på Bakkedal-5
  Sommer-teestederne holdes åbnet indtil det vurderes, at sliddet bliver for stort.
  På sigt skal der kigges på en anden løsning om skilte til vintertee. Baneudvalget opfordres til at kigge på, hvordan andre baner løser denne opgave.
 4. Opgaver til vinterperioden
  Der er udarbejdet prioriteret liste:
  – Skraldespandsdepoter
  – Ny trappe på Bakkedal-5 ved Tee-56
  – Optimering af rygepladser samt renovering af boldvaskere.
  – Tilpasse placering af bænke på udvalgte huller
  – Renovering af sti ved Bryghus-7 mellem tee-60/tee-56 (stien hæves til samme niveau som fra tee-56 og fremad)
  – Stubfræsning, hvor vi slap sidste vinter.
  – Maling af afstandspæle (100 + 150 mtr.)
  – Normale driftsopgaver på banen
  Udførelse af ovennævnte opgaver tilpasset vejret.
 5. Budget 2024
  KK gennemgik 1. udkast til budget 2024. Udvalget godkendte oplægget med enkelte tilretninger
 6. Status på ”Ny Masterplan” fra Philip Spogaard (KK)
  Oplæg til Ny Masterplan forventes først i det nye år.
 7. Arbejdslørdag d, 4. november
  Følgende opgaver skal løses flg.:
  Hovedrengøring af Mulliganhuset/velfærdsrum
  Terrasse / telt / tagrender
  Rengøring/renovering af buggy-garage
  Drivingrange – bolde indsamles / udskiftes. Robotten nedpakkes. Boldvasker vinterklargøres
  Måtter til vinterteesteder
  Gyvel på udvalgte huller fjernes
  Væltede træer fjernes i den grad det kan lade sig gøre
  Træer omkring Bakkedal 7 – 8
  Opvækst i lyngområder fjernes
  SBS tilpasser info på Golfbox og udsender reminder om tilmelding pr mail til alle medlemmer.
 8. Næste møde
  Onsdag d. 22-11 kl. 15.30-17.30
  Forhåndsafbud fra HY

 9. Evt.
  Fordelingsskilt til teesteder på Bakkedal 6 – Skilt der hjælper specielt greenfee gæster frem til den rigtige ”parkeringsplads”.
  Fældning af træer på samme hul så der skabes bedre udsyn fra bænk og Tee-60.
  Skilt/tekst til de planlagte ”rygesteder”
  Der indkøbes ”boldkranse” til montering på flagstænger, så vi undgår beskadigelse af hulkanter, når spillere benytter flaget ved opsamling af bolde.

Ref. Sigurd Skovborg

Referat af baneudvalgsmøde d. 16-8-2023 kl. 15.30-17.30

Fremmødte:  Jette Pedersen (JP), Lars Hansen (LH), Keld Poulsen (KP),
                      Anders J. Jensen (AJ), Klaus Kappel (KK), Sigurd Skovborg (SBS)

Afbud:           Helge Yde (HY)

 1. Banestatus. (KK)
  Efterårs propning / prikning / dressning samt eftersåning blev igangsat mandag efter Danmarksturneringen og er færdiggjort på Bakkedal/ Bryghus. Hvis vejret tillader, fortsættes der på Klitmøller banen. Arbejdet er foretaget 2 gange i år, da filtlaget stadig er for tykt på flere af vores greens samt for at undgå sygdom. Næste år vurderes det om der er behov for propning 2 gange. Prikning/dressning og eftersåning foretages stadig 2 gange
  Der er generelt meget god vækst i græsset.
  Siden juni er der stort set ikke brugt vand pga. den megen nedbør.
  Der har været enkelte sprinklere, der har drillet, hvilket har medført at områder er blevet for tørre. Det er blevet tilrettet
  Kommende opgaver:
  Ved overgang fra fairway til ny sti rundt om Bakkedal 2 vil der blive anlagt rullegræs.
  Etablering af rullegræsområde ved Bakkedal 4 i den øverste udgang fra green – suppleres med bøjler for at give ro til etablering.
  Området rundt om/bag ved green på Bakkedal 7 skal gøres større – gøres gradvist samt bliver en opgave til arbejdslørdag
  Området mellem green på Bakkedal 2 og teested på Bakkedal 3 skal renoveres – (arbejdslørdag).
  Bakkedal 3: Græsbunkeren bliver flittigt brugt som sti, hvilket også er ok.
  SÅLÆNGE MAN IKKE KØRER IND PÅ FORGREENEN !!!
  Bakkedal 7: Beskadigede områder på green erstattes med nyt græs fra erstatningsgreen
 2. Bryghus-9 (SBS)
  Philip Spogard fremsender forslag/oplæg til ny udformning af hullet indenfor 14 dage. Der tages i samme ombæring stilling til greenområdet på Bakkedal 9.
  Udvalget drøfter oplægget på næste ordinære møde. Herunder også udfordringerne med pumpeanlægget
 3. Anlægsarbejde – primo september (KK)
  Arbejdet ved Bakkedal 5 påbegyndes mandag d. 4. september. Der skal laves nyt tee-56 samt ny sti venstre om teestedet med mindre stejlhed. Derudover skal den gamle green ved Bakkedal 7 etableres som det øvrige landskab i højre side langs hullet.
  Anlægsarbejdet forventes at være færdigt d. 12/13 september
  Indtil det nye teested ved Bakkedal 5 er færdigt spilles der fra vintertee – ny måtte monteres
  SBS orienterer på hjemmeside /FB, når arbejdet påbegyndes
 4. Status på ”Ny Masterplan” fra Philip Spogard (KK)
  Den samlede nye masterplan forventes at være færdig medio oktober.
 5. Frivillige grupper. (SBS)
  Ordningen fungerer fint.
  Hvilke opgaver skal prioriteres fremadrettet:
  Udtynding af små træer mv. i semiroughen langs udvalgte huller
  Maling / oliering af bord/bænkesæt
  Dressning af fairways skal fortsat prioriteres – det har en synlig effekt
 6. Næste møde
  Torsdag d. 7-9 kl. 15.45 (Bane-inspektion Bakkedal 5 + 7)
  Ordinært møde onsdag d. 13-9 kl. 15.30
 7. Evt.
  Lidt udfordring med enkelte spillere der primært i morgentiderne ikke helt overholder regler om hensyntagen til greenkeepere under eks. fairway klipning. SBS tager kontakt til respektive.
  Bryghus 7 – området fra tee sted til bakken proppes og dresses – igangsættes ultimo september. Det vil også have en effekt på at udjævne hullerne og fjerne risikoen for klippeskader i det noget kuperede område.

Referat af baneudvalgsmøde d. 15-5-2023 kl. 15.30-17.30

Deltagere:     Lars Hansen (LH), Keld Poulsen (KP), Helge Yde (HY),  
                      Anders J. Jensen (AJ), Klaus Kappel (KK), Sigurd Skovborg (SBS)
Afbud:           Jette Pedersen (JP),

 1. Bane – ”inspektion”
  1/       Status på nye greens på Bakkedal-2 + Bakkedal-7.
            Der er langt om længe kommet fint gang i væksten. Man er begyndt at klippe greens.
            Det tegner til at blive 2 meget spændende greens med gode muligheder for pinplaceringer.
            Et meget forsigtigt bud på åbning er omkring 1. juli – men det afhænger helt af vejret.
  2/       Nyt sti forløb på Bakkedal-5.
            Forskellige forslag blev drøftet og der er truffet beslutning om flg.:
            Der anlægges ny sti venstre om Tee-56. Stien etableres i niveau med eksisterende terræn og der etableres samtidig trappe op til Tee-56.
            Teestedet bliver i samme forbindelse sænket ca. 30 cm og overskydende materiale vil blive brugt til etablering af stien.
            I etableringsperioden skal vinter Tee-56 benyttes
            Stien videreføres i venstre side, hvor den følger terrænet og drejes over mod eksisterende sti før vinter-Tee 48.
            Den nye sti vil derfor blive markant mindre stejl.
            Arbejdet igangsættes primo september 2023.
 2. Banestatus. (KK)
  Der er kommet vækst græsset efter en lang periode med koldt vejr samt for lidt nedbør.
  Vanding er igangsat på fairway
  Den nye ”strigle” er taget i brug på Bryghus sløjfen samt Klitmøller banen, hvilket har givet et positivt resultat i luftning af græsset
  Arbejdet med vedligeholdelse af vores stier prioriteres hver gang der er ”tid i skemaet”.
  Der skal udarbejdes tekst til skilt på Klitmøller med information om betaling af Greenfee mm. (SBS)
  Det har været en udfordring med hensyn til den ekstra propning af greens, som var nødvendig. Selve arbejdet blev gennemført under fine forhold, men den efterfølgende manglende vækst har desværre bevirket en meget lang genopretningsperiode for greens. Propning foretages igen til efteråret, hvorefter der vurderes, hvorvidt der er behov for propning igen til næste forår
 1. Input fra Henrik Pihl vedr. Bryghus-9
  Der er opsat ekstra røde pæle til højre for broen for at indikere strafområdet på denne side side.
 1. Opfølgning af punkter fra sidste møde
  1/       Skilte ved indfaldsveje er bestilt ved kommunen og opsættes så snart de er klar.
            SBS tjekker op med kommunen, om de har det nødvendige materiale
  2/       Skraldespande. Etablering af de 7 sorteringsstationer vil blive påbegyndt omkring juli,
            hvor greenkeeperstaben er fuldtallig
 1. Øget synliggørelse af GLFR samt skilte (SBS)
  1/       Oversigtskort over NVG udarbejdes så snart de nye greens er klar.
            Kortet laves i stor udgave til ophæng ved indgangen til Mulliganhuset.
  2/       Ole Mygind vil arrangere introduktionsaftener for medlemmer i brug af GLFR.
            Nærmere besked udsendes fra kontoret
  3/       Når den nye hjemmeside er færdig, vil info omkring banestatus blive sendt via GLFR.
            Både til hjemmeside samt som notifikation til alle brugere af GLFR.
  4/       Inspireret af besøg på andre baner skal der fremstilles skilt med hul-oversigtskort fra   
            GLFR på alle teesteder. Skiltet vil få en størrelse omtrent A-4 og vil udgøre en del af
            tee-klodserne. SBS (+ KK) undersøger nærmere omkring udformning af skiltet.
 2. Frivillige grupper. (SBS)
  Evaluering af første arbejdsdag. Det var en fin dag.
  ”Bane” + ”Sti” gruppen mødes onsdag d. 17-5 i stedet for 31-5, hvor der er regionsgolf.
  SBS udsender reminder via SMS
 3. Baneudvalg – udflugt / inspirationstur
  Turen er flyttet til d. 14. juni. Vi har tider fra kl. 9.00. Inden vil vi få en orientering om banen af deres greenkeeper
  Afgang fra Thisted omkring kl. 5.00
  KK + SBS sørger for informationer samt aftale om kørsel
 4. Næste møde
  Næste ordinære afholdes i forbindelse med udflugten
 5. Evt.
  Ingenting

Ref. Sigurd Skovborg

Referat af baneudvalgsmøde d. 12-4-2023 kl. 15.30-17.00

Fremmødte:  Lars Hansen (LH), Keld Poulsen (KP),
                      Anders J. Jensen (AJ), Klaus Kappel (KK), Sigurd Skovborg (SBS)

Afbud:           Helge Yde (HY), Jette Pedersen (JP)

 1. Siden sidst
  Arbejdslørdag afviklet med ca. 55 deltagere. Fin dag, hvor stort set alt på opgave-listen blev lavet.
  Afholdt medlemsmøde med 110 deltager med fokus på regler.
  AJ har opsat det nye hegn på Driving Range. Hegnet er ikke fastgjort i bunden, da det giver bedre mulighed for at trimme græsset under hegnet.
 2. Banestatus.
  Græsset begynder at tage kvælstof og der begynder at komme vækst
  Greens er blevet klippet / rullet og står efter årstiden flot
  Fairways / greens gødet, så det er klar til nedbøren de kommende dage
  Teesteder luftet
  Der er foretaget stubfræsning i området mellem Bakkedal-9 / Bryghus-9 samt ved green på  Bryghus-1. Stubfræsningen fortsætter i udvalgte områder, når tiden tillader
  Næste uge opgave:
            – Greens proppes, dresses og eftersås.
              Skal foretages nu for at sikre bedste betingelser for resultatet

  Udfordringerne med fordybninger i fairways på Bryghus 7 og Bryghus 1 blev drøftet.
  Det blev besluttet, at der foretages en udbedring af områder således, at fairways ikke bliver beskadiget ved klipning. Denne udbedring er midlertidig, indtil der foreligger en ny masterplan (jf. pkt. 4)
  De sidste sommer-teesteder ved par-3 hullerne åbnes fredag d. 14-4.
  Der informeres på hjemmeside – også i forhold til handicap-regulering.

 3. Opstilling af skraldespande
  Da vi indenfor den nærmeste fremtid kan forvente krav fra kommunen om sortering af affald, indstilles det til bestyrelsen, at der etableres 7 affaldsstationer med hver 6 skraldespande.
  Stationerne etableres ved Bakkedal 4 + Bakkedal 7 + Bryghus 1 + Bryghus 3 (efter afgang fra green) + Klubhus + Driving Range + Indspilsområde
  Sorteringen skal ske efter samme principper som private hjem
 4. Ny ”Masterplan” for de sidste 7 huller
  Beslutning om igangsættelse af udarbejdelse af Masterplanen – er medtaget i indeværende budgetår. Planen skal indeholde de sidste 8 huller (Bryghus 3-9 + Bakkedal -9) samt træningsområde (herunder ny putting-green).
  Vi skal være klar med ansøgning om området til ny puttinggreen, så snart der foreligger endelig tilladelse for opførelsen af det nye klubhus
 5. Frivillige grupper.
  Opstarts-/infomødet flyttet til d. 19. april.
  Der er 20 tilmeldte
  Plan for mødet:
            – fælles orientering og endelig nedsættelse af grupper
            – grupper aftaler indbyrdes omkring arbejdet
  KK deltager og cirkulerer rundt til grupperne – SBS styrer mødet.
 6. Lokale regler.
  Drøftelse vedr. at ”Ikke flytbare forhindringer” evt. ændres til ”flytbare forhindringer”. Jf. bestyrelsesreferat: ”DGU anbefaler, at røde, blå og gule pæle bør være flytbare forhindringer.”
  Beslutning om forslag til indstilling til bestyrelsen, at nuværende regel fastholdes i sæsonen 2023.
  – Det undersøges ved omkringliggende klubber om deres lokale regler
  – I tilfælde af ændring skal der laves foranstaltninger, der sikrer at pælene forbliver på rette
    position efter de flyttes.
  – En ændring kan ligeledes indebære at pælene slet ikke bliver sat på plads
  – En evt. ændring vil kræve ny fortrykt formulering på scorekort

  E-5 regel skal synliggøres på scorekort. SBS formidler dette
 7. Forslag fra Arnold Schmidt vedr. nærmest hul
  Der skal laves en præcisering af idéen bag kasserne – primært i forhold til muligheden for at flytte kasserne tættere på hullet under turneringer.
  Turneringsudvalget+ KIK informeres (SBS)
 8. Vinter-tee 48
  I forlængelse af forslag fra JP på sidste møde blev det vedtaget at ratingen på Vintertee 48 ændres til rating for Tee-52, da den reelle afstand fra Vintertee 48 er omkring 5100 mtr.
  Det vil indebære, at spillere fra Tee-48 vil få tildelt flere slag. Ændringen foretages i Golfbox, så tildelingen sker automatisk
  Denne ændring træder i kraft, så snart der flyttes til vinter-tee og ændres tilbage, når der skiftes til sommer-tee
 9. Baneudvalg – udflugt / inspirationstur
  KP foreslog Lübker
  Turen gennemføres onsdag d. 7. juni og udvalget opfordres til at deltage
  KK kontakter Lübker og undersøger hvorvidt det er muligt.
  Ikast holdes som 1. reserve
 10. Datoer for møder frem mod sommer
  Mandag d. 15-5
  Mandag d. 19-6
  Begge dage kl. 15.30 – 17.30
 11. Evt.
  SBS udarbejder liste til KK over kommende regionskampe, så der i forhold til banearbejder kan tages hensyn til afvikling af disse kampe.
  KP har forespurgt kommunen omkring nye skilte ved Vorupørvej/Trapsandevej samt Kystvejen/Nystrupvej. Skiltene vil blive udformet så de tydeligere synliggør Nordvestjysk golfklub, primært omkring navn
  Skiltene koster kr. 3.500,- + moms pr stk. SBS tager det med til bestyrelsen.
  SBS udarbejder opslag ved indtjekning i forhold til placering af de små gule flag på flagene, der indikerer hullets placering på green. Det skal ligeledes fremgå af scorekortet.
  KK informerer greenkeeperstaben.

Ref.: Sigurd Skovborg

Referat af baneudvalgsmøde d. 7-3-2023 kl. 15-17 

Fremmødte Jette Pedersen (JP), Helge Yde (HY), Anders J. Jensen (AJJ),  
Klaus Kappel (KK), Sigurd Skovborg (SBS) 

Afbud: Lars Hansen, Keld Poulsen 

 

 

 1. Siden sidst
  1. Velkommen til Jette Pedersen. 
   Generalforsamling afviklet med fin stemning på EUC med ca. 110 fremmødte. Lone Knudsen og Poul Ladefoged erstattes af Lars Hansen og Jørgen Kragh 
   Der skal lyde en meget stor tak til Lone og Poul for et fantastisk stykke arbejde i baneudvalget igennem mange år. 
   Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde d. 16. marts 
   Økonomien udviste overskud på kr. 287.000.
 2. Banestatus
  1. Ca. 40 skraldespande nymalet og klar til opstilling. Der er usikkerhed hvilke krav/rammer, kommunen forlanger i forhold til sortering. SBS undersøger ved kommunen om kommende krav. 
  2. Lidt spændt på at se hvordan sneen påvirker græsset i forhold til skimmel, svamp etc. – specielt på greens. 
  3. De nysåede greens har godt af nedbør. 
  4. Banen bærer mere og mere præg af meget vinterspil i form af slid. 
  5. Kommende arbejdsopgaver: 
   • P-plads renoveres så snart sne/nedbør tillader – fokus på opfyldning af huller 
   • Plan for nyt suge-system ved Bryghus 9 præsenteret og igangsættes 
   • De fældede træer ved fairways trækkes længere tilbage 
   • Kølleområde etableres ved Driving-Range 
   • Driving-Range dybdeluftes (lukkes d. 23 + 24 marts) HY samler frivillige til boldopsamling. SBS laver opslag på hjemmeside / mail info. 
   • Der skal laves lidt tilpasning med sand ved træerne så robotten ikke kører fast. 
   • Rodfræsning på Bryghus 1 + Bryghus 9 
   • Reparation af stier samt færdiggørelse med cykelgrus på alle 
   • Besigtigelse af sti ved Bakkedal-5 sker på næste møde med henblik på plan for gennemførelse af renovering.
 3. Frivillige opgaver
  1. Pt. 20 tilmeldte til ”frivillige grupper” – forventer at indkalde til infomøde medio april. Første arbejdsdag er onsdag d. 26-4 
  2. Konkret forslag til ”sti”-gruppen er renovering af redningsvejene i tilfælde af ambulance kørsel etc. 
  3. AJJ sørger for opsætning af det nye hegn på Driving-Range 
  4. Arbejdslørdag d. 25. marts: 
   • Kontoret udsender reminder til medlemmerne. KK laver liste over arbejdsopgaver i samarbejde med husudvalget. 
   • Mad: SBS bestiller biksemad og morgenmad.
 4. Masterplan – gennemgang af revideret udgave (bilag) 
  1. Vores interne masterplan blev gennemgået og tilrettet. 
  2. KK bestiller ny masterplan for de resterende huller ved Philip Spogárd.(medtaget i budget 2023)
  3. Vintertee steder: Forslag fra JP om at ændre antal tildelte slag på 48 tee stedet til antal slag som der tildeles fra 52 tee sted, så der er mere lighed mellem damer og herrer. Tee stedet bibeholdes naturligvis i nuværende form
 5. Datoer for møder frem mod sommer 
  1. Onsdag d. 12. april kl. 15-17
 6. Evt. 
  1. AJJ har som menigt medlem af klubben sendt en skrivelse til miljøstyrelsen. 
  2. KK tager fat i DGU for evt. ny rating af banen. 
    

Ref.: Sigurd Skovborg 

  

———————————–

Referat af møde i baneudvalgsmøde d. 2-2-2023

Fremmødte: Poul Ladefoged, Anders J Jensen, Helge Yde, Lone Knudsen, Sigurd Skovborg og Klaus Kappel.

Afbud: Keld Poulsen

 1. Banestatus.
  Der er ikke lavet de store bane-arbejder siden sidst.
  Banen har fint absorberet den store mængde regn i januar. Plusgraderne har medført at der er begyndende vækst – primært på ”Bakkedal” – hvilket har haft en positiv effekt overfor skimmelsvamp. Der er større udfordringer på ”Bryghus”.
  Der er stor spil-aktivitet på banen – specielt når der skiftes til sommer-greens.
  Det er vigtigt at der passes på vores greens – derfor er der fuld opbakning fra baneudvalget til greenkeepernes vurdering af, hvornår der skiftes fra vinter til sommer og omvendt
  Stierne ser efter omstændighederne også meget fint ud.
  De planlagte regnvandsafløbsrender påtænkes at blive etableret senest i april måned.
  Skoven har været i gang med fældning af træer – Greenkeeper kigger på at få fjernet stammerne fra de træer der ligger tættest på fairway.
  Der fokuseres i øjeblikket på klargøring / eftersyn af maskinerne
  Der er ansat ny greenkeeper pr.1 marts. Han præsenteres på hjemmeside / FB i løbet af februar.
 2. Budget 2023
  Bestyrelsen har godkendt indsendte budget inkl. ønsker. Den endelige godkendelse sker dog først i forbindelse med generalforsamlingen d. 2. marts
   
 3. Frivillige opgaver.
  Proces med etablering af frivillig-grupper er sat i gang. De skitserede opgaver kan/skal løbende revideres,
  Pt. er der tilmeldt 12 personer.
  Arbejdslørdagene gennemføres naturligvis fortsat.
 4. Baneudvalgets sammensætning
  Lone og Poul har begge valgt at udtræde fra bestyrelsen og stopper i samme forbindelse i baneudvalget.
  Jette Pedersen er foreslået som nyt medlem – ligesom der afventes nyvalg til bestyrelsen for yderligere nyt medlem.
  Anders Jensen / Helge Yde / Keld Poulsen fortsætter alle i udvalget.
 5. Datoer for nye møder
  tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 15-17 på Greenkeeper kontoret.
  Nye medlemmer af udvalget inviteres.
 6. Evt.
  Husk generalforsamling d. 2. marts på EUC Nordvest. Tilmelding via Golfbox.
  Der er sendt link til klubbens sharepoint løsning så man har adgang til alle dokumenter.
  Der laves en lille afslutningsseance med Poul/Lone med frokost/golf onsdag d. 22-3 fra kl. 12.00 – Lone booker 3 tider fra kl. 13.

Ref.:        Sigurd Skovborg

Møde: afholdt den 24. november

Fremmødte: Poul Ladefoged, Anders J Jensen, Helge Yde, Lone Knudsen, Sigurd Skovborg og Klaus Kappel.

Afbud: Kjeld Poulsen

 1. Banestatus.
  Banen står fint i forhold til årstiden. De fairways, der er blevet dybdeluftet, drænes fint. Man er ca. 50 % færdig med dybdeluftning.
  Det lune vejr / fugt samt den korte periode med sne har medført skimmelsvamp på enkelte greens.
  Det forventes, at der skal klippes fairways min. én gang mere inden jul.
  Der er indsamlet ca. 60 skraldespande, der skal klargøres med maling samt evt. indsats til dåseindsamling. Der opstilles på alle teesteder samt øvrige ”strategiske” placeringer. Preben Næsgaard har samlet en gruppe af frivillige til arbejdet.
  Der er flyttet materiale fra paddeskrabet til driving range til brug for etablering af kølle -/ driverudslagsområde.
  December bruges til forberedelse af eftersyn af maskiner mm.
  Det indstilles til bestyrelsen, at der indsendes ansøgning om leje af dele af Nystrupvej 17 til maskinopbevaring samt etablering af vaskeplads.
 2. Kommentarer til 2023 budget?
  Budget for 2023 er udarbejdet og sendes til bestyrelsen.
  Der indstilles til indkøb af ny ladbil, ukrudtsstrile (til fjernelse af bellis mm. på fairway) samt nye scootere.
  Derudover indstilles til nyanlæg af sti, teested på N5 samt færdiggørelse af green på N7.
  Der afventes bud fra Philip Spogard omkring evt. ”ny masterplan” for de resterende 7 huller. 3.
 3. Frivillige / Opgaver se vedhæftede fra SBS.
  Der arbejdes videre ud fra fremsendte oplæg (se bilag).
  Vil blive fremlagt på medlemsmødet d. 29. marts
  Vigtigt at opgaverne indenfor de enkelte områder bliver klart defineret.
  AJ indhenter pris på nyt net til driving range til placering i højre side.
 4. Området omkring nyt klubhus – Nyt putte- og indspilsområde
  Så snart den endelige godkendelse fra Miljøstyrelsen omkring klubhusbyggeriet foreligger,  udarbejdes ansøgning om brug af området øst for Mulliganhuset til etablering af nyt putte- / indspilsområde.
 5. S9 – Input fra Preben
  Den nuværende hazard bliver udvidet til hazard uden adgang. Normale dropregler skal følges.
  Hullet afventer fortsat endelig udseende i forhold evt. ny greenplacering og ændring søens kanter.
 6.  Datoer for nye møder
  2. februar 2023 kl. 15-17
  9. marts 2023 kl. 15-17
 7. Evt.
  Placering af vintergreen på Bryghus 6 drøftet og en flytning er udsat til næste år.
  Den nuværende placering bibeholdes i år, da vintergreen er dresset / klippet.

Møde: Afholdt den 25. oktober 2022.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen, Poul Ladefoged og Sigurd Skovborg.

Afbud: Ingen.

 1. Banestatus:
  • Dybdevertikalbeskæring og påføring af sand gennemføres på alle greens i indeværende uge.
  • Næste opgave er at få topdresset teestederne.
  • Buggyudlejning: Stop for buggyudlejning i perioden 7.11.2022 til 31.03.23. Udlejes kun til personer med handicap/gangbesværede.

 

 1. Status på nye greens:
 • Vejret er med os og græsset gror fint på de nye greens.
  • KEDELIGT/TRÆLS at nogle få ikke kan respektere, at de nytilsåede greens ikke må betrædes!
 1. Status på nye stier:
 • N2 og N7: Stierne er rigtig gode og falder godt ind i landskabet. Der mangler lidt reparationsarbejde som følge af megen regn. Ligeledes mangler den endelige placering af dræn på de nye stier.
 • N5: Arbejdet blev sat i stå på grund af match på banen og tiden løb derfor fra projektet i denne omgang. Nu er der god tid til at få planlagt det helt ideelle stiforløb rundt om teestedet. Anlægsarbejdet gennemføres næste efterår.
 1. Efterårets arbejdsdag bliver den 5. november 2022:
  • Der er brug for så mange frivillige hjælpere som muligt, så please reserver datoen, det plejer at være rigtig hyggeligt – og indsatsen er af meget stor værdi for klubben.
  • I år er der behov for folk til flg. arbejdsgrupper:
   1. Rensning af skråninger for nye små træer/buske,
   2. Dressehold til fairways
   3. Opsamling af bolde og oprydning på drivingrange og indspilsområdet.
   4. Måtterne fra vinterteestederne skal rengøres.
   5. Terrassen skal gøres vinterklar herunder nedtagning af telt, opmagsinering af møbler og blomsterkummer.
   6. Greens skal luges for ukrudt.
  • Mødetid kl. 8.30 (med arbejde om formiddagen, en tiltrængt bid mad og en lille match om eftermiddagen).
  • Tilmelding via golfbox.
 1. Ønsker/krav til budget 2023 budget:
  • Der skal være penge til omlægning af stien på N5.

 

 1. Dato for næste møde:
  • Ordinært baneudvalgsmøde torsdag den 24.11 22 kl. 15.00.
  • Arbejdslørdag: 5. november 2022. Mødetid kl. 8.30.

 

 1. Eventuelt:
  • Chefgreenkeeperen orienterede om, at der havde været afholdt et meget positivt møde med repræsentanter for Naturstyrelsen, hvor emnet var samspillet mellem skov og lysåbne områder og hvilken fantastisk fauna disse områder skaber med høj grad af biodiversitet til følge. Man kan vist godt sige, at det var en øjenåbner for Naturstyrelsens folk, hvor meget golfområdet positivt bidrager med i den henseende!! Styrelsen har fået lovning på 4 mio fra EU til udvikling af naturprojekter i Thy, så nu er det jo spændende at se, om vi evt. bliver en del af et sådan kommende projekt!

——————————

Møde: Afholdt den 20. september 2022.

Deltagere: Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen, Poul Ladefoged og Sigurd Skovborg.

Afbud: Anders j. Jensen

 1. Status på igangværende arbejder:
  • Baneudvalget benyttede det fantastisk flotte efterårsvejr til at besigtige det igangværende arbejde med renovering af greens på N2 og N7. Var vi ikke i godt humør før vi kørte turen, så blev vi det i hvert fald, da vi så, hvordan de nye greens passes ind i landskabet på en rigtig god måde. Stiforløbet rundt om N2 ser ligeledes ud til at blive en rigtig god løsning. Vi GLÆDER os til at se det færdige resultat!
  • Der bliver sandsynligvis sået græs på de nye greens allerede i uge 39.
 2. Banestatus:
  • Stankelbenslarver/gåsebillerDesværre er problemet eskaleret og der er konstateret mange angrebne områder rundt på banen med opgravet jord og græs, som skyldes at fugle, ræve og måske grævlinge mæsker sig i de mange fede larver, hvilket bevirker atbanen bliver ret medtaget. Nu da vi kender problemet, vil vi til foråret forsøge at komme på forkant med en forebyggende indsats/bekæmpelse ved hjælp af nematoder (biologisk bekæmpelse af gåsebiller).
 3. Efterårets arbejdsdag bliver den 5. november 2022:
  • Der er brug for så mange frivillige hjælpere som muligt, så please reserver datoen, det plejer at være rigtig hyggeligt – og indsatsen er af meget stor værdi for klubben.
  • I år vil der i særlig grad være behov for at få:
   • renset skråninger for nye små træer/buske,
   • dresset fairways
   • ryddet op på driving range
   • renset borde og bænke.
  • Mødetid kl. 8.30 (med arbejde om formiddagen, en tiltrængt bid mad og en lille match om eftermiddagen).
 4. Kommende arbejdsopgaver:
  • Færdiggørelse af arbejderne på N2, N5 og N7.
  • Dybdeluftninger af fairways vil blive påbegyndt i slutningen af oktober/begyndelsen af november 2022.
  • Alle greens skal proppes, luftes og påføres sand i løbet af efteråret.
 5. Nye afvandingskanaler til veje og stier:
  • Poul Ladefoged vil udarbejde forslag til udformning.
 6. Tanker i forhold til kommende budgetlægning for 2023:
  • Enighed om, at der i en periode ikke skal være større anlægsarbejder for så vidt angår eksisterende greens, fairways og teesteder.
  • Ligeledes enighed om, at tiden skal bruges på en grundig planlægning for den fortsatte renovering/modernisering af vores bane.
  • Mindre tiltag i form af nedlæggelse eller nyetablering af bunkere må påregnes.
  • Andre tilpasninger i form af skovning af store træer, frilægning af skrænter/høje ol. må påregnes.
 7. Dato for næste møde:
  • Ordinært baneudvalgsmøde tirsdag den 25.10.22 kl. 15.00.
  • Ordinært baneudvalgsmøde torsdag den 24.11 22 kl. 15.00.
  • Arbejdslørdag: 5. november 2022. Mødetid kl. 8.30.
 8. Eventuelt:
  • Intet.

————————————
Møde: Afholdt den 17. august 2022.

Deltagere: Anders j. Jensen, Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen, Poul Ladefoged og Sigurd Skovborg.
Afbud: Ingen

 1. Banestatus:
  • Banen: Årets eftersåning er i fuld gang og forventes afsluttet torsdag den 18. august.
  • Stankelbenslarver: Desværre er der konstateret mindre angreb rundt på banen, men med lidt hjælp fra oven (regn) ser det ud til at græsset klarer det.
  • HJÆLP! Vejbredsplanten breder sig og giver gener især på forgreens/greens og derfor er der i høj grad brug for et hold frivillige til et arbejdshold der skal bekæmpe planten. Vi mødes til opgaven onsdag den 31. august fra 8.00 til 12.00 (morgenkaffe og sandwich til frokost).
  • Skraldespande: Der er indtil nu opsat 7 af den nye type skraldespande. Det er meningen, at der i løbet af efteråret opsættes spande på mindst hvert andet hul og 2 hvert sted, så affaldet kan sorteres.

 

 1. Status på vanding med overfladevanding S9 – vandforbrug til dato.:
  • Vandforbruget har i 2022 udgjort 21.000 m3. Der arbejdes videre med at få anlægget til at fungere, ud fra den betragtning at besparelserne alt andet lige vil være større end udgifterne.
  • Baneudvalgets tanker om renovering af S9: Når alt er afklaret, omkring genopførelse af klubhus og afledte virkninger heraf,  skal der udarbejdes en plan for udvikling af hullet herunder selvfølgelig også en helt anden udformning af søen. Vi forestiller os, at greenen flyttes så langt mod øst/syd som muligt og at der så bliver basis for en meget pænere og større sø. I den forbindelse skal det undersøges om teestedet kan flyttes tilbage på det oprindelige teested på vestsiden af stien op til S1.
 1. Status på teestederne N6 og N7 (tee-48):
  • De nye teesteder er taget i brug og N7 mangler kun at blive dresset op. Den nye del af N6 mangler at få græsset klippet i teestedshøjde.

 

 1. S1: Strafområdet højre om green og til højre for vejen skal det vedligeholdes / nedlægges?
  • Det undersøges, om nedlæggelse af strafområdet har indflydelse på banens rating. Har det indflydelse, beholdes strafområdet, hvis ikke, nedlægges det. Det er udvalgets opfattelse, at søen er så langt fra indspilsområdet, at det stort set ikke bør komme i spil (det handler om søen mellem greenen på S1 og teestedet på S2).

 

 1. Kommende anlægsopgaver, hvad prioriteres og hvad er option, sti N5?
 • N2: Renovering af green og stiforløb. Der etableres en midlertidig green, hvor vintergreenen er, men der er et problem med et vandingsdæksel på selve greenarealet. Chefgreenkeeper undersøger om vi kan lave en midlertidig lokalregel, hvor det tillades at genplacere bolden, hvis dækslet er i puttelinjen.
 • Vi afventer fortsat tegningsmateriale fra banearkitekten for såvel ny/renoveret green og stiforløb på N2, stiforløbet på N5 og ny green til N7. Forventes modtaget senest i uge 35.
 • N8: Adgang fra sti til green. Holder græsset er nuværende løsning at foretrække, men bliver slitagen for stor vil der blive etableret en trappe (som på S9).
 1. Status på køretøjer:
  • Der er et stort behov for at få udskiftet tre 4-hjulede scootere. Prisen er ca. 35.000 pr. stk. + moms. Medtages som budgetønske til 2023.
 1. Status på personalesituationen:
  • Chefgreenkeper gennemgik situationen, som er kendetegnet ved fortsat sygefravær og indkøring af nye folk. Der er brug for at finde løsninger for manglende ressourcer på såvel kort som lang sigt.

 

 1. Dato for næste møde:
  • Formanden indkalder til ekstraordinært baneudvalgsmøde, når tegningsmateriale er modtaget fra banearkitekten.
  • Ordinært baneudvalgsmøde tirsdag den 20.09.22 kl. 15.00.
  • Kommende arbejdslørdag bliver den 22. oktober 2022.

 

 1. Eventuelt:
  • Nuværende skiltningsordning blev drøftet, herunder om der er behov for yderligere afstandsmarkering på alle teesteder. Nuværende ordning fortsætter.
  • Der etableres et hold til rengøring af bænke på førstkommende arbejdslørdag.

—————————

Møde: Afholdt den 01. juni 2022.

Deltagere: Anders j. Jensen. Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen, Poul Ladefoged og Sigurd Skovborg.

Afbud: Ingen

 1. Banestatus:
  • Banen: Desværre er banen skæmmet af rigtig mange bellis og enårige blomster, som vi prøver at bekæmpe på flere måder bla. ved at klippe tæt – nu er vi nede på 4 mm.
  • Generelt vedrbanen: På hverdage bliver det først muligt at booke tid på banen fra kl. 7.00. Begrundelsen er, at der bruges for mange mandetimer på at lukke spillere igennem. Timen fra kl. 06.00 til 07.00 vil være blokeret i golfbox.
  • N3: Græsbunkeren ved greenen er åbnet for almindelig spil.
  • N8: Den flotte nye green åbnes i uge 25 (vi glæder os!)
  • N8: Den nye sti skal lige sætte sig før der laves belægning med cykelgrus. Stor tilfredshed med udformningen.
  • N2: Som tidligere oplyst påbegyndes arbejdet med en ny green medio september 2022. Arbejdet med at etablere en provisorisk green påbegyndes primo august. Der bliver spilleforbud på den provisoriske green og selvfølgelig fridrop.

 

 1. Status på vanding med overfladevand fra søen på S9:
  • De første prøvevandinger er nu foretaget, og der arbejdes på en mere hensigtsmæssig og effektiv tilpasning af sugekapaciteten.
 1. Status på teestederne N6 og N7 (tee-48):
  • Det nysåede græs har formodentlig fået frost under spiringen, hvilket ikke er optimalt for væksten. Der bliver nu eftersået med nye græsfrø og så håber vi på mere varme, så også den nye del af teestederne hurtigt kan tages i brug.
 1. Gennemgang af Masterplanen:
  • Enighed om, at der afsættes et ekstraordinært møde til en fuldstændig gennemgang og opgradering af planen.
 2. Sti fra S3 til S4, kan afvanding ved De Thygesonvej opgraderes?
  • Greenkeeperne vil opgradere vejstykket, så det tager sig lidt pænere ud!
 3. Vurdering af vareprøve på cykelgrus:
  • Udvalget synede vareprøven.
 4. Baneudvalgets og greenkeepernes tur til Mariagerfjord golfklub den 22.06.22:
  • Lone køber rundstykker m.m.
  • Vi mødes på Oticons parkeringsplads, så vi er klar til afgang kl. 05.30.
  • Derefter mødes vi på torvet i Østerild kl. ca. 05.45.
  • Keld og Helge kører (har trailer med).
 5. Dato for næste møde:
  • Ekstraordinært baneudvalgsmøde den 15.06.22 fra 15.00 til 17.00 (Kun masterplanen).
  • Baneudvalgsmøde den 17.08.22 kl. 15.00.
 6. Eventuelt:
  • Nye afvandingsriste til de stejleste vej-/stistykker. Poul ladefoged undersøger mulighederne.

—————————–

Møde: Afholdt den 20. april 2022.

Deltagere: Anders j. Jensen. Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Poul Ladefoged og Sigurd Skovborg.

Afbud: Lone Knudsen.

 1. Banestatus og igangværende arbejder:
  • Banen: Har klaret vinteren på fornuftig vis, trods høj grad af benyttelse. I disse dage kan vi næsten høre græsset gro!
  • Renoveringen af stier og veje er stort set tilendebragt. Bakkerne på N5 og N6 mangler dog fortsat cykelsand, hvilket er begrundet i det tørre vejr, da det er umuligt at stampe ordentlig, når sandet er så tørt.
  • N7: Afgangsstien fra teestedet er forlænget med 6 til 7 m grundet for stor belastning.
  • Kommende arbejder:
  • I løbet af den kommende uge vil der blive lavet dybdeluftning af greens, eftersåning med græsfrø og topdresset.

 

 1. Status på S9:
  • Pumpeanlægget færdigmonteres nu (har ikke kunnet ske før pga. nattefrosten).
  • Der vil blive lavet prøvevandinger med overfladevand i løbet af den kommende uge (17).
 1. Status på teestederne N6 og N7 (tee-48):
  • Arbejdet med at udvide teestederne er tilendebragt! De er tilsået og resultatet ser for begges vedkommende meget lovende ud.
  • Den gamle del af begge teesteder er allerede taget i brug igen. Stærk opfordring til at passe godt på de nysåede områder!
  • Tudseskrabet i bunden af N7 gøres færdigt som lejlighedsarbejde – når der er tid!

 

 1. Gennemgang af banens dropzoner:
  • N3: Den gamle bunker lige før greenen (nu græsbunker) er endnu ikke klar til alm. spil. Der sættes blå pæle op = frit drop til alle sider.
  • N5: Dropzonen (ved den gamle green) for bolde der kommer ind i det nyplantede område bibeholdes.
  • N8: Der laves igen 2 dropzoner på hullet – nuværende og en nedenfor den midlertidige green.
  • N9: Dropzonen ved udgravningen i venstre side forventes slettet i løbet af kommende vinter.
  • S1: Nuværende dropzone ved bunkeren lige før greenen bibeholdes – indtil græsset til højre for greenen kan klare sliddet – forventelig ca. en måned mere.

 

 1. Små flag til afstandsmarkering på flagstængerne på greens og afstandsmarkering på sprinklere:
  • Der påsættes kun små gule flag, hvor der er brug for det (N2 – N3 – N9 – S3 og S6) – påsættes derfor ikke på de greens, hvor der er god oversigt over flagplaceringen på mere end 100 m afstand.
  • Afstandsmarkeringerne på sprinklerne bibeholdes og opdateres snarest.
 1. Adfærd på driving range og indspilsområderne:
  • Der har været flere uheldige oplevelser med udslag fra området foran måtterne og udslagshuset. De store tørv der slås op, går lige i maven på robotten, hvilket giver rimeligt store gener. Det indskærpes, at der kun må slås bolde ud fra måtterne og fra kølleområdet. Skiltning vil blive etableret.
  • På putteområdet ved tee 60 på N1 er indspil forbudt! Der må chippes ved tee-60, men ikke på putteområdet!
  • Indspilstræning foregår naturligvis på indspilsområdet!!
  • HJÆLP: Der har i den senere tid været en del oplevelser af golfspillere, der ikke tager hensyn til almindelig god opførsel. Kører mellem bunker og green, kører op på greenen, kører trollyen op på teestedet ol.. Dette medfører, at der på ømfindtlige områder bliver unødvendig slitage og ærgrelser. Vi skal derfor opfordre alle klubbens medlemmer til at påtale udvist ligegyldighed.
  • Tag hensyn til vores dejlige bane!
 1. Scorekort – gennemgang af lokalregler.
  • Scorekortet blev gennemgået og opdateret til 2022 niveau!
  • Et nyt oplag af scorekort er på vej i trykken,
 1. Dato for næste møde:
  • Baneudvalgsmøde den 01. juni 2022 kl. 15.00.
  • Baneudvalgets årlige udflugt – Chefgreenkeeperen melder tilbage med en dato først i juni måned og laver aftale med Mariagerfjord Golfklub.

 

 1. Eventuelt:
  • N2: Teested 56 vurderes med hensyn til behov for udvidelse. Næste møde.
  • Udkast/tegning til bunkerplaceringer på Bakkedalssløjfen er modtaget fra banearkitekt Philip Spogård. Drøftes på kommende møde.
  • Aftalt at næste møde skal starte med en gennemgang af Masterplanen.

———————–

Møde: Afholdt den 22. marts 2022.

Deltagere: Anders j. Jensen. Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen, Poul Ladefoged og Sigurd Skovborg.

Afbud: Ingen.

 1. Banestatus og igangværende arbejder:
  • Banen: Står fortsat rimelig godt trods rigtig høj grad af benyttelse.
  • Der er indkøbt 4.200 kg gødning til fairways. Prisen er steget med 7,- kr. pr. kg siden sidste år. Sædvanligvis er årsforbruget på ca. 6.600 kg, men vi brugte heldigvis noget mindre sidste år, så vi har nok på lager til et alm. årsforbrug.
  • På det seneste er der brugt flydende gødning på fairways, hvilket godt kan ses på den fine grønne farve.
  • Alle teesteder har fået granuleret gødning.
  • Arbejdet med at forbedre alle belagte stier med cykelsand skrider godt fremad og forventes snart at være færdiggjort.
  • Det forventes, at de almindelige teesteder åbnes inden udgangen af indeværende måned, hvis vi undgår hård frost (der vil blive orienteret på hjemmesiden om det konkrete tidspunkt).
  • Der arbejdes ihærdigt på at få indkøbt ni nye skraldespande.
  • N7: Udgravning af tudseskrab er i fuld gang. Det forventes, at en del af det opgravede materiale skal bruges til udvidelse af teestederne på N6 og N7.
  • N8: Baneudvalget inspicerede hullet og der var enighed om, at stien skal føres lige gennem bakken og det overskydende sand bruges til at jævne stien over mod teestedet på N9.
  • N8: Den nye green forventes – alt afhængigt af vejret – at kunne tages i brug senest 1. juli 2022.
  • S9: I tæt samarbejde med en af klubbens sponsorer arbejdes der på at fremstille et gelænder til broen.
  • I samarbejde med samme sponsor forsøges skabt en holdbar løsning til nye riste på de stejleste stistykker.

 

 1. Status på S9:
  • Pumpeanlægget er netop nu under installation og kan forhåbentlig tages i brug inden vandingssæsonen for alvor starter.
  • S9: Først når vi kender placeringen af klubhuset, vil der blive taget stilling til den endelige udformning af hullet.
 1. Status på teesterne N6 og N7 (tee-48):
  • Udvidelsen/renoveringen af teestederne bliver påbegyndt i indeværende måned.

 

 1. Opgaver til arbejdsdag:
  • Dressning af fairways har højeste prioritet (2 hold).
  • Opsamling af bolde på driving range.
  • Rengøring af måtter – både driving range og Klitmøllerbanen.
  • Hold til rengøring af toiletter.
  • Hold til rengøring af klubhus m.v.
  • Emner til Miniarbejdsdage:
   • Rydning af området ved N8 så den nye sti kan etableres.
   • Oprydning i arealet mellem klubhuset og hul S9.
   • Opsætning af telt ved klubhuset.

 

 1. Dato for næste møde:
  • Baneudvalgsmøde den 20. april 2022 kl. 15.00.
  • Baneudvalgets årlige udflugt – medtages på næste møde.

 

 1. Eventuelt:
  • Den nye boldopsamler forventes at være klar til brug fra og med søndag – så bliver det lidt nemmere at træne på driving range.

—————————————-

Møde: Afholdt den 18. januar 2022.

Deltagere: Anders j. Jensen. Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen, Poul Ladefoged og Sigurd Skovborg.

Afbud: Ingen.

 1. Banestatus og igangværende arbejder:
  • Banen: Står rimelig godt selvom rigtig mange (årstiden taget i betragtning) fortsat spiller golf.
  • Ofte har vi på denne årstid oplevet at mange af vore ud- og indgange har været klistrede/smattede. I efteråret blev de værst belastede steder storproppet og fik en ordentlig gang sand, hvilket glædeligvis har hjulpet rigtig meget.
  • Galger: Der er nu sat nye galger op hele vejen rundt, men mange steder mangler skiltene, da de endnu ikke er færdigproducerede.
  • Ny sløjfesponsor: Thisted Bryghus har indgået en treårig kontrakt som sponsor for sydsløjfen. Kommer fremadrettet til at hedde ”Thisted Bryghus Sløjfen”.
  • Greenkeeperne er for øjeblikket i fuld gang med at servicere maskinparken. Arbejdet er dog hæmmet af sygdom i personalegruppen.
  • Vedligeholdelse af veje og stier bl.a. med pålægning af cykelgrus vil være tilendebragt inden udgangen af marts 2022.
  • Små flag til markering af flagplacering på greens er bestilt, men vi afventer fortsat, at de bliver leveret.
  • Alle ændringer af banen er nu lagt ind på GLFR og vil ligeledes fremgå af baneguiden. Så nu er det hele målfast!
  • ROS: Rigtig mange medlemmer har givet udtryk for stor tilfredshed med de nye/renoverede vinterteesteder.
  • Ny greenkeeperelev: Med start den 24. januar 2022 ansættes ny elev. I første omgang som EGU-elev, derefter som ordinær greenkeeperelev. Samlet uddannelseslængde er 4 år og 8 måneder.

 

 1. Budget 2022:
  • Bestyrelsen har godkendt baneudvalgets forslag til budget 2022 – skal dog endelig godkendes på kommende generalforsamling.
  • Betyder, at følgende større projekter forventes igangsat:
 • N7: Etablering af helt ny green (bagved bunker og til venstre for nuværende green). Hullet vil kunne spilles under hele processen. Arbejdet påbegyndes den 16. september 2022.
 • N2: Renovering/omlægning af greenen N2 (for at gøre greenen mere fair og få flere pinplaceringer) samt etablering af ny sti højre om greenen. Arbejdet påbegyndes den 19. september 2022 (efter afvikling af klubmesterskab).
 • Anskaffelse af sugehoved for at kunne pumpe vand fra søen på S9.
 • Indkøb af nye regnvandsrender til de stejleste stistykker.

Maskiner/inventar:

 • Anskaffelse af ny gødnings-/kemisprøjte.

 

 1. Fastlæggelse af arbejdsdage forår og efterår 2022:
  • Forårsoprydningsdag er lørdag den 19. marts 2022. Mødetid kl. 8.30.
  • Efterårsoprydningsdag er lørdag den 22. oktober 2022. Mødetid kl. 8.30.
   • Arbejde om formiddagen, frokost og derefter 9 hullers match.
 1. Datoer for næste møder mv.:
  • Baneudvalgsmøde den 22. februar 2022 kl. 15.00.
 1. Punkter fra sidste referat:  
 • Opgaver som kan varetages af frivillige medlemmer: Blev drøftet og umiddelbart er der mest behov for en gruppe til vedligeholdelse af parkeringspladserne.
  • N6: Teested 48 udvides i løbet af vinteren. Beslutning: Forventes udført inden udgangen af marts 2022, såfremt vejret tillader det. Hvis nødvendigt kan ekstern arbejdskraft hyres til arbejdet.
  • N7: Teested 48 udvides i løbet af vinteren. Beslutning: Forventes udført inden udgangen af marts 2022, såfremt vejret tillader det. Hvis nødvendigt kan ekstern arbejdskraft hyres til arbejdet.
  • S9: Færdiggørelse af det golftekniske anlæg. Beslutning: Midlerne til indkøb af sugehoved mv.er afsat på budget 2022 og arbejdet kan igangsættes.
 1. Ej færdigbehandlede punkter/beslutninger der ikke er bragt til udførelse:
  • N8: Drøftelse af udformningen af den nye afgangssti. Den nuværende udformning skyldes, at vi ikke råder over hele arealet. Udvalget ønsker, at stien kan gå mere direkte fremefter over siden af højen mod teestedet på N9. Chefgreenkeeperen ansøger Naturstyrelsen om tilladelse.
 • S9: Området på sydsiden af broen forsøges tilplantet med hjemmehørende arter.
 1. Eventuelt:
  • DGU’s ratinggruppe inviteres til at aflægge vores bane et besøg i efteråret med henblik på ny vurdering med baggrund i de mange foretagne og kommende kendte baneændringer.

—————————

Møde: Afholdt den 02. november 2021.

Deltagere: Helge Yde, Klaus Kappel, Poul Ladefoged og Sigurd Skovborg.
Afbud: Anders J. Jensen, Keld Poulsen, Lone Knudsen,

 1. Banestatus og igangværende arbejder:
  • N3: De nye flotte bunkere i begge sider af fairwayen er nu en integreret del af hullet og græsset i den tidligere palisadebunker er godt på vej. I baneudvalget er der stor tilfredshed med resultatet.
  • N6: Udvalget drøftede, hvad man kunne gøre for at mindske niveauforskellen mellem teestederne og fairwayen. Enighed om, at det først og fremmest er en udjævning/nivellering af ujævnheder i bunden der er brug for. Vinteropgave.
  • Generelt: Alle greens er blevet dresset i indeværende uge.
  • Generelt: Da der flere steder på greens er konstateret angreb af skimmelsvamp er der i denne uge blevet sprøjtet for at hindre alvorligere angreb. Det påregnes, at der skal sprøjtes igen indenfor ca. 8 uger.
  • Generelt: På denne årstid bliver mange af vores ud- og indgange klistrede/smattede, derfor er de blevet storproppet og har fået en ordentlig gang sand, hvilket gerne skal bevirke, at de virker mere drænede og mere tørre.
  • S7: Greeenkeeperne forsøger at dræne de dybeste huller i højre side af fairwayen.
  • Øvrige efterårs-/vinteropgaver: Afrensning/renovering af skilte. Nedtagning af gamle skraldespande og opsætning af nye. Vedligeholdelse og renovering af stier.
  • N2: Det igangværende arbejde med omlægning af stien fra tee-56 og bag om tee-48 gøres færdig.

 

 1. Planlægning af arbejdsdag:

Der er hårdt brug for frivillige til flg. opgaver:

 • Nedtagning af midlertidigt telt og oprydning på terrassen herunder rengøring af borde og bænke.
 • Hovedrengøring af køkkenet.
 • Driving range: Opsamling og rengøring af bolde og boldautomat mm..
 • Måtterne på vinterteestederne skal rengøres/udskiftes.
 • Fairways skal dresses.
 • Fjernelse af træer og buske rundt på banen.

 

 1. Ønsker til budget 2022:

Baneudvalget ønsker, at der afsættes budget til følgende større tiltag:

 • N7: Etablering af helt ny green (bagved bunker og til venstre for nuværende green). Hullet vil kunne spilles under hele processen. Budgetønsket udgør kr. 117.500 kr.
 • N2: Renovering/omlægning af greenen N2 (for at gøre greenen mere fair og få flere pinplaceringer) samt etablering af ny sti højre om greenen. Budgetønsket udgør kr. 103.700.
 • Midler til etablering af sugehoved for at kunne pumpe vand fra søen på S9. Budgetønsket udgør kr. 100.000, som forventes sparet allerede i det første år.
 • Indkøb af nye regnvandsrender til de stejleste stistykker. Budgetønsket udgør kr. 33.000.

Maskiner/inventar:

 • Der er behov for udskiftning af gødnings-/kemisprøjte. Budgetønske kr. 190.000.
 1. Eventuelt:

 

 1. Datoer for næste møder mv.:
  • Baneudvalgsmøde den 07. december 2021 kl. 15.00.
  • Arbejdslørdag: 06. november 2021. Mødetid kl. 8.30 (med arbejde om formiddagen, en tiltrængt bid mad og en lille match om eftermiddagen).
 1. Ej færdigbehandlede punkter/beslutninger der ikke er bragt til udførelse:
  • .Opgaver som kan varetages af frivillige medlemmer:
   1. Punktet genoptages på næste møde med henblik på fortsat drøftelse af opgaver som med fordel kan varetages af frivillige. Blev drøftet, men medtages på næste møde
  • N6: Teested 48 udvides i løbet af vinteren, såfremt det er arbejdsmæssigt muligt.
  • N7: Teested 48 udvides i løbet af vinteren, såfremt det er arbejdsmæssigt muligt.
  • N8: Drøftelse af udformningen af den nye afgangssti. Den nuværende udformning skyldes, at vi ikke råder over hele arealet. Udvalget ønsker, at stien kan gå mere direkte fremefter over siden af højen mod teestedet på N9. Chefgreenkeeperen ansøger Naturstyrelsen om tilladelse.
  • S9: Færdiggørelse af det golftekniske anlæg. Etablering af sugehoved, div. Rør mv.
  • S9: Området på sydsiden af broen forsøges tilplantet med hjemmehørende arter.

———————-

Møde: Afholdt den 13. september 2021.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen, Poul Ladefoged og Sigurd Skovborg.

Afbud: Ingen

 1. Banestatus og igangværende arbejder:
  1. Masterplanen: Gennemgået og tilrettet for nye opgaver samt prioriteringer.
 • N3: De nye bunkere i begge sider af fairwayen er stort set lavet færdige og palisadebunkeren i venstre side af greenen er på vej mod sit endelig.
 • N3: Arbejdet med at etablere et nyt backteested er gået i gang.
 • N6: Der er et stort ønske om, at der fyldes mere materiale på stien mellem teestederne og fairwayen (i bunden) – for at mindske niveauforskellene.
 • N6: Teested 48 udvides i løbet af vinteren, såfremt det er arbejdsmæssigt muligt. Den lille sti på tværs gøres mere farbar og får samme overfladebelægning som øvrige stier.
 • N7: Teested 48 udvides i løbet af vinteren, såfremt det er arbejdsmæssigt muligt. Stien op får samme belægning som øvrige stier.
 • N8: Arbejdet med den nye green er tilendebragt og det ser helt fantastisk ud. Nu venter vi bare på at vejrguderne er lidt med os og at der kommer godt gang i græsset. Den midlertidige green ser ud til at være en brugbar løsning.
 • N8: Drøftelse af udformningen af den nye afgangssti. Den nuværende udformning skyldes, at vi ikke råder over hele arealet. Udvalget ønsker, at stien kan gå mere direkte fremefter over siden af højen mod teestedet på N9. Chefgreenkeeperen ansøger Naturstyrelsen om tilladelse. Som en midlertidig løsning etableres en ekstra sti kun for trolleys.
 • S9: Indvindings- og vandingstilladelser er OK, så nu afventer vi, at der afsættes midler på budgettet til den nødvendige installation. Det forventes, at anlægget kan tages i brug, inden der bliver behov for vanding i 2022.

 

 1. Ønsker til budget 2022:

Baneudvalget ønsker, at der afsættes budget til følgende større banetiltag:

 • N7: Etablering af helt ny green (bagved bunker og til venstre for nuværende green). Hullet vil kunne spilles under hele processen.
 • N2: Renovering/omlægning af greenen N2 (for at gøre greenen mere fair og få flere pinplaceringer). Samt etablering af ny sti højre om greenen.
 • Midler til etablering af sugehoved for at kunne pumpe vand fra søen på S9 (vil betyde en større årlig driftsbesparelse).
 • Midler til indkøb af nye afløbsriste på de stejleste stistykker.

Maskiner/inventar:

 • Chefgreenkeeper og baneudvalgsformand udarbejder budgetoplæg.
 1. Eventuelt:
 • S9: Det undersøges om broen kan sikres yderligere, da nogle kørende golfere har udvist bekymring.
 • Området på sydsiden af broen forsøges tilplantet med hjemmehørende arter.

 

 1. Datoer for næste møder mv.:
  • Baneudvalgsmøde den 20. oktober 2021 kl. 14.00.
  • Arbejdslørdag: 23. oktober 2021. Mødetid kl. 8.30 (med arbejde om formiddagen, en tiltrængt bid mad og en lille match om eftermiddagen).
  • Baneudvalgets udflugt: Af forskellige årsager bliver dagen afviklet på vores egen bane i Nystrup den 27. oktober 2021 kl. 10.00.
 1. Ej færdigbehandlede punkter:
  • Opgaver som kan varetages af frivillige medlemmer:
   1. Punktet genoptages på næste møde med henblik på fortsat drøftelse af opgaver som med fordel kan varetages af frivillige.

————————————

Møde: Afholdt den 5. august 2021.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen, Poul Ladefoged og Sigurd Skovborg.

Afbud: Ingen

 1. Banen rundt:
  • Udvalget besigtigede flg. huller:
   • N8: Baneudvalget har modtaget skitse fra banearkitekt Philip Spogard til ny green, som viser en udvidelse mod højre (set fra teestedet), samt fjernelse af nuværende 2 fairwaybunkere, som erstattes af to nye greenbunkere (begge i venstre side af greenen, den ene lidt foran og den anden på venstre side, hvor der nu er en klippet skråning).
    Stien føres længere op mod greenen, så transporttiden til og fra greenen mindskes.
    Beslutning: Baneudvalget kunne enstemmigt godkende skitsen, som nu sendes til rentegning hos arkitekten.
    Der ryddes op i området bag greenen.
    Der etableres en midlertidig green, med udgangspunkt i vintergreenen, men noget større og strækkende sig ind bag højen mod højre.
    Arbejdet sættes i gang i uge 35 og den nye green forventes, at kunne tages i brug i forsommeren 2022.
   • S1: Greenen tages i brug i indeværende uge (er blevet et rigtigt spændende og flot hul). Der vil hen ad vejen blive ryddet op i træer og buskadser rundt om greenen.
   • S3: Teestederne 56 og 60 er taget i brug så nu har hullet sin rette sværhedsgrad tilbage.
   • S7: Det nyetablerede teested 56 tages i brug i uge 32. Det nuværende teested 56 bliver samtidig til teested 60.
   • N3: Palisadebunkeren laves til en græsbunker, men erstattes af to greenbunkere – en i højre side og en i venstre side af greenen.

 

 1. Vurdering af forslag til nye skilte:
  • De forskellige forslag blev gennemgået og tilrettet. Enighed om udseende og indhold.
   I venstre side placeres hulnummer, dernæst et billede af hullet med målangivelser, sluttende med handicapnummer foroven til højre og lige derunder hullængde fra de forskellige teesteder. Sigurd Skovborg og Klaus Kappel arbejder videre med opgaven.

 

 1. Der laves en gruppe til fjernelse af glansbladet hæg mellem S9 og bygninger:
  • Med henblik på at skabe lys, luft og gennemsigtelighed blev det besluttet at danne en arbejdsgruppe til fjernelse af glansbladet hæg og andre kratlignende buske i området mellem maskinhallen og greenen på S9/N9. Arbejdsgruppen har allerede været i gang – og hvor har det pyntet! TAK!

  

 1. Eventuelt:
  • S5: Det er blevet oplyst, at spillere på teested S5 har fået en forskrækkelse ved, at en vildfaren bold fra S4 er kommet tæt på. Baneudvalget tager henvendelsen alvorligt, men har ikke umiddelbart en brugbar løsning. Enighed om, at der ikke opsættes net eller lignende også set i lyset af, at træerne rundt omkring teestedet faktisk er blevet ret så høje.

 

 1. Datoer for næste møder mv.:
  • Baneudvalgsmøde den 13. september 2021 kl. 15.00.
  • Arbejdslørdag: 23. oktober 2021 (med arbejde om formiddagen og en lille match om eftermiddagen).
 1. Punkter til næste møde:
  • Vandingstilladelsen er modtaget! Poul Ladefoged og Klaus Kappel fremsender ansøgning om afgiftsfritagelse til Skat. – opfølgning!
  • Kortene blev gennemgået hul for hul og de tilrettede kort bruges som forhandlingsgrundlag for chefgreenkeeperens fortsatte forhandling med Naturstyrelsen. – opfølgning!
  • Opgaver som kan varetages af frivillige medlemmer:
   1. Punktet genoptages på næste møde med henblik på fortsat drøftelse af opgaver som med fordel kan varetages af frivillige.
  • Status på driving range, herunder grav til boldopsamler:
  • Baneudvalgets årlige udflugt.

———————–

Møde: Afholdt den 07. juli 2021.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Keld Poulsen, Klaus Kappel, Lone Knudsen, Poul Ladefoged og Sigurd Skovborg.

Afbud: Ingen

 1. Velkommen til Sigurd Skovborg:
  • Poul Ladefoged (formand) bød Sigurd velkommen. Golfklubbens bestyrelse besluttede på det konstituerende møde at øge sin repræsentation i Baneudvalget fra 2 til 3, så udvalget fremover består af 7 medlemmer.

 

 1. Banestatus og kommende arbejder:
  • Chefgreenkeeperen orienterede om bemandingssituationen, som i sommerferieperioden og på grund af sygdom er temmelig anspændt.
  • Opgaver: Vil i den nærmeste fremtid stort set bestå af almindelig vedligeholdelse af banen (så meget der kan nås med den nuværende bemanding).
  • De små flag til visning af flagets placering på greenen er i restordre. Vi opfordrer til, at man bruger GLFR på mobiltelefonen – viser præcist, hvor langt der er til flaget, og hvor på greenen flaget står.

 

 1. Status på nyanlæg S1:
  • Den nye green forventes ibrugtaget medio august 2021!

 

 1. Status på nyanlæg S9:
  • Teestedet og evt. renovering af green:
   • Spørgsmålet sættes i bero indtil der er en endelig afklaring på placeringen af klubhuset.
  • Det golftekniske anlæg. Kan området forbedres?:
   • Græsset på de stejle sider er så småt ved at få fat, men væksten kommer først rigtig i gang i løbet af efteråret.
  • Vandingstilladelse herunder afgiftsfritagelse?
   • Vandingstilladelsen er modtaget! Poul Ladefoged og Klaus Kappel fremsender ansøgning om afgiftsfritagelse til Skat.
  • Estimat på flytning af pumper, hvad skal der ske rent praktisk. Hvad siger økonomien?
   • Sugerørene knyttes til det nuværende system i pumpehuset. Begge tappesteder skal have selvstændig måler. Godkendelse af afgiftsfritagelse er en betingelse for arbejdets iværksættelse. Etableringen forventes at ville koste mellem 80.000 og 100.000 kr. (fremsendes som ønske til budget 2022). Selve arbejdet forventes udført udenfor vandingssæsonen.
 1. Gennemgang af kort over golfbanen:
  • Nye kort med præcis indtegning af de områder vi har råderet over, er modtaget fra Naturstyrelsen. Kortene blev gennemgået hul for hul og de tilrettede kort bruges som forhandlingsgrundlag for chefgreenkeeperens fortsatte forhandling med Naturstyrelsen. Der skal laves en nul-løsning, så de arealer vi afgiver, går lige op med dem vi får. Det gennemgående princip i ændringerne er, at vi afgiver naturområder for at få bedre muligheder for fremtidig udvikling omkring teesteder og greens.

 

 1. Renovering af green N8:
  • Skitse over greenens (hullets) udformning fra banearkitekt Philip Spogard forventes at foreligge primo august 2021.
  • Arbejdet udføres den første uge af september 2021 af vore irske venner.
  • Midlertidig green: Allerede nu gøres de indledende tiltag for at sikre så god en erstatningsgreen som muligt.

 

 1. Status på nye affaldsbeholdere (sortering), skiltning og rygepladser:
  • Opgaverne vil blive udført i løbet af vinteren – dog afhængig af budgetmæssig bevilling.
  • Affaldsbeholdere: Der opsættes beholdere på 9 huller. Der skal sorteres i flasker/dåser m/pant og uden pant og et rum til andet
  • Skiltning: Som udgangspunkt vil der kun være et skilt pr. hul med flg. tryk: Hul nr. – billede af hullet – hulhandicap. Endvidere vil der være skilt med hulsponsor.
  • Rygning er som udgangspunkt forbudt. Der må ryges på 6 huller, hvor der opsættes egnede kabinetter til opsamling af skod.

 

 1. Opgaver som kan varetages af frivillige medlemmer:
  • Boldopsamling (er oprettet) – ansvarlig Sigurd Skovborg/Flemming Lund?
  • Dressing af fairway (er oprettet) – ansvarlig Anders J. Jensen
  • Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsplads (er oprettet) – ansvarlig Keld Poulsen
  • Vedligeholdelse af stolper og galger (ny) – ansvarlig Sigurd Skovborg
  • Friholdelse af lyngbakker (ny) – ansvarlig ?
  • Beskæring af beplantning langs veje og stier (ny) – ansvarlig Helge Yde
  • Fjernelse af vejbred og tusindfryd (ny) – ansvarlig ?
  • Vedligeholdelse af borde og bænke (ny) – ansvarlig ?
  • Punktet genoptages på næste møde med henblik på fortsat drøftelse af opgaver som med fordel kan varetages af frivillige.

 

 1. Status på driving range, herunder grav til boldopsamler:
  • Udsættes til næste møde.
 1. Eventuelt:
  • En bøn til alle golfspillere: Kør på veje og stier og undlad venligst at køre på teesteder, greens og forgreens. Ret nedslagshuller op og læg turfs tilbage. På den måde kan vi fortsat være glade og stolte af vores flotte golfbane.

 

 1. Datoer for næste møder mv.:
  • Baneudvalgsmøde den 5. august 2021 kl. 15.00.
  • Arbejdslørdag: 23. oktober 2021 (med arbejde om formiddagen og en lille match om eftermiddagen).

————————–

Møde: Afholdt den 26. maj 2021.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel, Poul Ladefoged.
Afbud: Lone Knudsen og Keld Poulsen.

 • Banestatus og kommende arbejder:
  • S1: Den gamle green forventes åbnet i næste uge (22). Der laves dropzone før afgangsstien (for dem der slår bolden ind på den nye green, hvor der er spilleforbud).
  • S9: Hele arealet ved den nye sø bliver til en hazard og omkranses af røde pæle m/spilleforbud. Alle bolde der ender i hazarden, skal spilles fra dropzonen.
  • N6: Der indkøbes 2 stk. måtter/hybridgræs til ilægning/beskyttelse af den meget slidte indgang til fairwayen.
  • Generelt: Der skal ikke længere tues op på klippede arealer.
  • S8-Fairway: Der er stort behov for forbedringer, hvorfor der skal proppes, prikles og dresses – vil ske snarest muligt. Det forventes, at der skal bruges mellem 40 og 50 ton sand alene til at dresse dette hul.
  • Alle bunkere trænger til en kærlig omgang pleje, hvilket dog må afvente at arbejdet med fairways er tilendebragt.
 • Rygepolitik – skiltning – rygepladser:
  • Der anskaffes nye tobaksopsamlere til opsætning på de huller, hvor der må ryges!
 • Golfbox, spilletider påføres scorekortet, tider pr. hul afstemmes:
  • Enighed om at forventede spilletider påføres scorekortet.
 • Udvalgets tur til Mariagerfjord Golfklub:
  • Alle greenkeepere og baneudvalgets medlemmer aflægger klubben et besøg onsdag den 9. juni 2021.
 • Eventuelt:
  • S8: For at beskytte teested 48, klippes en sti mellem teested 48 og 56, da der tilsyneladende er rigtig mange, der slår udslaget ind i de store graner i højre side.
  • Baneudvalget kan konstatere, at mange teesteder er meget hårdt medtaget af vinteren, den manglende varme og ikke mindst det konstante store slid af mange golfere. Derfor vil udvalget senere tage teestederne op til en grundig gennemgang for at afgøre, om der skal ske forbedringer, udvidelser eller omlægning.
 • Datoer for næste møder mv.:
  • Baneudvalgsmøde den 7. juli 2021 kl. 15.00.
  • Golfklubben afholder generalforsamling onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00 på Lerpyttervej 37.

————————–

Møde: Afholdt den 14. april 2021.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel, Poul Ladefoged, Lone Knudsen og Keld Poulsen.
Afbud: Ingen

 • Besigtigelse af anlæg af teesteder:
  • S1: første stop på runden var den nye green og vi må konstatere, at græsset endnu ikke er kommet rigtig i gang med at gro. Ibrugtagelse ikke før 1. juni. Til gengæld vil vi kunne spille den tilbageværende del af den gamle green, når lige der er kommet så meget græs på den nye, at det kan bære. Enighed om, at der skal ryddes endnu mere op bag ved den nye green.
  • S3: Arbejdet er i fuld gang. Hele teestedet renoveres, planeres og udvides og tilføjes en ny tee-60. Stiforløbet ændres, så vi i ikke fremover har behov for trappetrin.
  • S7: De 3 asketræer i højre side af fairwayen fjernes straks! På et senere tidspunkt skal den bulede del af fairwayen lige før bakken shapes og gennemgraves, så hullet bliver mere fair😊. Arbejdet opdeles i to etaper, så hullet i hele renoveringsforløbet kan spilles.
  • S5: Det visne træ ve teestedet fjernes straks!

 

 • Banestatus:
  • Generelt: Propning og eftersåning er i fuld gang.
  • Der er indkøbt en masse nyt filtersand, som spredes ud over hele banen – dog får de meget bløde områder mest.
  • S8: Fairwayen er meget blød og medtaget og græsset har det rigtigt svært, så her vil der blive tale om en større omgang.
  • Teesteder: Alle teesteder er blevet proppet og dresset med frø.
  • Teesteder: Baneudvalget finder, at det er fint, at man i starten af sæsonen, i stedet for måtterne, anvender den forreste og den bagerste del af teestedet – for at beskytte selve teestedet bedst muligt, indtil græsset rigtig er begyndt at gro.
  • Greens: Afventer varme og vækst før der kan vertikalskæres og dybdeluftes. Greens proppes i maj måned med de helt små huller og en omgang sand.
  • Driving range: Mangler en hel del jordarbejder omkring det nye udslagshus.

 

 • Arbejdslørdagen den 27. marts. Opgaver og format:
  • Stor tak til alle frivillige der bidrog med en arbejdsindsats. Det blev en rigtig god dag med højt humør og hvor mange små og store opgaver fik en kærlig omgang til gavn for hele klubben.
 • Flag og flagstang:
  • Enighed om at fastholde at der kun skal være hvide flag på greens, men også at der hurtigst muligt indkøbes et lille flag til påsætning af flagstangen.
   Placeringen af det lille flag vil vise flg.:
   • Øverst på stangen = bagerste del af greenen
   • Midt på = midterste del af greenen
   • Nederst = forreste del af greenen.
 • Vurdering af vinterspil, fokus på vinterteesteder og forandring af disse:
  • Vinterteestederne gennemgås senere og måtterne udskiftes i nødvendigt omfang. En del af de nuværende måtter er uegnede. Bevirker, at mange vælger at lave udslaget ved siden af måtten, hvilket medfører et uhensigtsmæssigt slid. Måtterne udskiftes i en prioriteret orden, da en fuldstændig udskiftning anslås at koste ca. kr. 60.000.

 

 • Stubfræsning og andre opgaver der kan laves løbende:
  • Opgaven har været nedprioriteret her i vinter, da de mange opgaver med fjernelse af resterne af det brændte klubhus og genetablering af de nye områder har haft en høj prioritet. Arbejdet forventes først igangsat i den kommende vinter, hvor det er muligt at køre på banen med de tunge maskiner uden at ødelægge noget.
 • Eventuelt:
  • Indhegning af de nyplantede områder blev drøftet. Der er indtil nu konstateret meget minimale bidskader. Tilplantning er sket iht. aftalen og områderne overgår herefter til Naturstyrelse. Der må ikke spilles fra nyplantede områder.
  • Den gamle green i hullet i venstre side af N5 markeres med blå pæle og der laves dropzone.
  • Det sandede område (tudseskrabet) mellem teestedet på N6 og fairway N7 er givet tilbage til naturen, hvorfor der ikke her er fridrop. Bolden skal spilles som den ligger.
  • N8: I forbindelse med renoveringen af greenen til efteråret forsøges etableret en større og bedre vintergreen på hullet.

 

 • Datoer for næste møder mv.:
  • Baneudvalgsmøde den 26. maj 2021 kl. 15.00.

————————

Møde: Afholdt den 16. marts 2021.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel, Poul Ladefoged, Lone Knudsen og Keld Poulsen.

Afbud: Ingen

 • Banestatus:
  • Greens: Foråret er på vej! Chefgreenkeeperen håber på sommergreens fredag i uge 11 – dog afhængig af evt. frost og vejrudsigten.
  • Teestederne: Det ser meget sløjt ud med væksten i græsset og teestederne må have lidt mere tid.
  • S9: Den nye sti ned til broen forventes færdig allerede i indeværende uge (uge 11).
  • N5: Hullet med den gamle green skal beplantes på arbejdsdagen. Det påregnes, at der skal anvendes 523 træer af forskellig hjemmehørende arter.
  • N7/N6: I løbet af foråret laves der en lille sø (såkaldt paddeskrab) i det sandede område mellem teested 48 på N6 og fairwayen på N7 (kan godt gå hen og blive fantastisk flot!), kræver dog en endelig godkendelse fra Thisted Kommune.
  • Alle veje og stier skal gennemgås og repareres for vinterens slid og skader.
  • Chefgreenkeeperen er i fuld gang med at få registreret alle vandingsanlæg og elledninger på kort. Et stort stykke arbejde, men absolut nødvendigt.

 

 • Arbejdslørdagen den 27. marts. Opgaver og format:
  • Enighed om at benytte samme model som i efteråret.
  • Alle der vil give en hjælpende hånd tilmelder sig på Golfbox. Herefter vil man blive fordelt på en af arbejdsgrupperne. Man må meget gerne tilkendegive, hvad man gerne vil lave/ikke lave. Hver gruppe har sin sjakbajs og man får mailbesked om, hvor man skal møde og med hvem.
   • Der bliver flg. grupper:
    1. Fairways dresses.
    2. Opsamling af bolde på driving range.
    3. Vaskning af måtter og afrensning af stenmel – driving range.
    4. Skraldespande vaskes og renses.
    5. Boldvaskere renses.
    6. Der skal plantes ca. 1.700 træer
    7. Små sitkagraner ol. rykkes op på N6, N7 og N8. Ligeledes på S3, S4, S7 og S8. Ørnenæb og grensaks må gerne medbringes.
    8. Bænke og galger trænger til en kærlig omgang rengøring/maling.
 • Udarbejdelse af ny handicapnøgle:
  • Ny handicapnøgle blev godkendt. Forventes implementeret ca. 1. april 2021.
   1. Der er ingen ændringer på Syd-sløjfen.
   2. Ny index på Nordsløjfen (ulige uger):
    • N1: 5 (nuværende 13)
    • N2: 1 (uændret)
    • N3: 7 (nuværende 9)
    • N4: 15 (nuværende 17)
    • N5: 3 (uændret)
    • N6: 17 (nuværende 11)
    • N7: 13 (nuværende 5)
    • N8: 11 (nuværende 7)
    • N9: 9 (nuværende 15)
 • Galger ved teestederne:
 • Enighed om at vi arbejder hen mod én information ved indgangen til hvert hul før teestederne. Skiltene får flg. oplysninger: Hul 1 + aktuelt billede fra GLFR + index.

 

 • Er der behov for forbedret baneguide?
 • Enighed om, at nuværende baneguide i opdateret form vil være tilstrækkelig.
 • Skiltning generelt – er der noget der skal forbedres?
  • Nuværende skiltning findes i rimelig grad at være ok! Dog vil baneudvalget være obs. på mulige forbedringer. Her tænker vi bl.a. på om gæster udefra føler, at de får en tilstrækkelig information.

 

 • Flagplacering på green og formidlingen heraf:
  • Beslutning fra seneste møde: ”Flagplaceringen/-markeringen på greens ændres ca. 1. april 2021 fra nuværende 3 farver til hvid (uanset placering).”
   1. Enighed om at beslutningen fastholdes.
  • beslutninger: Alle flag udstyres med en reflektor. Desuden markeres flagplaceringen elektronisk og positionen kan herefter aflæses med ca. 2 meters tolerance i GLFR.

OBS:  I weekends med danmarksturnering vil der kunne udskrives flagplacering i forhold til indspilslinje og med afgivelse af mål fra højre.

 

 • Datoer for næste møder mv.:
  • Arbejdslørdagen afvikles den 27. marts 2021 (tilmelding via golfbox).
  • Baneudvalgsmøde den 21. april 2021 kl. 15.00.
  • Baneudvalgsmøde den 26. maj 2021 kl. 15.00.
 • Eventuelt:
  • N2: Græsset bag greenen klippes fremover så godt som muligt. Skal gerne medføre at ledetiden minimeres, så spillet kan afvikles hurtigere.

———————–

Møde: Afholdt den 24. februar 2021.

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel, Poul Ladefoged, Lone Knudsen og Keld Poulsen.

Afbud: Ingen

 • Banestatus:
  • Chefgreenkeeperen gennemgik forholdene omkring banens tilstand, vedligeholdelse og hvilke opgaver der er gang i lige nu.
  • Umiddelbart ser det ud til, at vi er sluppet billigt gennem vinteren med hensyn til angreb af skimmel og svamp.
  • Alle fairways er godt og grundigt slidte efter massiv benyttelse i efterår/vinterens løb. Nu kan vi bare vente på at der kommer varme (også i jorden), så græsset får gode betingelser.
  • Mange teesteder er ligeledes hårdt medtaget af slid og har brug for ro i en periode.
  • Greenkeeperne har for tiden travlt med at klargøre P-pladsen bl.a. med nedlægning af strøm. Forberedes også til flisebelægning af terrassen.
  • Baneudvalget drøftede den fremtidige skiltning på banen. Der er flere ting, der skal tages hensyn til bl.a. antallet af skilte på hvert hul, sponsorernes ønske om antal reklamer, skiltenes fremtidige udformning mm. Afventer tilbagemelding fra sponsorudvalget forinden der tages endelig stilling. Mange af de nuværende galger trænger til at blive skiftet ud og resten skal vedligeholdes. Det er baneudvalgets tanke, at der kun opsættes en galge på hvert hul. Endelig stillingtagen på næste møde.
  • Flagplaceringen/-markeringen på greens ændres ca. 1. april 2021 fra nuværende 3 farver til hvid (uanset placering).
  • N2: Stien ved tee-56 skal omlægges, så den kommer til at gå bag om tee-48. Opgaven udskydes til efterår/vinter 2021.
 • Grovplanlægning af 2021 projekter og tidsplan/procedure for afvikling:
  • N8: Arbejdet med renoveringen af greenen forventes at ske i september måned. Måske bliver der samtidigt lavet et nyt teested 60 (hvor bordet står nu).
  • S3: Der laves nyt teested 60.
  • S7: Der laves nyt teested 56, hvor vinterteestedet er nu. Nuværende teested 56 bliver således til nyt teested 60.
  • S9: Opgaven med etablering af nyt teested 60 udsættes til der foreligger en endelig afklaring på placering af et nyt klubhus mm.
  • Baneudvalgsformanden og chefgreenkeeperen udarbejder grovskitse og tidsplan over opgaver der forventes gennemført i 2021.
  • S9: Broen over ”trouble wather” bliver lagt på sin endelige plads i marts måned.
 • Udarbejdelse af ny handicapnøgle:
  • Der nedsættes et lille udvalg til at udarbejde et forslag til ny indexering. Udvalgets arbejde medtages på baneudvalgsmødet den 16. marts 2021 og påregnes implementeret ca. 1. april.
 • Masterplanen:
  • Afventer ligeledes endelig planlægning omkring placering af klubhus, P-plads osv. 
 • Arbejdsdagen den 27. marts:
  • Arbejdsdagen gennemføres efter samme princip som var gældende for efterårets arbejdsdag.
  • Arbejdet vil ske i mindre grupper i h.t. plan udarbejdet af chefgreenkeeperen.
  • Alle vil så på forhånd vide, hvor de skal møde, hvad de skal lave og hvem de skal arbejde sammen med! 
 • Datoer for næste møde:
  • Baneudvalgsmøde tirsdag den 16. marts 2021 kl. 15.00.
  • Den 9. juni 2021: Baneudvalgets årlige studietur, vil i år gå til Mariager Fjord Golfklub, som er med i et projekt omkring belægning på stier og veje. 
 • Eventuelt:
  • Baneudvalget og greenkeeperne spiller vores egen bane med henblik på vidensdeling. Vil ske i 2 omgange af 9 huller.

Scroll to Top